Przewodnik po menu kontekstowych dodatku Power Query

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Menu kontekstowe są specyficzne dla określonego elementu, na przykład dla komórki tabeli, w okienku edytora. Menu kontekstowe definiuje akcje, które można wykonać na zaznaczonym elemencie lub elementach.

W tym dokumencie

Menu kontekstowe komórki

Numer lub typu Data/Godzina

Zamienianie liczby lub wartości daty/godziny

Typ tekst

Zamienianie wartości tekstowych

Typ wartość logiczna

Zamienianie wartości logicznych.

Typ tabela lub łącze

Menu kontekstowe kolumny

Zaznaczenie pojedynczej kolumny

Zmienianie typu z kulturą

Zaznaczenie wielu kolumn

Menu kontekstowe tabeli

Menu kontekstowe kroku zapytania

Wyszukiwanie w trybie online

Menu kontekstowe komórki

Aby zastosować akcję do komórki, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę. Każdy typ komórki ma menu kontekstowe.

Typ Liczba lub Data/godzina

Akcja

Opis

Filtry liczb

Umożliwia filtrowanie tabeli na podstawie operatora:

 • Równa się

 • Nie równa się

 • Większe niż

 • Większe niż lub równe

 • Mniejsze niż

 • Mniejsze niż lub równe

Zamień wartości

Umożliwia zamianę jednej wartości na inną w wybranych kolumnach. Aby zamienić liczbę albo wartości daty/godziny, zobacz zamienianie liczby lub wartości daty/godziny.

Przejdź do szczegółów

Umożliwia przejście do zawartości komórki. Powoduje to dodanie nowego kroku do bieżącego zapytania w celu przeprowadzenia nawigacji. Można to cofnąć, usuwając ten krok w okienku Kroki.

Dodaj jako nowe zapytanie

Umożliwia utworzenie nowego zapytania przez użycie zawartości tej komórki jako wartości zapytania. Nazwa nowego zapytania jest taka sama jak nagłówek kolumny zaznaczonej komórki.

Zamienianie wartości liczby lub daty/godziny

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę liczby lub daty/godziny.

 2. Kliknij pozycję Zamień wartości.

 3. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wprowadź wartości w polach Wartość do znalezienia i Zamień na.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Typ Tekst

Akcja

Opis

Filtry tekstu

Umożliwia filtrowanie tabeli na podstawie operatora:

 • Równa się

 • Nie równa się

 • Zaczyna się od

 • Kończy się na

 • Zawiera

 • Nie zawiera

Zamień wartości

Umożliwia zamianę jednej wartości na inną w wybranych kolumnach. Aby zamienić wartości tekstowe, zobacz Zamienianie wartości tekstowych.

Przejdź do szczegółów

Umożliwia przejście do zawartości komórki. Powoduje to dodanie nowego kroku do bieżącego zapytania w celu przeprowadzenia nawigacji. Można to cofnąć, usuwając ten krok w okienku Kroki.

Dodaj jako nowe zapytanie

Umożliwia utworzenie nowego zapytania przez użycie zawartości tej komórki jako wartości zapytania. Nazwa nowego zapytania jest taka sama jak nagłówek kolumny zaznaczonej komórki.

Zamienianie wartości tekstowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tekstową.

 2. Kliknij pozycję Zamień wartości.

 3. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wprowadź wartości w polach Wartość do znalezienia i Zamień na.

 4. Kliknij pole wyboru Dopasuj zawartość całych komórek, aby zamienić komórki z całej zawartości. W przeciwnym razie pozycja Zamień wartości spowoduje zamianę każdej wartości odpowiadającej zawartości pola Wartość do znalezienia.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Typ Wartość logiczna

Akcja

Opis

Zamień wartości

Umożliwia zamianę jednej wartości na inną w zaznaczonych kolumnach. Aby zamienić wartości logiczne, zobacz Zamienianie wartości logicznych.

Przejdź do szczegółów

Umożliwia przejście do zawartości komórki. Powoduje to dodanie nowego kroku do bieżącego zapytania w celu przeprowadzenia nawigacji. Można to cofnąć, usuwając ten krok w okienku Kroki.

Dodaj jako nowe zapytanie

Umożliwia utworzenie nowego zapytania przez użycie zawartości tej komórki jako wartości zapytania. Nazwa nowego zapytania jest taka sama jak nagłówek kolumny zaznaczonej komórki.

Zamienianie wartości logicznych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z wartością logiczną.

