Przełączanie między językami przez ustawienie języka

W tym artykule przedstawiono metody szybkiego przełączania między językami opartymi na alfabecie łacińskim, takimi jak język polski, francuski czy hiszpański. Te metody można stosować tylko w następujących sytuacjach:

 • Przełączanie jest wykonywane wyłącznie między językami opartymi na alfabecie łacińskim.

 • W przypadku wszystkich używanych języków jest stosowany ten sam układu klawiatury.

Jeśli ma być używany język oparty na alfabecie innym niż łaciński, na przykład język arabski lub chiński, lub jeśli podczas używania innych języków opartych na alfabecie łacińskim ma być stosowany układ klawiatury języka macierzystego, zobacz Przełączanie między językami za pomocą paska języka (w języku angielskim).

Aby uzyskać informacje o zmienianiu języka domyślnego wszystkich programów pakietu Office, zobacz Zmienianie języka domyślnego w programach pakietu Office.

Uwaga   Dla potrzeb korzystania z narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, może być konieczne zainstalowanie dodatku Microsoft Office 2007 Language Pack, jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających związanych z danym językiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

Aby ustawić język w programie Access, wystarczy wpisać tekst w odpowiednim języku. W celu sprawdzenia pisowni należy włączyć słownik tego języka.

 1. Otwórz bazę danych programu Access.

 2. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku. Aby wpisać takie znaki jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmienianie języka słownika zgodnie z językiem rekordów i pól bazy danych

Aby sprawdzić pisownię tekstu w bazie danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz bazę danych programu Access, dla której chcesz zmienić język słownika.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  Gdzie jest przycisk Opcje programu Access?

  Przycisk Opcje programu Access znajduje się w dolnej części menu otwieranego po kliknięciu przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office.Przycisk Opcje programu Access

 3. Kliknij opcję Sprawdzanie.

 4. Na liście Język słownika kliknij język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga   Język słownika odnosi się do całej bazy danych i nie może być stosowany osobno do poszczególnych rekordów ani pól.

 5. Zaznacz rekordy lub pola, w których chcesz sprawdzić pisownię, a następnie kliknij przycisk Pisownia Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne.

  Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię w bazie danych, korzystając z wybranego języka słownika. Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznej bazie danych, należy zmieniać język słownika i sprawdzać pisownię dla wszystkich języków używanych w bazie danych.

Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Excel

Aby ustawić język w programie Excel, wystarczy wpisać tekst w odpowiednim języku. W celu sprawdzenia pisowni należy włączyć słownik tego języka.

 1. Otwórz skoroszyt programu Excel.

 2. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku. Aby wpisać takie znaki jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, użyj jednej z następujących metod:

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij opcję Symbol. Zaznacz odpowiedni symbol i kliknij przycisk Wstaw. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wstawiania symboli i znaków specjalnych, zobacz Wstawianie symboli i znaków specjalnych w arkuszu.

Zmienianie języka słownika zgodnie z językiem tekstu w arkuszu

Aby sprawdzić pisownię tekstu w arkuszu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  Gdzie jest przycisk Opcje programu Excel?

  Przycisk Opcje programu Excel znajduje się w dolnej części menu otwieranego po kliknięciu przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office.Przycisk Opcje programu Excel

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie.

 3. Na liście Język słownika zaznacz język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga   Język słownika odnosi się do całego skoroszytu i nie może być definiowany osobno dla poszczególnych arkuszy ani komórek.

 4. Aby sprawdzić pisownię w arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia Obraz przycisku.

  Uwaga   Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznym skoroszycie, należy zmieniać język słownika i sprawdzać pisownię dla wszystkich języków używanych w poszczególnych arkuszach.

  Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię w arkuszu, korzystając z wybranego języka słownika.

Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

InfoPath

Procedura przełączania między językami jest taka sama w przypadku tworzenia szablonu formularza programu InfoPath i wypełniania formularza programu InfoPath.

