Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów informatycznych, których użytkownicy korzystają z poprzednich wersji klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) na komputerach z systemem Windows i którzy planują przejście do wersji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) w celu synchronizowania bibliotek witryn programu SharePoint Online i usługi OneDrive dla Firm.

Ważne : 

 • nowy klient synchronizacji usługi OneDrive obsługuje systemy Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7. Jednak Klient synchronizacji usługi OneDrive nie obsługuje jeszcze synchronizacji lokalnych wystąpień usługi OneDrive dla Firm ani programu SharePoint Server (jeśli Twoja organizacja nie subskrybuje planu usługi Office 365 dla firm).

 • Klienci usługi Office 365 posiadający mniej niż 250 licencji usługi Office 365 będą musieli używać narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive do synchronizowania plików przechowywanych w usłudze OneDrive dla Firm, witryn programu SharePoint i grup usługi Office 365. To wymaganie nie dotyczy klientów korzystających z wersji lokalnych ani klientów posiadających więcej niż 250 licencji usługi Office 365.

Jeśli wszystko jest już gotowe, pobierz nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Przewodniki po instalacji i konfiguracji dla użytkowników są dostępne dla synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows, usługi OneDrive w systemie Mac OS X i plików programu SharePoint w systemach Windows i na komputerach Mac.

Omówienie

Po zalogowaniu się do narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive automatycznie przejmie synchronizację bibliotek witryn, które były synchronizowane przez poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe). Jeśli masz bibliotekę, której narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive nie może zsynchronizować, poprzedni klient synchronizacji będzie kontynuować synchronizowanie tej biblioteki.

Podczas automatycznego przejmowania mają miejsce następujące rzeczy:

 • Poprzedni klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) przestaje synchronizować biblioteki witryn usług OneDrive dla Firm i SharePoint Online.

 • Narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) rozpoczyna synchronizację tych samych bibliotek bez ponownego pobierania zawartości.

 • Poprzedni klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) przestaje działać i jest usuwany z automatycznego uruchamiania, chyba że nadal synchronizuje inne biblioteki, na przykład usługi IRM lub lokalnej usługi OneDrive dla Firm.

Następujące typy bibliotek nie są jeszcze obsługiwane przez narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive i nie zostaną przeniesione ze starego klienta:

 • Lokalne wystąpienia usługi OneDrive dla Firm i programu SharePoint Server (gdy organizacja nie subskrybuje firmowego planu usługi Office 365).

 • Biblioteki witryn usługi SharePoint Online z włączoną funkcją Zarządzanie prawami do informacji.

 • Biblioteki witryn usługi SharePoint Online, które zostały udostępnione przez osoby z innej organizacji i które są synchronizowane za pomocą starego klienta synchronizacji.

Przed rozpoczęciem

Jeśli Twoja organizacja ma ponad 250 licencji usługi Office 365, musisz włączyć synchronizację witryn programu SharePoint dla organizacji.

Aby przejście doszło do skutku, muszą być zainstalowane co najmniej następujące wersje pakietu Office.

Wersja pakietu Office

Minimalna wersja

Office 365 ProPlus

16.0.7167.2*

Office 2016 MSI

16.0.4432.1*

Office 2013 MSI/C2R

15.0.4859.1*

Narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive musi być w wersji 17.3.6743.1212 lub nowszej.

Uwaga : Jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Office 2010, należy usunąć składnik SharePoint Workspace. Przed rozpoczęciem konfiguracji usługi OneDrive należy odinstalować pakiet Office 2010 lub usunąć składnik SharePoint Workspace pakietu Office 2010.

Przejmowanie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm, bibliotek witryn programu SharePoint i bibliotek udostępnionych

Aby za pomocą narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive synchronizować usługę OneDrive dla Firm, biblioteki witryn programu SharePoint lub biblioteki udostępnione, musisz zalogować się przy użyciu konta służbowego, z którego korzystano w poprzednim kliencie synchronizacji (Groove.exe).

W zależności od tego, czy narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive zostało już wdrożone, użytkownicy mogą dokonać przejścia na kilka sposobów:

 • Uruchomienie konfiguracji usługi OneDrive (nowi użytkownicy narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive)

 • Skonfigurowanie dodatkowych bibliotek (istniejący użytkownicy narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive)

 • Tylko dla administratorów: wdrożenie polecenia OneDrive.exe /takeover w celu automatycznego wyzwolenia przejęcia bibliotek udostępnionych lub bibliotek witryn programu SharePoint na urządzeniach, na których Klient synchronizacji usługi OneDrive już synchronizuje usługę OneDrive dla Firm.

Podczas przenoszenia witryn programu SharePoint z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe) do narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) organizacja struktury folderów w bibliotece może zostać zmieniona. Jest to spowodowane podstawową różnicą w sposobie obsługiwania folderów przez tych dwóch klientów, kiedy użytkownik nie ma uprawnień. Mimo że organizacja folderów może zostać zmieniona, zawartość nadal pozostanie na dysku po migracji. Możesz przenieść tę zawartość do synchronizowanego folderu lub ją usunąć, jeśli nie jest już potrzebna.