 2. Kliknij pozycję Zamień wartości.

 3. W oknie dialogowym Zamienianie wartości wprowadź wartości w polach Wartość do znalezienia i Zamień na.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Typ Tabela lub Łącze

Akcja

Opis

Przejdź do szczegółów

Umożliwia przejście do zawartości komórki. Powoduje to dodanie nowego kroku do bieżącego zapytania w celu przeprowadzenia nawigacji. Można to cofnąć, usuwając ten krok w okienku Kroki.

Dodaj jako nowe zapytanie

Umożliwia utworzenie nowego zapytania przez użycie zawartości tej komórki jako wartości zapytania. Nazwa nowego zapytania jest taka sama jak nagłówek kolumny zaznaczonej komórki.

Menu kontekstowe kolumny

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone nagłówki kolumn, aby zastosować akcję do wszystkich komórek w danej kolumnie. Każdy typ kolumny ma menu kontekstowe.

Zaznaczenie pojedynczej kolumny

Akcja

Ma zastosowanie do typu

Opis

Usuń

Wszystkie typy

Umożliwia usunięcie zaznaczonej kolumny z widoku i dalszego użytkowania.

Usuń inne kolumny

Wszystkie typy

Umożliwia usunięcie wszystkich niezaznaczonych kolumn z widoku i dalszego używania.

Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków

Wszystkie typy

Nazwy poszczególnych nagłówków tabeli są zastępowane przez wartości komórek w pierwszym wierszu tabeli.

Duplikuj kolumnę

Wszystkie typy

Tworzy kopię zaznaczonej kolumny po prawej stronie tabeli. Nazwa nadana nowej kolumnie jest kopią < nazwa kolumny >.

Podziel kolumny

(Dostępne w Edytora zapytań r InfoPat)

Typ Tekst

Kolumnę tekstu można podzielić na wiele kolumn na dwa sposoby:

 • Według ogranicznika

 • Według liczby znaków

Aby uzyskać więcej informacji na temat dzielenia kolumny tekstu, zobacz Dzielenie kolumny tekstu.

Usuń duplikaty

(Dostępne w Edytora zapytań r InfoPat )

Typy Tekst, Liczba, Data/godzina,

Wartość logiczna

Usuń wszystkie wiersze z tabeli, gdy wartości w zaznaczonych kolumn duplikujące się wartości wcześniejszych. Wiersz zawierający pierwsze wystąpienie zestawu wartości nie są usuwane. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu duplikatów zobacz Usuwanie duplikatów.

Zamień wartości

(Dostępne w Edytora zapytań r InfoPat )

Typy Tekst, Liczba, Data/godzina,

Wartość logiczna

Zamień elementu w kolumnie na inną wartość. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zamień wartości zobacz menu kontekstowe komórki.

Zmień typ

(Dostępne w Edytora zapytań r InfoPat )

Typy Tekst, Liczba, Data/godzina,

Wartość logiczna

Wyłączone dla typów Tabela, Łącze i Wpis

Umożliwia zmianę typu zaznaczonej kolumny na nowy typ:

 • Wartość logiczna

 • Liczba

 • Data

 • Data/Godzina

 • Data/godzina/strefa czasowa

 • Godzina

 • Czas trwania

 • Binarny

 • Tekst

 • Typu z kulturą. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zmieniania typu z kulturą pochodzenia zobacz Zmienianie typu z kulturą.

Przekształć

Typy Tekst i Data/godzina

Wyłączone dla wszystkich innych typów

W przypadku tekstu umożliwia zmianę sposobu renderowania wartości w kolumnie:

 • Małe litery

 • Wielkie litery

 • Zamiana pierwszej litery każdego wyrazu na wielką

 • Przycięcie

 • Czyszczenie

 • Kod JSON

 • Kod XML

W przypadku daty/godziny umożliwia zmianę sposobu renderowania wartości w kolumnie:

 • Data

 • Godzina

 • Dzień

 • Miesiąc

 • Rok

 • Dzień tygodnia

Wstaw kolumnę

Wszystkie typy

Umożliwia wstawienie nowej kolumny za ostatnią kolumną w tabeli. Wartości w nowej kolumnie są określane w wyniku wybrania typu kolumny do wstawienia:

 • Niestandardowe (można zdefiniować formułę, która oblicza nowe wartości)

 • Indeks

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania kolumny, zobacz Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli.

Grupuj według

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat )

Typy Tekst, Liczba, Data/godzina,

Wartość logiczna

Umożliwia podsumowanie danych według wartości wierszy. Mając w tabeli kolumny Stan, Miasto i Populacja, można na przykład:

 • pogrupować dane według stanów, a następnie policzyć liczbę miast w każdym stanie lub podsumować populację miast, aby uzyskać populację poszczególnych stanów;

 • pogrupować dane według miast i policzyć wystąpienia nazw miast.

