Przykład przepływu pracy: Tworzenie zadania na podstawie elementu dyskusji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zespół używa listy Dyskusja zespołu do pracy nad zagadnieniami i problemami, których rozwiązywanie należy do jego obowiązków. Często w trakcie dyskusji zachodzi potrzeba śledzenia zagadnienia lub elementu pracy przez członka zespołu. Istnieje możliwość szybkiego utworzenia elementu zadania na podstawie elementu dyskusji zespołu. Dzięki temu można utworzyć przepływ pracy, który umożliwi członkom zespołu łatwe tworzenie zadania na liście zadań przez kliknięcie przycisku na liście Dyskusja zespołu. W utworzonym zadaniu zostaną automatycznie umieszczone informacje z powiązanego elementu dyskusji i zostanie ono automatycznie przydzielone osobie, która utworzyła oryginalny element dyskusji. Ten proces ułatwia pracę zespołowi, a także pozwala uniknąć niejasności przy ustalaniu właścicieli poszczególnych zadań i elementów, z którymi zadania są powiązane.

Załóżmy, że członek zespołu utworzył element dyskusji na liście Dyskusja zespołu i w polu Temat wpisał Utworzenie planu projektu. W trakcje długiej, wielowątkowej dyskusji okazało się, że konieczne jest wykonanie określonej czynności. Należy kliknąć element na liście Dyskusja zespołu, kliknąć polecenie Przepływy pracy, a następnie uruchomić przepływ pracy, klikając pozycję Uruchom. Przepływ pracy utworzy zadanie o nazwie Utworzenie planu projektu na liście zadań i zostanie ono przydzielone członkowi zespołu, który utworzył element dyskusji.

Chociaż w tym przykładzie użyto listy Dyskusja zespołu, tę samą podstawową procedurę można zastosować do tworzenia podobnych przepływów pracy dla elementów na dowolnej liście lub w dowolnej bibliotece w witrynie. Należy jednak pamiętać, aby dołączyć przepływ pracy do listy lub biblioteki, w której przepływ pracy ma być uruchamiany.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przepływów pracy, zobacz Wprowadzenie do przepływów pracy programu SharePoint.

Ważne : Aby można było utworzyć przepływ pracy, witryna musi się znajdować na serwerze, na którym jest uruchomiony program Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Projektowanie przepływu pracy

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy należy wprowadzić niezbędne zmiany lub dostosowania w witrynie, na liście lub w bibliotece — na przykład:

 • Przepływ pracy jest zawsze dołączony do dokładnie jednej listy lub biblioteki programu SharePoint. Witryna musi zawierać co najmniej jedną listę lub bibliotekę, aby utworzenie przepływu pracy było możliwe. Jeśli w witrynie nie istnieje żadna lista, zostanie wyświetlony monit o jej utworzenie podczas tworzenia przepływu pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych niestandardowych kolumn lub ustawień, należy wprowadzić te zmiany przed rozpoczęciem tworzenia przepływu pracy, aby te kolumny i ustawienia były dostępne w projektancie przepływów pracy.

 • Jeśli przepływ pracy ma używać dowolnych funkcji list lub bibliotek, które domyślnie nie są włączone, na przykład zatwierdzania treści, należy włączyć te funkcje przed rozpoczęciem projektowania przepływu pracy.

Uwaga : Funkcja przepływu pracy jest oparta na programie Microsoft Windows Workflow Foundation, który jest składnikiem systemu Microsoft Windows. Taka sama wersja programu Workflow Foundation musi być zainstalowana na komputerze lokalnym i serwerze. Za pierwszym razem podczas tworzenia przepływu pracy może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie programu Workflow Foundation.

W tym przykładzie użyto listy Dyskusja zespołu, która jest domyślnie dołączona w szablonie Witryna zespołu.

Początek strony

Projektowanie przepływu pracy

Jeśli witryna ma tablicę dyskusyjną, taką jak lista Dyskusja zespołu w witrynie zespołu, można uruchomić projektanta przepływów pracy.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz witrynę.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie witryny wyszukaj i zaznacz witrynę programu SharePoint, w której chcesz utworzyć przepływ pracy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

  Zostanie otwarty projektant przepływów pracy.

 4. W polu Nadaj nazwę do tego przepływu pracy wpisz utworzyć zadanie.

  Osoby odwiedzające witrynę zobaczą tę nazwę podczas wyświetlania w przeglądarce stron Stan przepływu pracy i Przepływy pracy.

 5. Na liście Do jakich list programu SharePoint powinien być dołączony ten przepływ pracy? kliknij pozycję Dyskusja zespołu.

  Podczas wyświetlania biblioteki Dokumenty udostępnione członkowie zespołu zobaczą nową kolumnę dla tego przepływu pracy o nazwie Tworzenie zadania. Ta kolumna wskazuje stan przepływu pracy dla każdego elementu — na przykład czy przepływ pracy został uruchomiony lub zakończony.

 6. W obszarze Wybierz opcje uruchamiania przepływu pracy dla elementów na liście Dokumenty udostępnione wykonaj wszystkie z poniższych czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ręczne uruchamianie tego przepływu pracy z elementu.

  • Wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po utworzeniu nowego elementu.

  • Wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ten przepływ pracy po każdej zmianie elementu.

