Przygotowanie do korzystania ze skrzynek pocztowych witryny w usłudze Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : Funkcja skrzynki pocztowej witryny w usłudze SharePoint Online jest jest przestarzałe począwszy od marca, 2017. Ta funkcja zostanie usunięta całkowicie w przyszłej wersji. Nowe organizacji usługi SharePoint Online nie ma dostępu do funkcji skrzynki pocztowej witryny. Istniejących organizacji usługi SharePoint Online nie można już tworzyć skrzynek pocztowych nowych witryn. Skrzynka pocztowa witryny, konfigurowanie i wdrożone przed marca, 2017 będą nadal działać.

Udostępnimy proces ułatwiające przejście do istniejących witrynach skrzynki pocztowej witryny do grupy usługi Office 365 w września, 2017. Jeśli obecnie korzystasz z funkcji skrzynki pocztowej witryny w usłudze SharePoint Online, należy rozważyć zmiana grupami usługi Office 365 zamiast do obsługi współpracy scenariuszy usługi poczty e-mail.

Skrzynka pocztowa witryny może być używana z poziomu witryny zespołu programu SharePoint do przechowywania i organizowania poczty e-mail zespołu. Za jej pomocą można też obsługiwać pocztę e-mail zespołu w programie Outlook 2013 udostępniany w usłudze Office 365 ProPlus lub Office Professional Plus lub Office Professional Plus oraz szybko zapisywać załączniki i pobierać dokumenty z witryny zespołu.

Zanim zaczniesz korzystać ze skrzynek pocztowych witryny w Twojej organizacji, zwłaszcza gdy planujesz używać ich z poziomu programu Outlook, przeczytaj ten artykuł w celu poznania wymagań i zagadnień związanych z konfiguracją. Zobacz Często zadawane pytania, aby poznać pytania, jakie mogą zadawać użytkownicy, i uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z dostępem.

W tym artykule

Kiedy i jak używać skrzynki pocztowej witryny

Uprawnienia i wymagania

Często zadawane pytania na temat zarządzania skrzynkami pocztowymi witryny

Korzystanie ze skrzynek pocztowych witryny

Praca z dokumentami z poziomu programu Outlook

Tworzenie i usuwanie skrzynek pocztowych witryny

Rozwiązywanie problemów z dostępem do skrzynek pocztowych witryny

Kiedy i jak używać skrzynki pocztowej witryny

Aby rozpocząć, dowiedz się, jak skrzynka pocztowa witryny może ułatwić współpracę Twojego zespołu. Kiedy zdecydujesz się przystąpić do konfigurowania i użytkowania skrzynki pocztowej witryny, zobacz następujące tematy:

Uprawnienia i wymagania

Kontrola uprawnień do korzystania ze skrzynki pocztowej witryny polega na dodawaniu użytkowników do określonych grup w witrynie programu SharePoint. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne uprawnienia użytkowników.

Zadanie

Osoby uprawnione do jego wykonywania

Wysyłanie wiadomości e-mail na adres e-mail skrzynki pocztowej witryny.

Wszyscy.

Tworzenie skrzynki pocztowej witryny dla określonej witryny.

Każdy członek grupy właścicieli programu SharePoint dla danej witryny.

Czytanie, organizowanie i usuwanie wiadomości e-mail oraz odpowiadanie na nie w skrzynce pocztowej witryny w programie SharePoint.

 • Każdy użytkownik należący do domyślnej grupy właścicieli lub członków witryny może używać skrzynki pocztowej witryny z poziomu programu SharePoint. Użytkownicy mogą być umieszczeni w tych grupach bezpośrednio lub w ramach grupy zabezpieczeń.

 • Zewnętrzni członkowie zespołu nie mogą uzyskiwać dostępu do skrzynki pocztowej witryny.

 • Każda osoba musi dysponować licencją na program SharePoint i program Exchangew ramach tej samej subskrypcji usługi Office 365.

Korzystanie ze skrzynki pocztowej witryny z poziomu programu Outlook 2013 udostępniany w usłudze Office 365 ProPlus lub Office Professional Plus lub Office Professional Plus.

Ważne :  Pamiętaj o następujących zagadnieniach:

 • Wymagany jest program Outlook 2013 udostępniany w usłudze Office 365 ProPlus lub Office Professional Plus lub Office Professional Plus.

 • Żadna inna wersja programu Outlook nie umożliwia korzystania ze skrzynki pocztowej witryny zgodnie z opisem w tym artykule.

 • Outlook 2013 udostępniany w usłudze Office 365 ProPlus lub Office Professional Plus jest dostępna tylko w niektórych planach subskrypcji usługi Office 365.

 • Nazwa każdego użytkownika musi być wymieniona w domyślnej grupie właścicieli lub członków programu SharePoint.

