Przenoszenie zespołu w trybie online przy użyciu technologii programu Windows SharePoint Services

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dotyczy programu:

Microsoft Windows® SharePoint™ Services

Czy znane następującej sytuacji?

 • Zespół musi przebiegać komunikacja i udostępnianie dokumentów i pomysłów.

 • Organizacji chce przenieść z papieru, połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail i foldery udostępnione do współpracy online przy użyciu technologii programu Windows SharePoint Services.

 • Po zaimportowaniu zupełnie nowym, wylogowywanie się z witryny programu SharePoint pola, jesteś właścicielem i nie wiesz, co należy zrobić.

W takim przypadku próbujesz przenieść zespołu online. Przenoszenie się z zespołem online może wydawać się złożonym procesem, a może nie wiesz, gdzie zacząć. Poniżej opisano, jak rozpocząć pracę jako zespół przenoszony w trybie online z witryną programu SharePoint.

Krok 1: Pobieranie witryny

Firmy może być już skonfigurowaną przy użyciu witrynę. Jeśli tak, można rozpocząć od tej witryny. Jeśli nie, należy utworzyć witrynę przed rozpoczęciem przenoszenia zawartości online. Podczas tworzenia witryny szablon witryny zespołu dla największą elastyczność. Ten szablon obejmuje wszystkie domyślne typy biblioteki list i dokumentów, więc musisz go wybrać z najczęściej.

Jeśli nie masz jeszcze witryny, użyj jednej z następujących metod tworzenia witryny.

 • Tworzenie witryny sieci Web najwyższego poziomu przy użyciu Samoobsługowego tworzenia witryny

  Jak?

  1. Przejdź do witryny znajdującej się na najwyższym poziomie w zbiorze witryn.

   Uwaga : Anons ten jest wyświetlany tylko w witrynie najwyższego poziomu dla zbioru witryn w katalogu głównym serwera wirtualnego. Jeśli znajdujesz się w innym zbiorze witryn, nie zobaczą tego łącza. Spróbuj wykonać następną procedurę, "Tworzenie witryny w obszarze innej witryny programu SharePoint".

   Będąc w podwitrynie, na górnym pasku łączy kliknij łącze Do nazwa_witryny_nadrzednej w celu przejścia do witryny nadrzędnej. Powtarzaj ten krok, dopóki nie przejdziesz do witryny najwyższego poziomu.

  2. Na stronie głównej witryny najwyższego poziomu kliknij łącze Anonsy.

  3. Kliknij anons zatytułowany Samoobsługowe tworzenie witryny.

   Uwaga : Jeśli anonsu nie ma na liście, skontaktuj się z administratorem serwera w celu uzyskania adresu (URL) strony Samoobsługowego tworzenia witryny.

  4. W treści wiadomości kliknij łącze do strony Utwórz witrynę sieci Web.

  5. W sekcji Tytuł i opis wpisz nazwę i opis nowej witryny.

  6. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres sieci Web (URL), który użytkownicy będą wpisywać w celu przejścia do nowej witryny.

   Pierwsza czesc adresu jest wpisywana automatycznie.

  7. W sekcji Twój adres e-mail wpisz adres e-mail, który ma być używany do odbierania alertów dotyczących tej witryny.

  8. W sekcji Język wybierz język, który ma być używany dla nowej witryny sieci Web.

  9. Kliknij przycisk OK.

  10. Na stronie Wybieranie szablonu kliknij szablon witryny zespołu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Dla tych czynności, aby pracować musi być włączona funkcja samoobsługowego tworzenia witryny, a musi mieć odpowiednie prawa Używanie samoobsługowego tworzenia witryny.

 • Tworzenie witryny w obszarze innej witryny programu SharePoint

  Jak?

  1. Na górnym pasku laczy kliknij lacze Utwórz.

  2. W sekcji Strony sieci Web kliknij opcję Witryny i obszary robocze.

  3. W sekcji Tytuł i opis wpisz nazwę i opis nowej witryny.

  4. W sekcji Adres witryny sieci Web wpisz adres sieci Web (URL), który użytkownicy będą wpisywać w celu przejścia do nowej witryny.

   Pierwsza czesc adresu jest wpisywana automatycznie.

