Przydzielanie elementu do wykonania w przepływie pracy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W projektowanym przepływie pracy często jest wymagane przydzielenie pracy jego uczestnikowi. W najprostszym scenariuszu uczestnik nie musi podawać żadnych informacji — należy jedynie sprawdzać, czy praca została ukończona, aby kontynuowanie przepływu pracy było możliwe.

Na przykład można zlecić kilku uczestnikom przejrzenie dokumentu i wprowadzenie oznaczeń z komentarzami oraz propozycjami zmian. Zbieranie opinii ani żadnych innych informacji od uczestników w przepływie pracy nie będzie konieczne; wystarczy sprawdzenie, czy praca została ukończona.

Przykładowy diagram zadania do wykonania

W tym celu należy dodać do przepływu pracy akcję Przydziel element do wykonania. Przydzieli ona zadanie do każdego z uczestników, monitując ich o przejrzenie dokumentu i kliknięcie przycisku Wykonaj zadanie w formularzu zadania, gdy praca zostanie ukończona. Formularz zadania tworzony przez tę akcję jest bardzo prosty, gdyż zawiera jedynie przyciski Wykonaj zadanie oraz Anuluj i nie wymaga wypełniania żadnych pól.

W tym artykule przedstawiono procedurę przydzielania elementu do wykonania jednemu lub większej liczbie uczestników przepływu pracy w taki sposób, aby przepływ pracy wstrzymywał działanie, dopóki wszyscy uczestnicy nie ukończą zadania.

W tym artykule

Akcję użyć do utworzenia tego zadania

Co to jest niestandardowy formularz zadania?

Przypisz element do wykonania

Której akcji należy użyć do utworzenia tego zadania?

Zadania stanowią podstawowy sposób interakcji z uczestnikami w przepływie pracy. Jeśli przepływ pracy ma zlecać uczestnikom wykonanie pracy lub pobierać od nich informacje, powinien utworzyć i przydzielić zadanie. Po przydzieleniu zadania przepływ pracy zawsze wstrzymuje działanie do czasu ukończenia zadania. Przepływ pracy jest wznawiany tylko wtedy, gdy uczestnik kliknie przycisk Wykonaj zadanie w formularzu zadania.

Istnieją trzy różne akcje umożliwiające utworzenie zadania, przy czym każda z nich ma określone zastosowanie:

 • Zbierz dane od użytkownika     Ta akcja przydzielane zadanie do jednego użytkownika lub grupy i przepływu pracy można później wyszukiwać te informacje przy użyciu identyfikatora Zwraca unikatowy identyfikator elementu zadania są przechowywane odpowiedzi użytkownika Za pomocą tej akcji można Kreator niestandardowe zadania zaprojektować formularz zadania niestandardowego gromadzi informacje, które mają. Ta akcja tworzy zadanie, które można przypisać tylko do jednego użytkownika lub grupy. Jeśli przydzielić to zadanie do grupy, każdy członek grupy, otrzymuje powiadomienia o zadaniu, ale tylko jedno zadanie utworzono i przepływu pracy można wstrzymać tylko zakończenia pierwszej osoby reagować na zadania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej akcji zobacz artykuł Zbierz dane od użytkownika w przepływie pracy.

 • Przypisz formularz do grupy     Ta akcja powoduje przypisanie formularza do jednego lub kilku użytkowników, a następnie zapisuje odpowiedzi jako wartości na liście zadań. W przeciwieństwie do poprzedniej akcji tej akcji można przypisać zadania oddzielnie do wielu osób i przerwy w działaniu przepływu pracy do każdej osoby zakończenia ich zadań, przed zostało ono przywrócone. Również w przeciwieństwie do poprzedniej akcji ta akcja nie zwraca identyfikator elementu zadania dla każdego odpowiedzi, więc przepływu pracy można wyszukać, a później użyć tych informacji jako podstawy do tworzenia porównań i decyzji. Za pomocą tej akcji można również Kreator niestandardowe zadań utworzyć niestandardowy formularz zadania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Przypisz formularz do grupy w przepływie pracy.

