Przełączniki wiersza polecenia dla programu SharePoint Designer

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sposób uruchamiania programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można dostosowywać, dodając do polecenia uruchamiania przełączniki i parametry. Można na przykład ustawić, aby program otwierał określoną witrynę lub stronę programu SharePoint, nową kopię istniejącej strony lub pliku albo uruchamiał się bez wyświetlania ekranu startowego.

Aby użyć przełącznika i wszelkich skojarzonych parametrów tylko raz, można wpisać polecenie w oknie dialogowym Uruchamianie systemu Microsoft Windows. Aby dostosować sposób uruchamiania programu Office SharePoint Designer 2007, można również utworzyć skrót, który zawsze będzie uruchamiać program przy użyciu takich samych przełączników i parametrów.

Przełączniki i parametry dostępne w programie Office SharePoint Designer 2007 są zawarte w tabeli.

W tym artykule

Co to są polecenia, przełączniki i parametry?

Jednokrotne używanie przełącznika przez wpisanie go w oknie dialogowym Uruchamianie

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Dostępne przełączniki i parametry

Co to są polecenia, przełączniki i parametry?

Podczas każdego uruchomienia programu jest uruchamiane polecenie SPDesign.exe, mimo że zazwyczaj użytkownik nie wpisuje, a nawet nie widzi tego polecenia. Sposób uruchamiania programu można w pewnym zakresie zmienić przez dodanie do polecenia SPDesign.exe podpoleceń, zwanych przełącznikami.

Przełączniki umieszcza się za poleceniem głównym przez dodanie nazwy przełącznika poprzedzonej spacją i ukośnikiem (/). Czasami za przełącznikiem umieszcza się co najmniej jedną instrukcję poprzedzoną spacją, zwaną parametrem, która dostarcza programowi więcej informacji na temat sposobu wykonania polecenia. Niektóre parametry można dodać bezpośrednio do określonych poleceń bez konieczności używania przełączników.

Na przykład poniższe polecenie nakazuje programowi Office SharePoint Designer 2007 otwarcie nowej kopii istniejącej strony po uruchomieniu.

Polecenie SPDesign z przełącznikiem i parametrem

1. polecenie SPDesign.exe informuje uruchomienie programu.

2 /n Przełącz informuje programu, aby otworzyć nową kopię istniejącej strony podczas uruchamiania.

3 http://My_server/My_site/My_page.aspx parametr określa istniejącej strony program ma otworzyć kopię.

Początek strony

Jednokrotne używanie przełącznika przez wpisanie go w oknie dialogowym Uruchamianie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Uruchom, lub naciśnij klawisze logo systemu Windows+R.

  • W systemie Windows Vista    Kliknij przycisk Start systemu Windows Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Lub naciśnij klawisz Windows logo + klawisz R.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz polecenie, wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik i odpowiednie parametry. Możesz na przykład wpisać:

  spdesign.exe /n http://mój_serwer/moja_witryna/moja_strona.aspx

  Uwaga: Jeśli przełącznik jest ścieżką do lokalizacji na komputerze lokalnym, musi zostać ujęty w cudzysłów — na przykład:

  spdesign.exe /n "C:\Moje szablony\moja_strona.aspx"

  Ścieżki używane jako polecenia i przełączniki muszą być ujmowane w cudzysłów, ponieważ system operacyjny może przerwać odczytywanie polecenia po napotkaniu spacji. Jeśli na przykład zostanie wpisane polecenie spdesign.exe c:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\moja_witryna, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że program nie może otworzyć pliku C:\Documents.

Podczas następnego uruchomienia programu Office SharePoint Designer 2007 zostaną użyte poprzednie wartości domyślne programu. W następnej sekcji opisano metody pozwalające wielokrotnie uruchamiać program w dostosowany sposób.

Uwaga: 

 • W przełącznikach i parametrach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełącznik /N funkcjonuje w ten sam sposób jak przełącznik /n.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

Początek strony

Umożliwianie ponownego użycia przełącznika przez utworzenie skrótu

Najpierw należy sprawdzić lokalizację pliku SPDesign.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu Office SharePoint Designer 2007 została zaakceptowana domyślna lokalizacja folderów, plik SPDesign.exe znajduje się prawdopodobnie w następującej lokalizacji:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

Jeśli plik SPDesign.exe nie znajduje się w tej lokalizacji, należy go wyszukać i zanotować jego pełną ścieżkę.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Kreatora tworzenia skrótu w polu Wpisz lokalizację elementu wpisz jedną podwójny cudzysłów (""), wpisz pełną ścieżkę do pliku SPDesign.exe (łącznie z nazwą pliku), a następnie wpisz inną podwójny cudzysłów. (Alternatywnie, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku znaki cudzysłowu są dostarczane automatycznie.)

