Przeprowadzanie etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

Można rozłożyć w czasie migrację zawartości skrzynek pocztowych użytkowników z systemu poczty e-mail programu Exchange 2003 lub Exchange 2007 do usługi Office 365, przeprowadzając migrację etapową.

W tym artykule opisano zadania związane z migracją etapową poczty e-mail. Aby zapoznać się z ogólnym opisem procesu migracji, zobacz Co należy wiedzieć o etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365. Po zapoznaniu się z powyższym artykułem możesz rozpocząć migrację skrzynek pocztowych między systemami poczty e-mail, korzystając z przedstawionych tu instrukcji.

Aby uzyskać informacje o krokach wykonywanych w programie Windows PowerShell, zobacz Przeprowadzanie etapowej migracji do usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Zadania związane z migracją

Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia migracji etapowej, należy wykonać następujące zadania.

 1. Przygotowywanie do migracji etapowej

 2. Potwierdzanie prawa własności do domeny

 3. Tworzenie użytkowników w usłudze Office 365 z użyciem synchronizacji katalogów

 4. Tworzenie listy skrzynek pocztowych do migrowania

 5. Połączenie usługi Office 365 z systemem poczty e-mail

 6. Migrowanie skrzynek pocztowych

 7. Uruchamianie partii migracji etapowej

 8. Konwertowanie lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty

 9. Kierowanie poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365

 10. Usuwanie partii migracji etapowej

 11. Zadania wykonywane po migracji

Przygotowywanie do migracji etapowej

Przed rozpoczęciem migracji etapowej skrzynek pocztowych do usługi Office 365 należy wprowadzić kilka zmian w środowisku programu Exchange Server.

Aby przygotować się do migracji etapowej

 1. Skonfiguruj funkcję Outlook Anywhere w lokalnym programie Exchange Server   . Usługa migracji poczty e-mail używa funkcji Outlook Anywhere (znanej także jako RPC przez HTTP) do nawiązania połączenia z lokalnym programem Exchange Server. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji funkcji Outlook Anywhere w programach Exchange 2007 i Exchange 2003, zobacz następujące artykuły:

  Ważne: Do konfiguracji funkcji Outlook Anywhere należy użyć certyfikatu wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji (UC). Funkcji Outlook Anywhere nie można skonfigurować z użyciem certyfikatu z podpisem własnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak skonfigurować połączenie SSL dla funkcji Outlook Anywhere.

 2. Opcjonalnie: sprawdź, czy możesz połączyć się ze swoją organizacją programu Exchange za pomocą funkcji Outlook Anywhere   . Możesz sprawdzić ustawienia połączenia, korzystając z jednej z następujących metod.

 3. Ustaw uprawnienia   . Lokalne konto użytkownika, którego używasz do łączenia się ze swoją lokalną organizacją programu Exchange (nazywane również administratorem migracji), musi mieć odpowiednie uprawnienia dostępu do lokalnych skrzynek pocztowych, które mają być migrowane do usługi Office 365. To konto jest używane do połączenia usługi Office 365 z systemem poczty e-mail w dalszej części tej procedury.

 4. Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych, administrator musi uzyskać odpowiednie uprawnienia w jeden z następujących sposobów:

  • Otrzymać uprawnienie FullAccess do wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych oraz uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress lokalnych kont użytkowników.

   lub

  • Otrzymać uprawnienie Receive As w bazie danych lokalnych skrzynek pocztowych, zawierającej skrzynki pocztowe użytkowników, oraz uprawnienie WriteProperty do modyfikowania właściwości TargetAddress lokalnych kont użytkowników.

  Aby uzyskać instrukcje dotyczące ustawiania tych uprawnień, zobacz Przypisywanie uprawnień programu Exchange do migrowania skrzynek pocztowych do usługi Office 365.

 5. Wyłącz funkcję Unified Messaging (UM)   . Jeśli funkcja UM jest włączona dla lokalnych skrzynek pocztowych, które będą objęte migracją, wyłącz ją przed rozpoczęciem migracji. Włącz funkcję UM dla tych skrzynek pocztowych po zakończeniu migracji. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wyłączanie funkcji Unified Messaging.