 • Przydziel element do wykonania     Ta akcja, w odróżnieniu od dwóch poprzednich akcji zadań, tworzy formularz zadania bez żadnych pól do wypełnienia, w którym wystarczy kliknąć przycisk Wykonaj zadanie po ukończeniu zadania. To zadanie może być odrębnie przydzielane do wielu osób. Przepływ pracy wstrzymuje działanie, dopóki wszystkie osoby nie oznaczą swoich zadań jako ukończonych. Ta akcja nie zwraca identyfikatora elementu zadania, co w istocie nie jest potrzebne, ponieważ zadanie nie gromadzi żadnych informacji, do których można by odwoływać się później.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych informacji.

Akcja

Zwracanie identyfikatora zadania na potrzeby odnośników przepływu pracy

Tworzenie wielu zadań

Możliwość definiowania pól w formularzu zadania

Zbierz dane od użytkownika

Tak

Nie

Tak

Przydziel formularz do grupy

Nie

Tak

Tak

Przydziel element do wykonania

Nie

Tak

Nie

Ponadto wszystkie trzy akcje zadań mają kilka ograniczeń:

 • Podczas przydzielania zadania do grupy, która jest identyfikowana za pomocą jednego aliasu lub adresu, przepływ pracy tworzy tylko jeden element zadania, współużytkowany następnie przez całą grupę. Każdy członek grupy może edytować ten jeden formularz zadania i kliknąć przycisk Wykonaj zadanie. Aby przydzielić odrębne zadania do wielu użytkowników (co jest możliwe tylko w przypadku akcji Przydziel formularz do grupy lub Przydziel element do wykonania), należy oddzielnie wprowadzić każdego użytkownika w oknie dialogowym Wybieranie użytkowników.

 • Wszystkie zadania przydzielone przez jeden przepływ pracy muszą zostać ukończone, aby mógł on kontynuować działanie. Na przykład, jeśli akcja przepływu pracy przydzieliła odrębne zadania do sześciu uczestników, nie można spowodować, aby przepływ pracy kontynuował działanie w sytuacji, gdy dopiero trzy z sześciu zadań zostały ukończone.

 • Gdy przepływ pracy przydzieli zadanie do uczestnika, nie można przekazać takiego zadania innemu uczestnikowi (przez delegowanie, przesłanie dalej itp.), ale każdy użytkownik, który ma domyślny poziom uprawnień Współtworzenie na liście zadań, może edytować element zadania i w ten sposób zezwolić na kontynuację przepływu pracy.

 • Przepływ pracy może użyć każdego zadania tylko raz. Gdy zadanie zostanie utworzone za pomocą Kreatora zadania niestandardowego, nie można później ponownie użyć tego zadania w przepływie pracy. Można utworzyć kolejne zadanie o takiej samej funkcji, ale musi ono mieć inną, unikatową nazwę.

Początek strony

Co to jest niestandardowy formularz zadania?

Za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone za pomocą jednej z trzech akcji zadań, program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 automatycznie generuje dla niego niestandardowy formularz zadania. Taki formularz ma postać strony wyświetlanej uczestnikowi przepływu pracy podczas edytowania zadania w przeglądarce.

W przypadku tworzenia zadania za pomocą akcji Przydziel element do wykonania niestandardowy formularz zadania zawiera dwa przyciski. Uczestnik klika przycisk Wykonaj zadanie, gdy ukończy przydzielone zadanie. Niestandardowy formularz zadania nie umożliwia uczestnikowi wprowadzania żadnych innych informacji.

Niestandardowy formularz zadania dla elementu do wykonania

W programie Office SharePoint Designer 2007 niestandardowy formularz zadania jest wyświetlany jako strona aspx w folderze danego przepływu pracy. Nazwa pliku niestandardowego formularza zadania odpowiada nazwie zadania, jaka została nadana w Kreatorze formularza niestandardowego.