  5. W sekcji Uprawnienia określ, czy dla witryny mają być używane te same informacje o kontach i grupach lokacji, co dla bieżącej witryny sieci Web.

  6. Kliknij przycisk Utwórz.

  7. Na stronie Wybieranie szablonu kliknij szablon witryny zespołu, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga : Po włączeniu uprawnień unikatowych kopia kont użytkowników i grup lokacji stosowanych w nadrzędnej witrynie pozostaje w podwitrynie. Następnie można usunąć wszystkie zbędne konta i grupy lokacji oraz dodać nowe konta i grupy lokacji odpowiednio do potrzeb. Podwitryna zachowa również to samo ustawienie grupy lokacji dla użytkowników anonimowych (gości), które jest używane w nadrzędnej witrynie sieci, o ile nie zostanie określona inna grupa lokacji.

  Uwaga : Aby wykonać te kroki, musi być członkiem grupy witryny z prawem Tworzenie podwitryn. Prawo Tworzenie podwitryn jest domyślnie dostępne w grupie administratorów witryn.

Krok 2: Ustalanie musi zespołu

Po utworzeniu witryny jest procesem szybkie — go jest podejmowanie decyzji, co należy umieścić w witrynie, która wymaga pewnego czasu. Jako członek zespołu zapewne wiesz, jakie informacje z zespołem i tam, gdzie jest. Potrwać do oceny po skonfigurowaniu i co chcesz umieścić online.

Niektóre informacje brać pod uwagę wprowadzenie online:

 • Dokumenty (projekt dokumentów planów propozycje, prezentacje, oferty — wszystko, co zespołu należy przeczytać lub współtworzyć).

 • Harmonogramy zespołu (świąt harmonogramów, pojedyncze pracy i harmonogramów urlopu, harmonogramów projektu i tak dalej). Możesz zalogować zdarzenia udostępnionych w witrynie i następnie wyświetlenie w widoku kalendarza.

 • Informacje o kontakcie (członków zespołu, partnerów, klientów, dostawców i dostawców i tak dalej). Możesz utworzyć osobne listy kontaktów dla wewnętrznych i zewnętrznych kontaktów lub je przy użyciu pól, które można sortować i filtrować.

 • Zadań lub przydziałów (którzy co robi?).

 • Często używane łącza do innych witryn sieci Web (w tym witryn o powiązanych projektów lub członkom zespołu).

 • Lub wiadomości, wymagającego całego zespołu, aby otrzymywać informacje o ważnych anonsów.

Jest to tylko początek rodzaje informacji, które przydadzą w trybie online. Skontaktuj się z zespołem, aby dowiedzieć się, co potrzebne. Jeśli ta osoba opracowywane coś, co nie są zgodne z w górę od jednego z wbudowanych list w witrynie programu SharePoint — nie martw! Zawsze można utworzyć listę niestandardową do niej.

Krok 3: Tworzenie go i będzie wkrótce nowe funkcje

Przenoszenie online wymaga zmiany, jak współdziałają z zespołem i aby wprowadzić tę zmianę pomyślnie, należy utworzyć zaproszenie zorganizowane, a odpowiednia witryna (większość wszystkich) dla zespołu.

Uwaga : Użytkownik musi należeć do grupy Projektant sieci Web lub Administrator witryny dla witryny mogli wykonać procedury przedstawione w tej sekcji.

Do tworzenia witryny, Rozpocznij z domyślnej witryny, a następnie:

Dostosuj go!

Możesz dostosować elementy domyślne odpowiednio zespołu. Chcesz wydarzeń się pojawić w kalendarzu? Doskonałe! Zmienianie widoku kalendarza.

Dostosowywanie strony głównej w celu wyświetlenia logo firmy lub stosowanie motywu w celu dodania niestandardowych dotykowym do całej witryny. Dla poszczególnych list Dodawanie lub usuwanie kolumn do wyświetlenia danych, które ma. Na przykład jeśli chcesz, aby liście kontaktów, aby uwzględnić partnerów wewnętrznych i zewnętrznych, możesz dodać kolumnę do wewnętrznego/zewnętrznego. I zmieniać widoków tej listy, aby uwzględnić tylko do kolumn, których używasz lub wyświetlać dane w sposób bardziej zrozumiały dla zespołu. Na przykład można zmienić listę zdarzeń, aby wyświetlić w formacie kalendarza zamiast listy.

