Przedstawianie danych na wykresie kołowym

Program Microsoft Office Excel 2007 umożliwia szybkie przekształcanie danych w wykresy kołowe, którym następnie można nadawać atrakcyjny i profesjonalny wygląd.

Sformatowany wykres kołowy

Po utworzeniu wykresu kołowego można obracać jego wycinki w celu uzyskania różnych perspektyw. Można także wyróżnić określone wycinki przez wysunięcie ich z wykresu lub zmienić typ wykresu na kołowy kołowego bądź słupkowy kołowego w celu przyciągnięcia uwagi do bardzo małych wycinków.

W tym artykule

Dowiedz się więcej o przedstawianiu danych na wykresie kołowym

Tworzenie złożonego wykresu kołowego

Obracanie wycinków na wykresie kołowym

Wysuwanie wycinków z wykresu kołowego

Przyciąganie uwagi do małych wycinków na wykresie typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Dowiedz się więcej o przedstawianiu danych na wykresie kołowym

Wykresy kołowe pokazują proporcje rozmiarów elementów należących do jednej seria danych do sumy tych elementów. punkty danych na wykresie kołowym są przedstawiane jako wartości procentowe powierzchni całego koła. Ponieważ na wykresie kołowym można przedstawić tylko jedną serię danych, dane w arkuszu powinny być rozmieszczone w jednej kolumnie lub w jednym wierszu. Można też uwzględnić jedną kolumnę lub jeden wiersz nazw kategorii, o ile jest to pierwsza kolumna lub pierwszy wiersz zaznaczenia. Kategorie są wówczas prezentowane na legendzie wykresu kołowego.

Wykresy kołowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Trzeba wykreślić tylko jedną serię danych.

 • Żadna z wartości do wykreślenia nie jest ujemna.

 • Żadna z wartości do wykreślenia nie jest wartością zerową (0).

 • Jest nie więcej niż siedem kategorii.

 • Kategorie reprezentują części pewnej całości (całego koła).

Podczas tworzenia wykresu kołowego można wybrać jeden z następujących podtypów wykresu kołowego:

 • Kołowy i kołowy z efektem 3-W    Na wykresach kołowych są przedstawiane udziały poszczególnych wartości w sumie w formacie 2-W lub 3-W. Wycinki wykresu kołowego można wyróżniać, ręcznie je wysuwając.

  Przykład: wykres kołowy w formacie 2-W i 3-W

 • Wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego    Wykres kołowy kołowego lub słupkowy kołowego zawiera wykresy kołowe z wartościami zdefiniowanymi przez użytkownika wyodrębnionymi z głównego wykresu kołowego i połączone na kolejnym wykresie kołowym lub skumulowanym słupkowym. Te typy wykresów przydają się, gdy trzeba wyróżnić małe wycinki głównego koła.

  Przykład: wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego

 • Wykres kołowy rozsunięty i kołowy rozsunięty z efektem 3-W    Wykresy kołowe rozsunięte służą do przedstawiania udziałów wartości w sumie, a jednocześnie do podkreślania wybranych wartości. Wykresy te mogą być wyświetlane w formacie 3-W. Ustawienie rozbicia wykresu kołowego można zmienić dla wszystkich wycinków lub dla pojedynczych wycinków, ale ręczne przesuwanie wycinków rozsuniętego wykresu kołowego jest niemożliwe. Aby móc ręcznie wysuwać wycinki, należy użyć wykresu kołowego lub kołowego z efektem 3-W.

  Przykład: wykres kołowy rozsunięty w formacie 2-W i 3-W

Początek strony

Tworzenie złożonego wykresu kołowego

Sformatowany wykres kołowy

Jak powstał ten wykres kołowy? Podobny wykres kołowy można utworzyć, postępując według umieszczonej niżej procedury. Podczas tworzenia tego wykresu użyto przykładowych danych z arkusza. Możesz skopiować te dane do swojego arkusza lub użyć innych danych.

 1. Skopiuj przykładowe dane do pustego arkusza lub otwórz arkusz zawierający dane, które chcesz przedstawić na wykresie kołowym.

  Jak skopiować dane z przykładowego arkusza

  1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

  2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

   Uwaga : Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

   Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  3. Naciśnij klawisze CTRL+C.

  4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  B

  Sprzedaż posiłków

  Kanapki

  40

  Sałatki

  21

  Zupy

  15

  Napoje

  9

  Desery

  15

 2. Zaznacz dane, które chcesz przedstawić na wykresie kołowym.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Kołowy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze Kołowy 3-W kliknij pozycję Kołowy z efektem 3-W.

 5. Kliknij obszar kreślenia wykresu kołowego.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 6. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij układ, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano opcję Układ 2.

