Przenoszenie lub kopiowanie komórek i zawartości komórek

Przenoszenie lub kopiowanie komórek i zawartości komórek

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Komórki lub ich zawartość można przenosić lub kopiować, używając poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej w programie Microsoft Excel. Można także kopiować z komórek określoną zawartość lub atrybuty. Można na przykład skopiować wartość wynikową formuły, nie kopiując samej formuły, albo skopiować tylko formułę.

Podczas przenoszenia lub kopiowania komórki w programie Excel jest ona przenoszona lub kopiowana łącznie z formułami i ich wartościami wynikowymi, formatowaniem komórki i komentarzami. Oto sposób wykonania operacji:

 1. Zaznacz komórki, które mają zostać przeniesione lub skopiowane.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść komórki, kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy    Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować komórki, kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej Obraz przycisku .

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

Uwagi: 

 • W programie Excel wokół komórek wyciętych lub skopiowanych jest wyświetlane animowane obramowanie ruchome. Aby anulować obramowanie ruchome, naciśnij klawisz ESC.

 • Podczas przenoszenia komórek przez ich wycinanie i wklejanie w programie Excel dane znajdujące się w obszarze wklejania są zastępowane.

 • Aby wybrać określone opcje podczas wklejania komórek, można kliknąć strzałkę pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku , a następnie kliknąć odpowiednie opcje. Można na przykład kliknąć polecenie Wklej specjalnie lub Obraz.

 • Domyślnie w programie Excel na arkuszu jest wyświetlany przycisk Opcje wklejania, aby podczas wklejania komórek były dostępne opcje specjalne, takie jak Zachowaj formatowanie źródłowe. Jeśli ten przycisk nie ma być wyświetlany podczas każdego wklejania komórek, można wyłączyć tę opcję. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje. W kategorii Zaawansowane w obszarze Wycinanie, kopiowanie i wklejanie wyczyść pole wyboru Pokaż przycisk opcji wklejania po wklejeniu zawartości.

Przenoszenie lub kopiowanie komórek przy użyciu myszy

Domyślnie edycja metodą przeciągnij i upuść jest włączona, co umożliwia przenoszenie i kopiowanie komórek przy użyciu myszy.

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek do przeniesienia lub skopiowania.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść komórkę lub zakres komórek, wskaż obramowanie zaznaczenia. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika przenoszenia Wskaźnik przenoszenia w programie Excel , przeciągnij komórkę lub zakres komórek w inne miejsce.

  • Aby skopiować komórkę lub zakres komórek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas wskazywania obramowania zaznaczenia. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika kopiowania Wskaźnik kopiowania , przeciągnij komórkę lub zakres komórek w inne miejsce.

Uwaga: Podczas przenoszenia komórek w programie Excel dane znajdujące się w obszarze wklejania są zastępowane.

Podczas kopiowania komórek odwołania do nich są automatycznie dostosowywane. Odwołania nie są dostosowywane podczas przenoszenia komórek, a zawartość tych komórek oraz komórek odwołujących się do nich może być wyświetlana jako błędy odwołań. W takim przypadku należy ręcznie dostosować odwołania.

Jeśli zaznaczony obszar kopiowania zawiera ukryte komórki, wiersze lub kolumny, w programie Excel są one kopiowane. Tymczasowe odkrycie danych może być niezbędne, jeśli nie należy ich uwzględniać podczas kopiowania informacji.

Wstawianie przeniesionych lub skopiowanych komórek między istniejącymi komórkami

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający dane, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść zaznaczenie, kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować zaznaczenie, kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lewą górną komórkę obszaru wklejania, a następnie kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Porada    Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, należy kliknąć kartę innego arkusza lub przełączyć się do innego skoroszytu, a następnie zaznaczyć lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie i wklejanie kliknij kierunek przesuwania sąsiednich komórek.

Uwaga    W przypadku wstawiania całych wierszy lub kolumn sąsiednie wiersze i kolumny są przenoszone w dół i w lewo.