 • Zmienić obraz na stronie głównej

  Jak?

  1. Na stronie głównej witryny kliknij pozycję Modyfikuj stronę udostępnioną, wskaż pozycję Modyfikuj udostępnione składniki Web Part, a następnie kliknij Obraz witryny.

  2. W Okienku narzędzi Obraz witryny w polu Łącze obrazu w wpisz pełny adres internetowy pliku obrazu, który chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Stosowanie motywu

  Istnieje kilka bardzo różne motywy do wyboru. Na przykład motywu kompas wygląda następująco:

  Podgląd motywu z kompasem

  I motywu Sonora wygląda następująco:

  Podgląd motywu Sonora

  Jak?

  1. Na górnym pasku łączy kliknij pozycję Ustawienia witryny. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Dostosowywanie kliknij przycisk Zastosuj motyw do witryny.

  2. Na stronie Stosowanie motywu do witryny sieci Web wybierz motyw, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 • Dodawanie lub zmienianie kolumny

  Jak?

  1. Na stronie, na której jest wyświetlana lista, biblioteka dokumentów lub tablicy dyskusyjnej kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. W sekcji kolumny, aby edytować kolumnę, kliknij nazwę kolumny. Aby dodać kolumnę, kliknij pozycję Dodaj nową kolumnę.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Niektórych typów danych nie można przekształcić po zmianie typu kolumny. Na przykład, jeśli kolumna z wieloma wierszami tekstu zostanie zmieniona na kolumnę liczbową, istniejące dane tekstowe zostaną utracone.

 • Usuwanie kolumny

  Jak?

  1. Na stronie, na której jest wyświetlana lista, biblioteka dokumentów lub tablicy dyskusyjnej kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. W sekcji kolumny na liście kolumn (kliknij, aby edytować) kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

  3. U dołu strony kliknij przycisk Usuń.

  Niektórych kolumn wbudowanych, np. kolumny Tytuł, nie można usunąć.

 • Zmienianie domyślnego widoku spowoduje dodanie nowej kolumny

  Jak?

  1. Na stronie, na której jest wyświetlana lista kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. W sekcji Widoki kliknij nazwę widoku (na przykład na liście kontaktów, widok domyślny jest wszystkie kontakty) w kolumnie Widok (kliknij, aby edytować) .

  3. W sekcji kolumny zaznacz pole wyboru Wyświetl obok nową nazwę kolumny.

  4. U góry strony kliknij przycisk OK.

 • Tworzenie widoku kalendarza dla listy

  Domyślnie listy wydarzeń ma widok kalendarza, więc nie musisz utworzyć widok kalendarza dla tej listy. Jeśli chcesz utworzyć widok kalendarza dla innych listy, który zawiera datę i godzinę, możesz to zrobić łatwo.

  Widok kalendarza wygląda następująco:

  Widok kalendarza

  Jak?

  1. Na stronie, na której jest wyświetlana lista kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. W sekcji Widoki kliknij przycisk Utwórz nowy widok.

  3. Na liście Nazwa: Tworzenie widoku strony, kliknij pozycję Widok kalendarza.

  4. Wypełnij formularz, określając, które kolumny, aby utworzyć kalendarz na i czy codziennie, wyświetlać dane w widoku tygodniowy lub miesięczny, a następnie kliknij przycisk OK.

   Kalendarz bazowy na i podstawowy kalendarz na następującym interwale list są generowane przez pociągnięcie dowolnej kolumny, które zawierają informacje o daty/godziny. Na przykład domyślnie listy kontaktów zawiera dwie kolumny, które zawierają informacje o dacie: zmodyfikować lub utworzyć. Możesz oprzeć kalendarz na jeden z tych kolumn lub wyświetlanie interwał między wartościami w kolumnie.

Utwórz go!

Jeśli domyślne ustawienia są wystarczająco, zawsze można utworzyć inne rzeczy, które są potrzebne. Tworzenie list niestandardowych, dodatkowe biblioteki dokumentów, podwitryn projekty specjalne i tak dalej. Na przykład:

 • Potrzebujesz więcej niż jeden kalendarz? Tworzenie innego! Można tworzyć nowe wystąpienia domyślne listy lub biblioteki w witrynie.