Niestandardowy formularz zadania na liście folderów

Niestandardowe formularze zadań są dołączane do domyślnej strony wzorcowej witryny i zawierają składnik Web Part Formularz danych, który umożliwia interakcję z przepływem pracy. W niestandardowym formularzu zadania można dostosować układ i wygląd — na przykład dołączyć inną stronę wzorcową lub zmienić style. Do zmiany pól wyświetlanych w formularzu należy jednak użyć Kreatora zadania niestandardowego w projektancie przepływów pracy. Nie można zmienić pól formularza, edytując bezpośrednio składnik Web Part Formularz danych. W przypadku dostosowywania składnika Web Part Formularz danych w inny sposób (w celu zmiany sposobu prezentacji danych, a nie funkcjonalności) należy pamiętać, że takie zmiany zostaną utracone, gdy przepływ pracy będzie ponownie kompilowany. Dostosowania w pozostałej części strony zostaną zachowane.

Aby zmienić pola w niestandardowym formularzu zadania, należy otworzyć przepływ pracy w programie Office SharePoint Designer 2007 (menu Plik, polecenie Otwórz przepływ pracy). Po otwarciu przepływu pracy i zmodyfikowaniu zadania za pomocą Kreatora zadania niestandardowego zostanie wyświetlone poniższe ostrzeżenie.

Komunikat ostrzegawczy

Jeśli jest używana akcja Przydziel element do wykonania, niestandardowy formularz zadania zawiera jedynie pola Tytuł i Opis. Można dowolnie zmienić tekst w tych polach i ponownie skompilować przepływ pracy, co spowoduje, że wszystkie uruchomione wystąpienia przepływu pracy będą korzystać z nowego formularza.

Jeśli jest używana akcja Zbierz dane od użytkownika lub Przydziel formularz do grupy, niestandardowy formularz zadania zwykle zawiera pola służące do zbierania danych. Po zmodyfikowaniu niestandardowego formularza zadania i ponownym skompilowaniu przepływu pracy wszystkie uruchomione wystąpienia tego przepływu pracy będą nadal działać, korzystając z nowego formularza. Usunięcie lub zmodyfikowanie pól (na przykład przez zmianę ich typu lub nazwy) spowoduje jednak błąd przepływu pracy, jeśli uruchomione wystąpienia przepływu pracy odwołują się do danych, które będą niezgodne z oczekiwaniami. Uruchomiony przepływ pracy może na przykład wyszukiwać pole, które powinno zawierać dane (mieć niepustą wartość), ale jest obecnie puste lub zmienił się jego typ. Ważne jest zatem, aby nie wprowadzać żadnych modyfikacji powodujących usunięcie, zmianę nazwy lub inną zmianę pól formularza, do których mogą odwoływać się obecnie uruchomione wystąpienia przepływów pracy.

Za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone za pomocą jednej z trzech akcji zadań, oprócz niestandardowego formularza zadania program Office SharePoint Designer 2007 automatycznie generuje na liście zadań typ zawartości dla tego zadania. Typ zawartości definiuje dostępne pola i używany przez nie format, zgodnie z tym, co zostało określone w Kreatorze zadania niestandardowego. Nazwa typu zawartości jest zgodna z nazwą zadania, jaka została nadana w Kreatorze formularza niestandardowego. Na przykład, jeśli utworzono zadanie o nazwie Przegląd dokumentu, na stronie Ustawienia dla listy zadań zostanie wyświetlony typ zawartości o takiej nazwie.

Typ zawartości zadania w przeglądarce

Zalecane jest modyfikowanie typów zawartości przepływu pracy przez otwarcie przepływu pracy w programie Office SharePoint Designer 2007, a nie przez zmianę kolumn lub innych ustawień typu zawartości w przeglądarce. Modyfikacja typu zawartości w przeglądarce może uszkodzić skojarzony z nim niestandardowy formularz zadania.

