Przełączanie między językami przez ustawienie języka sprawdzania

Użytkownicy, którzy tworzą dokumenty w wielu językach opartych na alfabecie łacińskim (takich jak język angielski, francuski i niemiecki) oraz szybko przełączają języki podczas pracy, mogą ustawić język sprawdzania tekstu podczas pisania, dzięki czemu będą mogli sprawdzać pisownię w używanych językach po zakończeniu tworzenia dokumentu.

Aby wpisywać tekst w języku opartym na alfabecie innym niż łaciński (na przykład w języku arabskim lub chińskim) lub używać układu klawiatury dla każdego języka opartego na alfabecie łacińskim, można przełączyć układ klawiatury za pomocą paska języka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przełączanie między różnymi językami za pomocą paska języka.

Z którego programu pakietu Office 2010 korzystasz?

Access

Zmienianie języka bazy danych zgodnie z językiem rekordów i pól bazy danych

Excel

Zmienianie języka słownika zgodnie z językiem tekstu w arkuszu

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Więcej informacji

Access

Jeśli jest używany układ klawiatury zawierający wszystkie potrzebne znaki lub jeśli użytkownik zna kody ASCII znaków specjalnych, których nie ma w układzie klawiatury, można wpisywać odpowiedni tekst. Aby ustawić język w programie Access, należy zaznaczyć wpisany tekst, a następnie ustawić jego język sprawdzania. W celu sprawdzenia pisowni należy włączyć słownik tego języka.

 1. Otwórz bazę danych programu Access.

 2. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwaga    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmienianie języka bazy danych zgodnie z językiem rekordów i pól bazy danych

Ważne    Język edycji jest stosowany do całej bazy danych i nie może być definiowany osobno dla poszczególnych rekordów ani pól. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania pisowni w innym języku, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

Aby zmienić język bazy danych w celu sprawdzenia pisowni, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz bazę danych programu Access.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 4. Kliknij pozycję Język.

 5. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office z listy Język edycji wybierz język edycji, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

  Ważne    Spowoduje to zmianę domyślnego języka edycji we wszystkich programach pakietu Microsoft Office.

 6. Przy następnym sprawdzaniu pisowni w bazie danych przez kliknięcie pozycji Pisownia na karcie Narzędzia główne będzie można zmienić język słownika w oknie dialogowym Pisownia, a następnie sprawdzić pisownię w rekordach bazy danych dla każdego języka użytego w bazie danych. Należy powtórzyć ten krok dla każdego języka użytego w bazie danych.

Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Excel

Ważne    Język edycji jest stosowany do całego skoroszytu i nie może być definiowany osobno dla poszczególnych arkuszy ani komórek. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania pisowni w innym języku, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

Aby ustawić język w programie Excel, należy wpisać tekst w odpowiednim języku, a następnie podczas sprawdzania pisowni należy kliknąć pozycję Język słownika w celu przełączenia języka słownika na używany język.

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel.

 2. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmienianie języka słownika zgodnie z językiem tekstu w arkuszu

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu w arkuszu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 4. Kliknij pozycję Język.

 5. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office z listy Język edycji wybierz język edycji, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

  Ważne    Spowoduje to zmianę domyślnego języka edycji we wszystkich programach pakietu Microsoft Office.

 1. Przy następnym sprawdzaniu pisowni w skoroszycie przez kliknięcie pozycji Pisownia na karcie Narzędzia główne będzie można zmienić język słownika w oknie dialogowym Pisownia, a następnie sprawdzić pisownię w skoroszycie dla każdego użytego w nim języka. Należy powtórzyć ten krok dla każdego języka użytego w skoroszycie.

Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

InfoPath

InfoPath Designer

Ważne    W programie InfoPath Designer polecenie Ustaw język sprawdzania jest stosowane do bieżącego widoku formularza. W formularzach z wieloma widokami można ustawić różne języki sprawdzania dla poszczególnych widoków. Język sprawdzania jest stosowany do całego widoku. Wybrany język jest ustawiany dla całego tekstu w widoku.

Aby zmienić język używany w formularzu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij strzałkę poniżej przycisku Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania Obraz przycisku.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwagi   

InfoPath Editor

Ważne    W programie InfoPath Editor polecenie Ustaw język sprawdzania jest stosowane do całego formularza. Język sprawdzania jest stosowany do całego widoku. Wybrany język jest ustawiany dla całego tekstu w widoku.

Aby sprawdzić pisownię w formularzu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania Obraz przycisku.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 4. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwagi   

Początek strony

OneNote

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu w notesie, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. W okienku Język edycji wybierz odpowiedni język.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Outlook

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu w wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w wiadomości e-mail w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij strzałkę poniżej przycisku Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

PowerPoint

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu na slajdzie, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij strzałkę poniżej przycisku Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz język, którego chcesz użyć.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Publisher

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja kliknij strzałkę poniżej przycisku Język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Visio

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu na diagramie, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Ustaw język sprawdzania.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Word

Aby zmienić język sprawdzania pisowni tekstu w dokumencie, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w pliku w miejscu, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij przycisk Ustaw język sprawdzania.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 4. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

  Uwagi    Aby wpisać znaki zawierające umlaut, jak w języku niemieckim (ö), tyldę, jak w języku hiszpańskim (ñ), cedillę, jak w języku tureckim (Ç), lub nawet symbol, np. znacznik wyboru, wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga    Jeśli używana wersja pakietu Office 2010 nie zawiera narzędzi sprawdzających (na przykład modułu sprawdzania pisowni) dla odpowiednich języków, może być konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustalanie, czy jest potrzebny pakiet językowy lub pakiet Language Interface Pack.

Początek strony

Więcej informacji

Dotyczy: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język