Przeprowadzanie inspekcji skoroszytów w celu usunięcia danych ukrytych i informacji osobistych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli planujesz udostępnienie elektronicznej kopii skoroszytu programu Microsoft Excel, zalecamy przejrzenie skoroszytu pod kątem danych ukrytych lub informacji osobistych, które mogą być przechowywane w skoroszycie lub we właściwościach dokumentu (metadane). Ukryte informacje mogą zawierać szczegóły związane z organizacją lub skoroszytem, które nie powinny być ujawnione publicznie, dlatego przed udostępnieniem skoroszytu warto te dane usunąć.

Funkcja Inspektor dokumentów w programie Excel może pomóc w znalezieniu i usunięciu danych ukrytych oraz informacji osobistych zawartych w skoroszytach.

Uwaga : Można usunąć danych ukrytych i informacji osobistych z skoroszyty, które zostały wysłane do innych osób. Jednak jeśli skoroszyt został zapisany jako Udostępnionego skoroszytu, nie można usunąć komentarze, adnotacje, właściwości dokumentu i informacje osobiste. Aby usunąć te informacje z udostępnionego skoroszytu, pierwsza kopia i wyłączyć funkcję skoroszyt udostępniony.

W tym artykule

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Znajdowanie i usuwanie danych ukrytych i informacji osobistych

Inspektor dokumentów pozwala znaleźć i usunąć dane ukryte oraz informacje osobiste zawarte w skoroszytach. Warto użyć tego narzędzia przed udostępnieniem elektronicznej kopii skoroszytu (np. w postaci załącznika do wiadomości e-mail).

 1. Otwórz skoroszyt, który chcesz sprawdzić pod kątem danych ukrytych i informacji osobistych.

 2. Kliknij opcję Plik > Zapisz jako, a następnie wpisz inną nazwę w polu Nazwa pliku, aby zapisać kopię oryginalnego skoroszytu.

  Ważne : Zaleca się używanie Inspektora dokumentów na kopii, a nie na oryginalnym skoroszycie, ponieważ przywrócenie danych usuniętych przez Inspektora dokumentów nie zawsze jest możliwe.

 3. W kopii oryginalnego skoroszytu kliknij opcję Plik > Informacje.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 5. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów zaznacz pola obok typów ukrytej zawartości, który chcesz sprawdzić. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych inspektorów zobacz znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów informacji

 6. Kliknij opcję Inspekcja.

 7. Przejrzyj wyniki inspekcji w oknie Inspektor dokumentów.

 8. Kliknij opcję Usuń wszystko obok wyników inspekcji dla typów ukrytej zawartości, które chcesz usunąć z dokumentu.

  Ważne : 

  • Po usunięciu ukrytej zawartości ze skoroszytu przywrócenie jej przez kliknięcie pozycji Cofnij może nie być możliwe.

  • Usunięcie ukrytych wierszy, kolumn lub arkuszy zawierających dane może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych wierszach, kolumnach lub arkuszach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte wiersze, kolumny lub arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Inspektorów dla okien Komentarze i adnotacje, Właściwości dokumentu i informacje osobiste oraz Nagłówki i stopki nie można używać w skoroszycie zapisanym jako skoroszyt udostępniony (Recenzja > Udostępnij skoroszyt). Jest to spowodowane tym, że w skoroszytach udostępnionych informacje osobiste są używane w celu umożliwienia różnym osobom współpracy nad tym samym skoroszytem. Aby usunąć te informacje ze skoroszytu udostępnionego, należy go skopiować, a następnie anulować jego udostępnianie. W celu anulowania udostępniania skoroszytu kliknij pozycję Recenzja > Udostępnij skoroszyt i usuń zaznaczenie pola Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

   Uwaga : Wyłączanie udostępniania nie jest dostępne w programie Microsoft Excel Starter 2010. Aby wyłączyć udostępnianie, należy używać pełnej wersji programu Excel.

  • Usunięcie ukrytych danych i informacji osobistych z arkuszy kalkulacyjnych zapisywanych w formacie OpenDocument (ods) wymaga uruchamiania Inspektora dokumentów za każdym razem, gdy arkusz kalkulacyjny jest zapisywany w tym formacie.

