Przewodnik dotyczący tworzenia i dostosowywania strony składników Web Part dla witryny programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strony składników Web Part jest specjalnego typu strona sieci Web danych, takich jak listy i wykresy i zawartości sieci Web, takiej jak tekst i obrazy, w portal dynamicznych informacji wokół typowe zadania lub tematu. Strony składników Web Part przedstawia różne strukturalne i niestrukturalne informacje w organizację, przydatny i wygodny sposób. Zamiast poświęcać dużo czasu powtarzać uzyskiwanie dostępu do wielu stron sieci Web i źródeł danych, można oszczędzić czas, organizując te informacje różnymi na pojedynczą, zintegrowaną strona sieci Web może także udostępnić szczegóły lub łącza do innych stron sieci Web zgodnie z potrzebami.

Organizowanie informacji z różnych źródeł w jeden sposób, jest zintegrowane strony sieci Web przy użyciu składników Web Part. Składniki Web Part są zintegrowany zestaw formanty służące do tworzenia witryn sieci Web, umożliwiające modyfikowanie zawartości, wygląd i działanie stron sieci Web bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Microsoft Office SharePoint Server 2007 pochodzi z dużym zestawem gotowych składników Web Part, które mają być używane do różnych celów, podczas tworzenia strony składników Web Part.

Ten artykuł prowadzi użytkownika przez proces opis składników Web Part i stron składników Web Part i przedstawiono listę tematów, które otrzymają czasu i uruchomiony przy użyciu składników Web Part w celu tworzenia i modyfikowania stron sieci Web w Office SharePoint Server 2007.

Przed rozpoczęciem

W tej sekcji przedstawiono kilka podstawowych pojęć związanych z wokół składników Web Part i jak są używane do tworzenia stron składników Web Part

Co to są składniki Web Part i stron składników Web Part?

Ta sekcja zawiera łącza do artykułów wprowadzający, które mogą pomóc zrozumieć podstawy składników Web Part, uprawnienia wymagane do pracy z składniki Web Part i jak składniki Web Part są używane do tworzenia stron składników Web Part.

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Wprowadzenie do dostosowywania stron za pomocą składników Web Part

Ten artykuł zawiera omówienie składników Web Part i stron składników Web Part, w tym typy składników Web Part, sposoby używania składników Web Part i stron składników Web Part i Lista przeglądarek sieci Web, które obsługują stron składników Web Part.

Zarządzanie składnikami Web Part i stronami składników Web Part oraz ich udostępnianie

W tym artykule omówiono sposób konfigurowania i zarządzania nimi składników Web Part i stron składników Web Part oraz uprawnienia strony składników Web Part.

Tworzenie i dostosowywanie stron składników Web Part

Znasz składniki Web Part są oraz jak ich używać do tworzenia stron sieci Web. W tej sekcji omówiono tworzenie stron składników Web Part.

Ważne: Wymagane przynajmniej projektu lub Współtworzenie poziom uprawnień, aby dodać lub dostosować strony składników Web Part.

Tworzenie stron

  • W przeglądarce Utwórz stronę umożliwia tworzenie strony składników Web Part. Strony składników Web Part utworzone w ten sposób zawiera strefy składników Web Part, w których można wstawić składników Web Part.

Tworzenie i modyfikowanie stron sieci Web przy użyciu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lub inne programy nie są objęte ten przewodnik.

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Tworzenie stron za pomocą przeglądarki

Tworzenie stron sieci Web przy użyciu przeglądarki oznacza, że tworzenie strony sieci Web, klikając łącze na stronie Tworzenie witryny.

Jeśli interesuje Cię dowiedzieć się więcej o tworzeniu stron sieci Web przy użyciu Office SharePoint Designer 2007, zobacz Dodawanie strony do witryny programu SharePoint.

