Przedstawianie danych na wykresie punktowym lub wykresie liniowym

Wykresy punktowe i wykresy liniowe wyglądają bardzo podobnie, szczególnie jeśli na wykresie punktowym są wyświetlone linie łączące. W przypadku obu typów tych wykresów istnieje jednak duża różnica w sposobie przedstawiania danych na osi poziomej (nazywanej także osią X) i na osi pionowej (nazywaną także osią Y).

Sformatowany wykres punktowy
Na powyższym sformatowanym wykresie punktowym wartości liczbowe wyświetlone na osi poziomej i pionowej są połączone w pojedyncze punkty danych, przedstawione w nierównych interwałach.
Sformatowany wykres liniowy
Na powyższym sformatowanym wykresie liniowym dane kategorii (w tym przypadku interwał czasu) są rozłożone równomiernie wzdłuż osi poziomej, a wszystkie dane wartości liczbowych są rozłożone równomiernie wzdłuż osi pionowej.

Przed wybraniem jednego z typów tych wykresów warto dowiedzieć się więcej o różnicach między nimi i przeczytać, kiedy lepiej używać wykresu punktowego zamiast liniowego, a kiedy odwrotnie.

W tym artykule

Informacje o różnicach między wykresami punktowymi i liniowymi

Kiedy należy używać wykresu punktowego, a kiedy liniowego

Typy wykresów punktowych i liniowych

Tworzenie wykresu punktowego

Tworzenie wykresu liniowego

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Informacje o różnicach między wykresami punktowymi i liniowymi

Główna różnica między wykresem punktowym i liniowym polega na sposobie przedstawiania danych na osi poziomej. Jeśli na przykład poniższe dane zostaną użyte do utworzenia wykresu punktowego i liniowego, będzie można zobaczyć, że dane zostaną rozprowadzone inaczej na obu wykresach.

Obraz danych arkusza dotyczących dziennych opadów deszczu

W przypadku wykresu punktowego wartości z kolumny A (Dzienny opad deszczu) zostaną wyświetlone jako wartości X na osi poziomej (X), a wartości z kolumny B (Cząsteczkowo) zostaną wyświetlone na osi pionowej (Y). Na wykresie punktowym, który jest często nazywany wykresem XY, kategorie nie są nigdy wyświetlane.

Obraz wykresu punktowego

Wykres punktowy zawsze zawiera dwie osie wartości. Jeden zestaw danych liczbowych jest wyświetlany na osi poziomej (osi wartości), a drugi — na osi pionowej (osi wartości). Na przecięciu się wartości liczbowych X i Y są wyświetlane punkty łączące te wartości w pojedyncze punkty danych. Te punkty danych można rozkładać na osi poziomej równomiernie lub nierównomiernie, zależnie od danych.

Pierwszy punkt danych, który zostanie wyświetlony na wykresie punktowym, będzie reprezentował wartość Y równą 137 (Cząsteczkowo) i wartość X równą 1,9 (Dzienny opad deszczu). Te liczby reprezentują wartości w komórce A9 i B9 w arkuszu.

Jednak na wykresie liniowym te same wartości z kolumny Dzienny opad deszczu i Cząsteczkowo zostaną wyświetlone jako dwa oddzielne punkty danych równomiernie rozłożone wzdłuż osi poziomej. Będzie tak, ponieważ wykres liniowy zawiera tylko jedną oś wartości (oś pionową). Na osi poziomej wykresu liniowego są przedstawiane tylko rozłożone równomiernie grupy (kategorie) danych. Ponieważ dane nie zawierają kategorii, zostaną one automatycznie wygenerowane, na przykład 1, 2, 3 itd.

Jest to dobry przykład na to, kiedy nie należy używać wykresu liniowego.

Obraz wykresu liniowego

Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie wzdłuż osi poziomej (osi kategorii), a wszystkie dane wartości liczbowych są rozkładane równomiernie wzdłuż osi pionowej (osi wartości).

