Przełączniki wiersza polecenia w programie InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule omówiono możliwości wpływu na sposób inicjowania programu Microsoft Office InfoPath przez dodanie przełączników i parametrów do polecenia uruchamiania. Kombinacje te można umieścić w pliku wsadowym oraz wpisywać w wierszu polecenia.

Uwaga: Przełączniki wiersza polecenia są również nazywane „opcjami wiersza polecenia” lub „parametrami wiersza polecenia”.

Można na przykład za pomocą tych przełączników i parametrów Rozpoczynanie od szablonu formularza programu InfoPath, rozpoczynanie programu InfoPath z określonego szablonu formularza akceptującym parametrów wejściowych lub czyszczenie pamięci podręcznej wszystkie szablony formularzy. Jeśli chcesz użyć przełącznika i skojarzone parametry za jednym razem, możesz wpisać polecenia w oknie dialogowym Uruchamianie (przyciskStart ) w systemie Microsoft Windows. Jednak jeśli chcesz użyć tego samego przełącznika i parametrów każdym otwarciu programu InfoPath, możesz utworzyć skrót pulpitu, aby osiągnąć ten cel.

W tym artykule

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Umożliwianie przełącznika ponownego użycia przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Jednokrotne używanie przełącznika przez dodanie go do polecenia Uruchom

Aby wykonać tę procedurę należy najpierw sprawdzić lokalizację pliku InfoPath.exe na Twoim komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zaakceptowane się domyślne lokalizacje folderów, plik InfoPath.exe znajduje się prawdopodobnie w C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jeśli nie możesz znaleźć plik InfoPath.exe w tej lokalizacji, odszukaj go i Zanotuj pełną ścieżkę.

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz podwójny cudzysłów prosty, wprowadź pełną ścieżkę do pliku InfoPath.exe (w tym nazwę pliku) i wpisz kolejny podwójny cudzysłów prosty.

 3. Po znaku podwójnego cudzysłowu wpisz spację, a po niej wpisz przełącznik oraz wszystkie parametry, które mają być użyte. Na przykład można wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\SzablonRaportuWydatkow.xsn /InputParameters dział=10&organizacja=325.

  Uwaga: W przełącznikach i parametrach nie jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład /A oznacza to samo, co /a. Należy pamiętać o dodaniu jednej spacji przed przełącznikiem i jednej spacji przed każdym parametrem. Jeżeli parametr zawiera spacje, należy ująć go w podwójny cudzysłów.

Przy następnym uruchomieniu program InfoPath powróci do domyślnych ustawień uruchamiania. W następnej sekcji opisano działania, jakie należy wykonać, aby niestandardowe ustawienia uruchamiania były dostępne do ponownego użycia.

Początek strony

Umożliwienie wielokrotnego użycia przełącznika przez utworzenie do niego skrótu

Aby samodzielnie skonfigurowane, niestandardowe ustawienia uruchamiania były dostępne również w przyszłości, można utworzyć do nich skrót na pulpicie okna systemu. W celu wykonania tej procedury najpierw należy ustalić położenie pliku InfoPath.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu InfoPath zaakceptowano domyślne lokalizacje folderów, plik InfoPath.exe znajduje się prawdopodobnie w katalogu C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Jeśli pliku nie ma w tym miejscu, należy go poszukać, a po znalezieniu zapisać całą ścieżkę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W kreatorze tworzenia skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz podwójny cudzysłów prosty, wprowadź pełną ścieżkę do pliku InfoPath.exe (w tym nazwę pliku) i wpisz kolejny podwójny cudzysłów prosty.

 3. Po znaku podwójnego cudzysłowu wpisz spację, a po niej wpisz przełącznik oraz wszystkie parametry, które mają być użyte. Na przykład można wpisać: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\SzablonRaportuWydatkow.xsn /InputParameters dział=10&organizacja=325.

  Uwaga: W przełącznikach i parametrach nie jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład /A oznacza to samo, co /a. Należy pamiętać o dodaniu jednej spacji przed przełącznikiem i jednej spacji przed każdym parametrem. Jeżeli parametr zawiera spacje, należy ująć go w podwójny cudzysłów.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wprowadź nazwę, pod jaką ma być wyświetlany skrót, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator utworzy skrót i umieści go na pulpicie.

Istnieje możliwość utworzenia różnych skrótów, z których każdy będzie powodować zastosowanie innych przełączników i parametrów podczas uruchamiania programu.