Początek strony

Typy danych ukrytych i informacji osobistych

W skoroszycie programu Excel mogą być zapisane dane ukryte i informacje osobiste kilku typów. Te informacje mogą nie być od razu widoczne podczas przeglądania skoroszytu w programie Excel, ale może się zdarzyć, że inni użytkownicy będą mogli je wyświetlić lub pobrać.

Informacje ukryte mogą zawierać dane, które program Excel dodaje do skoroszytu, aby umożliwić tworzenie go we współpracy z innymi użytkownikami. Mogą to być także dane, które użytkownik celowo zdefiniował jako ukryte.

Poniżej przedstawiono niektóre elementy, które mogą być źródłem danych ukrytych i informacji osobistych w skoroszytach:

 • Komentarze i adnotacje odręczne    Skoroszyt współtworzony przez kilka osób może zawierać komentarze lub adnotacje odręczne. Te informacje umożliwiają innym zapoznanie się z nazwiskami osób, które współtworzyły skoroszyt, komentarzami recenzentów oraz zmianami wprowadzonymi do skoroszytu.

 • Właściwości dokumentu i informacje osobiste     Właściwości dokumentu, nazywane także metadane, to szczegóły dotyczące skoroszytu, takie jak autor, temat i tytuł. Właściwości dokumentu również zamieścić informacje, które są automatycznie obsługiwane przez programy pakietu Office, takie jak imię, nazwisko osoby, która ostatnio zapisany skoroszyt, Data utworzenia dokumentu, dokumentów i lokalizacji (program Excel 2013 lub nowszy). Jeśli użyto specjalnych funkcji, dokument może również zawierać dodatkowe rodzaje identyfikowalne dane osobowe, takie jak nagłówki wiadomości e-mail, informacje o wysyłaniu do przeglądu wysyłkowe, właściwości drukarki (na przykład ścieżka drukarki i hasło bezpiecznego wydruku) i dane ścieżki pliku do publikowania stron sieci Web.

 • Nagłówki i stopki    Skoroszyty mogą zawierać informacje w nagłówkach i stopkach.

 • Ukryte wiersze, kolumny i arkusze    Skoroszyty mogą zawierać ukryte wiersze, kolumny oraz całe arkusze. W przypadku rozpowszechniania kopii skoroszytu zawierającego ukryte wiersze, kolumny lub arkusze inne osoby mogą je odkryć i wyświetlić zawarte w nich dane.

 • Właściwości serwera dokumentów    Skoroszyt zapisany w lokalizacji na serwerze zarządzania dokumentami, np. w witrynie obszaru roboczego dokumentu lub bibliotece opartej na programie Microsoft Windows SharePoint Services, może zawierać dodatkowe właściwości dokumentu lub informacje dotyczące lokalizacji serwera.

 • Niestandardowe dane XML    Skoroszyty mogą zawierać niestandardowe dane XML, które są niewidoczne w samym dokumencie. Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć takie dane XML.

 • Niewidoczna zawartość    Skoroszyt może zawierać obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne.

 • Linki zewnętrzne    Skoroszyty mogą zawierać linki do danych w innych skoroszytach (linki zewnętrzne). Nazwy skoroszytów zawierających te dane są następnie zapisywane razem ze skoroszytami, ale mogą być niewidoczne.

 • Osadzone pliki lub obiekty    Skoroszyty mogą zawierać pliki osadzone (na przykład dokument pakietu Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie), w których mogą znajdować się niewidoczne dane.

 • Makra kodu VBA    Skoroszyty mogą zawierać makra, moduły VBA, kontrolki COM lub ActiveX, formularze użytkownika lub funkcje zdefiniowane przez użytkownika, w których mogą znajdować się ukryte dane.

 • Elementy, które mogą mieć dane w pamięci podręcznej    Skoroszyty mogą zawierać zbuforowane dane dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, fragmentatorów, osi czasu i formuł modułowych, które mogą być niewidoczne.