   Wybranie tej opcji powoduje udostępnienie polecenia Przepływy pracy dla każdego elementu na liście. Aby uruchomić przepływ pracy Tworzenie zadania dla dowolnego elementu dyskusji, należy kliknąć ten element, w menu kliknąć polecenie Przepływy pracy, kliknąć dwukrotnie przepływ pracy, który ma zostać uruchomiony, a następnie kliknąć przycisk Uruchom.

   Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 7. Kliknij przycisk Następny.

 8. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij na liście pozycję Utwórz element listy.

  Jeśli akcja nie została wyświetlona na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, kliknij odpowiednią akcję, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 9. W akcji Utwórz element na tej liście kliknij pozycję ta lista.

 10. W oknie dialogowym Tworzenie nowego elementu listy w polu Lista kliknij pozycję Zadania, ponieważ tam ma zostać utworzony nowy element.

  Uwaga : Ta akcja tworzy element zadania, ale — w odróżnieniu od akcji Zbierz dane od użytkownika — nie wstrzymuje przepływu pracy do momentu zakończenia zadania.

  W obszarach Pole i Wartość można dodawać, usuwać i modyfikować pola, które zostaną wyświetlone w nowym elemencie listy. Aby tytuł nowego elementu zadania zawierał bieżące informacje z elementu dyskusji zespołu, należy kliknąć to pole i zmodyfikować je tak, aby wyszukiwało i wyświetlało informacje z elementu dyskusji.

 11. W obszarze Pole kliknij pozycję Tytuł (*), a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 12. W oknie dialogowym Przypisanie wartości kliknij Powiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

  Okno dialogowe Przypisywanie wartości

 13. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy na liście Źródło kliknij pozycję Bieżący element. Na liście Pole kliknij pozycję Temat.

  Przepływ pracy będzie wyszukiwać informacje w polu Temat bieżącego elementu dyskusji i używać ich w polu tytułu nowego zadania.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 14. Kliknij dwa razy przycisk OK.

  Teraz należy ustawić przepływ pracy tak, aby automatycznie przydzielał nowe zadanie osobie, która utworzyła powiązany element dyskusji.

 15. W oknie dialogowym Tworzenie nowego elementu listy kliknij przycisk Dodaj, ponieważ do nowego zadania tworzonego przez przepływ pracy należy dodać pole.

 16. W oknie dialogowym Przypisywanie wartości na liście Ustaw to pole kliknij pozycję Przydzielone do.

  Okno dialogowe Przypisywanie wartości

 17. W obszarze tej wartości kliknij pozycję Wiązanie danych wyświetlania Obraz przycisku .

 18. W oknie dialogowym Definiowanie odnośnika przepływu pracy na liście Źródło kliknij pozycję Bieżący element. Na liście Pole kliknij pozycję Utworzone przez.

  Okno dialogowe Definiowanie odnośnika przepływu pracy

 19. Kliknij przycisk OK dwa razy.

  Okno dialogowe Tworzenie nowego elementu listy

  Przepływ pracy utworzy zadanie, którego tytuł będzie odpowiadał tematowi elementu dyskusji zespołu, w którym to zadanie zostało utworzone, i przydzieli to zadanie osobie, która utworzyła tę dyskusję zespołu, w celu dalszego śledzenia.

 20. W oknie dialogowym Tworzenie nowego elementu listy kliknij przycisk OK.

  Akcja dla kroku pierwszego w Projektancie przepływów pracy

  W ten sposób została utworzona reguła, która tworzy zadanie, gdy ktoś ręcznie uruchomi przepływ pracy z elementu na liście Dyskusja zespołu.

 21. Aby sprawdzić błędy w przepływie pracy przed zamknięciem projektanta przepływów pracy, kliknij pozycję Sprawdź przepływ pracy.

  Jeśli wystąpi błąd przepływu pracy, kolor hiperłącza zostanie zmieniony, a także pojawią się gwiazdki przed i za nieprawidłowym parametrem. Dodatkowo w obszarze Etapy przepływu pracy pojawi się symbol błędu obok każdego etapu, który zawiera błąd.

 22. Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać przepływ pracy.

W witrynie programu SharePoint na stronie listy Dyskusja zespołu pojawi się przycisk. Członkowie zespołu mogą klikać ten przycisk w celu ręcznego uruchamiania przepływu pracy.

Aby przetestować przepływ pracy, przejdź na listę Dyskusja zespołu i utwórz nowy element — zwróć uwagę, że pole Temat jest domyślnie wymagane. Po zapisaniu nowego elementu kliknij element dyskusji na liście, a następnie kliknij w menu polecenie Przepływy pracy. Na stronie Przepływy pracy kliknij przepływ pracy Tworzenie zadania, a następnie kliknij pozycję Uruchom. Teraz przejdź na listę zadań. Ponieważ został utworzony element dyskusji, powinno się na niej znajdować zadanie zawierające informacje wpisane w polu Temat.

W razie potrzeby do przepływu pracy można dodawać następne etapy, w których zostaną wykonane kolejne akcje, gdy zadanie zostanie oznaczone jako ukończone. Można rozpocząć od przepływu pracy o jednym etapie, a następnie dodawać etapy, rozbudowując przepływ pracy, wskutek czego może on przekształcić się w skomplikowany proces biznesowy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×