  Układ 2 zawiera legendę. Jeśli na wykresie znajduje się zbyt wiele pozycji legendy lub nie są one łatwe do odróżnienia, możesz dodać etykiety danych do wycinków wykresu kołowego zamiast wyświetlać legendę (karta Układ, grupa Etykiety, przycisk Etykiety danych).

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano opcję Styl 2.

 8. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów, a następnie kliknij opcję Skos.

  Style kształtów na Wstążce programu Excel

 9. Kliknij przycisk Opcje 3-W, a następnie w obszarze Skos wybierz opcje skosu Góra i Dół, których chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano ustawienie Okrągły.

 10. W polach Szerokość i Wysokość wpisz odpowiednie rozmiary punktowe opcji skosu Góra i Dół.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano rozmiar 512 pkt.

 11. W obszarze Powierzchnia kliknij przycisk Materiał, a następnie kliknij opcję materiału, której chcesz użyć.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano opcję Plastik.

 12. Kliknij przycisk Zamknij.

 13. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów, a następnie kliknij opcję Cień.

 14. Kliknij odpowiednią opcję cienia w obszarze Zewnętrzny, Wewnętrzny lub Z perspektywą.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano opcję Poniżej z obszaru Z perspektywą.

 15. Aby obrócić wykres w celu uzyskania lepszej perspektywy, zaznacz obszar kreślenia, a następnie na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 16. W obszarze Kąt pierwszego wycinka przeciągnij suwak do odpowiedniego stopnia obrotu lub wpisz wartość z zakresu od 0 (zero) do 360 w celu określenia kąta, po którym zostanie wyświetlony pierwszy wycinek, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano kąt 350 stopni.

 17. Kliknij obszar wykresu.

 18. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij przycisk Efekty kształtów, a następnie kliknij opcję Skos.

 19. Wybierz odpowiednią opcję w obszarze Skos.

  W przykładowym wykresie kołowym zastosowano ustawienie Okrągły.

 20. Aby użyć kolorów motywu innych niż kolory motywu domyślnego zastosowanego do skoroszytu, wykonaj poniższe czynności:

  1. Na karcie Układ strony w grupie Motywy kliknij przycisk Motywy.

   Grupa Motywy na Wstążce programu Excel

  2. W obszarze Wbudowane kliknij motyw, którego chcesz użyć.

   W przykładowym wykresie kołowym zastosowano motyw Początek.

Początek strony

Obracanie wycinków na wykresie kołowym

Kolejność wyświetlania seria danych na wykresach kołowych w programie Office Excel 2007 jest określana przez kolejność danych w arkuszu. W celu uzyskania innej perspektywy można obracać wycinki wykresu kołowego w zakresie od 0 do 360 stopni wokół osi wykresu.

Przykład: obrócone wycinki na wykresie kołowym

 1. Na wykresie kołowym kliknij serię lub punkt danych albo wykonaj następujące czynności w celu zaznaczenia odpowiedniej pozycji na liście elementów wykresu.

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij żądaną pozycję serii lub punktu danych.

   obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W polu Kąt pierwszego wycinka przeciągnij suwak do odpowiedniego stopnia obrotu lub wpisz wartość z zakresu od 0 (zero) do 360 w celu określenia kąta, pod którym zostanie wyświetlony pierwszy wycinek.

Początek strony

Wysuwanie wycinków z wykresu kołowego

W celu wyróżnienia pojedynczych wycinków wykresu kołowego można podczas tworzenia wykresu użyć wykresu typu kołowego rozsuniętego lub kołowego rozsuniętego w formacie 3-W. Wykresy kołowe rozsunięte służą do przedstawiania udziałów wartości w sumie, a jednocześnie do wyróżniania wybranych wartości. Ustawienie rozbicia wykresu kołowego można zmieniać dla wszystkich wycinków lub dla pojedynczych wycinków, ale ręczne przesuwanie wycinków rozsuniętego wykresu kołowego jest niemożliwe.

Wykres kołowy rozsunięty

Aby móc ręcznie wysuwać wycinki, należy użyć wykresu kołowego lub kołowego z efektem 3-W.

Wykres kołowy z wysuniętym jednym wycinkiem

Zmienianie ustawień wycinków na wykresie kołowym rozsuniętym

 1. Na wykresie kołowym rozsuniętym kliknij serię lub punkt danych albo wykonaj następujące czynności w celu zaznaczenia serii danych na liście elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W obszarze Rozbicie wykresu kołowego przeciągnij suwak, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość procentową rozdzielenia, albo wpisz tę wartość w polu.

Ręczne wysuwanie wycinków z wykresu kołowego

Kliknij wykres kołowy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wysunąć wszystkie wycinki z wykresu kołowego, przeciągnij myszą na zewnątrz wykresu.