 • Ankiety programu Excel    Skoroszyty mogą zawierać ukryte pytania z ankiet programu Excel, które zostały wprowadzone w aplikacji Excel Online i zapisane w skoroszycie, ale nie są widoczne.

 • Scenariusze Menedżera scenariuszy    Skoroszyty mogą zawierać scenariusze zdefiniowane przy użyciu Menedżera scenariuszy. Takie scenariusze mogą zawierać zbuforowane lub ukryte dane.

 • Filtry    Skoroszyty mogą zawierać aktywne autofiltry lub filtry tabel, które mogą powodować zapisanie zbuforowanych lub ukrytych danych.

 • Ukryte nazwy    Skoroszyty mogą zawierać ukryte nazwy, które mogą być źródłem ukrytych danych.

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów

W programie Excel Inspektor dokumentów wykrywa i wyświetla określone elementy, aby pomóc w znalezieniu i usunięciu ukrytych danych i informacji osobistych znajdujących się w skoroszytach. W poniższej tabeli wymieniono typy danych ukrytych i informacji osobistych, które Inspektor dokumentów może znaleźć i usunąć ze skoroszytów.

Uwagi : 

 • Nie wszystkie funkcje programu Excel, które są wymienione w tabeli, są obsługiwane w programie Microsoft Excel Starter 2010. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Excel Starter, zobacz Obsługa funkcji programu Excel Starter.

 • Jeśli Twoja organizacja dodała niestandardowe moduły inspektorów do Inspektora dokumentów, widoczne mogą być dodatkowe typy informacji.

Elementy skoroszytu:

Informacje znajdowane i usuwane przez Inspektora dokumentów:

Komentarze i adnotacje

 • Komentarze

 • Adnotacje odręczne

Uwaga : W programie Excel Starter 2010 Inspektor dokumentów usuwa tylko adnotacje.

Właściwości dokumentu i informacje osobiste

 • Właściwości dokumentu, w tym informacje znajdujące się na kartach Podsumowanie, Statystyka i Niestandardowe w oknie dialogowym Właściwości dokumentu

 • (Program Excel 2013 lub nowszy) Lokalizacja dokumentu, po kliknięciu przycisku Usuń wszystko, istniejącej lokalizacji dokumentu będą czyszczone z pliku. Lokalizacja dokumentu nie zostać dodane do plików podczas zapisywania do momentu zamknięcia programu Excel 2013 lub nowszym i ponownie otwórz plik.

 • Nagłówki wiadomości e-mail

 • Listy wysyłkowe

 • Informacje o wysyłaniu do przeglądu

 • Właściwości serwera dokumentów

 • Informacje o zasadach zarządzania dokumentami

 • Informacje o typie zawartości

 • Nazwa użytkownika

 • Informacje o ścieżce drukarki

 • Komentarze scenariusza

 • Ścieżka pliku do publikowania stron sieci Web

 • Komentarze dotyczące zdefiniowanych nazw i nazw tabel

 • Nieaktywne połączenia danych zewnętrznych

Nagłówki i stopki

 • Informacje w nagłówkach arkuszy

 • Informacje w stopkach arkuszy

Ukryte wiersze i kolumny

 • Ukryte wiersze

 • Ukryte kolumny zawierające dane

  Uwagi : 

  • Jeśli w skoroszycie znajdują się ukryte kolumny, które nie zawierają danych, i są one umieszczone między kolumnami zawierającymi dane, wówczas puste kolumny ukryte także zostaną wykryte i usunięte.

  • Jeśli ukryte wiersze lub kolumny w skoroszycie zawierają dane, ich usunięcie może zmienić wyniki obliczeń lub formuł. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych wierszach lub kolumnach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte wiersze i kolumny, a następnie sprawdzić ich zawartość.

  • Inspektor dokumentów nie wykrywa kształtów, wykresów, kontrolek, obiektów i kontrolek Microsoft ActiveX, obrazów ani grafik SmartArt, które mogą znajdować się w ukrytych kolumnach.

  • Ukryte wiersze lub kolumny ukryte nie są usuwane, jeśli są one częścią nagłówek tabeli, listy nagłówek lub tabeli przestawnej. Te wiersze i kolumny są odkryte.