Na wykresie liniowym wartość Y równa 137 z kolumny Cząsteczkowo (komórka B9) i wartość X równa 1,9 z kolumny Dzienny opad deszczu (komórka A9) zostaną wyświetlone jako oddzielne punkty danych. Żaden z nich nie zostanie wyświetlony jako pierwszy punkt danych na wykresie — zamiast tego pierwszy punkt danych dla każdej seria danych będzie odwoływał się do wartości w pierwszym wierszu danych w arkuszu (komórki A2 i B2).

Różnice typów osi i skalowania

Ponieważ oś pozioma wykresu punktowego jest zawsze osią wartości, mogą być na niej wyświetlane liczby lub daty (takie jak dni lub godziny), które są reprezentowane jako wartości liczbowe. Dużą elastyczność wyświetlania wartości liczbowych na osi poziomej zapewniają takie same możliwości zmieniania opcji skalowania dla osi poziomej jak w przypadku osi pionowej.

Ponieważ oś pozioma wykresu punktowego jest osią kategorii, ta oś może być tylko osią tekstu lub dat. Na osi tekstu jest wyświetlany w równomiernie rozłożonych interwałach tylko tekst (dane nieliczbowe lub kategorie liczbowe, które nie są wartościami). Na osi daty są wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych interwałach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet gdy daty w arkuszu nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych.

W porównaniu z opcjami osi wartości liczba dostępnych opcji skalowania dla osi kategorii jest ograniczona. Dostępne opcje skalowania zależą także od używanego typu osi.

Początek strony

Kiedy należy używać wykresu punktowego, a kiedy liniowego

Wykresy punktowe są często używane do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne. Te wykresy są przydatne w przypadku pokazywania zależności między wartościami liczbowymi w kilku seriach danych i umożliwiają przedstawianie dwóch grup liczb jako jednej serii współrzędnych XY.

Wykresy liniowe pozwalają ilustrować zmiany ciągłych danych w czasie przy użyciu wspólnej skali, dlatego idealnie nadają się do przedstawiania trendów zachodzących w danych w równych interwałach. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie wzdłuż osi poziomej, a wszystkie dane wartości — równomiernie wzdłuż osi pionowej. Jeśli dane zawierają nieliczbowe wartości X, zaleca się używanie wykresu liczbowego — w przypadku wartości liczbowych X lepiej jest natomiast użyć wykresu punktowego.

W przypadku planowana następujących czynności należy wziąć pod uwagę zastosowanie wykresu punktowego, a nie liniowego:

 • Zmienianie skali osi poziomej    Ponieważ oś pozioma wykresu punktowego to oś wartości, jest dostępnych więcej opcji skalowania.

 • Używanie skali logarytmicznej na osi poziomej    Oś poziomą można zamienić na skalę logarytmiczną.

 • Wyświetlanie danych arkusza, które zawierają pary lub pogrupowane zestawy wartości    W przypadku wykresu punktowego można niezależne dopasowywać skale osi, aby uwidocznić dodatkowe informacje o pogrupowanych wartościach.

 • Wyświetlanie wzorców w dużych zestawach danych    Wykresy punktowe są przydatne do przedstawiania wzorców w danych, na przykład za pomocą trendów liniowych i nieliniowych, grup i wartości oddalonych.

 • Porównywanie dużej liczby punktów danych bez uwzględniania czasu    Im więcej danych na wykresie punktowym, tym lepsze porównanie.

W przypadku planowana następujących czynności należy wziąć pod uwagę zastosowanie wykresu liniowego, a nie punktowego:

 • Używanie etykiet tekstowych na osi poziomej    Etykiety tekstowe mogą reprezentować równomiernie rozłożone wartości, takie jak miesiące, kwartały lub lata obrachunkowe.

 • Używanie małej liczby etykiet liczbowych na osi poziomej    Wykres liniowy można zastosować w przypadku używania kilku równomiernie rozłożonych etykiet liczbowych reprezentujących interwał czasu, taki jak lata.