 • Jeśli do grupy programu SharePoint zostanie dodana grupa zabezpieczeń zawierająca określonego użytkownika, nie będzie on widział skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook, nawet jeśli może z niej korzystać z poziomu programu SharePoint.

W przypadku konfiguracji hybrydowych w celu wyświetlenia skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook skrzynka pocztowa użytkownika musi być hostowana w programie Exchange 2013, lub usłudze Office 365.

Wysyłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail skrzynki pocztowej witryny.

Domyślnie wiadomości e-mail wysyłane ze skrzynki pocztowej witryny ma adres od osoby, która wysyła wiadomość e-mail. Aby umożliwić użytkownikowi jako adres z za pomocą adresu e-mail skrzynki pocztowej witryny, możesz nadać użytkownikowi uprawnienia Wyślij jako dla adresu e-mail skrzynki pocztowej witryny.

Często zadawane pytania na temat zarządzania skrzynkami pocztowymi witryny

Poniżej przedstawiono często zadawane pytania, które mogą się pojawić po rozpoczęciu używania skrzynek pocztowych witryny w Twojej organizacji.

Korzystanie ze skrzynek pocztowych witryny

W jaki sposób członek witryny może ustalić, kto ma możliwość wyświetlenia skrzynki pocztowej witryny?

W programie Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojego konta w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj wszystkimi skrzynkami pocztowymi witryny. Zostanie otwarte nowe okno zawierające listę wszystkich skrzynek pocztowych witryny, do których masz dostęp. Kliknij dwukrotnie odpowiednią skrzynkę pocztową witryny, a następnie kliknij pozycję użytkownicy.

Możesz również użyć aplikacji Outlook Web App. Kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą w prawym górnym rogu, kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję skrzynki pocztowe witryn, kliknij dwukrotnie odpowiednią skrzynkę pocztową witryny, a następnie kliknij pozycję użytkownicy.

Czy zamiast przenosić wiadomość e-mail do skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook mogę ją skopiować?

Przeciągnięcie wiadomości e-mail z Twojej skrzynki pocztowej do skrzynki pocztowej witryny powoduje przeniesienie tej wiadomości. Aby skopiować wiadomość, przeciągnij ją do skrzynki pocztowej witryny, używając prawego przycisku myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

Co się dzieje, gdy dwie osoby próbują przekazać ten sam dokument do skrzynki pocztowej witryny przy użyciu programu Outlook?

Każdy dokument musi mieć unikatową nazwę pliku. Drugi użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że nie można dodać pliku, ponieważ plik o jednakowej nazwie już istnieje. Ta wiadomość e-mail zawiera załącznik.

Co się dzieje, gdy dwie osoby jednocześnie edytują wersję roboczą wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej witryny, korzystając z aplikacji aplikacja Skrzynka pocztowa witryny witryny programu SharePoint?

Zmiany edycyjne drugiej osoby zastępują zmiany wprowadzone przez pierwszą.

Praca z dokumentami z poziomu programu Outlook

Czy użytkownik może wyewidencjonować plik z programu Outlook?

Nie. Aby wyewidencjonować plik, musisz przejść do witryny zespołu w programie SharePoint.

Jeśli Twój przepływ pracy w programie SharePoint wymaga wyewidencjonowywania dokumentów, ich edycja z poziomu programu Outlook nie jest możliwa.

Co się dzieje, gdy dwie osoby edytują ten sam dokument w skrzynce pocztowej witryny z poziomu programu Outlook?

Program SharePoint zarządza wersjami i scala zmiany.

W jaki sposób zostają ustawione metadane programu SharePoint w momencie przeciągnięcia przez użytkownika dokumentu lub załącznika do skrzynki pocztowej witryny?

Po przeciągnięciu przez użytkownika załącznika lub dokumentu do skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook dane dotyczące tego załącznika lub dokumentu zostają zapisane. W poniższej tabeli przedstawiono właściwości programu Outlook zapisywane jako metadane programu SharePoint.

Nazwa właściwości programu Outlook

SharePoint Metadane

Temat

Nazwa pliku

Od

Ostatnio zmodyfikowane przez

Ostatnio zmodyfikowane przez

Ostatnio zmodyfikowane przez

Godzina odbioru

Ostatnia modyfikacja

Rozmiar dokumentu

Rozmiar dokumentu

Wyewidencjonowane do

Wyewidencjonowane do

Jeśli biblioteka dokumentów wymaga dodatkowych metadanych, po przeciągnięciu przez użytkownika dokumentu do witryny w programie Outlook dokument jest wyświetlany w programie SharePoint jako wyewidencjonowany do momentu, aż ten sam użytkownik przejdzie do programu SharePoint i doda wymagane metadane.