Uruchamianie konfiguracji usługi OneDrive

W przypadku osób, które po raz pierwszy używają narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive, biblioteki zostaną przeniesione automatycznie w ramach konfiguracji.

 1. Uruchom konfigurację usługi OneDrive, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji w artykule Wprowadzenie do synchronizowania witryn programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

 2. Na ekranie Skonfiguruj usługę OneDrive wprowadź adres e-mail używany w poprzednim kliencie synchronizacji (Groove.exe), a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

I to wszystko! Okno logowania zniknie, a w obszarze powiadomień paska zadań powinna być widoczna nowa, niebieska ikona chmury. W celu wyświetlenia ikony usługi może być konieczne kliknięcie strzałki Przycisk Pokaż ukryte ikony. Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień.

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm

Uwaga : Linki do dokumentów w usłudze OneDrive dla Firm, które są wyświetlane na liście Ostatnio używane w aplikacjach pakietu Office (takich jak Word i PowerPoint), mogą nie działać. Może być konieczne ponowne przypięcie do listy elementów ze zaktualizowanymi linkami lub przejście bezpośrednio do plików i ich ponowne otwarcie, aby ponownie znalazły się na liście ostatnio używanych.

Konfigurowanie dodatkowych bibliotek

Po skonfigurowaniu narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive możesz zsynchronizować dodatkowe biblioteki witryn programu SharePoint lub udostępnioną zawartość usługi OneDrive dla Firm, przechodząc do wybranej biblioteki i klikając przycisk Synchronizuj. Kliknięcie przycisku Synchronizuj automatycznie przeniesie wszystkie biblioteki z poprzedniego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm (Groove.exe), które narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) może synchronizować.

 1. Przejdź do biblioteki, którą chcesz zsynchronizować z komputerem lokalnym. Upewnij się, że logowanie odbyło się za pomocą tego samego adresu e-mail, który był używany z poprzednim klientem synchronizacji (Groove.exe).

 2. Kliknij pozycję Synchronizuj.

  Nagłówek biblioteki dokumentów z zaznaczoną pozycją Synchronizuj

Tylko dla administratorów: wdrażanie przejęcia w organizacji

Jeśli w organizacji Klient synchronizacji usługi OneDrive już synchronizuje biblioteki usługi OneDrive dla Firm, możesz wdrożyć polecenie w celu automatycznego przeniesienia wszelkich bibliotek udostępnionych lub bibliotek witryn program SharePoint z programu Groove.exe do narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive bez interakcji z użytkownikiem.

Uwaga : Aby można było zainicjować przejęcie, użytkownik musi być już zalogowany w narzędziu Klient synchronizacji usługi OneDrive za pomocą konta usługi OneDrive dla Firm. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, ta operacja nie zostanie wykonana.

Polecenie przejęcia można wyzwolić przez dodanie następującego parametru podczas uruchamiania programu OneDrive.exe:

OneDrive.exe /takeover

Program OneDrive.exe znajduje się w następującej lokalizacji na komputerze użytkownika:

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\Onedrive.exe

Przejęcie można wyzwolić przez wdrożenie następującego polecenia dla każdego użytkownika na komputerze PC za pomocą narzędzi, takich jak System Center Configuration Manager (SCCM):

%localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /takeover

Porady : 

 • Należy zadbać o to, aby narzędzie SCCM uruchamiało polecenie w kontekście użytkownika, a nie administratora. W przeciwnym razie użytkownikowi może zostać wyświetlony błąd i informacja o tym, że programu OneDrive.exe nie można uruchomić z uprawnieniami administratora.

 • Aby polecenie wpłynęło na wszystkich użytkowników na komputerze, wdróż polecenie tak, aby zostało uruchomione dla każdego konta użytkownika. Pozwoli to zapewnić jego wykonanie dla każdego użytkownika, który się zaloguje. Aby uzyskać przykład wdrażania programu exe dla każdego konta użytkownika, zobacz Jak wdrożyć klienta synchronizacji usługi OneDrive za pomocą narzędzia SCCM.

Dodatkowe zasoby

Dodatkowe zasoby dotyczące nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm:

Tytuł

Opis

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Dowiedz się, jak administratorzy mogą wdrożyć narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows dla użytkowników w środowisku przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie Windows

Dowiedz się, jak użytkownicy systemu Windows mogą skonfigurować narzędzie Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Wprowadzenie do synchronizowania witryn programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive

Dowiedz się, jak skonfigurować synchronizowanie plików z witryn programu SharePoint za pomocą narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive.

Ustawienia administracyjne nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe)

Dowiedz się, jak administratorzy mogą sterować i zarządzać klientem synchronizacji następnej generacji swoich użytkowników przy użyciu zasad grupy.

Którego klienta synchronizacji usługi OneDrive używam?

Dowiedz się, jak łatwo sprawdzić, z którego klienta synchronizacji usługi OneDrive korzystasz.

Ograniczenia wynikające z korzystania z nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive do synchronizowania bibliotek usługi OneDrive dla Firm

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base zawierający informacje o wersji, limitach i ograniczeniach (takich jak nieprawidłowe znaki w nazwach plików).

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×