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

W tabeli poniżej zestawiono wszystkie przełączniki i parametry dostępne w programie InfoPath.

Przełącznik i parametr

Opis

formularz

Otwiera określony formularz, wypełnij go tak. Nazwa formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub Uniform Resource nazwa URN.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany formularz MyForm.xml, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

szablon formularza

Umożliwia otwarcie nowego formularza opartego na wskazanym szablonie, tak aby użytkownik mógł go wypełnić. Nazwa formularza może być nazwą pliku, w pełni kwalifikowaną ścieżką i nazwą pliku lub nazwą URN.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany nowy formularz oparty na szablonie ExpenseReportTemplate.xsn, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

Formularz szablonu /InputParameters parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Umożliwia otwarcie nowego formularza opartego na szablonie formularza opublikowanym w udostępnionej lokalizacji sieciowej oraz przekazanie do niego parametrów. Szablon formularza musi zawierać zarządzany kod lub skrypt umożliwiający przetwarzanie parametrów wymienionych w opcji /InputParameters. Nazwa szablonu formularza może być nazwą pliku, w pełni kwalifikowaną ścieżką i nazwą pliku lub nazwą URN.

Lista parametrów zaczyna się po nazwie pliku i spacji. Struktura pozycji listy jest następująca: nazwa parametru, znak równości (=) i wartość parametru. Poszczególne parametry są rozdzielone znakiem handlowego i (&). Między znakiem zapytania a parametrami nie należy umieszczać spacji.

Nazwa parametru bez wartości jest przekazywana jako parametr z wartością null, a wartość bez odpowiadającego jej parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu operacji na parametrach, zobacz Dokumentację dewelopera programu InfoPath.

Przykład     Przypuśćmy, że masz gotowy szablon formularza o nazwie ExpenseReportTemplate.xsn, w którego ustawieniach zapisano skrypt powodujący wykonywanie operacji na dwóch parametrach wejściowych — „department” i „organization”. Szablon został opublikowany w udostępnionym folderze sieciowym o nazwie NewForms umieszczonym na serwerze Reports. Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany nowy szablon z parametrem „department” o wartości „10” i parametrem „organization” o wartości „325”, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacji = 325

Formularz szablonu /InputParameters? parametr1 = wartość & parametr2 = wartość & param3 = wartość

Otwiera nowy formularz oparty na szablonie formularza, który jest opublikowany na serwerze z Windows SharePoint Services 3.0 lub Microsoft Office SharePoint Server 2007, a następnie przekazuje parametry w formularzu. Szablon formularza muszą mieć zarządzane kod lub skrypt przetwarzania parametrów w opcji /InputParameters . Nazwa szablonu formularza może być nazwę pliku, pełną ścieżkę i nazwę pliku lub nazwa URN.

Lista parametrów rozpoczyna znakiem zapytania (?). Po nim należy wpisać nazwę parametru, znak równości (=) oraz wartość parametru. Poszczególne parametry są rozdzielone znakiem handlowego i (&). Nie należy umieszczać spacji za znakiem zapytania następującym po przełączniku /InputParameter ani między poszczególnymi parametrami.

Nazwa parametru bez wartości jest przekazywana jako parametr z wartością null, a wartość bez odpowiadającego jej parametru jest ignorowana.

Aby uzyskać więcej informacji o pisaniu zarządzanego kodu na potrzeby wykonywania operacji na parametrach, zobacz Dokumentację dewelopera programu InfoPath.

Przykład    Załóżmy, że masz szablonu formularza, ExpenseReportTemplate.xsn, przy użyciu kodu zarządzanego, który może przetworzyć dwóch parametrów wejściowych o nazwie działu i organizacji. Szablon formularza został opublikowany na serwerze z Windows SharePoint Services 3.0 przy użyciu adresu URL http://fabrikam. Aby uruchomić programu InfoPath i otwieranie nowego szablonu formularza z działem równą 10 i organizacji parametru równą 325, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizacji = 325

/ nowy formularz/defaultsavelocation < URL >

Opcja / new otwiera istniejący formularz i opcji/defaultsavelocation ustawia ścieżkę w oknie dialogowym Zapisywanie jako do określonego URL Uniform Resource Locator (). Adres URL pojawi się w oknie dialogowym Zapisywanie jako formularz jest zapisywany po raz pierwszy.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath następowało otwarcie formularza MyForm.xml i automatyczne wprowadzenie ścieżki docelowej C:\MyForms, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nowy/defaultsavelocation MyForm.xml C:\MyForms

Formularz szablonu/defaultsavelocation < URL >

Otwieranie nowego formularza bazującego na szablonie i ustawienie w oknie dialogowym Zapisywanie jako ścieżki o podanym adresie URL. Adres URL pojawi się w tym oknie przypierwszym zapisywaniu formularza.