Dostosowywanie stron

Masz zestaw stron składników Web Part w witrynie, a teraz chcesz wprowadzić zmiany do jednej lub kilku innych stron sieci Web. Artykuły w tej sekcji przedstawiono pojęcia dostosowywanie stron składników Web Part. Dostosowywania stron za pomocą składników Web Part jest ważne metoda łatwo modyfikowania stron. W tym zbiorze artykuły jest wideo prezentację, którą przedstawiono sposób dodawania składników Web Part w witrynie. Na koniec składniki Web Part filtrów zostały omówione pomoże zrozumieć, jak ich sterować dane wyświetlane na stronie sieci Web.

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Dostosowywanie strony składników Web Part

Jeśli jesteś właścicielem witryny lub administratorem, możesz dostosować strony składników Web Part na różne sposoby, takie jak edytowanie paska tytułu strony składników Web Part, dodawanie składników Web Part, dostosowując widoki składników Web Part widoku listy i zmienianie układu strony składników Web Part. W tym artykule pokazano, jak.

Dodawanie lub usuwanie składnika Web Part

W tym artykule przedstawiono dwie metody dodawania składników Web Part do strony i wyjaśniono, jak usunąć składnik Web Part ze strony.

Praca ze składnikami Web Part filtrów

Działają z danych programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, listami Office SharePoint Server 2007, dane, które znajduje się w wykazie danych biznesowych i danych w skoroszycie ładowanym do Microsoft Office Excel Web Access składnika Web Part? W tym artykule pokazano, jak połączyć składniki Web Part filtrów do innych składników Web Part zawierający dane, aby zmienić widok danych.

Dostosowywanie i połączenia składników Web Part

Można zmienić właściwości składnika Web Part i zarządzanie połączeniami między składnikami Web Part przez przeglądarki. Artykuły w tej sekcji pokazano, jak dostosować właściwości składnika Web Part i wyjaśniono, jak połączyć i filtrowanie danych między składnikami Web Part.

Ważne: Potrzebujesz poziom uprawnień Pełna kontrola lub projektowanie dodawać, dostosowywanie i połączenia składników Web Part.

Dostosowywanie składników Web Part

Jeśli jesteś właścicielem strony sieci Web, możesz dostosować składników Web Part na kilka sposobów. Artykuły w tej sekcji skoncentrować się na zmienianie właściwości składnika Web Part za pomocą przeglądarki przy użyciu strony konserwacji składników Web Part.

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Dostosowywanie składników Web Part

Dowiedz się, jak zmienić właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part oraz informacje na temat właściwości wspólne składników Web Part.

Łączenie składników Web Part

Po dodaniu składników Web Part do strony składników Web Part można połączyć tych składników Web Part, aby utworzyć bardziej niestandardowe rozwiązania dla strony sieci Web.

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Łączenie danych w składnikach Web Part

Dowiedz się, jak za pomocą menu i przycisków w składniku Web Part tworzenie połączeń danych bez pisania niestandardowych kodów. Łączenie składników Web Part, tak aby po wykonaniu akcji w jednym składniku Web Part zmienił zawartość innego składnika Web Part.

Łączenie składników Web Part filtrowania z programem Excel Web Access

W tym artykule pokazano, jak za pomocą składniki Web Part filtrów wartości przekazywane doMicrosoft Office Excel Web Access, a następnie zmień widok danych w skoroszycie, na podstawie tych wartości.

Przykłady używania składników Web Part na stronie składników Web Part

Czy jest specyficznej ma wykonywać za pomocą określonego składnika Web Part? W tej sekcji znajdują się łącza do artykułów zawierających informacje, jak dodać tabelę do strony sieci Web, wyświetlenia formantów nawigacyjnych, dodawanie tekstu i grupowanie łącza do różnych źródeł — wszystko przy użyciu składników Web Part, które są dostarczane z Office SharePoint Server 2007.

Przykłady

Co chcesz eksplorować?   

Zadanie

Opis

Dodawanie tabeli do strony sieci Web

Dowiedz się, jak dodać tabelę do formantu pola zawartości strony lub składnika Web Part edytora zawartości przy użyciu edytora HTML.

