Przestawianie danych w raporcie w formie tabeli przestawnej lub w formie wykresu przestawnego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego należy dodać pola za pomocą listy pól tabeli przestawnej. Aby zmienić raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, należy za pomocą listy pól ponownie rozmieścić i usunąć pola. Domyślnie okno Lista pól tabeli przestawnej zawiera dwie sekcje: umieszczoną u góry sekcję pól, która służy do dodawania i usuwania pól, oraz umieszczoną u dołu sekcję układu, która umożliwia rozmieszczanie pól i zmienianie ich położenia. Okno Lista pól tabeli przestawnej można zadokować po dowolnej stronie okna i zmienić jego rozmiar w poziomie. Okno Lista pól tabeli przestawnej można też oddokować. Po wykonaniu tej czynności można zmienić jego rozmiar zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Uwagi : 

 • Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nie jest wyświetlane, należy się upewnić, że został kliknięty raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Jeśli okno Lista pól tabeli przestawnej nadal nie jest wyświetlane, w przypadku raportu tabeli przestawnej na karcie Opcje w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Lista pól, a w przypadku raportu wykresu przestawnego na karcie Analizuj w grupie Dane należy kliknąć przycisk Lista pól.

 • Jeśli w oknie Lista pól nie są wyświetlane potrzebne pola, należy odświeżyć raport tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby wyświetlić dowolne nowe pola, pola obliczeniowe, miary, miary obliczeniowe lub wymiary, które zostały dodane od ostatniej operacji.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat na liście pól tabeli przestawnej

Dodawanie pól

Kopiowanie pól

Ponowne rozmieszczanie pól

Usuwanie pól

Zmienianie widoku listy pól tabeli przestawnej

Filtrowanie danych przed dodaniem do raportu.

Przełączanie się między automatyczne lub ręczne aktualizowanie układ raportu

Informacje o oknie Lista pól tabeli przestawnej

Aby uzyskać zamierzone wyniki podczas tworzenia układu raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, dobrze jest zrozumieć sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej oraz sposoby rozmieszczania różnych typów pól.

Sposób działania okna Lista pól tabeli przestawnej

Sposób działania listy pól tabeli przestawnej

1. Zewnętrzne źródło danych zawiera strukturalne dane zorganizowane jako jedno lub większa liczba pól (nazywanych też kolumnami), które są wyświetlane na liście pól.

2. Przeniesienie pola do obszaru filtru raportu na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru filtru raportu w raporcie w formie tabeli przestawnej.

3. Przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej.

4. Przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy na liście pól powoduje jednoczesne przeniesienie tego pola do obszaru etykiet wierszy w raporcie w formie tabeli przestawnej.

5. Przeniesienie pola do obszaru wartości na liście pól spowoduje jednoczesne przeniesienie pola do obszaru wartości w raporcie tabeli przestawnej.

Wskazówki dotyczące przenoszenia pól do czterech obszarów raportu

Poniżej podano wskazówki dotyczące przenoszenia pól wartości, nazw i wymiarów z sekcji pól do czterech obszarów w sekcji układu.

Pola wartości   

 • Zaznaczenie tylko pola wyboru dla pola liczbowego w domyślnym obszarze, który jest przenoszony do jest obszaru wartości.

Pola wierszy i kolumn   

 • Jeśli pole znajdujące się już w obszarze etykiet wierszy, etykiet kolumn lub filtrów raportu zostanie ponownie dodane do jednego z tych obszarów, to po przeniesieniu do tego samego obszaru zmieni się jego położenie, natomiast po przeniesieniu do innego obszaru zmieni się jego orientacja.

Miary   

 • W źródle danych przetwarzania OLAP (Online Analytical) są często wiele pól (lub miary) zorganizowane w hierarchii różnych wymiarów, hierarchie i poziomy. Kliknij przycisk Rozwiń Pole plus i zwijanie przyciski Pole minus do momentu znalezienia pola, które mają.

 • Do obszarów etykiet wierszy, etykiet kolumn i filtrów raportu można przenosić tylko hierarchie, atrybuty i nazwane zestawy.

 • Do obszaru wartości można przenosić tylko miary, miary obliczeniowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Początek strony

Dodawanie pól

 • Aby dodać pola do raportu, należy wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności:

  • Zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól. Pole zostanie umieszczone w obszarze domyślnym sekcji układu, ale w razie potrzeby możesz ponownie rozmieścić pola.