  Jak?

  1. Na górnym pasku łączy w witrynie kliknij przycisk Utwórz.

  2. Kliknij nazwę listy, którą chcesz utworzyć.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 • Konieczne jest wyświetlenie danych, która nie mieści się standardowej listy? Tworzenie listy niestandardowej.

  Jak?

  1. Na górnym pasku łączy w witrynie kliknij przycisk Utwórz.

  2. W sekcji Listy niestandardowe kliknij pozycję Lista niestandardowa.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  4. Na stronie nazwa_listy w sekcji Akcje kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  5. W sekcji kolumny umożliwia tworzenie kolumn, których potrzebujesz na liście, a następnie na liście Widoki kliknij opcję Wszystkie elementy i dodawanie kolumn do tego widoku Dodaj nową kolumnę.

 • Potrzebujesz cała strona sieci Web? Tworzenie strony składników Web Part zawiera niestandardowy kod HTML kod i tworzenie listy danych.

  Dostępnych jest wiele układów strony składników Web Part, które można wybierać. Na przykład kolumnę w prawo, nagłówek, stopka, górny wiersz, 3 Układ kolumn zapewnia strony z strefy, które wyglądają następująco:

  Układ strony składników Web Part

  Jak?

  1. Na górnym pasku łączy w witrynie kliknij przycisk Utwórz.

  2. W sekcji strony sieci Web kliknij pozycję Strona składników Web Part.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

   Uwaga : Strony składników Web Part są tworzone w bibliotekach dokumentów. Ale strony składników Web Part można połączyć z dowolnego miejsca, w tym z paska Szybkie uruchamianie, jeśli Dostosuj pasek Szybkie uruchamianie w edytorze stron sieci Web jest zgodna z technologią usług Windows SharePoint Services, takich jak Microsoft Office FrontPage 2003. Aby uzyskać więcej informacji zobacz "Dostosowywanie paska Szybkie uruchamianie" w dalszej części tego artykułu.

 • Musisz organizowanie dokumentów? Tworzenie folderów w bibliotece dokumentów, aby zachować powiązanych dokumentów.

  Foldery w bibliotekach dokumentów wyglądać wiele folderów w systemie plików:

  Foldery w bibliotece dokumentów

  Jak?

  1. W bibliotece dokumentów, który chcesz zmienić, na pasku narzędzi kliknij polecenie Nowy Folder.

  2. W polu Nazwa wpisz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

 • Masz projektów stronie? Tworzenie podwitryn dla nich.

  Jak?

  1. Na górnym pasku łączy w witrynie kliknij przycisk Utwórz.

  2. W sekcji Strony sieci Web kliknij opcję Witryny i obszary robocze.

  3. Wypełnij formularz, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Zmienianie rozmieszczenia!

Możesz dostosować strona główna, aby wyświetlić tylko odpowiednie informacje. Nie trzeba zachowywać, co jest domyślnie — uwidaczniane najważniejszych informacji zespołu! Strona główna jest po prostu innej strony składników Web Part — Dodawanie, usuwanie i ponowne rozmieszczanie składników Web Part, aby zmienić elementy wyświetlane na stronie łatwe.

 • Dodawanie składnika Web Part do strony głównej

  Jak?

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Dostosowywanie kliknij pozycję Dostosowywanie strony głównej.

  3. W okienku Dodawanie składników Web Part przeglądanie w poszukiwaniu składnika Web Part listy, biblioteki dokumentów lub innego elementu, który chcesz dodać.

  4. Kliknij nazwę składnika Web Part, do którego chcesz dodać, a następnie przeciągnij go w miejsce, w którym mają być wyświetlane na stronie głównej.

   Możesz również kliknij nazwę składnika Web Part i zaznacz pole wyboru w pozycji strefy, która ma być wyświetlane w składniku Web Part w okienku Dodawanie składników Web Part w oknie dialogowym Dodaj do, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Gdy skończysz dodawanie składników Web Part, kliknij przycisk Zamknij Przycisk zamykania w okienku Dodawanie składników Web Part.

 • Przenosić składników Web Part na stronie głównej

  Jak?