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik i odpowiednie parametry. Możesz na przykład wpisać:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n http://My_server/ My_site/My_page.aspx

  Uwaga: Jeśli przełącznik jest ścieżką do lokalizacji na komputerze lokalnym, to również musi być ujęty w podwójny cudzysłów — na przykład:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\Moje szablony\moja_strona.aspx"

  Ścieżki używane jako polecenia i przełączniki muszą być ujmowane w cudzysłów, ponieważ system operacyjny może przerwać odczytywanie polecenia po napotkaniu spacji. Jeśli na przykład zostanie wpisane polecenie spdesign.exe c:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\moja_witryna, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że program nie może otworzyć pliku C:\Documents.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Wpisz nazwę tego skrótu wpisz nazwę dla skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kreator utworzy skrót na pulpicie.

 6. Aby w dowolnym momencie uruchomić program Office SharePoint Designer 2007 w odpowiednio dostosowany sposób, kliknij dwukrotnie ten skrót.

  Porada: Aby dodać skrót do menu Start systemu Windows, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przypnij do menu Start w menu skrótów.

Istnieje możliwość utworzenia różnych skrótów, z których każdy będzie stosować inne przełączniki i parametry podczas uruchamiania programu.

Uwaga: 

 • W przełącznikach i parametrach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełącznik /N funkcjonuje w ten sam sposób jak przełącznik /n.

 • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem i parametrem wstawiać jedną spację.

Początek strony

Dostępne przełączniki i parametry

Poniższa tabela zawiera listę wszystkich przełączników i parametrów dostępnych w programie Office SharePoint Designer 2007.

Przełącznik i parametr

Opis

/safe

(tylko przełącznik, bez parametrów)

Uruchamia program Office SharePoint Designer 2007 w trybie awaryjnym pakietu Office, co pozwala bezpiecznie używać programu pakietu Office lub programu z rodziny Office, który podczas uruchamiania napotkał jakieś problemy. Jeśli podczas uruchamiania zostanie wykryty problem, pakiet Office albo usunie ten problem, albo odizoluje go, umożliwiając pomyślne uruchomienie programu.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym pakietu Office zobacz artykuł aplikacje pakietu Office otwarty w trybie awaryjnym na komputerze z systemem Windows.

plik

(tylko parametr, bez przełącznika)

Uruchamia program Office SharePoint Designer 2007 i otwiera określoną witrynę, stronę lub plik.

Parametr plik może być adresem URL witryny lub strony na serwerze albo ścieżką do witryny lub pliku na komputerze lokalnym.

Jeśli parametr jest ścieżką do lokalizacji na komputerze lokalnym, należy ująć go w podwójny cudzysłów.

Przykłady prawidłowych parametrów:   

 • http://mój_serwer/moja_witryna

 • http://mój_serwer/moja_witryna/moja_strona.aspx

 • "C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moje witryny sieci Web\moja_witryna"

 • "C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moje witryny sieci Web\moja_witryna\moja_strona.aspx"

/n plik

(przełącznik z parametrem)

Uruchamia program Office SharePoint Designer 2007 i otwiera kopię określonej strony lub określonego pliku jako nowy dokument.

Parametr plik może być adresem URL strony w witrynie na serwerze lub ścieżką do pliku na komputerze lokalnym.

Jeśli parametr jest ścieżką do lokalizacji na komputerze lokalnym, należy ująć go w podwójny cudzysłów.

Przykłady prawidłowych parametrów:   

 • http://mój_serwer/moja_witryna/moja_strona.aspx

 • "C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Moje dokumenty\Moje witryny sieci Web\moja_witryna\moja_strona.aspx"

/q

(tylko przełącznik, bez parametrów)

Uruchamia program Office SharePoint Designer 2007 bez wyświetlania ekranu startowego.


Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×