 • Używanie skali czasu na osi poziomej    Jeśli mają być wyświetlane daty w porządku chronologicznym w określonych interwałach lub jednostkach podstawowych, takich jak liczba dni, miesięcy lub lat, nawet wtedy, gdy daty w arkuszu nie są uporządkowane albo nie są wyrażone w tych samych jednostkach podstawowych, należy użyć wykresu liniowego.

Początek strony

Typy wykresów punktowych i liniowych

W przypadku wykresów punktowych można używać poniższych podtypów wykresu.

 • Punktowy tylko ze znacznikami    Wykresy tego typu służą do porównywania par wartości. Wykresu punktowego należy używać ze znacznikami danych. Jednak w przypadku wielu punktów danych nie należy używać linii łączących, które utrudniałyby odczytywanie danych. Tego typu wykresu można także używać, gdy nie trzeba pokazywać połączeń między punktami danych.

  Wykres punktowy tylko ze znacznikami

 • Punktowy z wygładzonymi liniami i punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikami    Na wykresie tego typu jest wyświetlana wygładzona krzywa łącząca punkty danych. Wygładzone linie mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez. Wygładzonej linii bez znaczników można używać, gdy jest wiele punktów danych.

  Wykresy punktowe z wygładzonymi liniami i bez znaczników

 • Punktowy z prostymi liniami i punktowy z prostymi liniami i znacznikami    Na wykresie tego typu są wyświetlane proste linie łączące punkty danych. Można je wyświetlać ze znacznikami lub bez.

  Wykresy punktowe z prostymi liniami ze znacznikami i bez znaczników

W przypadku wykresów liniowych można używać poniższych podtypów wykresu.

 • Liniowy i liniowy ze znacznikami    Wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, są przydatne do przedstawiania trendów w czasie lub uporządkowanych kategorii, szczególnie jeśli istnieje wiele punktów danych i jest ważna kolejność ich przedstawiania. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu liniowego bez znaczników.

  Wykresy liniowe ze znacznikami i bez znaczników

 • Skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikami    Skumulowane wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendu udziału każdej wartości w czasie lub uporządkowanych kategorii. Ponieważ nie jest łatwo rozpoznać, czy linie są skumulowane, zamiast tego wykresu należy rozważyć użycie innego typu wykresu liniowego lub wykresu skumulowanego warstwowego.

  Wykresy skumulowane liniowe ze znacznikami i bez znaczników

 • 100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikami    Wykresy 100% skumulowane liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, są przydatne do przedstawiania trendu procentowych udziałów poszczególnych wartości w czasie lub uporządkowanych kategorii. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, należy użyć wykresu 100% skumulowanego liniowego bez znaczników.

  Porada : Lepszą reprezentację danych tego typu może zapewnić wykres 100% skumulowany warstwowy.

  Wykresy 100% skumulowane liniowe ze znacznikami i bez znaczników

 • Liniowy 3-W    Na wykresach liniowych 3-W każdy wiersz lub kolumna danych są przedstawiane jako wstęga 3-W. Wykres liniowy 3-W zawiera oś poziomą, oś pionową i oś głębokości, które można modyfikować.

  Wykres liniowy 3-W

Początek strony

Tworzenie wykresu punktowego

Sformatowany wykres punktowy

Jak powstał ten wykres punktowy? Podobny wykres punktowy można utworzyć, postępując według poniższej procedury. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Można skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie punktowym.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dzienne opady deszczu l

Cząsteczkowo

4,1

12,2

4,3

117

5,7

1 – 12

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

1:37

7,3

104

 1. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie punktowym.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Punktowy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij pozycję Punktowy tylko ze znacznikami.

  Porada : Aby zobaczyć nazwę typu wykresu, należy przytrzymać na nim wskaźnik myszy.

 4. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  W przykładowym wykresie punktowym zastosowano pozycję Styl 26.

 6. Kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

  W przykładowym wykresie punktowym zastosowano tytuł Poziomy cząsteczek w opadach deszczu.

 7. Aby zmniejszyć rozmiar tytułu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie w menu skrótów wprowadź odpowiednią wartość w polu Rozmiar czcionki.

  W przykładowym wykresie punktowym zastosowano rozmiar 14.