Jak często program Outlook jest synchronizowany ze skrzynką pocztową witryny?

Jeśli skrzynka pocztowa witryny jest otwarta w programie Outlook lub SharePoint, dane są synchronizowane co 15 minut. Informacje ze skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook są synchronizowane po każdym otwarciu programu Outlook.

W razie potrzeby wykonania ręcznej synchronizacji można ją uruchomić z poziomu programu Outlook lub aplikacji Outlook Web App. W programie Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę swojego konta w okienku nawigacji, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj wszystkimi skrzynkami pocztowymi witryny. Zostanie otwarte nowe okno zawierające listę wszystkich skrzynek pocztowych witryny, do których masz dostęp. Kliknij dwukrotnie odpowiednią skrzynkę pocztową witryny, kliknij pozycję stan synchronizacji, a następnie kliknij pozycję rozpocznij synchronizację. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą w prawym górnym rogu, kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję skrzynki pocztowe witryn, kliknij dwukrotnie odpowiednią skrzynkę pocztową witryny, kliknij pozycję stan synchronizacji, a następnie kliknij pozycję rozpocznij synchronizację.

Co się stanie, jeśli przeciągnę załącznik lub dokument znajdujący się w programie Outlook do skrzynki pocztowej witryny, ale programSharePoint nie będzie mógł go zapisać?

Jeśli dokument może zostać zapisany w bibliotece dokumentów programu SharePoint, zostanie w niej zapisany. W przeciwnym razie otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentem zapisanym jako załącznik.

Co zrobić, jeśli w skrzynce pocztowej witryny zobaczę folder Błędy synchronizacji?

Pojawienie się folderu Błędy synchronizacji oznacza niepowodzenie synchronizacji albo przekazania lub usunięcia dokumentu. Jeśli nie możesz przekazać lub usunąć dokumentu z poziomu programu Outlook, spróbuj użyć witryny programu SharePoint w celu przekazania bądź usunięcia pliku w witrynie programu SharePoint. Aby przejść do witryny programu SharePoint, w skrzynce pocztowej witryny z poziomu programu Outlook kliknij prawym przyciskiem myszy folder dokumentów, a następnie kliknij polecenie Otwórz w przeglądarce sieci Web.

Jeśli zsynchronizowanie dokumentu z witryny programu SharePoint do skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook nie powiedzie się, spróbuj przeprowadzić synchronizację ręczną, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Ręczną synchronizację musisz przeprowadzić z poziomu aplikacji Outlook Web App dla swojego konta, a nie w programie SharePoint. W aplikacji Outlook Web App kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą , kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję skrzynki pocztowe witryn. Kliknij dwukrotnie skrzynkę pocztową witryny, kliknij pozycję stan synchronizacji, a następnie kliknij pozycję rozpocznij synchronizację. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, kliknij pozycję wyślij do mnie pocztą e-mail szczegółowe informacje, podejmij próbę rozwiązania problemu i w razie potrzeby skontaktuj się z pomocą techniczną.

Tworzenie i usuwanie skrzynek pocztowych witryny

Czy muszę przypisać licencję do adresu e-mail skrzynki pocztowej witryny?

Nie. Adres e-mail witryny nie wymaga licencji programu Exchange.

Czy istnieją sytuacje, w których nie należy używać skrzynki pocztowej witryny?

W niektórych przypadkach użycie skrzynki pocztowej witryny może być nieodpowiednim rozwiązaniem:

 • Brak poufności — wszelkie wiadomości e-mail znajdujące się w skrzynce pocztowej witryny mogą być odczytywane i przekazywane dalej przez każdego członka witryny.

 • Skrzynka pocztowa witryny jest udostępnionym obszarem roboczym — każdy użytkownik skrzynki pocztowej witryny może zmieniać rozmieszczenie wiadomości e-mail i usuwać je.

Czy mogę zmienić nazwę skrzynki pocztowej witryny?

Nazwa wyświetlana skrzynki pocztowej witryny to jednocześnie nazwa wyświetlana witryny zespołu programu SharePoint. Jeśli zmienisz nazwę wyświetlaną witryny w programie SharePoint, zmieni się również nazwa wyświetlana w programie Outlook. Adres e-mail witryny nie ulegnie jednak zmianie.

Czy mogę dodawać prefiksy do adresów e-mail skrzynek pocztowych nowych witryn?

Za pomocą polecenia cmdlet Set-SiteMailboxProvisioningPolicyExchange OnlineWindows PowerShell z parametrem – AliasPrefix można utworzyć prefiks dla wszystkich nowych skrzynek pocztowych witryn.

Czy mogę usunąć skrzynkę pocztową witryny?