Ukryte arkusze

 • Ukryte arkusze

  Uwaga : Jeśli ukryte arkusze w skoroszycie zawierają dane, ich usunięcie może zmienić wyniki obliczeń lub formuł w skoroszycie. Jeśli nie wiadomo, jakie informacje znajdują się w ukrytych arkuszach, należy zamknąć Inspektora dokumentów, odkryć ukryte arkusze, a następnie sprawdzić ich zawartość.

Niestandardowe dane XML

 • Niestandardowe dane XML, które mogą być przechowywane w skoroszycie

Niewidoczna zawartość

 • Obiekty, które nie są widoczne, ponieważ zostały sformatowane jako niewidoczne

  Uwaga : Inspektor dokumentów nie wykrywa obiektów, które są zakryte innymi obiektami.

Informacje, które znajduje Inspektor dokumentów, ale których nie może usunąć

Inspektor dokumentów wykrywa następujące elementy, które mogą zawierać dane niewidoczne w skoroszycie. Narzędzie nie może usunąć takich elementów automatycznie, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie skoroszytu. Można sprawdzić każdy znaleziony element i określić, czy ma zostać usunięty ręcznie lub zastąpiony elementem, który nie ma ukrytych danych, takim jak np. obraz statyczny.

Elementy skoroszytu:

Informacje znajdowane przez Inspektora dokumentów:

Linki zewnętrzne

Linki do danych w innych skoroszytach. Nazwy arkuszy zawierających dane są zapisywane w skoroszycie, ale nie są widoczne. Linki zewnętrzne to także odwołania zewnętrzne używane w następujących elementach:

 • Komórki skoroszytu

 • Nazwy

 • Obiekty (takie jak pola tekstowe i kształty)

 • Tytuły wykresów

 • Serie danych wykresów

Osadzone pliki lub obiekty

Pliki osadzone (na przykład dokument pakietu Office lub dokument tekstowy) lub obiekty osadzone (na przykład wykres lub równanie) zawierające dane, które nie są widoczne w skoroszycie. Poniżej przedstawiono przykłady niektórych typów obiektów:

 • Obiekty obrazów map bitowych

 • Obiekty programu Microsoft Equation 3.0

 • Obiekty wykresów programu Microsoft Graph

 • Obiekty prezentacji programu Microsoft PowerPoint

 • Obiekty rysunków programu Microsoft Visio

 • Obiekty dokumentów programu Microsoft Word

 • Obiekty tekstowe OpenDocument

Makra kodu VBA

Elementy makr lub języka VBA, które mogą mieć ukryte dane w skoroszycie. Są to m.in.:

 • Makra, w tym arkusze makr programu Excel 4.0 (XLM)

 • Moduły VBA

 • Kontrolki COM lub ActiveX

 • Formularze użytkownika, w tym formularze programu Excel 5.0

 • Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Funkcje analizy biznesowej zapisujące dane w pamięci podręcznej

Funkcje analizy biznesowej, które mogą buforować niewidoczne dane zapisywane w skoroszycie. Inspektor dokumentów szuka następujących elementów, które mogą zawierać dane z pamięci podręcznej tabel i wykresów przestawnych, fragmentatorów lub formuł modułowych:

 • Tabele przestawne i wykresy przestawne

 • Fragmentatory i osie czasu

 • Formuły modułowe

Ankiety programu Excel

Pytania z ankiet programu Excel, które zostały utworzone w aplikacji Excel Online i zapisane w skoroszycie jako niewidoczne dane.

Scenariusze Menedżera scenariuszy

Scenariusze zdefiniowane za pomocą Menedżera scenariuszy, które mogą spowodować zapisanie w skoroszycie zbuforowanych lub ukrytych danych.

Filtry

Filtry, które mogą być przyczyną powstania zbuforowanych lub ukrytych danych w skoroszycie. Inspektor dokumentów szuka autofiltrów i filtrów tabel zastosowanych do danych.

Ukryte nazwy

Ukryte nazwy, które mogą być ukrytymi danymi w skoroszycie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×