Kopiowanie tylko widocznych komórek

Jeśli niektóre komórki, wiersze lub kolumny arkusza nie są wyświetlane, można skopiować wszystkie komórki lub tylko komórki widoczne. Można na przykład wybrać kopiowanie tylko podsumowania danych wyświetlonego w konspekcie arkusza.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do — specjalnie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Wybierz kliknij pozycję Tylko widoczne komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 5. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 6. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej Obraz przycisku .

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 • Po kliknięciu strzałki pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku można zastosować do zaznaczenia jedną z kilku opcji wklejania.

Skopiowane dane zostaną w programie Excel wklejone do kolejnych wierszy lub kolumn. Jeśli obszar wklejania zawiera ukryte wiersze lub kolumny, może być konieczne odkrycie obszaru wklejania w celu wyświetlenia wszystkich skopiowanych komórek.

Podczas kopiowania lub wklejania do innej aplikacji lub innego wystąpienia programu Excel danych ukrytych lub filtrowanych kopiowane są jedynie komórki widoczne.

Zapobieganie zastępowaniu danych przez skopiowane puste komórki

 1. Zaznacz zakres komórek, który zawiera puste komórki.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 5. Zaznacz pole wyboru Pomijaj puste.

Przenoszenie lub kopiowanie samej zawartości komórki

 1. Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Uwaga    Domyślnie dane komórek można edytować i zaznaczać na pasek formuły lub bezpośrednio w komórkach, klikając je dwukrotnie.

 2. W komórce zaznacz znaki, które chcesz przenieść lub skopiować.

  Jak zaznaczać znaki w komórce

  Aby zaznaczyć zawartość komórki

  Wykonaj te czynności

  W komórce

  Kliknij dwukrotnie w komórce, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

  Na pasku formuły

  Obraz przycisku

  Kliknij komórkę, a następnie na pasku formuły przeciągnij wskaźnik myszy przez zawartość, którą chcesz zaznaczyć.

  Przy użyciu klawiatury

  Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę, ustaw kursor przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisze SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI, aby zaznaczyć zawartość.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść zaznaczenie, kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować zaznaczenie, kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 4. Kliknij w komórce miejsce, w którym chcesz wkleić znaki, lub kliknij dwukrotnie inną komórkę, aby przenieść lub skopiować dane.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wklej Obraz przycisku .

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+V.

 6. Naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga: Po dwukrotnym kliknięciu komórki lub naciśnięciu klawisza F2 w celu edytowania aktywnej komórki klawisze strzałek działają tylko w obrębie tej komórki. Aby przejść do innej komórki za pomocą klawiszy strzałek, należy najpierw nacisnąć klawisz ENTER w celu zakończenia edycji aktywnej komórki.

Kopiowanie tylko wartości komórek, formatowania komórek lub formuł

Podczas wklejania skopiowanych danych można wykonywać dowolne z następujących czynności:

 • wklejanie tylko formatowania komórek, takiego jak kolor czcionki lub wypełnienia, a nie zawartości komórek;

 • konwertowanie wszystkich formuł w komórce na obliczone wartości bez zastępowania istniejącego formatowania;

 • wklejanie tylko formuł, a nie obliczonych wartości.

 • Zaznacz komórkę lub zakres komórek zawierający wartości, formatowanie komórek lub formuły, które chcesz skopiować.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 • Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania lub komórkę, w której chcesz wkleić wartość, formatowanie komórki lub formułę.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wkleić tylko wartości, kliknij polecenie Wartości.

  • Aby wkleić tylko formaty komórek, kliknij polecenie Formatowanie.

  • Aby wkleić tylko formuły, kliknij polecenie Formuły.

   Uwaga: Jeśli skopiowane formuły zawierają względne odwołania do komórek, w programie Excel te odwołania (oraz części względne mieszanych odwołań do komórek) są dostosowywane w duplikatach formuły. Załóżmy na przykład, że komórka B8 zawiera formułę =SUMA(B1:B7). Jeśli formuła zostanie skopiowana do komórki C8, to duplikat formuły będzie się odwoływał do odpowiednich komórek w tej kolumnie: =SUMA(C1:C7). Jeśli skopiowane formuły zawierają bezwzględne odwołania do komórek, odwołania w duplikatach formuł nie ulegają zmianie. Jeśli otrzymane wyniki nie będą odpowiednie, można także zmienić odwołania w oryginalnych formułach na względne lub bezwzględne, a następnie ponownie skopiować te komórki.