Aby uzyskać więcej informacji na temat grupowania wierszy, zobacz Grupowanie wierszy w tabeli.

Anuluj przestawienie kolumn

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat )

Wszystkie typy

Umożliwia przekształcenie zaznaczonych kolumn w pary atrybutów i wartości. Aby uzyskać więcej informacji na temat anulowania przestawienia kolumn, zobacz Anulowanie przestawienia kolumn.

Przenieś

Wszystkie typy

Umożliwia przeniesienie zaznaczonej kolumny w inne miejsce w tabeli. Zaznaczoną kolumnę można przenieść:

 • W lewo

 • W prawo

 • Na początek

 • Na koniec

Zamiast tego można też kliknąć, a następnie przeciągnąć i upuścić kolumny na lewo lub na prawo od zaznaczonej kolumny.

Zmień nazwę

Wszystkie typy

Umożliwia zmianę nazwy zaznaczonej kolumny.

Przejdź do szczegółów

Wszystkie typy

Umożliwia przejście do zawartości kolumny. Powoduje to dodanie nowego kroku do bieżącego zapytania w celu przeprowadzenia takiej nawigacji. Można to cofnąć, usuwając ten krok w okienku Kroki.

Dodaj jako nowe zapytanie

Wszystkie typy

Umożliwia utworzenie nowego zapytania przez użycie zawartości tej kolumny jako wartości zapytania. Odbywa się to przez odwołanie się w nowym zapytaniu do oryginalnego zapytania. Nazwa nowego zapytania jest taka sama jak nagłówek zaznaczonej kolumny.

Zmienianie typu z kulturą

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną kolumnę.

 2. Kliknij pozycję Zmień typ > Typ z kulturą.

 3. W oknie dialogowym Zmienianie typu z kulturą wybierz pozycję Typ danych odpowiadającą typowi danych do zmiany i wybierz pozycję Kultura.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zaznaczenie wielu kolumn

Zaznacz (Ctrl + kliknięcie lub Shift + kliknięcie) dwie lub więcej kolumn, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną z zaznaczonych kolumn, aby zastosować do nich akcję z menu kontekstowego wielu kolumn.

Uwaga:  W przypadku niektórych zestawów zaznaczonych kolumn część pozycji menu kontekstowego jest wyłączona.

Akcja

Opis

Usuń kolumny

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat )

Umożliwia usunięcie zaznaczonych kolumn z widoku i dalszego używania.

Usuń inne kolumny

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia usunięcie wszystkich niezaznaczonych kolumn z widoku i dalszego używania.

Usuń duplikaty

Usuń wszystkie wiersze z tabeli, gdy wartości w zaznaczonych kolumn duplikujące się wartości wcześniejszych. Wiersz zawierający pierwsze wystąpienie zestawu wartości nie są usuwane. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu duplikatów zobacz Usuwanie duplikatów.

Zamień wartości

Zamień elementu w kolumnie na inną wartość. Aby uzyskać więcej informacji na temat Zamień wartości zobacz menu kontekstowe komórki.

Zmień typ

Umożliwia zmianę typu zaznaczonej kolumny na nowy typ:

 • Wartość logiczna

 • Liczba

 • Data

 • Data/Godzina

 • Data/godzina/strefa czasowa

 • Godzina

 • Czas trwania

 • Binarny

 • Tekst

 • Typu z kulturą. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zmieniania typu z kulturą pochodzenia zobacz Zmienianie typu z kulturą.

Przekształcenie

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

W przypadku tekstu umożliwia zmianę sposobu renderowania wartości w kolumnie:

 • Małe litery

 • Wielkie litery

 • Zamiana pierwszej litery każdego wyrazu na wielką

 • Przycięcie

 • Czyszczenie

 • Kod JSON

 • Kod XML

W przypadku daty/godziny umożliwia zmianę sposobu renderowania wartości w kolumnie:

 • Data

 • Godzina

 • Dzień

 • Miesiąc

 • Rok

 • Dzień tygodnia

Scal kolumny

Grupuj według

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia podsumowanie danych według wartości wierszy. Mając w tabeli kolumny Stan, Miasto i Populacja, można na przykład:

 • pogrupować dane według stanów, a następnie policzyć liczbę miast w każdym stanie lub podsumować populację miast, aby uzyskać populację poszczególnych stanów;

 • pogrupować dane według miast i policzyć wystąpienia nazw miast.

Aby uzyskać więcej informacji na temat grupowania wierszy, zobacz Grupowanie wierszy w tabeli.

Anuluj przestawienie kolumn

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia przekształcenie zaznaczonych kolumn w pary atrybutów i wartości. Aby uzyskać informacje o anulowanie przestawienia kolumn zobacz polecenia anulowania przestawienia kolumn.