Potwierdzanie prawa własności do domeny

Podczas migracji adres nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 jest tworzony na podstawie adresu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) lokalnej skrzynki pocztowej. Aby można było przeprowadzić migrację etapową, domena lokalna musi zostać zweryfikowana jako domena, do której masz prawo własności w Twojej organizacji usługi Office 365.

Sprawdzanie prawa własności do domeny lokalnej za pomocą kreatora domen

 1. Uwaga: Aby wykonać te czynności, musisz być globalnym administratorem usługi Office 365.

  Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny.

 3. Na stronie Zarządzanie domenami kliknij pozycję Dodaj domenę Ikona dodawania , aby uruchomić kreatora domen.

 4. Na stronie Dodaj domenę do usługi Office 365 wybierz pozycję Określanie nazwy domeny i potwierdzanie prawa własności.

 5. Wpisz nazwę domeny (na przykład Contoso.com) używaną dla lokalnej organizacji programu Exchange, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Na stronie Potwierdzanie prawa własności do domeny <nazwa domeny> wybierz swojego dostawcę hostingu DNS (Domain Name System) z listy lub wybierz pozycję Ogólne instrukcje, jeśli jest to potrzebne.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wybranego dostawcy hostingu DNS. Zwykle w celu potwierdzenia prawa własności do domeny jest wybierany rekord TXT.

  Możesz również znaleźć wartość rekordu TXT lub MX właściwą dla Twojej dzierżawy usługi Office 365, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule Zbieranie informacji potrzebnych do utworzenia rekordów DNS usługi Office 365.

  Po dodaniu rekordu TXT lub MX poczekaj około 15 minut przed przejściem do następnego kroku.

 8. W kreatorze domen usługi Office 365 wybierz pozycję gotowe, zweryfikuj teraz. Powinna zostać wyświetlona strona weryfikacji. Wybierz pozycję Zakończ.

  Jeśli nie zostanie wyświetlona strona weryfikacji, poczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

  Nie przechodź do następnego kroku w kreatorze domen. Po potwierdzeniu prawa własności do domeny lokalnej organizacji programu Exchange możesz przejść do kolejnego etapu migracji poczty e-mail.

Tworzenie użytkowników w usłudze Office 365 z użyciem synchronizacji katalogów

Wszystkich użytkowników lokalnych należy utworzyć w organizacji usługi Office 365 za pomocą synchronizacji katalogów.

Po utworzeniu użytkowników konieczne będzie przypisanie do nich licencji. Na dodanie licencji masz 30 dni od momentu utworzenia użytkowników. Aby uzyskać instrukcje dodawania licencji, zobacz Zadania wykonywane po migracji.

Aby utworzyć nowych użytkowników

 • Możesz użyć narzędzia do synchronizacji z usługą Microsoft Azure Active Directory lub usług synchronizacji z usługą Microsoft Azure Active Directory, aby zsynchronizować i utworzyć użytkowników lokalnych w usłudze Office 365. Po migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 będziesz zarządzać kontami użytkowników w organizacji lokalnej, po czym będą one synchronizowane z organizacją usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja katalogów.

Tworzenie listy skrzynek pocztowych do migrowania

Po zidentyfikowaniu użytkowników, których lokalne skrzynki pocztowe zostaną objęte migracją do usługi Office 365, utwórz partię migracji za pomocą pliku w formacie wartości rozdzielonych przecinkami (CSV). Każdy wiersz w pliku CSV — używanym przez usługę Office 365 do przeprowadzenia migracji — zawiera informacje dotyczące jednej lokalnej skrzynki pocztowej.

Uwaga: Liczba skrzynek pocztowych, które można przenieść do usługi Office 365 w ramach migracji etapowej, jest nieograniczona. Plik CSV używany do tworzenia partii migracji może zawierać maksymalnie 2000 wierszy. Aby przeprowadzić migrację więcej niż 2000 skrzynek pocztowych, utwórz dodatkowe pliki CSV, a następnie utwórz nowe partie migracji z użyciem poszczególnych plików.

