Przestawianie danych w raporcie w formie tabeli przestawnej lub w formie wykresu przestawnego

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego należy dodać pola za pomocą listy pól tabeli przestawnej. Aby zmienić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, należy za pomocą listy pól ponownie rozmieścić i usunąć pola. Domyślnie okno Lista pól tabeli przestawnej zawiera dwie sekcje: umieszczoną u góry sekcję pól, która służy do dodawania i usuwania pól, oraz umieszczoną u dołu sekcję układu, która umożliwia rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia. Okno Lista pól tabeli przestawnej można zadokować po dowolnej stronie okna i zmienić jego rozmiar w poziomie. Okno Lista pól tabeli przestawnej można też oddokować. Po wykonaniu tej czynności można zmienić jego rozmiar zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Uwagi   

 • Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nie jest wyświetlane, należy się upewnić, że został kliknięty raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nadal nie jest wyświetlane, w przypadku raportu tabeli przestawnej na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Lista pól, a w przypadku raportu wykresu przestawnego na karcie Analizuj w grupie Dane należy kliknąć przycisk Lista pól.

 • Jeśli w oknie Lista pól nie są wyświetlane potrzebne pola, należy odświeżyć raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby wyświetlić dowolne nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane od ostatniej operacji.

Co chcesz zrobić?

Informacje o oknie Lista pól tabeli przestawnej

Dodawanie pól

Skopiuj pola

Ponowne rozmieszczanie pól

Usuwanie pól

Zmienianie widoku okna Lista pól tabeli przestawnej

Filtrowanie danych przed dodaniem ich do raportu

Przełączanie między automatycznym i ręcznym aktualizowaniem układu raportu

Informacje o oknie Lista pól tabeli przestawnej

Aby uzyskać zamierzone wyniki podczas tworzenia układu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, dobrze jest zrozumieć sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej oraz sposoby rozmieszczania różnych typów pól.

Sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej

How the PivotTable Field List works

1. Zewnętrzne źródło danych zawiera strukturalne dane zorganizowane jako jedno lub większa liczba pól (nazywanych też kolumnami), które są wyświetlane na liście pól.

2. Przeniesienie pola do obszaru filtru raportu na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru filtru raportu w raporcie w formie tabeli przestawnej.

3. Przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej.

4. Przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet wierszy w raporcie w formie tabeli przestawnej.

5. Przeniesienie pola do obszaru wartości na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru wartości w raporcie tabeli przestawnej.

Wskazówki dotyczące przenoszenia pól do czterech obszarów raportu

Poniżej podano wskazówki dotyczące przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów w sekcji układu.

Pola wartości

 • Jeśli wystarczy zaznaczyć pole wyboru dla pól numerycznych, obszar domyślny, który jest przenoszony do jest obszaru wartości.

Pola wierszy i kolumn

 • Jeśli pole znajdujące się już w obszarze etykiet wierszy, etykiet kolumn lub filtrów raportu zostanie ponownie dodane do jednego z tych obszarów, to po przeniesieniu do tego samego obszaru zmieni się jego położenie, natomiast po przeniesieniu do innego obszaru zmieni się jego orientacja.

Miary

 • W źródle danych OLAP (Online Analytical Processing) występuje często wiele pól (lub miar) zorganizowanych w hierarchię składającą się z różnych wymiarów, hierarchii i poziomów. Należy klikać przyciski rozwijania Pole plus i zwijania Pole minus do momentu znalezienia żądanych pól.

 • Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.

 • Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Początek strony

Dodawanie pól

 • Aby dodać pola do raportu, należy wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól. Pole zostanie umieszczone w obszarze domyślnym sekcji układu, ale w razie potrzeby możesz ponownie rozmieścić pola.

   Domyślnie pola nienumeryczne są dodawane do obszaru etykiet wierszy, pola numeryczne są dodawane do obszaru wartości, natomiast hierarchie dat i godzin OLAP — do obszaru etykiet kolumn.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybierz odpowiednie polecenie — Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiety kolumny, Dodaj do etykiety wiersza lub Dodaj do wartości — aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu.

   Porada   Można także kliknąć i przytrzymać nazwę pola i następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do odpowiedniego obszaru w sekcji układu.

Początek strony

Skopiuj pola

W raporcie tabeli przestawnej, który jest oparty na danych w arkuszu programu Excel lub dane zewnętrzne źródło danych innych niż OLAP można dodać tego samego pola więcej niż raz do obszaru wartości. Można to zrobić, czy typ danych jest wartością liczbową lub nienumeryczne. Na przykład można porównać obliczeń side-by-side, takich jak marże zysku brutto i netto, sprzedaż minimalna i maksymalna lub liczy klienta i procent całkowitej klientów.

 1. Kliknij i przytrzymaj nazwę pola w sekcji pól, a następnie przeciągnij pole do obszaru wartości w sekcji Układ.

 2. Powtórz krok 1 dowolną ilość razy skopiować pole.

 3. W każdym polu skopiowane zmienić funkcję podsumowania i obliczenia niestandardowe żądany sposób.

  Uwagi   

  • Po dodaniu dwóch lub więcej pól do obszaru wartości, czy są one kopie samego pola lub innych pól, listy pól automatycznie dodaje etykietę kolumny wartości do obszaru wartości. To pole umożliwia przenoszenie miejsc pola w górę i w dół w obrębie obszaru wartości. Możesz również przenieść etykietę kolumny wartości kolumny etykiety obszaru lub obszarów etykiety wierszy. Nie można jednak przenieść etykietę kolumny wartości do obszaru filtrów raportu.

