Przenoszenie pliku danych programu Outlook z jednego komputera na drugi

Jeśli został kupiony nowy komputer lub jeśli w ramach porządków jest konieczna ponowna instalacja oprogramowania na nowym bądź sformatowanym dysku twardym, trzeba ponownie zainstalować program Microsoft Office Outlook 2007. Nowa instalacja programu Outlook nie oznacza utraty wszystkich wiadomości e-mail. W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić poprzednie wiadomości e-mail w nowej instalacji.

W tym artykule

W jakim miejscu są zapisywane otrzymane wiadomości e-mail?

Krok 1. Przenoszenie starych plików danych

Krok 2. Konfigurowanie konta po pierwszym uruchomieniu programu Outlook

Krok 3. Uzyskiwanie dostępu do starego pliku danych programu Outlook

Krok 4. Dostosowywanie nazwy wyświetlanej pliku danych

Krok 5. Dostarczanie wiadomości do poprzednio używanego pliku pst

Krok 6. Usuwanie niechcianego pliku danych

Ostrzeżenie : Dla potrzeb tego artykułu przyjęto, że Czytelnik potrafi wykonać kopię zapasową plików danych programu Outlook i że już to zrobił. Nie należy formatować dysku twardego zawierającego pliki danych programu Outlook, nie wykonując najpierw kopii zapasowej danych na innym dysku twardym, dysku sieciowym lub nośniku wymiennym. Sformatowanie dysku twardego oznacza trwałe usunięcie danych z dysku. Oprócz plików danych mogą istnieć inne pliki konfiguracyjne, których kopię zapasową warto wykonać. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacjach plików programu Outlook, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Uwaga : W tym artykule wyjaśniono, jak przenieść istniejące dane programu Outlook i skonfigurować program Outlook tak, aby zapisywał nowe elementy we wcześniej używanym pliku danych. Ten artykuł nie obejmuje kopiowania informacji, takich jak reguły, grupy Wyślij/Odbierz, ustawienia kont i sugestie autouzupełniania.

Początek strony

W jakim miejscu są zapisywane otrzymane wiadomości e-mail?

W którym miejscu są zapisywane wiadomości e-mail? Czy są one przechowywane na serwerze poczty e-mail, czy lokalnie na komputerze w pliku danych programu Outlook? Odpowiedź zależy od typu konta e-mail i jego konfiguracji w programie Outlook. Miejsce, w którym są zapisywane nowe wiadomości, jest nazywane domyślną lokalizacją dostarczania.

 • Konto programu Microsoft Exchange    

  Jeśli jest używane konto programu Exchange, wiadomości e-mail, elementy kalendarza, kontakty i inne elementy są zwykle dostarczane do skrzynki pocztowej na serwerze Exchange i w niej przechowywane. Po zainstalowaniu programu Outlook na nowym komputerze i skonfigurowaniu konta serwera Exchange wszystkie elementy znajdujące się serwerze Exchange stają się ponownie dostępne. Pozostałe informacje w tym artykule można pominąć, chyba że utworzono archiwum lub lokalne pliki danych albo określono, że wiadomości programu Exchange mają być dostarczane do lokalnego pliku danych.

  Konta serwera Exchange umożliwiają również pracę w trybie offline lub używanie trybu buforowanej wymiany. Podczas stosowania każdej z tych funkcji lokalne kopie elementów są przechowywane na komputerze użytkownika w pliku folderów trybu offline (ost). Plik ost jest synchronizowany z elementami na serwerze, na którym okresowo działa program Exchange. Dane pozostają na serwerze, na którym jest uruchomiony program Exchange, dlatego istnieje możliwość ponownego utworzenia pliku ost na nowym komputerze bez konieczności wykonywania jego kopii zapasowej.

  • Ustalanie, czy jest włączony tryb buforowany programu Exchange    

   1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.

   2. Zaznacz konto serwera Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   3. Jeśli w obszarze Serwer Microsoft Exchange jest zaznaczone pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange, tryb buforowany programu Exchange jest włączony.

    Można również przenieść elementy konta programu Exchange do pliku folderów osobistych (pst) lub zarchiwizować je w nim. Poza tym można skonfigurować program Outlook tak, aby nowe elementy były dostarczane do pliku pst, a nie przechowywane na serwerze. Należy wykonać kopię zapasową tych plików pst tuż po ponownym połączeniu ich z nową instalacją programu Outlook.

  • Ustalanie, czy domyślną lokalizacją dostarczania jest plik pst   

   1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.

   2. Sprawdź, czy w obszarze Wybrane konto e-mail dostarcza wiadomości e-mail do następującej lokalizacji znajduje się domyślna lokalizacja dostarczania.