Przykład    Aby uruchomić programu InfoPath, otwórz nowy formularz oparty na szablonie formularza ExpenseReportTemplate.xsn, a następnie ustaw ścieżkę, w którym chcesz zapisać go do biblioteki dokumentów Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reportsużytkownikowi, wpisz następujące polecenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ agregowanie "formularz1 | formularz2 | form3" "szablonu formularza"

Scalanie formularzy w jeden nowy formularz bazujący na szablonie. Nazwy formularz muszą być rozdzielone znakiem potoku (|) oraz ujęte w podwójne cudzysłowy proste (").

Przykład     Przypuśćmy, że chcesz scalić formularze MyForm1.xml i MyForm2.xml w nowy formularz oparty na szablonie ExpenseReportTemplate.xsn. Nowy formularz zostanie zapisany na komputerze w katalogu Forms. Aby po uruchomieniu programu InfoPath doszło do scalenia obu formularzy, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / "MyForm1.xml| agregacji C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn "Mojformularz2.xml"

szablon formularza/Design

Otwieranie wybranego szablonu formularza w trybie projektowania. Jeśli nie wskazano szablonu, program InfoPath jest uruchamiany w trybie projektowania bez otwierania konkretnego szablonu.

Przykład     Aby program InfoPath był uruchamiany w trybie projektowania z automatycznym otwarciem szablonu ExpenseReportTemplate.xsn, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Projektowanie/ReadOnly szablonu formularza

Umożliwia otwarcie wybranego szablonu formularza w trybie projektowania. W szablonie formularza można wprowadzać zmiany, ale należy go zapisać w lokalizacji innej niż folder, z którego został otwarty.

Porada: Ta opcja służy do otwierania i modyfikowania istniejącego szablonu formularza, który został opublikowany. Za pomocą tego przełącznika można określić wymóg zapisania szablonu formularza w innej lokalizacji, co pozwala uniknąć przypadkowego zastąpienia szablonu formularza w lokalizacji publikowania. Jeśli opublikowany szablon zostanie zastąpiony w jego oryginalnej lokalizacji przez zapisanie w niej nowej wersji szablonu, a nie za pomocą Kreatora publikowania, użytkownicy mogą stracić możliwość tworzenia nowych i modyfikowania istniejących formularzy opartych na tym szablonie. Po zapisaniu szablonu formularza w innej lokalizacji i wprowadzeniu w nim zmian można skorzystać z Kreatora publikowania, aby umieścić taki szablon w lokalizacji publikowania, zastępując istniejący szablon.

Przykład     Aby program InfoPath był uruchamiany w trybie projektowania z automatycznym otwarciem szablonu ExpenseReportTemplate.xsn, ale jednocześnie nie istniała groźba zastąpienia istniejącego szablonu w jego pierwotnej lokalizacji, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design/ReadOnly ExpenseReportTemplate.xsn

/embedding

Uruchamianie programu InfoPath bez wyświetlania okna Microsoft Office InfoPath. Programiści używają tej opcji podczas testowania zgodności niestandardowych aplikacji z programem InfoPath.

Przykład     Wpisz następujące wyrażenie:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ osadzania

/cache ClearAll

Uruchamianie programu InfoPath i czyszczenie pamięci podręcznej, w której na lokalnym komputerze są przechowywane szablony formularzy. Opcja służy do usuwania nieużywanych szablonów z komputerów użytkowników, a więc w efekcie zwiększania ilości miejsca dostępnego na dysku. Opcji można używać przy otwieraniu istniejącego formularza oraz podczas tworzenia nowego formularza opartego na szablonie.

Przykład     Aby po uruchomieniu programu InfoPath był otwierany szablon MyForm.xml, po czym następowało usunięcie wszystkich szablonów formularzy z pamięci podręcznej, należy wpisać następujące wyrażenie:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / MyForm.xml pamięci podręcznej ClearAll


Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×