  • Pole można dodać tylko raz do obszaru Filtr raportu, Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn (zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych). W przypadku próby dodania tego samego pola więcej niż raz — na przykład do obszarów Etykiety wierszy i Etykiety kolumn w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczane w nowym.

  • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru Wartości jest zastosowanie formuły (nazywanej również kolumną obliczeniową) używającej tego samego pola.

  • Nie możesz dodać tego samego pola więcej niż jeden raz w raporcie tabeli przestawnej na podstawie źródła danych OLAP.

Początek strony

Ponowne rozmieszczanie pól

Istniejące pola można ponownie rozmieścić lub zmienić ich położenie, używając jednego z czterech obszarów u dołu sekcji układu:

Raport tabeli przestawnej

opis

Wykres przestawny

opis

wartości   

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

wartości   

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety wierszy   

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu. Wiersz położony niżej jest zagnieżdżony w wierszu bezpośrednio go poprzedzającym.

Pola osi (kategorie)   

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

Etykiety kolumn   

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

Etykiety pól legendy (serie)

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

Filtr raportu   

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Filtr raportu   

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

 • Aby ponownie rozmieścić pola, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

Przenieś w górę

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek   

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec   

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości   

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości   , Ustawienia pola

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji o każdym ustawieniu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku u góry okna dialogowego.

Porada   Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do sekcji układu albo z obszaru do obszaru.

Początek strony

Usuwanie pól

 • Aby usunąć pole, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów układu, a następnie kliknij polecenie Usuń pole albo wyczyść pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól.

  Porada   Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola w sekcji układu, a następnie przeciągnąć ją poza okno Lista pól tabeli przestawnej.

  Uwaga   Wyczyszczenie pola wyboru w sekcji pól powoduje usunięcie z raportu wszystkich wystąpień pola.

Początek strony

Zmienianie widoku okna Lista pól tabeli przestawnej

Okno Lista pól tabeli przestawnej ma pięć różnych widoków, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla różnego typu zadań związanych z tabelą przestawną.

 • Aby zmienić widok, kliknij przycisk Widok na górze listy pól tabeli przestawnej i wybierz jedną z następujących pozycji:

Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone   

To jest widok domyślny przeznaczony dla niewielkiej liczby pól.

Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco   

Ten widok służy do dodawania i usuwania pól, jeśli liczba pól w każdym obszarze przekracza cztery.

Tylko pola

Ten widok jest przeznaczony do dodawania i usuwania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (2 na 2)    

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (1 na 4)    

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Porada   W widokach Sekcja pól i sekcja obszarów spiętrzone oraz Sekcja pól i sekcja obszarów sąsiadująco można dostosowywać szerokość i wysokość poszczególnych sekcji, zatrzymując wskaźnik myszy na linii podziału między sekcjami do czasu, gdy wskaźnik zmieni się w pionową podwójną strzałkę Pionowa podwójna strzałka lub poziomą podwójną strzałkę Pozioma podwójna strzałka, przeciągając podwójną strzałkę w górę bądź w dół albo w lewo bądź w prawo do żądanej lokalizacji, a następnie klikając podwójną strzałkę lub naciskając klawisz ENTER.

Początek strony

Filtrowanie danych przed dodaniem ich do raportu

Jeśli raport tabeli przestawnej jest połączony z zewnętrznym źródłem danych zawierającym dużą ilość danych, można filtrować jedno lub większą liczbę pól przed ich dodaniem do raportu. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na aktualizowanie raportu.

Początek strony

Przełączanie między automatycznym i ręcznym aktualizowaniem układu raportu

Domyślnie każda zmiana w oknie Lista pól tabeli przestawnej powoduje automatyczną aktualizację układu raportu. Aby zwiększyć wydajność pracy przy korzystaniu z dużej ilości danych zewnętrznych, można przełączyć się na aktualizację ręczną. Po przełączeniu na aktualizację ręczną nie można korzystać z raportu do momentu ponownego przełączenia na aktualizację automatyczną. Można jednak szybko dodawać i przenosić pola z sekcji pól do sekcji układu oraz usuwać pola z sekcji pól, a następnie ponownie przełączyć do aktualizacji automatycznej, aby zobaczyć rezultaty.

Jeśli układ raportu zostanie ustawiona na ręczne aktualizowanie, zamknięcie listy pól tabeli przestawnej, zmiana na widok tylko pola lub zamykania programu Excel odrzuca wszystkie zmiany układu, które zostały wprowadzone do raportu tabeli przestawnej bez potwierdzenia.

 • Aby włączyć lub wyłączyć ręczną aktualizację raportu tabeli przestawnej, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Opóźnij aktualizację układu u dołu okna Lista pól tabeli przestawnej.

 • Po zakończeniu zmieniania układu raportu na liście pól kliknij przycisk Aktualizuj, aby zobaczyć układ w raporcie tabeli przestawnej.

Uwaga   Raport tabeli przestawnej jest automatycznie aktualizowany zawsze po otwarciu skoroszytu.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język