W przypadku zamknięcia lub usunięcia witryny (ręcznego bądź na podstawie zasad zamykania witryny) skrzynka pocztowa witryny również zostaje zamknięta lub usunięta.

Możesz uniemożliwić użytkownikom tworzenie skrzynek pocztowych witryny, czyszcząc zaznaczenie pozycji Moje skrzynki pocztowe zespołu w domyślnych zasadach przypisywania ról. Następnie możesz utworzyć nową zasadę dla użytkowników, wymagającą uprawnień do tworzenia skrzynek pocztowych witryny.

Czy mogę zautomatyzować tworzenie skrzynek pocztowych witryny?

Tak

 1. Aby użyć zautomatyzowanego systemu obsługi do utworzenia skrzynki pocztowej witryny dla istniejącej witryny programu SharePoint, zainstaluj aplikację aplikacja Skrzynka pocztowa witryny.

 2. Korzystając z programu Windows PowerShell i poleceń cmdlet usługi Exchange Online, uruchom poniższe polecenie w celu utworzenia skrzynki pocztowej witryny i ustawienia nazwy wyświetlanej:

  New-SiteMailbox –DisplayName “<Site display name>” –SharePointUrl https://domain.sharepoint.com/sites/<site_name>

Oto przykład sposobu konfigurowania nowej skrzynki pocztowej witryny w witrynie zespołu ds. marketingu:

New-SiteMailbox –DisplayName “Marketing” –SharePointUrl https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

Aby uzyskać więcej informacji na temat poleceń cmdlet służących do zarządzania skrzynkami pocztowymi witryny zobacz polecenia cmdlet udostępnianiem i współpracą.

Jak określić maksymalny rozmiar skrzynki pocztowej?

Za pomocą polecenia cmdlet Set-SiteMailboxProvisioningPolicyExchange OnlineWindows PowerShell kontrolowania maksymalny rozmiar wiadomości e-mail, które mogą być odbierane, gdy skrzynka pocztowa ostrzeżeń dotyczących rozmiaru i maksymalnego rozmiaru skrzynki pocztowej.

Czy są dostępne statystyki użycia skrzynki pocztowej witryny?

Tak. W celu uzyskania statystyk użycia możesz skorzystać z następujących poleceń cmdlet programu Windows PowerShell:

 • Get-SiteMailbox: umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o skrzynce pocztowej.

 • Get-MailboxFolderStatistics: umożliwia wyświetlenie liczby elementów i rozmiaru folderu.

 • Get-MailboxStatistics: umożliwia wyświetlenie godziny ostatniego logowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych poleceń cmdlet zobacz polecenia cmdlet udostępnianiem i współpracą.

Rozwiązywanie problemów z dostępem do skrzynek pocztowych witryny

Dlaczego użytkownik nie widzi skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook, chociaż widzi ją w programie SharePoint?

Istnieje kilka powodów, dla których użytkownik może widzieć skrzynkę pocztową witryny w programie SharePoint i jednocześnie nie widzieć jej w programie Outlook. Sprawdź poniższe kwestie:

 • Upewnij się, że użytkownik korzysta z obsługiwanej wersji programu Outlook.

 • Upewnij się, że użytkownik został dodany do grupy właścicieli witryny lub do grupy członków witryny jako pojedynczy użytkownik, a nie jako członek grupy zabezpieczeń.

 • Jednocześnie w programie Outlookmoże być używanych maksymalnie 10 skrzynek pocztowych witryny. Jeśli użytkownik ma już skonfigurowanych 10 skrzynek pocztowych witryny i chce wyświetlić kolejne, musi najpierw ukryć niektóre z obecnych skrzynek. Aby uzyskać informacje o sposobie wyczyszczenia pola wyboru Pokaż w programie Outlook, zobacz Uzyskiwanie dostępu do wiadomości e-mail i dokumentów związanych z projektem z jednego miejsca.

Dlaczego użytkownik, który widzi dokument w programie SharePoint, nie może go zobaczyć w skrzynce pocztowej witryny w programie Outlook?

Aby dokument był widoczny w skrzynce pocztowej witryny w programie Outlook, zawierająca go biblioteka dokumentów musi być przypięta do paska Szybkie uruchamianie witryny.

Dlaczego użytkownik, który widzi dokument skrzynce pocztowej witryny w programie Outlook, nie może go zobaczyć w programie SharePoint?

Program Outlook zawiera listę wszystkich dokumentów, ale w programie SharePoint widoczne są tylko te dokumenty, do których odczytu użytkownik ma uprawnienia. Jeśli użytkownik nie ma uprawnienia do odczytu konkretnego dokumentu, nazwa dokumentu jest wyświetlana w skrzynce pocztowej witryny w programie Outlook, ale użytkownik programu Outlook nie może otworzyć tego dokumentu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×