Przygotowywanie atrybutów katalogu do synchronizacji z usługą Office 365 za pomocą narzędzia IdFix

Ten temat zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące uruchamiania narzędzia, typowych błędów, które można napotkać, i sugerowanych rozwiązań, a także przykłady i najważniejsze wskazówki dotyczące postępowania w przypadku dużej liczby błędów.

Naprawa błędów w katalogu przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika narzędzia IdFix

Uruchom narzędzie IdFix dla usługi Office 365, aby wyszukać problemy w katalogu i naprawić błędy przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika zgodnie z opisem w tym temacie. Jeśli narzędzie zwraca pustą tabelę, oznacza to, że nie wykryto żadnych błędów. Jeśli w katalogu występuje wiele problemów, zwrócona przez narzędzie lista błędów może okazać się przytłaczająca. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z tym jest naprawienie w pierwszej kolejności wszystkich błędów jednego typu, a następnie przejście do kolejnego typu błędów.

 1. Przed rozpoczęciem wprowadzania zmian zapoznaj się z zaleceniami wyświetlonymi w narzędziu IdFix.

  Przejrzyj listę błędów zwróconą przez narzędzie IdFix. Błędy można sortować według typu, klikając pozycję ERROR (BŁĄD) u góry kolumny zawierającej listę typów błędów. Jeśli z jednym atrybutem jest powiązany więcej niż jeden błąd, błędy te zostaną połączone w jeden wiersz. Jeśli jest to możliwe, w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA) narzędzia IdFix jest wyświetlane zalecane rozwiązanie. To rozwiązanie jest sugerowane na podstawie wyników kontroli innych atrybutów skojarzonych z danym obiektem. Sugerowane rozwiązanie jest na ogół lepsze niż to aktualnie używane w katalogu, ale tylko Ty możesz stwierdzić, czy wszystkie dane są naprawdę prawidłowe.

  Sugerowane przez narzędzie IdFix rozwiązania dotyczące błędów duplikacji są oznaczane jedną z trzech flag, umieszczoną na początku wartości w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA), na przykład [E]john.doe@contoso.com. W przypadku zaakceptowania sugestii i wprowadzenia zmiany flaga nie zostanie umieszczona w katalogu. Zostanie wprowadzona tylko wartość następująca po fladze sugestii, na przykład john.doe@contoso.com. Jeśli chcesz zaakceptować sugestię, wybierz odpowiednie działanie w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE). Działania mogą być oznaczone następującymi flagami:

  • [C]    Sugerowane działanie: COMPLETE (ZAKOŃCZ). Nie trzeba edytować wartości.

  • [E]    Sugerowane działanie: EDIT (EDYTUJ). Należy zmienić wartość w celu uniknięcia konfliktu z inną wartością w katalogu.

  • [R]    Sugerowane działanie: REMOVE (USUŃ). Ta wartość to serwer proxy SMTP w obiekcie bez włączonej obsługi poczty, więc prawdopodobnie można ją bezpiecznie usunąć.

 2. Po dokładnym zapoznaniu się z błędami zaktualizuj wpis w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA), wprowadzając odpowiednie zmiany, a następnie w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE) wybierz czynność, którą ma wykonać narzędzie IdFix w celu zastosowania tych zmian. Na przykład dwóch użytkowników może mieć zduplikowaną wartość atrybutu proxyAddress. Tylko jeden użytkownik może używać tej wartości atrybutu proxyAddress do celów dostarczania poczty. Aby rozwiązać ten problem, w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE) wybierz pozycję COMPLETE (ZAKOŃCZ) dla użytkownika mającego prawidłową wartość, a dla drugiego z użytkowników wybierz w kolumnie ACTION pozycję REMOVE (USUŃ). To spowoduje usunięcie atrybutu proxyAddress użytkownika, do którego nie przynależy ten atrybut proxyAddress, a w przypadku użytkownika z prawidłowym atrybutem proxyAddress nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

 3. W poniższej tabeli opisano błędy wykrywane przez narzędzie IdFix, najczęściej sugerowane rozwiązania oraz, w niektórych przypadkach, przykłady sposobu naprawy błędu.

  Typowe błędy wykrywane przez narzędzie IdFix i ich rozwiązania

  ERROR (BŁĄD)

  Opis typu błędu

  Sugerowane rozwiązanie

  Przykład

  character (Znak)

  Niedozwolone znaki. Wartość zawiera nieprawidłowy znak.

  Sugerowane rozwiązanie problemu w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA) przedstawia wartość z usuniętym nieprawidłowym znakiem.

  Niedozwolonym znakiem może być znak spacji na końcu prawidłowego adresu e-mail, na przykład:

  "user@contoso.com "

  Niedozwolonym znakiem może być znak spacji poprzedzający prawidłowy adres e-mail, na przykład:

  " user@contoso.com"

  Znak ú jest niedozwolonym znakiem.

  duplicate (Duplikat)

  Zduplikowany wpis. W zakresie zapytania występuje duplikat podanej wartości. Wszystkie zduplikowane wartości będą wyświetlane jako błędy.