Obsługiwane atrybuty

Plik CSV używany podczas migracji etapowej obsługuje trzy atrybuty opisane poniżej. Każdy wiersz w pliku CSV odpowiada jednej skrzynce pocztowej i musi zawierać wartość każdego z tych atrybutów.

Atrybut

Opis

Wymagany?

EmailAddress (adres e-mail)

Określa podstawowy adres e-mail SMTP lokalnej skrzynki pocztowej, na przykład mariap@contoso.com.

Użyj podstawowych adresów SMTP lokalnych skrzynek pocztowych, a nie identyfikatorów użytkownika w usłudze Office 365. Na przykład, jeśli domena lokalna nosi nazwę contoso.com, a domena poczty e-mail w usłudze Office 365 nosi nazwę service.contoso.com, w pliku CSV należy wprowadzić adresy e-mail z nazwą domeny contoso.com.

Wymagany

Password (hasło)

Hasło, które zostanie ustawione dla nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365. Wszelkie ograniczenia dotyczące haseł stosowane w Twojej organizacji usługi Office 365 mają zastosowanie również do haseł wprowadzanych w pliku CSV.

Opcjonalny

ForceChangePassword (wymagana zmiana hasła)

Określa, czy użytkownik będzie musiał zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu do nowej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365. Dla tego parametru użyj wartości True (prawda) lub False (fałsz).

Uwaga: Jeśli zastosowano rozwiązanie do logowania jednokrotnego, wdrażając w organizacji lokalnej Usługi federacyjne Active Directory (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) lub nowsze, należy użyć wartości False dla atrybutu ForceChangePassword (wymagana zmiana hasła).

Opcjonalny

Format pliku CSV

Poniżej przedstawiono przykładowy format pliku CSV. W przykładzie przedstawiono migrację trzech lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365.

Pierwszy wiersz w pliku CSV, czyli wiersz nagłówka, zawiera nazwy atrybutów, czyli pól, określonych w kolejnych wierszach. Poszczególne nazwy atrybutów są rozdzielone przecinkami.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Każdy wiersz poniżej wiersza nagłówka odpowiada jednemu użytkownikowi i zawiera informacje używane do migrowania jego skrzynki pocztowej. Wartości atrybutów w każdym wierszu należy wprowadzić w takiej samej kolejności, w jakiej wprowadzono nazwy atrybutów w wierszu nagłówka.

Do utworzenia pliku CSV można użyć dowolnego edytora tekstów lub innej aplikacji, na przykład programu Excel. Zapisz plik jako csv lub txt.

Uwaga: Jeśli plik CSV zawiera znaki specjalne lub niebędące znakami ASCII, zapisz go przy użyciu kodowania UTF-8 lub innego kodowania Unicode. W niektórych aplikacjach zapisywanie pliku CSV przy użyciu kodowania UTF-8 lub innego kodowania Unicode może być łatwiejsze, jeśli język używany w pliku CSV jest zgodny z ustawieniami regionalnymi systemu.

Połączenie usługi Office 365 z systemem poczty e-mail

Punkt końcowy migracji zawiera ustawienia i poświadczenia wymagane do utworzenia połączenia między serwerem lokalnym hostującym skrzynki pocztowe objęte migracją a usługą Office 365. W przypadku migracji etapowej należy utworzyć punkt końcowy migracji typu Outlook Anywhere. Dla wszystkich partii migracji tworzy się jeden punkt końcowy migracji.

Aby utworzyć punkt końcowy migracji

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego programu Exchange.

 2. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 3. Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej > Punkty końcowe migracji.

  Wybieranie punktu końcowego migracji.
 4. Na stronie Punkty końcowe migracji wybierz pozycję Nowy Ikona Nowy .

 5. Na stronie Wybierz typ punktu końcowego migracji wybierz pozycję Outlook Anywhere > Dalej.

 6. Na stronie Wprowadź poświadczenia konta lokalnego wprowadź następujące informacje:

  • Adres e-mail      Wpisz adres e-mail dowolnego użytkownika w lokalnej organizacji programu Exchange, który będzie objęty migracją. Usługa Office 365 sprawdzi łączność ze skrzynką pocztową tego użytkownika.