    Uwaga : Zwykle lokalizacją dostarczania nowej poczty e-mail do skrzynki pocztowej programu Exchange jest Skrzynka pocztowa — <nazwa_użytkownika>. Nowa poczta e-mail może być również dostarczana do pliku pst o nazwie Foldery osobiste lub o niestandardowej nazwie wyświetlanej określonej przez użytkownika.

 • Konta POP3, IMAP i HTTP   

  Jeśli jest używane konto e-mail POP3, czyli jedno z najpopularniejszych osobistych kont e-mail, wiadomości e-mail są pobierane z serwera POP3 poczty e-mail u usługodawcy internetowego na komputer użytkownika, a następnie dostarczane do pliku folderów osobistych (pst) o nazwie Outlook.pst (domyślna nazwa pliku danych) i w nim przechowywane. Plik ten znajduje się w folderze <dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_uzytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook.

  W przypadku kont IMAP i HTTP, podobnie jak w przypadku konta programu Exchange, wiadomości e-mail są zapisywane na serwerze. Dla każdego typu konta e-mail programu Outlook można określić, czy elementy z serwera mają zostać zarchiwizowane w lokalnym pliku pst lub przeniesione do niego. Po przeniesieniu elementów z serwera do lokalnego pliku pst lub zarchiwizowaniu ich w tym pliku należy wykonać kopię zapasową tego pliku, a następnie ponownie połączyć się z nim z nowej instalacji programu Outlook. Jeśli wszystkie elementy pozostaną na serwerze, po skonfigurowaniu konta IMAP lub HTTP za pomocą Kreatora kont e-mail wszystkie elementy znajdujące się na tym serwerze poczty e-mail będą ponownie dostępne w programie Outlook.

Początek strony

Krok 1. Przenoszenie starych plików danych

Program Outlook został zainstalowany na nowym komputerze lub nowym dysku twardym i chcesz korzystać w nim z poprzednio używanych danych.

 • Za pomocą Eksploratora Windows skopiuj każdy plik folderów osobistych (pst) z lokalizacji kopii zapasowej (na dysku sieciowym lub nośniku wymiennym, takim jak dysk CD, dysk DVD lub przenośny dysk twardy) do folderu <dysk>:\Documents and Settings\<nazwa_uzytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Outlook.

Pliki danych można przechowywać w dowolnym folderze, ale w tym folderze są domyślnie tworzone pliki pst programu Outlook.

Uwaga : Ta lokalizacja znajduje się w folderze ukrytym. Aby przejść do niego w Eksploratorze Windows, należy włączyć wyświetlanie folderów ukrytych. W tym celu w menu Narzędzia Eksploratora Windows kliknij polecenie Opcje folderów. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane dla opcji Pliki i foldery w pozycji Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaz ukryte pliki i foldery. Jeżeli mają być wyświetlane rozszerzenia nazw wszystkich plików, wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Foldery ukryte są wyświetlane jako wygaszone, co wskazuje, ze są to foldery nietypowe.

Początek strony

Krok 2. Konfigurowanie konta po pierwszym uruchomieniu programu Outlook

Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook pojawia się monit o wprowadzenie informacji dotyczących konta e-mail. W zależności od typu używanego konta, program Outlook może utworzyć nowy plik danych zwany plikiem folderów osobistych (pst). Jest to doskonałe rozwiązanie dla nowych użytkowników programu Outlook, ale już niekoniecznie dla tych, których poczta e-mail była dostarczana do pliku pst i którzy nadal chcą korzystać z tego samego pliku. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy najpierw skonfigurować program Outlook, udzielając odpowiedzi na wyświetlane pytania. Po przejściu do programu Outlook trzeba wykonać pewne ważne kroki, aby odzyskać poprzednie dane i upewnić się, że nowe wiadomości będą dostarczane do tego samego pliku pst, który był używany wcześniej.

Początek strony

Krok 3. Uzyskiwanie dostępu do starego pliku danych programu Outlook

Jeśli jest używane konto POP3 lub konto programu Exchange zostało skonfigurowane do dostarczania poczty do lokalnego pliku folderów osobistych (pst), należy skonfigurować program Outlook do otwierania tego pliku.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij plik pst, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Nazwa folderu skojarzonego z plikiem danych znajduje się na liście folderów w okienku nawigacji. Jeśli nigdy nie zmieniano nazwy wyświetlanej, nadal jest to nazwa domyślna, czyli Foldery osobiste.