  1. Na stronie głównej kliknij pozycję Modyfikuj stronę udostępnioną, a następnie kliknij pozycję Projekt strony, aby przejść do trybu edycji.

   Jeśli zobaczysz Modyfikuj moją stronę zamiast Modyfikuj stronę udostępnioną, należy przełączyć się do widoku udostępnionego. Kliknij przycisk Modyfikuj moją stronę, a następnie kliknij Widok udostępniony. Następnie wykonaj poniższe czynności.

  2. Kliknij pasek tytułu składnika Web Part, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij składnik Web Part do nowej lokalizacji.

  3. Po zakończeniu zmiany układu, kliknij przycisk Modyfikuj stronę udostępnioną, a następnie kliknij Projekt strony, ponownie, aby powrócić do trybu wyświetlania.

 • Usuwanie składnika Web Part na stronie głównej

  Jak?

  1. Na stronie głównej kliknij pozycję Modyfikuj stronę udostępnioną, a następnie kliknij pozycję Projekt strony, aby przejść do trybu edycji.

   Jeśli zostanie wyświetlona Modyfikuj moją stronę zamiast Modyfikuj stronę udostępnioną, należy przełączyć się do widoku udostępnionego. Kliknij przycisk Modyfikuj moją stronę, a następnie kliknij Widok udostępniony. Następnie wykonaj poniższe czynności.

  2. Na pasku tytułu składnika Web Part, który chcesz usunąć kliknij przycisk Menu składnika Web Part Przycisk Menu składnika Web Part , a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   Uwaga : Należy kliknąć przycisk Zamknij, zamiast usuwać.

  3. Po zakończeniu zmiany układu, kliknij przycisk Modyfikuj stronę udostępnioną, a następnie kliknij Projekt strony, ponownie, aby powrócić do trybu wyświetlania.

 • Dostosowywanie paska Szybkie uruchamianie

  Na pasku Szybkie uruchamianie można dostosować za pomocą programu Microsoft Office FrontPage 2003 lub innego edytora stron sieci Web zgodnego z programem SharePoint. W programie FrontPage otwórz stronę główną (default.aspx) dla witryny, a następnie kliknij jedną z kategorii (dokumenty, obrazy, listy, dyskusje, ankiet), aby dodać łącze. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat "Zmień pasek systemu systemu Windows SharePoint Services Szybkie uruchamianie, przy użyciu FrontPage 2003" w systemie FrontPage — Pomoc.

Usuń ją!

Zrealizuj i Usuń wszystkie elementy domyślne, które nie potrzebujesz. Bez potrzeby dla ogłoszeń? Pozbyć! Lista anonsów innego zawsze można utworzyć Jeśli zmienisz zdanie.

Domyślne listy wszystkich można utworzyć ponownie łatwo na stronie Tworzenie. Aby usunąć dowolne domyślne listy, które nie potrzebujesz, nie martwiąc się, czy musisz je później. Należy pamiętać, którego dotyczy to tylko domyślne listy (łączy, anonsów, kontaktów, zdarzeń, zadania i problemy). Listy zawierający informacje już lub który został dostosowany lub jest całkowicie niestandardowych nie można utworzyć ponownie łatwo tak ostrożność — następnie upewnij się, że ta osoba nie przyda się ponownie przed ich usunięciem.

Uwaga : Po usunięciu domyślnej listy, który zawiera jeden lub więcej elementów, jest dobrym pomysłem jest kopię zapasową na liście. Aby utworzyć kopię zapasową listy, można albo eksportowanie listy do arkusza kalkulacyjnego lub zapisywanie listy jako szablonu listy i dołączyć zawartość. Aby uzyskać więcej informacji o zapisywaniu listy jako szablonu zobacz temat "Zarządzanie szablonami list" w systemie pomocy programu Windows SharePoint Services.

 • Usuwanie listy domyślne

  Jak?

  1. Na stronie głównej lub na stronie dokumentów i list kliknij domyślną listę, którą chcesz usunąć.

  2. Upewnij się, że lista nie zawiera żadnych danych.

   Uwaga : Domyślne listy często zawiera jeden element, tak jak przedstawiono przykład lub umieść zacząć. Na przykład lista anonsów zawiera element zatytułowany "Rozpoczynanie pracy z programem Windows SharePoint Services." Jest można usunąć ten element wraz z listy, ponieważ go można utworzyć ponownie, jeśli możesz utworzyć listę. Nie jest poprawny usuwania na liście Anonsy i wszystkie anonsy, jeśli są one obramowania, które zostały utworzone przez członków zespołu.