  Edytuj lub usuń wartości, aby wyeliminować duplikaty. Narzędzie nie sugeruje rozwiązania w przypadku duplikatów. Należy w tym przypadku zdecydować, który ze zduplikowanych wpisów jest prawidłowy, i usunąć pozostałe.

  format (Formatowanie)

  Błąd formatowania. Wartość jest niezgodna z wymaganiami formatowania dotyczącymi użycia danego atrybutu.

  Sugerowana aktualizacja będzie przedstawiać wartość z usuniętymi wszelkimi nieprawidłowymi znakami. Jeśli wartość nie zawiera nieprawidłowych znaków, kolumny Update (Aktualizacja) i Value (Wartość) nie będą się różniły. Należy samodzielnie określić odpowiednią wartość do wprowadzenia w kolumnie Update (Aktualizacja). Narzędzie nie sugeruje rozwiązania w przypadku wszystkich błędów formatowania.

  Na przykład adresy serwerów SMTP muszą być zgodne ze standardem RFC 2822, a atrybut mailNickName nie może zaczynać ani kończyć się kropką. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących formatu atrybutów katalogu, zobacz sekcję „Przygotowywanie atrybutów i obiektów katalogu” w temacie Przygotowywanie do zapewniania obsługi użytkowników za pomocą funkcji synchronizacji katalogów z usługą Office 365.

  topleveldomain (Domena najwyższego poziomu)

  Domena najwyższego poziomu. Dotyczy wartości podlegających regułom formatowania RFC 2822. Jeśli domena najwyższego poziomu nie podlega routingowi przez Internet, zostanie wykryty błąd. Na przykład adres serwera SMTP z końcówką .local nie podlega routingowi przez Internet i spowoduje zwrócenie błędu.

  Należy zmienić tę wartość na domenę podlegającą routingowi przez Internet, na przykład typu .com lub .net.

  Zmień wartość myaddress@fourthcoffee.local na fourthcoffee.com lub inną domenę podlegającą routingowi przez Internet.

  Aby uzyskać instrukcje, zobacz Jak przygotować domenę nierutowalną (taką jak domena .local) do synchronizacji katalogów.

  domainpart (Część domeny)

  Błąd części domeny. Dotyczy wartości podlegających regułom formatowania RFC 2822. Ten błąd zostanie wygenerowany, jeśli część wartości określająca domenę jest nieprawidłowa i niezgodna ze standardem RFC 2822.

  Należy zmienić wartość na zgodną ze standardem RFC 2822. Na przykład należy upewnić się, że wartość nie zawiera spacji ani innych niedozwolonych znaków.

  Zmień wartość myaddress@fourth coffee.com na myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart (Część domeny — część lokalna)

  Błąd części lokalnej. Dotyczy wartości podlegających regułom formatowania RFC 2822. Ten błąd zostanie wygenerowany, jeśli część lokalna wartości jest nieprawidłowa i niezgodna ze standardem RFC 2822.

  Należy zmienić wartość na zgodną ze standardem RFC 2822. Na przykład należy upewnić się, że wartość nie zawiera spacji ani innych niedozwolonych znaków.

  Zmień wartość my”work”address@fourthcoffee.com na myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length (Długość)

  Błąd długości. Wartość przekracza limit długości określony dla danego atrybutu. Ta sytuacja występuje najczęściej w przypadku wprowadzenia zmian w schemacie katalogu.

  Sugerowaną przez narzędzie IdFix zmianą będzie skrócenie wartości do dopuszczalnej długości.

  Należy pamiętać, że może to przynieść niepożądane skutki. Należy zapoznać się z sugerowanym rozwiązaniem i w razie potrzeby zmienić je przed kliknięciem przycisku Apply (Zastosuj).

  blank (Puste)

  Błąd wartości pustej lub null. Naruszono ograniczenie wartości null dla synchronizowanych atrybutów. Tylko kilka atrybutów musi zawierać wartość.

  Jeśli będzie to możliwe, sugerowane rozwiązanie będzie zawierało potencjalną wartość zastępczą wygenerowaną na podstawie wartości innych atrybutów.

  mailmatch (Zgodność atrybutu mail)

  Dotyczy tylko dedykowanej usługi Office 365. Wartość jest niezgodna z wartością atrybutu mail.

  Sugerowana aktualizacja zawiera wartość atrybutu mail z prefiksem „SMTP:”.

 4. Aby naprawić błąd, należy wybrać opcję z listy rozwijanej ACTION (DZIAŁANIE).

  W poniższej tabeli opisano działania dostępne w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE), które można wykonać na atrybutach przy użyciu narzędzia IdFix. Jeśli kolumna ACTION (DZIAŁANIE) pozostanie pusta, narzędzie IdFix nie wykona żadnego działania w związku z danym błędem w katalogu.