Kopiowanie ustawień szerokości komórki

Podczas wklejania skopiowanych danych są do nich stosowane ustawienia szerokości kolumn komórek docelowych. Aby skorygować szerokości kolumn w celu dopasowania ich do szerokości komórek źródłowych, należy wykonać czynności opisane poniżej.

 1. Zaznacz komórki, które mają zostać przeniesione lub skopiowane.

  Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Obraz Wstążki programu Excel

  • Aby przenieść komórki, kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować komórki, kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy     Można również nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

  Porada: Aby przenieść lub skopiować zaznaczenie do innego arkusza lub skoroszytu, kliknij kartę innego arkusza lub przełącz do innego skoroszytu, a następnie zaznacz lewą górną komórkę obszaru wklejania.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Zachowaj szerokości kolumn źródłowych.

Jak zaznaczyć komórki lub zakresy komórek

Aby zaznaczyć

Czynności

Pojedyncza komórka

Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki lub przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, naciskając klawisze strzałek, aby rozszerzyć zaznaczenie.

Można również zaznaczyć pierwszą komórkę zakresu, a następnie nacisnąć klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie, używając klawiszy strzałek. Aby wyłączyć rozszerzanie zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisz F8.

Duży zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Aby wyświetlić ostatnią komórkę, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

Przycisk Zaznacz wszystko

Aby zaznaczyć cały arkusz, można także nacisnąć klawisze CTRL+A.

Uwaga: Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Ponowne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Można także zaznaczyć pierwszą komórkę lub zakres komórek, a następnie nacisnąć klawisze SHIFT+F8, aby do zaznaczenia dodać inną nieprzylegającą komórkę lub zakres. Aby wyłączyć dodawanie komórek lub zakresów do zaznaczenia, należy ponownie nacisnąć klawisze SHIFT+F8.

Uwaga: Nie można anulować zaznaczenia komórki ani zakresu komórek w nieprzylegającym zaznaczeniu bez anulowania zaznaczenia.

Cały wiersz lub cała kolumna

Kliknij nagłówek wiersza lub kolumny.

Arkusz przedstawiający nagłówki wierszy i kolumn

1. Nagłówek wiersza

2. Nagłówek kolumny

Można także zaznaczyć komórki w wierszu lub kolumnie, zaznaczając pierwszą komórkę, a następnie naciskając klawisze CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

Uwaga: Jeśli wiersz lub kolumna zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje zaznaczenie wiersza lub kolumny do ostatniej użytej komórki. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI zaznacza cały wiersz lub kolumnę.

Przylegające wiersze lub kolumny

Przeciągnij wskaźnik myszy przez nagłówki wierszy lub kolumn albo zaznacz pierwszy wiersz lub kolumnę, a następnie zaznacz ostatni wiersz lub kolumnę, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

Nieprzylegające wiersze lub kolumny

Kliknij nagłówek kolumny lub wiersza w pierwszym wierszu lub kolumnie zaznaczenia, następnie klikaj nagłówki innych wierszy lub kolumn, które chcesz dodać do zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

Zaznacz komórkę w wierszu lub kolumnie, a następnie naciśnij klawisze CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI (STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO dla wierszy, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ dla kolumn).

Pierwsza lub ostatnia komórka w arkuszu lub w tabeli programu Microsoft Office Excel

Naciśnij klawisze CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub tabeli programu Excel.

Naciśnij klawisze CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub tabeli programu Excel.

Komórki do ostatniej użytej komórki w arkuszu (prawy dolny róg)

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+END, aby rozszerzyć zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu (w prawym dolnym rogu).

Komórki do początku arkusza.

Zaznacz pierwszą komórkę, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+HOME, aby rozszerzyć zaznaczenie do początku arkusza.

Więcej lub mniej komórek niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

Kliknij ostatnią komórkę, która ma być dołączona do nowego zaznaczenia, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT. Zakres w kształcie prostokąta między komórka aktywna a klikniętą komórką stanie się nowym zaznaczeniem.

Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×