  3. Na liście Akcje kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  4. Na stronie Dostosowywanie listy Nazwa w sekcji Ustawienia ogólne kliknij pozycję Usuń tę listę.

  5. W oknie komunikatu wyświetlana pytaniem Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć listę, kliknij przycisk OK, aby usunąć listę lub Anuluj, aby pozostawić go w witrynie.

  Windows SharePoint Services nie zawiera funkcji Cofnij usunięcie. Po usunięciu listę niestandardową lub jakiekolwiek dane, elementy lub dokumenty z listy lub biblioteki dokumentów tej listy lub danych jest naprawdę usunięto, chyba że masz kopię zapasową serwera, który można odtworzyć z.

Zabezpieczyć!

Jeśli jesteś administratorem witryny odpowiadasz za określanie, kto ma dostęp do witryny. Możesz kontrolować, kto odczytu, dodawanie i zmienianie danych w witrynie. Sterowanie dostępem użytkowników do witryny, dodając je jako członków witryny i przypisując prawa, albo za pośrednictwem grup witryn, (które są używane do udzielania dostępu w witrynie) lub przez nadanie im indywidualnych praw do określonej listy.

Podczas można uznać należy pamiętać o kilku kwestiach witryny zabezpieczeń:

 • Jakie uprawnienia będzie przebiegać w witrynie?

  Najlepiej przydzielanie osób do najniższego poziomu dostępu (na przykład grupy czytelników) do rozpoczynania i bardziej zaawansowane prawa (na przykład grupy witryny Projektant sieci Web lub współautora) do tych, które rzeczywiście potrzebne. Dodawanie użytkowników i udzielić im uprawnienia za pośrednictwem witryny grup.

  Jak?

  1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. W sekcji Administracja kliknij łącze Zarządzaj użytkownikami.

  3. Na stronie Zarzadzanie uzytkownikami kliknij przycisk Dodaj uzytkowników.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać użytkowników i przypisywanie ich do grupy witryny.

 • Czy wszyscy użytkownicy muszą mają taki sam poziom dostępu do wszystkich list? Pamiętaj zabezpieczyć informacje poufne lub ograniczeniami.

  Jeśli masz na liście, która powinna dostęp tylko niektóre osoby, umożliwia ograniczenie, kto może czytać lub zapisu do listy uprawnienia listy.

  Jak?

  1. Na stronie listy na liście Akcje kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. Na stronie Dostosowywanie nazwa_listy kliknij przycisk Zmień uprawnienia dla tej listy.

  3. Zmienianie uprawnień: nazwa_listy strony, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dodać użytkowników z określonymi uprawnieniami dla listy, kliknij przycisk Dodaj użytkowników, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać użytkowników i przypisywanie uprawnień do ich.

   • Aby usunąć użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy, a następnie kliknij przycisk Usuń wybranych użytkowników.

   • Aby zmienić uprawnienia dla użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy, a następnie kliknij przycisk Edytuj uprawnienia wybranych użytkowników.

 • Czy istnieją bibliotek dokumentów, które należy wymagają zatwierdzenia nowej zawartości przed dodaniem jej?

  Jeśli tak, możesz regulować, co to jest dodawany do biblioteki dokumentów za pomocą funkcję zatwierdzania zawartości.

  Jak?

  1. Na stronie biblioteki dokumentów na liście Akcje kliknij przycisk Modyfikuj ustawienia i kolumny.

  2. Na stronie Dostosowywanie nazwa_listy kliknij pozycję Zmień ustawienia ogólne.

  3. Na stronie ustawień biblioteki dokumentów: biblioteki nazwę strony, w sekcji Zatwierdzanie zawartości w obszarze wymagać zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów?, kliknij przycisk Tak.

  4. Kliknij przycisk OK.

Celem jest ustalić i kontrolować, kto uzyskuje dostęp do witryny, dlatego przed uruchomieniem, upewnij się, zostały dodane osoby prawym i podane instrukcje na temat odpowiednich uprawnień w witrynie.