  • Konto z uprawnieniami      Wpisz nazwę użytkownika (format: domena\nazwa użytkownika lub adres e-mail) dla konta, które ma odpowiednie uprawnienia administracyjne w organizacji lokalnej. Usługa Office 365 użyje tego konta do wykrycia punktu końcowego migracji i sprawdzenia uprawnień przypisanych do tego konta, próbując uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej ze wskazanym adresem e-mail.

  • Hasło do konta z uprawnieniami     Wpisz hasło do konta z uprawnieniami, czyli do konta administratora.

 7. Wybierz pozycję Dalej i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli usługa Office 365 połączy się z serwerem źródłowym, zostaną wyświetlone ustawienia połączenia. Wybierz przycisk Dalej.

   Potwierdzone połączenie dla punktu końcowego usługi Outlook Anywhere.
  • Jeśli połączenie testowe z serwerem źródłowym się nie powiedzie, wprowadź następujące informacje:

   • Serwer Exchange     Wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lokalnego serwera programu Exchange Server. Jest to nazwa hosta serwera skrzynki pocztowej, na przykład EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Serwer proxy RPC     Wpisz nazwę FQDN serwera proxy RPC dla funkcji Outlook Anywhere. Zazwyczaj nazwa serwera proxy odpowiada adresowi URL aplikacji Outlook Web App. Na przykład mail.contoso.com — jest to jednocześnie adres URL serwera proxy używanego przez program Outlook do łączenia się z programem Exchange Server.

 8. Na stronie Wprowadź informacje ogólne wpisz wartość w polu Nazwa punktu końcowego migracji, na przykład Test5-punkt_końcowy. Oba pozostałe pola pozostaw puste, aby użyć wartości domyślnych.

  Nazwa punktu końcowego migracji.
 9. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć punkt końcowy migracji.

  Aby zweryfikować, czy usługa Exchange Online jest połączona z serwerem lokalnym, można uruchomić polecenie podane w Przykładzie 4: Test-MigrationServerAvailability.

Migrowanie skrzynek pocztowych

Aby przeprowadzić migrację skrzynek pocztowych do usługi Office 365, należy utworzyć, a następnie uruchomić partię migracji.

Tworzenie partii migracji etapowej

W przypadku migracji etapowej migrację skrzynek pocztowych przeprowadza się partiami — jedna partia tworzona jest na podstawie jednego utworzonego wcześniej pliku CSV.

Aby utworzyć partię migracji etapowej

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Wybierz pozycję Nowy Ikona Nowy > Migracja do środowiska Exchange Online.

  Wybieranie migracji do usługi Exchange Online
 3. Na stronie Wybierz typ migracji wybierz pozycję Migracja etapowa > dalej.

 4. Na stronie Wybierz użytkowników wybierz pozycję Przeglądaj i wybierz plik migracji, którego użyjesz do utworzenia tej partii migracji.

  Po wybraniu pliku CSV usługa Office 365 weryfikuje plik, aby sprawdzić, czy ma następujące cechy:

  • Nie jest pusty.

  • Jest w formacie wartości rozdzielanych przecinkami.

  • Nie zawiera więcej niż 2000 wierszy.

  • Zawiera wymaganą kolumnę EmailAddress (adres e-mail) w wierszu nagłówka.

  • Wszystkie wiersze zawierają taką samą liczbę kolumn, jak wiersz nagłówka.

  W przypadku niepowodzenia którejkolwiek kontroli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z opisem przyczyny błędu. W tym momencie należy poprawić błędy w pliku CSV i przesłać go ponownie, aby utworzyć partię migracji. Po zweryfikowaniu pliku CSV zostanie wyświetlona liczba użytkowników umieszczonych w pliku, odpowiadająca liczbie skrzynek pocztowych do zmigrowania.

 5. Wybierz pozycję dalej.

 6. Na stronie Potwierdź punkt końcowy migracji sprawdź wyświetlone informacje na temat punktu końcowego migracji, a następnie wybierz pozycję dalej.