  Operacje, które można wykonać za pomocą narzędzia IdFix

  ACTION (DZIAŁANIE)

  Opis działania

  Przykład

  COMPLETE (ZAKOŃCZ)

  Oryginalna wartość jest dopuszczalna i nie powinna być zmieniana mimo rozpoznania jako błąd.

  Dwóch użytkowników ma atrybut proxyAddress rozpoznany jako duplikat. Tylko jeden użytkownik może używać tej wartości do celów dostarczania poczty. W przypadku użytkownika mającego prawidłową wartość wybierz działanie COMPLETE (ZAKOŃCZ).

  REMOVE (USUŃ)

  Wartość atrybutu zostanie usunięta z obiektu źródłowego. W przypadku atrybutu wielowartościowego, takiego jak proxyAddresses, zostanie usunięta tylko jedna, wyświetlona wartość.

  Dwóch użytkowników ma atrybut proxyAddress rozpoznany jako duplikat. Tylko jeden użytkownik może używać tej wartości do celów dostarczania poczty. W przypadku użytkownika mającego zduplikowaną wartość wybierz działanie REMOVE (USUŃ)

  EDIT (EDYTUJ)

  Wartość atrybutu zostanie zmodyfikowana przy użyciu informacji zawartych w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA). Jeśli wartość zasugerowana w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA) narzędzia IdFix jest prawidłowa, wybierz w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE) pozycję EDIT (EDYTUJ) i przejdź do następnego błędu. Jeśli sugestia nie jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami, wpisz inną wartość w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA), a następnie w kolumnie ACTION (AKCJA) wybierz pozycję EDIT (EDYTUJ).

  UNDO (COFNIJ)

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku przywrócenia z dziennika transakcji. Wybranie działania UNDO (COFNIJ) spowoduje przywrócenie pierwotnej wartości atrybutu.

  FAIL (NIEPOWODZENIE)

  Ta wartość jest zwracana tylko wówczas, gdy występuje nieznany konflikt wartości w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA) z regułami usługi AD DS. W takim przypadku możesz ponownie edytować wartość w kolumnie UPDATE (AKTUALIZACJA), jeśli wiesz, co jest przyczyną niepowodzenia. Może być konieczne przeanalizowanie wartości w obiekcie przy użyciu narzędzia ADSI Edit. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Narzędzie ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Po wybraniu działania w kolumnie ACTION (DZIAŁANIE) dla błędu lub partii błędów kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Po kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) narzędzie wprowadzi zmiany w katalogu. Możesz wprowadzić rozwiązania dla kilku błędów przed kliknięciem przycisku Apply (Zastosuj), a narzędzie IdFix wprowadzi wszystkie zmiany jednocześnie.

 6. Uruchom ponownie narzędzie IdFix, aby upewnić się, że wprowadzone poprawki nie spowodowały nowych błędów. Możesz powtarzać te kroki tyle razy, ile potrzeba. Warto przejść przez ten proces kilka razy przed synchronizacją.

Zmienianie zestawu reguł używanego przez narzędzie IdFix

Domyślnie narzędzie IdFix używa zestawu reguł z wieloma dzierżawami do testowania wpisów w katalogu. Jest to właściwy zestaw reguł dla większości klientów usługi Office 365. Jeśli jednak jesteś klientem dedykowanym lub klientem ITAR (International Traffic in Arms Regulations, międzynarodowe przepisy w zakresie obrotu bronią) usługi Office 365, możesz skonfigurować narzędzie IdFix, aby zamiast niego używało dedykowanego zestawu reguł. Jeśli nie masz pewności odnośnie do swojego typu klienta, możesz bezpiecznie pominąć ten krok. Aby ustawić zestaw reguł na dedykowany, kliknij ikonę koła zębatego na pasku menu, a następnie kliknij pozycję Dedykowany.

Zmienianie zakresu wyszukiwania używanego przez narzędzie IdFix

Domyślnie narzędzie IdFix przeszukuje cały katalog. Jeśli chcesz, możesz zamiast tego skonfigurować wyszukiwanie w określonym drzewie podrzędnym. W tym celu na pasku menu kliknij ikonę filtra, a następnie wprowadź prawidłowe drzewo podrzędne.

Wycofywanie zmian przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika narzędzia IdFix

Po każdym kliknięciu przycisku Apply (Zastosuj) w celu zastosowania zmian narzędzie IdFix tworzy osobny plik, nazywany dziennikiem transakcji, zawierający listę wprowadzonych zmian. W przypadku popełnienia błędu możesz użyć dziennika transakcji, aby wycofać zmiany zawarte w najnowszym dzienniku. W przypadku popełnienia błędu podczas aktualizowania wartości możesz cofnąć ostatnio zastosowane zmiany, klikając pozycję Undo (Cofnij). Po kliknięciu pozycji Undo (Cofnij) narzędzie IdFix wycofuje zamiany zawarte w najnowszym dzienniku transakcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z dziennika transakcji, zobacz Informacje: dziennik transakcji narzędzia IdFix usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×