Krok 4: Przetestuj

Po po utworzeniu, upewnij się, że działa tak jak chcesz. Dodawanie pewne informacje rzeczywiste lub tymczasowej do list. Przekaż dokument lub dwa. Zobacz, jeśli informacje, potrzebne są widoczne sposób ma być. Usuwanie informacji nie ma i Dodaj informacje, które nie jest widoczny. Przenosić elementy na stronie głównej. Odtwarzanie z widokami. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wszystkich tych zadań, zobacz Krok 3: tworzenie go i będzie pochodzą i system pomocy programu Windows SharePoint Services.

Po zakończeniu, że witryny sposób ma być, uzyskanie innych osób biorących udział w terminie.

Krok 5: Przełączyć ją do osób

Nadszedł czas duży przed rozmieszczeniem. Na tym etapie można dokończyć dodanie wszystkich do osób do witryny i udzielanie ich odpowiednich uprawnień. Gdy wszystko będzie już gotowe, wysyłanie wiadomości e-mail do użytkownika (jeśli jeszcze nie dodano już użytkowników, umożliwiają kreatora Dodawanie użytkowników do wysyłania wiadomości e-mail) do ogłaszanie witryny. W wiadomości z informacją o tym, gdzie jest ich nowej witryny, a co oni mogą się spodziewać. Dostosowane strony głównej powinny być dobre miejsce dla nich rozpocząć, a znajduje się domyślnie w wiadomości e-mail Dodaj użytkowników.

Możesz również uruchomić zbieranie opinii: to, co poprawnie? Potrzebna? Jest dobrym pomysłem jest zapewniają użytkownikom sposobem na wyrażanie opinii na temat witryny i poinformowanie tego, czego potrzebujesz. Niektóre sposoby tworzenia sprzężenia zwrotnego obejmują:

 • Utwórz pole Propozycja w formie listy.

  Porada : Tworzenie listy niestandardowej obejmują pola dla sugerowane przez sugestii dotyczących i wykonaj Strzałka w górę (lub stan). Połączenie listy "Blok sugestii" i upewnij się, że pojawia się na pasku Szybkie uruchamianie.

 • Użyj składnika Web Part formularza, aby utworzyć formularz opinii na stronie głównej.

  Jeśli wiesz, jak korzystać z kodu HTML i JavaScript, czy program formularza automatycznego powiadamiania o lub zaloguj się na liście sugestii.

 • Dodaj adres e-mail opinii do strony głównej.

  Składnika Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie tekstu, który znajduje się dopisek "kontakt z nami:", a następnie dołączyć hiperłącza do adresu e-mail.

 • Wysyłanie ankiety

  Użyj strony Utwórz ankietę monitu o podanie opinie innych osób. Nazwa ankiety "Witryny opinii" i dołączyć go na pasku Szybkie uruchamianie na pasku osób tak ono widoczne podczas wyświetlania strony głównej.

Nie otrzymujesz wielu opinii, ale może być zaskoczeniem. I chcesz, aby określić, czy przeniesione części zawartości i łącze do niego już nie działa, czy jeśli ktoś nie wyszukuje dokument opublikowany możesz po prostu wczoraj.

Krok 6: Dbaj o aktualność

Po rozmieszczenia można odpoczynku nieco. Ale należy pamiętać, że każda witryna wymaga nieco konserwacji. Oto kilka sugestii zachowywania świeży witryny:

 • Ewidencjonowanie w witrynie regularnie — upewnij się, że nadal masz ważnych elementów na stronie głównej. Jeśli zmienił się z zespołem (lub w członkostwa w celu), upewnij się, który jest uwzględniany w witrynie.

 • Określ, co ma zostać zaktualizowane lub revamped za pomocą usługi sprzężenia zwrotnego. Jeśli osoby zachować pytaniem, kto jest odpowiedzialny za przekąsek spotkania następny wtorek, być może nadszedł czas na dodać "Potraktuj harmonogram".

 • Przyjrzyj się dane dotyczące analizy użycia sprawdzić, co jest wprowadzenie są najczęściej używane i co to jest wprowadzenie najmniej. Jeśli nie został użyty w ciągu 6 miesięcy, potrzeby zachowywania go, albo można archiwizować go?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×