Dodawanie zawartości dynamicznej do strony

W tym artykule pokazano, jak tworzenie widoków dynamicznych zawartości za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości. Możesz dostosować kwerendę, która określa, jaka zawartość jest wyświetlany oprócz ustawienia widoku, które określają sposób przedstawiania tej zawartości na stronie.

Korzystanie ze składnika Web Part Spis treści w celu wyświetlenia formantów nawigacyjnych na stronie sieci Web

Dowiedz się, jak określić, która część witryny za pomocą tabeli zawartość WebPart kolekcji, które składnika Web Part należy wygenerować łącza do, jak są prezentowane łączy i organizowania łączy.

Dodawanie tekstu do strony sieci Web za pomocą składnika Web Part edytora zawartości

Dowiedz się, jakie łatwe jest dodawanie tekstu do strony sieci Web przy użyciu składnika Web Part edytora zawartości. Składnik Web Part edytora zawartości można dodać do dowolnej strony składników Web Part i do każdej strony zawierającej układ strony, która obsługuje składników Web Part. Dodawanie tekstu do składnika Web Part edytora zawartości za pomocą edytora HTML.

Używanie i konfigurowanie składnika Web Part lub formantu pola Łącze do podsumowania

W tym artykule przedstawiono łatwym sposobem tworzenia strony łączy do różnych zasobów, zarówno wewnątrz, jak i spoza niej witryny. Będzie również się, jak możesz sterować wyglądem, organizacji i prezentacji łącza, które możesz dodać do podsumowanie łącze składnika Web Part lub formantu pola.

Składników Web Part

Ta sekcja zawiera przydatne informacje w niektórych składników Web Part, które są dostarczane z Office SharePoint Server 2007. Można na przykład sposób do składnika Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie tekstu sformatowanego, tabel, hiperłączy i obrazów do strony składników Web Part. W tej sekcji można uzyskać, który podczas tworzenia listy lub biblioteki w witrynie sieci Web Part widoku listy z taką samą nazwę jak listy lub biblioteki, są tworzone, tak, aby za pomocą składnika Web Part był wyświetlany danych znajdujących się na liście lub w bibliotece utworzony.

Odwołanie

Składnik Web Part

Opis

Edytor zawartości, składnik Web Part

Czy chcesz dodać tekst sformatowany, tabele, hiperłącza i obrazy do strony składników Web Part? Dowiedz się, jak dodać te funkcje do strony za pomocą składnika Web Part edytora zawartości.

Obraz, składnik Web Part

W tym artykule pokazano, jak kontrolować wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie i kolor tła obrazu, umieszczając je wewnątrz składnika Web Part obrazu. Dowiesz się, jak łatwo jest koordynowanie obraz z innymi składnikami Web Part na stronie, modyfikując właściwości niestandardowe składnika Web Part obrazu w widoku udostępnionym.

Widok listy, składnik Web Part

Gdy jest składnik Web Part o nazwie Widok listy, podczas tworzenia nowej witryny z szablonu witryny, składniki Web Part są automatycznie dodawane do strony głównej witryny. W tym artykule wyjaśniono, jak tych składników Web Part są wystąpienia składnika Web Part widoku listy, które z kolei za pomocą szablonu listy wstępnie skonfigurowane do wyświetlania danych listy.

Podgląd strony, składnik Web Part

Dowiedz się o różnych sposobach, w którym można użyć składnika Web Part podglądu strony umożliwia wyświetlanie strony sieci Web, pliku lub folderu na stronie składników Web Part.

Użytkownicy witryny, składnik Web Part

Aby wyświetlić listę użytkowników i grup, którzy mają uprawnienia do korzystania z witryny za pomocą składnika Web Part użytkowników witryny. W tym artykule pokazano, jak za pomocą składnika Web Part użytkowników witryny i wyjaśniono, jak można modyfikować właściwości niestandardowych tego składnika Web Part.

XML, składnik Web Part

Za pomocą składnika Web Part kodu XML do wyświetlania języka XML (Extensible Markup) i stosować przekształcenia języku rozszerzonego arkusza stylów (XSLT) do kodu XML przed wyświetleniem dowolną zawartość.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×