  Nowa partia migracji z potwierdzonym punktem końcowym.
 7. Na stronie Konfiguracja przenoszenia wpisz nazwę (bez spacji i znaków specjalnych) partii migracji, a następnie wybierz pozycję dalej. Po utworzeniu partii migracji jej nazwa jest wyświetlana na liście partii migracji na stronie Migracja.

 8. Na stronie Uruchom migrację partii wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Uruchom partię automatycznie     Migracja rozpocznie się w momencie zapisania nowej partii migracji. Partia zostanie uruchomiona i będzie miała status Synchronizowanie.

  • Uruchom partię później ręcznie      Partia migracji zostanie utworzona, ale nie uruchomiona. Stan partii zostanie ustawiony na Utworzono. Aby uruchomić partię migracji, zaznacz ją na pulpicie nawigacyjnym migracji, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

 9. Wybierz pozycję nowa, aby utworzyć partię migracji.

  Nowa partia migracji zostanie wyświetlona na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Uruchamianie partii migracji etapowej

Jeśli partia migracji została utworzona i skonfigurowana do ręcznego uruchomienia, możesz uruchomić ją, korzystając z Centrum administracyjnego programu Exchange.

Aby uruchomić partię migracji etapowej

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji zaznacz partię, a następnie wybierz pozycję Uruchom.

 3. Jeśli partia migracji zostanie pomyślnie uruchomiona, jej stan na pulpicie nawigacyjnym migracji zmieni się na Synchronizowanie.

  Trwa synchronizowanie partii migracji

Sprawdzanie powodzenia migracji

Możesz obserwować stan synchronizacji na pulpicie nawigacyjnym migracji. Jeśli wystąpi problem, możesz wyświetlić plik dziennika, aby uzyskać więcej informacji na temat błędów.

Możesz także otworzyć centrum administracyjne usługi Office 365 i kontrolować tworzenie użytkowników w miarę postępu migracji.

Konwertowanie lokalnych skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty w celu umożliwienia uzyskania dostępu do poczty e-mail użytkownikom objętym migracją

Po pomyślnym przeprowadzeniu migracji partii skrzynek pocztowych potrzebny jest sposób na udostępnienie użytkownikom ich poczty. Użytkownik objęty migracją ma teraz zarówno lokalną skrzynkę pocztową, jak i skrzynkę pocztową w usłudze Office 365. Użytkownicy mający skrzynki pocztowe w usłudze Office 365 nie będą już otrzymywać nowej poczty do swoich skrzynek lokalnych.

Ponieważ nie wszystkie etapy migracji zostały zakończone, nie można jeszcze skierować wszystkich użytkowników do poczty e-mail w usłudze Office 365. Co więc należy zrobić w przypadku użytkowników mających oba rodzaje skrzynek? Można przekonwertować lokalne skrzynki pocztowe, których migrację już przeprowadzono, na użytkowników z włączoną obsługą poczty. Po przekonwertowaniu skrzynki pocztowej na użytkownika z włączoną obsługą poczty użytkownicy mogą korzystać z poczty e-mail w usłudze Office 365, zamiast z lokalnej skrzynki pocztowej.

Co również ważne, lokalne skrzynki pocztowe konwertuje się na użytkowników z włączoną obsługą poczty w celu zachowania adresów serwera proxy ze skrzynek pocztowych usługi Exchange Online przez skopiowanie adresów serwera proxy do użytkowników z włączoną obsługą poczty. W ten sposób możesz zarządzać użytkownikami w chmurze za pośrednictwem swojej organizacji lokalnej, korzystając z usługi Active Directory. Ponadto, jeśli zdecydujesz się na likwidację lokalnej organizacji programu Exchange po zakończeniu migracji wszystkich skrzynek pocztowych do usługi Exchange Online, adresy serwera proxy skopiowane do użytkowników z włączoną obsługą poczty pozostaną w lokalnej usłudze Active Directory.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać skrypty do uruchomienia w celu przekonwertowania skrzynek pocztowych na użytkowników z włączoną obsługą poczty, zobacz:

Opcjonalnie: powtarzanie kroków migracji

Partie można uruchamiać jednocześnie lub kolejno. Wybierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojego harmonogramu i możliwości pomocy użytkownikom po zakończeniu migracji ich danych. Pamiętaj o ograniczeniu wielkości partii migracji do 2000 skrzynek pocztowych.