Przenieś

Umożliwia przeniesienie zaznaczonej kolumny w inne miejsce w tabeli. Zaznaczoną kolumnę można przenieść:

 • W lewo

 • W prawo

 • Na początek

 • Na koniec

Zamiast tego można też kliknąć, a następnie przeciągnąć i upuścić kolumny na lewo lub na prawo od zaznaczonej kolumny.

Początek strony

Menu kontekstowe tabeli

Menu kontekstowego tabeli, reprezentowanego przez ikonę tabeli ( Ikona tabeli ) wykonuje akcje całej tabeli.

Akcja

Opis

Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia podwyższenie poziomu wartości z pierwszego wiersza tabeli do poziomu nagłówków kolumn.

Usuń duplikaty

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Ta funkcja umożliwia usunięcie wszystkich wierszy z tabeli dodatku Power Query, w których wartości w wybranych kolumnach stanowią duplikaty wcześniejszych wartości. Wiersz z pierwszym wystąpieniem danej wartości nie zostaje usunięty.

Usuń błędy

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia usunięcie wierszy zawierających błędy w aktualnie zaznaczonych kolumnach.

Wstaw kolumnę

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia wstawienie nowej kolumny za ostatnią kolumną w tabeli. Wartości w nowej kolumnie są określane w wyniku wybrania typu kolumny do wstawienia:

 • Niestandardowe (można zdefiniować formułę, która oblicza nowe wartości)

 • Indeks

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania kolumny, zobacz Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli.

Zachowaj pierwsze wiersze

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia określenie liczby wierszy (od góry), które mają zostać zachowane w tabeli.

Zachowaj 100 pierwszych wierszy

Umożliwia zachowanie 100 pierwszych wierszy w tabeli.

Zachowaj zakres wierszy

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia określenie — za pomocą opcji Pierwszy wiersz i Liczba wierszy — zakresu wierszy do zachowania w tabeli.

Usuń pierwsze wiersze

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia usunięcie pierwszych n wierszy z tabeli.

Usuń naprzemienne wiersze

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

Umożliwia usunięcie naprzemiennych wierszy z tabeli. Wystarczy określić opcje Pierwszy wiersz do usunięcia, Liczba wierszy do usunięcia i Liczba wierszy do zachowania.

Scal

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

W siatce Podgląd tworzenia nowego zapytania z dwóch istniejących zapytań. Jeden wynik kwerendy zawiera wszystkie kolumny z tabeli podstawowej, z jedną kolumną służącej jako jedną kolumnę zawierającą łącze nawigacji do powiązanej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji na temat scalanie zapytań zobacz Scalanie zapytań.

Dołącz

(Dostępne i n Edytora zapytań r InfoPat)

W siatce Podgląd tworzenia nowego zapytania, które zawiera wszystkie wiersze z pierwszego zapytania oraz wszystkie wiersze z drugiego zapytania. Aby uzyskać więcej informacji na temat kwerend dołączających zobacz kwerend dołączających.

Początek strony

Menu kontekstowe kroku zapytania

Kliknij prawym przyciskiem myszy krok zapytania, aby go zmodyfikować i zmienić jego pozycję.

Akcja

Opis

Edytowanie ustawień

Umożliwia edytowanie wartości funkcji, która definiuje zaznaczony krok.

Zmień nazwę

Umożliwia nadanie krokowi nowej nazwy. Jest to przydatne, jeśli chcesz nadać krokom znaczące nazwy lub rozróżnić wiele wystąpień tej samej operacji, na przykład wstawienia kolumny.

Usuń

Umożliwia usunięcie tego kroku ze strumienia. Uwaga: ta czynność może spowodować wystąpienie błędów w kolejnych krokach, jeśli zależą one od tego kroku.

Usuwaj do końca

Umożliwia usunięcie danego kroku i wszystkich następujących po nim kroków w tym strumieniu.

Przenieś w górę

Umożliwia przeniesienie zaznaczonego kroku o jedną pozycję bliżej początku strumienia.

Przenieś w dół

Umożliwia przeniesienie zaznaczonego kroku o jedną pozycję dalej od początku strumienia.

Początek strony

Wyszukiwanie w trybie online

W okienku Wyszukiwanie w trybie onlinekliknij prawym przyciskiem myszy element podsumowanie źródła danych.

Akcja

Opis

Przejdź do źródła

Umożliwia przejście do źródłowej strony sieci Web zaznaczonego elementu źródła danych.

Warunki użytkowania

Powoduje przejście do strony warunków użytkowania zaznaczonego elementu źródła danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×