To połowa pracy. Teraz na liście w okienku nawigacji znajdują się prawdopodobnie dwa pliki folderów osobistych. Pierwszy z nich został utworzony przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook i zawiera informacje o koncie. Drugi to folder zawierający poprzednio używane dane. Można sprawdzić, czy oryginalne dane zostały przywrócone w programie Outlook, wyświetlając folder Skrzynka odbiorcza lub podfoldery jednego z wpisów. Wszystkie poprzednio używane elementy powinny być widoczne.

Jeśli w okienku nawigacji znajdują się dwie pozycje o nazwie Foldery osobiste, zalecane jest wykonanie krótkiej procedury z sekcji „Dostosowywanie nazwy wyświetlanej pliku danych”, aby ułatwić wykonanie kolejnej procedury. Jeśli jest widoczny tylko jeden folder najwyższego poziomu o nazwie Foldery osobiste, należy przejść do sekcji „Dostarczanie wiadomości do poprzednio używanego pliku pst”.

Początek strony

Krok 4. Dostosowywanie nazwy wyświetlanej pliku danych

Jeśli ustawienia domyślne nie zostały zmienione i istnieją dwa pliki folderów osobistych, sytuacja może być niejasna. To nie pomyłka, istnieją dwa pliki danych — plik utworzony przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook oraz poprzedni plik danych, który właśnie dodano. Jest to doskonały moment na dostosowanie nazwy wyświetlanej, co pozwoli zapobiec nieporozumieniom.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder Foldery osobiste, a następnie kliknij polecenie Właściwości folderu Foldery osobiste.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę opisową, na przykład Moje wiadomości.

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Teraz folder o nazwie Moje wiadomości znajduje się na pierwszej pozycji listy w okienku nawigacji. Będzie można zawsze szybko odszukać swój plik danych wśród innych.

Porada : Dostosowywanie nazw plików jest również bardzo użyteczne w sytuacji, gdy istnieje wiele archiwalnych plików pst. Jeśli na przykład co miesiąc jest tworzony plik pst w celu przechowywania wszystkich elementów wysłanych w danym miesiącu, można zmienić nazwę wyświetlaną Foldery osobiste na bardziej opisową, taką jak Archiwum poczty wysłanej — grudzień 2007.

Początek strony

Krok 5. Dostarczanie wiadomości do poprzednio używanego pliku pst

Można korzystać z jednego lub wielu plików pst, ale nowe wiadomości mogą być dostarczane tylko do jednego z nich.

Teraz, gdy poprzednie elementy są dostępne w programie Outlook, należy wskazać podstawowy plik danych programu oraz ustalić dostarczanie wszystkich nowych elementów do folderu Skrzynka odbiorcza w tym pliku pst. Nowe wiadomości są dostarczane do pliku lub Skrzynki odbiorczej — domyślnej lokalizacji dostarczania.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

 2. Na karcie Poczta e-mail zaznacz nowe konto e-mail, a następnie kliknij przycisk Zmień folder.

 3. W oknie dialogowym Nowa lokalizacja dostarczania poczty e-mail zaznacz skrzynkę odbiorczą starego pliku pst.

 4. Kliknij przycisk Zakończ.

 5. Zamknij i uruchom ponownie program Outlook.

Początek strony

Krok 6. Usuwanie niechcianego pliku danych

Być może chcesz odrzucić plik Foldery osobiste, który został utworzony podczas konfigurowania programu Outlook. Przed przystąpieniem do tej operacji ważne jest, aby kliknąć skrzynkę odbiorczą dotyczącą tego pliku i upewnić się, czy nie ma w niej żadnych nowych elementów. Można kliknąć dowolne elementy skrzynki odbiorczej nowego pliku pst i przeciągnąć je do poprzednio używanego pliku pst. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Foldery osobiste, który chcesz odrzucić, a następnie kliknij polecenie Zamknij folder Foldery osobiste. Jeśli polecenie Zamknij folder Foldery osobiste jest niedostępne, próbujesz usunąć plik pst utworzony przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook lub domyślna lokalizacja dostarczania nadal wskazuje niewłaściwy plik. Sprawdź, czy na pewno próbujesz usunąć plik Foldery osobiste niezawierający żadnych elementów lub powtórz kroki z sekcji „Dostarczanie wiadomości do poprzednio używanego pliku pst” w celu zmiany domyślnej lokalizacji dostarczania.

Zamknięcie pliku pst nie spowoduje usunięcia tego pliku ani żadnego z jego elementów. Plik nie będzie już wyświetlany w okienku nawigacji. Każdy plik pst można dodać z powrotem do listy:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij polecenie Plik danych programu Outlook.

 2. Kliknij plik pst, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×