Początek strony

Przydzielanie elementu do wykonania

Akcja Przydziel element do wykonania umożliwia utworzenie niestandardowego formularza zadania i przydzielenie zadania do jednego lub większej liczby uczestników.

W tym przykładzie zadanie przydzielane do uczestników polega na przejrzeniu dokumentu w bibliotece Dokumenty udostępnione oraz wprowadzeniu w nim oznaczeń z komentarzami i propozycjami zmian.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Przepływ pracy.

 2. Na pierwszej stronie projektanta przepływów pracy nadaj nazwę przepływowi pracy, wybierz listę lub bibliotekę, do której będzie on dołączony, a następnie zaznacz pola wyboru obok odpowiednich opcji uruchamiania.

  Pierwsza strona projektanta przepływów pracy

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Przydziel element do wykonania.

  Jeśli ta akcja nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję Więcej akcji, aby wyświetlić pełną listę.

 5. W akcji kliknij pozycję element do wykonania.

  Strona projektanta przepływów pracy z kursorem wskazującym pozycję element do wykonania

 6. Na pierwszej stronie Kreatora zadania niestandardowego kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie w polu Nazwa wpisz nazwę dla tego zadania.

  Uwaga : Nazwa zadania musi być unikatowa w bieżącej witrynie.

 8. W polu Opis wpisz ogólne instrukcje dla odbiorcy zadania.

  Ten opis będzie wyświetlany na górze niestandardowego formularza zadania, więc należy umieścić w tym miejscu wszelkie instrukcje, jakie powinien zobaczyć uczestnik przepływu pracy, a nie tylko ogólny opis.

  Druga strona projektanta przepływów pracy

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

  Poniższa ilustracja przedstawia, w jaki sposób to zadanie będzie wyświetlane dla uczestnika przepływu pracy podczas edytowania zadania w przeglądarce. Jest to niestandardowy formularz zadania — Przegląd dokumentu.aspx — który został zaprojektowany za pomocą Kreatora zadania niestandardowego.

  Niestandardowy formularz zadania dla elementu do wykonania

  W projektancie przepływów pracy należy jeszcze ustawić inny parametr w akcji Przydziel element do wykonania.

 10. W akcji kliknij pozycję ci użytkownicy.

  Strona projektanta przepływów pracy z kursorem wskazującym pozycję ci użytkownicy

 11. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników wpisz nazwę lub adres e-mail albo kliknij istniejącego użytkownika lub grupę na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Ten krok należy powtórzyć dla wszystkich innych uczestników, do których należy przydzielić to zadanie.

  Uwagi : 

  • W polu Akcja Przypisz element do wykonania przepływu pracy tworzy jedno zadanie dla każdej osoby i grupy, zawierające w tym miejscu. Akcja nie Rozwiń grupy i przypisz oddzielnego zadania każda osoba w grupie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję wcześniejszych akcję należy używać, aby utworzyć zadanie?

  • Zamiast wprowadzania nazwy lub adresu e-mail określonego użytkownika lub grupy można przechowywać takie informacje na oddzielnej liście i pobierać je za pomocą odnośnika przepływu pracy. W ten sposób można konfigurować różnych użytkowników i grupy jako uczestników przepływu pracy bez modyfikowania samego przepływu pracy.

 12. Gdy wszyscy wymagani uczestnicy zostaną wyświetleni w polu Wybrani użytkownicy, kliknij przycisk OK.

W tym przykładzie przepływ pracy utworzy i przydzieli zadanie za każdym razem, gdy dokument zostanie dodany do biblioteki Dokumenty udostępnione. Przepływ pracy wstrzyma działanie, dopóki wszystkie zadania nie zostaną oznaczone jako ukończone. Następnie może zostać wykonana dowolna akcja lub etap, zależnie od wymagań danego procesu — można na przykład tak skonfigurować przepływ pracy, aby wysyłał powiadomienie pocztą e-mail, gdy wszyscy uczestnicy ukończą przegląd.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×