 • Aby wysunąć pojedynczy wycinek z wykresu kołowego, kliknij odpowiedni wycinek, a następnie przeciągnij go na zewnątrz wykresu.

Początek strony

Przyciąganie uwagi do małych wycinków na wykresie typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego

Jeśli na wykresie kołowym znajduje się kilka punkty danych, z których każdy zajmuje powierzchnię mniejszą niż 5% okręgu, odróżnienie wycinków staje się trudne.

Wykres kołowy

Aby uwidocznić na wykresie kołowym mniejsze wycinki, można użyć wykresu typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego. Na wykresach każdego z tych typów mniejsze wycinki są oddzielone od głównego wykresu kołowego i przedstawione na pomocniczym wykresie kołowym lub skumulowanym słupkowym.

Wykres kołowy kołowego

Etykiety danych na pomocniczym wykresie kołowym zawierają te same wartości procentowe co na wykresie głównym. Wartości procentowe na pomocniczym wykresie kołowym reprezentują wycinki oddzielone od głównego wykresu kołowego — ich suma nie wynosi 100%. Wszystkie wycinki są częścią tej samej serii danych.

W przypadku wybrania wykresu typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego ostatnia trzecia część punktów danych jest domyślnie przenoszona na wykres pomocniczy. Jeśli na przykład wykres zawiera siedem, osiem lub dziewięć punktów danych, ostatnie trzy punkty zostaną przedstawione na wykresie pomocniczym. Sposób rozmieszczania i wyświetlania punktów danych na głównym i pomocniczym wykresie kołowym można jednak zmienić.

Tworzenie wykresu typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego

 1. Zaznacz w arkuszu dane, które chcesz przedstawić na wykresie typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Kołowy, a następnie kliknij opcję Kołowy kołowego lub Słupkowy kołowego.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwagi : 

  • Wykresy główny i pomocniczy są zawsze umieszczone sąsiadująco w poziomie. Nie można ich niezależnie przenosić. Wykres znajdujący się z lewej strony jest zawsze wykresem głównym.

  • Nie można zaznaczać pojedynczych wykresów ani osobno ich formatować. Wykresy główny i pomocniczy są związane z jedną serią danych. Można zaznaczać tylko całą serię danych albo jej poszczególne punkty danych, a następnie stosować formatowanie do zaznaczenia.

  • Łączniki są dodawane automatycznie w celu wskazania powiązania między wykresami. Można je formatować, stosując różne style linii. Możliwe jest również ich usunięcie.

  • W zależności od liczby miejsc dziesiętnych określonych dla wartości procentowych na karcie Liczba w oknie dialogowym Formatowanie komórek (karta Narzędzia główne, grupa Liczba, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) wyświetlane w etykietach danych wartości procentowe mogą być zaokrąglane i mogą nie dawać prawidłowej sumy.

Zmienianie sposobu rozmieszczania i wyświetlania punktów danych

 1. Na wykresie typu kołowy kołowego lub słupkowy kołowego kliknij serię bądź punkt danych albo wykonaj następujące czynności w celu zaznaczenia serii danych na liście elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij serię danych.

   obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W polu Podziel serię według kliknij typ danych, który ma być wyświetlany na wykresie pomocniczym.

 4. Aby określić liczbę punktów danych wyświetlanych na wykresie pomocniczym, wykonaj następujące czynności:

  1. W przypadku wybrania opcji dzielenia serii według położenia wprowadź inną liczbę wartości w polu Drugi wykres zawiera ostatnich.

  2. Jeśli seria została podzielona według wartości bezwzględnej lub procentowej, wprowadź inną liczbę w polu Drugi wykres zawiera wartości mniejsze niż.

  3. Aby zmienić położenie zaznaczonego punktu danych, w polu Punkt należy do kliknij opcję Pierwszy wykres lub Drugi wykres.

 5. Aby zmienić odległość między wycinkami, w obszarze Rozbicie wykresu kołowego bądź Rozbicie punktu przeciągnij suwak w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości procentowej rozdzielenia albo wpisz tę wartość w polu.

 6. Aby zmienić odległość między dwoma wykresami, w obszarze Szerokość przerwy przeciągnij suwak w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości albo wpisz tę wartość w polu wartości procentowej.

  Ta liczba reprezentuje szerokość przerwy jako wartość procentową szerokości drugiego wykresu.

 7. Aby zmienić rozmiar wykresu pomocniczego, w obszarze Rozmiar drugiego wykresu przeciągnij suwak w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości albo wpisz tę wartość w polu wartości procentowej.

  Ta liczba reprezentuje rozmiar wykresu jako wartość procentową rozmiaru wykresu głównego.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada : O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy. Szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu w menu skrótów.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×