Po zakończeniu migracji wszystkich użytkowników do usługi Office 365 możesz zacząć wysyłać pocztę e-mail bezpośrednio do usługi Office 365 i likwidować poprzedni system poczty e-mail.

Opcjonalnie: zmniejszanie opóźnień poczty e-mail

Nie musisz wykonywać tego zadania, ale jeśli je pominiesz, może minąć więcej czasu, zanim wiadomości e-mail zaczną pojawiać się w nowych skrzynkach pocztowych w usłudze Office 365.

Gdy osoby spoza Twojej organizacji wysyłają do Ciebie wiadomości e-mail, ich systemy poczty e-mail nie sprawdzają za każdym razem lokalizacji docelowej. Zamiast tego ich systemy zapisują lokalizację Twojego systemu poczty e-mail na podstawie ustawienia na Twoim serwerze DNS, nazywanym czasem wygaśnięcia (TTL). Jeśli przed upływem czasu wygaśnięcia zmienisz lokalizację swojego systemu poczty e-mail, inne systemy najpierw podejmą próbę wysłania wiadomości do poprzedniej lokalizacji, a dopiero potem wykryją zmianę. Może to spowodować opóźnienie w dostarczaniu poczty. Sposobem na uniknięcie tego jest skrócenie czasu wygaśnięcia podawanego przez Twój serwer DNS serwerom spoza Twojej organizacji. W takim przypadku lokalizacja Twojego systemu poczty e-mail zapisana w innych organizacjach będzie odświeżana częściej.

Jeśli zastosujesz krótki okres, na przykład 3600 sekund (1 godzinę) lub mniej, większość systemów poczty e-mail będzie co godzinę monitować o aktualną lokalizację. Przed rozpoczęciem migracji poczty e-mail zalecamy ustawienie dla tego interwału wartości na takim lub jeszcze niższym poziomie. Dzięki temu wszystkie systemy, z których otrzymujesz wiadomości e-mail, będą miały wystarczającą ilość czasu na przetworzenie zmiany. Następnie, po ostatecznym zakończeniu migracji do usługi Office 365, możesz ponownie zmienić czas wygaśnięcia na dłuższy.

Ustawienie czasu wygaśnięcia zmienia się w rekordzie wymiany poczty systemu poczty e-mail, nazywanym również rekordem MX. Znajduje się on na publicznym serwerze DNS. Jeśli masz więcej niż jeden rekord MX, zmień wartość czasu wygaśnięcia w każdym z nich na 3600 lub mniej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu ustawień DNS, zobacz Przewodnik dotyczący rekordów DNS usługi Office 365.

Kierowanie poczty e-mail bezpośrednio do usługi Office 365

Systemy poczty e-mail ustalają lokalizację, do której należy dostarczać wiadomości e-mail, na podstawie rekordu DNS nazywanego rekordem MX. W trakcie procesu migrowania poczty e-mail rekord MX wskazywał lokalny system poczty e-mail. Po zakończeniu migracji poczty e-mail wszystkich użytkowników do usługi Office 365 należy zmienić rekord MX tak, aby wskazywał usługę Office 365. Dzięki temu przychodzące wiadomości e-mail będą na pewno dostarczane do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Zmiana rekordu MX umożliwia również wyłączenie poprzedniego systemu poczty e-mail, gdy wszystko będzie już gotowe.

W przypadku wielu dostawców hostingu DNS dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące zmieniania rekordu MX. Jeśli Twojego dostawcy hostingu DNS nie ma na liście, lub jeśli chcesz zapoznać się z ogólnymi wskazówkami, dostępne są również ogólne instrukcje dotyczące rekordów MX.