 8. Kliknij obszar wykresu.

 9. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. Aby dodać tytuł osi poziomej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij pozycję Tytuł pod osią.

  2. Aby dodać tytuł osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiedni typ tytułu osi pionowej.

   W przykładowym wykresie punktowym zastosowano pozycję Tytuł obrócony.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. Kliknij każdy tytuł, wpisz odpowiedni tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   W przykładowym wykresie punktowym został wpisany tytuł osi poziomej Dzienny opad deszczu oraz tytuł osi pionowej Poziom cząsteczek.

 10. Kliknij obszar kreślenia wykresu lub wybierz pozycję Obszar kreślenia z listy elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 11. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie punktowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Akcent 3.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 12. Kliknij obszar wykresu.

 13. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie punktowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Akcent 1.

 14. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   W przykładowym wykresie zastosowano motyw Pakiet Office.

Początek strony

Tworzenie wykresu liniowego

Sformatowany wykres liniowy

Jak powstał ten wykres liniowy? Podobny wykres liniowy można utworzyć, postępując według poniższej procedury. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Można skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie liniowym.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
   Zaznaczanie przykładu w Pomocy
  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Data

Dzienne opady deszczu l

Cząsteczkowo

2007-01-01

4,1

12,2

2007-01-02

4,3

117

2007-01-03

5,7

1 – 12

2007-01-04

5,4

114

2007-01-05

5,9

110

2007-01-06

5,0

114

2007-01-07

3,6

128

2007-01-08

1,9

1:37

2007-01-09

7,3

104

 1. Zaznacz dane, które chcesz wykreślić na wykresie liniowym.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Liniowy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij pozycję Liniowy ze znacznikami.

 4. Kliknij obszar wykresu.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Style wykresu na Wstążce programu Excel

  W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Styl 2.

 6. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu, a następnie kliknij pozycję Nad wykresem.

  Obraz Wstążki programu Excel

 7. Kliknij tytuł wykresu, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

  W przykładowym wykresie liniowym został wpisany tytuł Poziomy cząsteczek w opadach deszczu.

 8. Aby zmniejszyć rozmiar tytułu wykresu, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł, a następnie w menu skrótów wprowadź odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar.

  W przykładowym wykresie liniowym zastosowano rozmiar 14.

 9. Kliknij legendę na wykresie lub zaznacz ją na liście elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 10. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Legenda, a następnie kliknij odpowiednią pozycję.

  W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Pokaż legendę u góry.

 11. Aby wykreślić jedną z serii danych wzdłuż pomocniczej osi danych, kliknij serię danych Dzienny opad deszczu lub wybierz ją z listy elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 12. Na karcie Układ w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

  Grupa Bieżące zaznaczenie na Wstążce programu Excel

 13. W obszarze Opcje serii zaznacz pozycję Oś pomocnicza, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 14. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  1. Aby dodać tytuł głównej osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiedni typ tytułu osi pionowej.

   W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Tytuł obrócony.

  2. Aby dodać tytuł pomocniczej osi pionowej, kliknij pozycję Tytuł pomocniczej osi pionowej, a następnie kliknij odpowiedni typ tytułu osi pionowej.

   W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Tytuł obrócony.

  3. Kliknij każdy tytuł, wpisz odpowiedni tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   W przykładowym wykresie liniowym został wpisany tytuł głównej osi pionowej Poziom cząsteczek oraz tytuł pomocniczej osi pionowej Dzienny opad deszczu.

 15. Kliknij obszar kreślenia wykresu lub zaznacz go na liście elementów wykresu (karta Układ, grupa Bieżące zaznaczenie, pole Elementy wykresu).

 16. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Ciemny 1.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 17. Kliknij obszar wykresu.

 18. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie kliknij efekt, którego chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie liniowym zastosowano pozycję Delikatny efekt — Akcent 3.

 19. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   W przykładowym wykresie zastosowano motyw Pakiet Office.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada : O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy. Szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Uwaga : Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu w menu skrótów.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×