   Domyślnie pola nienumeryczne są dodawane do obszaru etykiet wierszy, pola numeryczne są dodawane do obszaru wartości, natomiast hierarchie dat i godzin OLAP — do obszaru etykiet kolumn.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola, a następnie wybierz odpowiednie polecenie — Dodaj do filtru raportu, Dodaj do etykiety kolumny, Dodaj do etykiety wiersza lub Dodaj do wartości — aby umieścić pole w określonym obszarze sekcji układu.

   Porada : Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole między sekcją pól a obszarem w sekcji układu.

Początek strony

Kopiowanie pól

W raporcie w formie tabeli przestawnej, który jest oparty na danych z arkusza programu Excel lub danych zewnętrznych ze źródła danych innego niż OLAP, można dodać to samo pole do widoku Wartości więcej niż raz. Jest to możliwe zarówno w przypadku liczbowego, jak i nieliczbowego typu danych. Można na przykład porównywać wyświetlane sąsiadująco obliczenia, takie jak marże brutto i netto, minimalne i maksymalne wartości sprzedaży albo liczebność klientów i wartości procentowe wszystkich klientów.

 1. Kliknij i przytrzymaj nazwę pola w sekcji pól, a następnie przeciągnij pole do obszaru Wartości w sekcji układu.

 2. Powtarzaj krok 1 tyle razy, ile pól chcesz skopiować.

 3. W każdym skopiowanym polu odpowiednio zmień funkcję podsumowania lub obliczenia niestandardowego.

  Uwagi : 

  • Po dodaniu dwóch lub większej liczby pól do obszaru Wartości (zarówno w przypadku różnych pól, jak i kopii tego samego pola) na liście pól jest automatycznie dodawana etykieta Kolumna wartości do obszaru Wartości. Za pomocą tego pola można przenosić pola w górę lub w dół w obszarze Wartości. Można nawet przenieść etykietę Kolumna wartości do obszaru Etykiety kolumn lub obszarów Etykiety wierszy. Nie jest jednak możliwe przenoszenie etykiety Kolumna wartości do obszaru Filtry raportu.

  • Możesz dodać pola tylko raz do filtru raportu, etykiety wierszy lub etykiety kolumn obszary, czy typem danych jest wartością liczbową lub wartością liczbową. Przy próbie dodania tego samego pola więcej niż jeden raz — na przykład do etykiet wierszy i kolumn etykiety obszarami w sekcji układu — pole jest automatycznie usuwane z oryginalnego obszaru i umieszczenie w obszarze Nowy.

  • Innym sposobem dodania tego samego pola do obszaru Wartości jest zastosowanie formuły (nazywanej również kolumną obliczeniową) używającej tego samego pola.

  • Nie możesz dodać tego samego pola więcej niż jeden raz w raporcie tabeli przestawnej na podstawie źródła danych OLAP.

Początek strony

Ponowne rozmieszczanie pól

Istniejące pola można ponownie rozmieścić lub zmienić ich położenie, używając jednego z czterech obszarów u dołu sekcji układu:

Raport tabeli przestawnej

Opis

Wykres przestawny

Opis

Wartości    

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Wartości    

Ten obszar jest przeznaczony do wyświetlania podsumowujących danych liczbowych.

Etykiety wierszy    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako wierszy z boku raportu. Wiersz położony niżej jest zagnieżdżony w wierszu bezpośrednio go poprzedzającym.

Pole osi (kategorie)    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako osi na wykresie.

Etykiety kolumn    

Ten obszar służy do wyświetlania pól jako kolumn u góry raportu. Kolumna położona niżej jest zagnieżdżona w kolumnie bezpośrednio ją poprzedzającej.

Etykiety pól legendy (serie)    

Ten obszar służy do wyświetlania pól w legendzie wykresu.

Filtr raportu    

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

Filtr raportu    

Ten obszar służy do filtrowania całego raportu na podstawie wybranego elementu w filtrze raportu.

 • Aby ponownie rozmieścić pola, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

Przenieś w górę    

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w górę w obrębie obszaru.

Przenieś w dół    

Powoduje przeniesienie pola o jedną pozycję w dół w obrębie obszaru.

Przenieś na początek    

Powoduje przeniesienie pola na początek obszaru.

Przenieś na koniec    

Powoduje przeniesienie pola na koniec obszaru.

Przenieś do filtru raportu    

Powoduje przeniesienie pola do obszaru filtru raportu.

Przenieś do etykiet wierszy    

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet wierszy.