Rozpoznanie zmienionego rekordu MX przez systemy poczty e-mail Twoich klientów i partnerów może potrwać do 72 godzin. Przed rozpoczęciem kolejnego zadania poczekaj co najmniej 72 godziny.

Usuwanie partii migracji etapowej

Po zmianie rekordu MX i upewnieniu się, że cała poczta e-mail jest kierowana do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, możesz usunąć partie migracji etapowej. Przed usunięciem partii migracji sprawdź, czy są spełnione poniższe wymagania:

 • Wszyscy użytkownicy uwzględnieni w tej partii korzystają ze skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Po usunięciu partii poczta wysyłana do skrzynek pocztowych na lokalnym serwerze programu Exchange Server nie będzie kopiowana do odpowiadających im skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

 • Skrzynki pocztowe w usłudze Office 365 zostały zsynchronizowane co najmniej raz po rozpoczęciu przesyłania poczty bezpośrednio do tych skrzynek. W tym celu sprawdź, czy wartość w polu Godzina ostatniej synchronizacji w danych partii migracji wskazuje czas późniejszy niż moment rozpoczęcia kierowania poczty bezpośrednio do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365.

Podczas usuwania partii migracji etapowej usługa migracji wyczyści wszystkie związane z nią rekordy, a następnie usunie partię migracji. Partia zostanie usunięta z listy partii migracji na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Aby usunąć partię migracji etapowej

 1. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym migracji zaznacz partię, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Usunięcie partii może potrwać kilka minut.

 3. Na stronie Centrum administracyjne programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Migracja.

 4. Upewnij się, że partia migracji nie jest już wyświetlana na pulpicie nawigacyjnym migracji.

Zadania wykonywane po migracji

Po zakończeniu migracji skrzynek pocztowych do usługi Office 365 należy wykonać kilka zadań.

Aby wykonać zadania po migracji

 1. Aktywuj konta użytkowników usługi Office 365, których migrację zakończono, przypisując do nich licencje.    W przypadku nieprzypisania licencji skrzynka pocztowa zostanie wyłączona po upływie okresu prolongaty (30 dni). Aby przypisać licencje w obszarze centrum administracyjne usługi Office 365, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

 2. Utwórz rekord DNS wykrywania automatycznego, aby użytkownicy mogli łatwo uzyskać dostęp do swoich skrzynek pocztowych.    Po zakończeniu migracji wszystkich lokalnych skrzynek pocztowych do usługi Office 365 możesz skonfigurować rekord DNS wykrywania automatycznego w swojej organizacji usługi Office 365, aby umożliwić użytkownikom łatwe łączenie się z nowymi skrzynkami pocztowymi w usłudze Office 365 za pomocą programu Outlook i klientów przenośnych. Ten nowy rekord DNS wykrywania automatycznego musi korzystać z tej samej przestrzeni nazw, której używasz w swojej organizacji usługi Office 365. Jeśli na przykład przestrzeń nazw w chmurze to cloud.contoso.com, należy utworzyć rekord DNS wykrywania automatycznego autodiscover.cloud.contoso.com.

  Usługa Office 365 używa rekordu CNAME do wdrożenia usługi wykrywania automatycznego dla programu Outlook i klientów przenośnych. Rekord CNAME wykrywania automatycznego musi zawierać następujące informacje:

  • Alias: autodiscover

  • Wartość docelowa: autodiscover.outlook.com

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365 w przypadku samodzielnego zarządzania rekordami DNS.

 3. Zlikwiduj lokalne serwery programu Exchange.    Po zakończeniu migracji i upewnieniu się, że cała poczta e-mail jest kierowana bezpośrednio do skrzynek pocztowych w usłudze Office 365, jeśli nie potrzebujesz już lokalnej organizacji poczty e-mail, możesz odinstalować program Exchange.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:

  Uwaga: Zlikwidowanie serwera programu Exchange może mieć niezamierzone konsekwencje. Przed zlikwidowaniem lokalnej organizacji programu Exchange zalecany jest kontakt z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Zobacz też

Co należy wiedzieć o etapowej migracji poczty e-mail do usługi Office 365

Sposoby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×