 1. Umieść kursor w pliku, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język kliknij język, którego chcesz użyć.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać takie znaki jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • W menu Wstaw kliknij polecenie Symbol. Kliknij odpowiedni symbol, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwagi   

  • W programie InfoPath pisownię w formularzu można sprawdzać tylko dla jednego języka jednocześnie. Aby sprawdzić pisownię w wielu językach, należy sprawdzić pisownię dla poszczególnych języków.

  • Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

OneNote

 1. Umieść kursor na stronie, na której chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku.

 3. W okienku zadań Ustawianie języka wybierz język, którego chcesz użyć.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać takie znaki jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj skrótów klawiaturowych. Aby poznać listę skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • W menu Wstaw kliknij polecenie Symbol. Kliknij odpowiedni symbol, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Outlook

 1. Umieść kursor w wiadomości, w której chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę poniżej przycisku Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz język, którego chcesz użyć.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że w tym języku można wpisywać i edytować tekst, lecz nie można sprawdzać pisowni i gramatyki ani korzystać z tezaurusa.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać znaki specjalne, takie jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj odpowiedniego skrótu klawiaturowego. Aby poznać listę skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol. Zaznacz odpowiedni symbol i kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

PowerPoint

 1. Umieść kursor w dokumencie, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Język Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz język, którego chcesz użyć.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że w tym języku można wpisywać i edytować tekst, lecz nie można sprawdzać pisowni i gramatyki ani korzystać z tezaurusa.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać znaki specjalne, takie jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (n) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj odpowiedniego skrótu klawiaturowego. Aby poznać listę skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol. Zaznacz odpowiedni symbol i kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Publisher

 1. Umieść kursor w publikacji, w której chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Język, a następnie kliknij polecenie Ustaw język.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz język, którego chcesz użyć.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać takie znaki jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • W menu Wstaw kliknij polecenie Symbol. Kliknij odpowiedni symbol, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Visio

Aby ustawić język w programie Visio, wystarczy wpisać tekst w żądanym języku, zaznaczyć ten tekst, a następnie ustawić dla niego odpowiedni język.

 1. Zaznacz istniejący fragment tekstu lub wpisz nowy tekst w żądanym języku, a następnie zaznacz ten tekst.

 2. W menu Format kliknij polecenie Tekst, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 3. Na liście Język kliknij język, którego chcesz użyć.

 4. W oknie dialogowym Język kliknij język, którego chcesz użyć.

 5. W razie potrzeby sprawdź pisownię.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Word

 1. Umieść kursor w dokumencie, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli zaś chcesz zmienić język skojarzony z istniejącym fragmentem tekstu, zaznacz ten tekst.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Ustaw język Obraz przycisku.

 3. W oknie dialogowym Język wybierz język, którego chcesz użyć.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku, oznacza to, że w tym języku można wpisywać i edytować tekst, lecz nie można sprawdzać pisowni i gramatyki ani korzystać z tezaurusa.

 4. Zacznij wpisywać tekst w nowym języku. Aby wpisać znaki specjalne, takie jak umlaut (ö) w języku niemieckim, tylda (ñ) w języku hiszpańskim czy cedilla (Ç) w języku tureckim, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj skrótów klawiaturowych. Aby poznać listę skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe dla znaków narodowych.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT podczas wpisywania kodu znaków ASCII. Aby poznać listę kodów ASCII, zobacz Tabela kodów ASCII.

  • Na karcie Wstawianie w grupie Symbole kliknij przycisk Symbol. Zaznacz odpowiedni symbol i kliknij przycisk Wstaw.

 5. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz użyć.

 6. W razie potrzeby sprawdź pisownię i gramatykę.

  Uwaga   Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office 2007 nie zawiera narzędzi sprawdzających, takich jak moduł sprawdzania pisowni, związanych z danym językiem, może być konieczne zainstalowanie pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy jest potrzebny pakiet językowy.

Początek strony

Dotyczy: Visio Standard 2007, Access 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Publisher 2007, Office 2010, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007, Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język