Przenieś do etykiet kolumn    

Powoduje przeniesienie pola do obszaru etykiet kolumn.

Przenieś do wartości    

Powoduje przeniesienie pola do obszaru wartości.

Ustawienia pola wartości   , Ustawienia pola 

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pola lub Ustawienia pola wartości. Aby uzyskać więcej informacji o każdym ustawieniu, kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku u góry okna dialogowego.

Porada : Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola, a następnie przeciągnąć pole z sekcji pól do sekcji układu albo z obszaru do obszaru.

Początek strony

Usuwanie pól

 • Aby usunąć pole, kliknij nazwę pola w jednym z obszarów układu, a następnie kliknij polecenie Usuń pole albo wyczyść pole wyboru obok każdej nazwy pola w sekcji pól.

  Porada : Można też kliknąć i przytrzymać nazwę pola w sekcji układu, a następnie przeciągnąć ją poza okno Lista pól tabeli przestawnej.

  Uwaga : Wyczyszczenie pola wyboru w sekcji pól powoduje usunięcie z raportu wszystkich wystąpień pola.

Początek strony

Zmienianie widoku okna Lista pól tabeli przestawnej

Okno Lista pól tabeli przestawnej ma pięć różnych widoków, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla różnego typu zadań związanych z tabelą przestawną.

 • Aby zmienić widok, kliknij przycisk Widok na górze listy pól tabeli przestawnej i wybierz jedną z następujących pozycji:

Sekcja pól i sekcja obszarów skumulowany   

To jest widok domyślny przeznaczony dla niewielkiej liczby pól.

Sekcja pól i obszary sekcji Side-By-Side   

Ten widok służy do dodawania i usuwania pól, jeśli liczba pól w każdym obszarze przekracza cztery.

Tylko pola   

Ten widok jest przeznaczony do dodawania i usuwania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (2 na 2)   

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Tylko sekcja obszarów (1 na 4)   

Ten widok jest przeznaczony do ponownego rozmieszczania wielu pól.

Porada : W sekcji pól i skumulowany sekcji obszarów i sekcji pól i obszary sekcji Side-By-Side widoki można dostosować szerokość i wysokość każdej sekcji przez umieszczenie wskaźnika myszy na linii podziału sekcji, aż wskaźnik zmieni się na pionowa Podwójna strzałka Pionowa podwójna strzałka lub pozioma Podwójna strzałka Pozioma podwójna strzałka , przez przeciąganie Podwójna strzałka w górę lub w dół lub z lewej lub prawej w odpowiednie miejsce , a następnie następnie klikając podwójną strzałkę lub naciskając klawisz ENTER.

Początek strony

Filtrowanie danych przed dodaniem ich do raportu

Jeśli raport tabeli przestawnej jest połączony z zewnętrznym źródłem danych zawierającym dużą ilość danych, można filtrować jedno lub większą liczbę pól przed ich dodaniem do raportu. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na aktualizowanie raportu.

Początek strony

Przełączanie między automatycznym i ręcznym aktualizowaniem układu raportu

Domyślnie każda zmiana w oknie Lista pól tabeli przestawnej powoduje automatyczną aktualizację układu raportu. Aby zwiększyć wydajność pracy przy korzystaniu z dużej ilości danych zewnętrznych, można przełączyć się na aktualizację ręczną. Po przełączeniu na aktualizację ręczną nie można korzystać z raportu do momentu ponownego przełączenia na aktualizację automatyczną. Można jednak szybko dodawać i przenosić pola z sekcji pól do sekcji układu oraz usuwać pola z sekcji pól, a następnie ponownie przełączyć do aktualizacji automatycznej, aby zobaczyć rezultaty.

Po ustawieniu układ raportu na ręczne aktualizowanie, zamknięcie listy pól tabeli przestawnej do widoku tylko pola lub zamykanie programu Excel usuwa wszystkie zmiany układu, które zostały wprowadzone do raportu tabeli przestawnej bez potwierdzenia.

 • Aby włączyć lub wyłączyć ręczną aktualizację raportu tabeli przestawnej, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Opóźnij aktualizację układu u dołu okna Lista pól tabeli przestawnej.

 • Po zakończeniu zmieniania układu raportu na liście pól kliknij przycisk Aktualizuj, aby zobaczyć układ w raporcie tabeli przestawnej.

Uwaga : Raport tabeli przestawnej jest automatycznie aktualizowany zawsze po otwarciu skoroszytu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×