Projektowanie szablonu formularza na podstawie usługi sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz projektować szablon formularza, którego można pracować z usługi sieci Web, aby dane kwerendy, przesyłanie danych, lub kwerend i przesyłanie danych.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Przed rozpoczęciem

Projektowanie szablonu formularza za pomocą kwerendy połączenia danych

Projektowanie szablonu formularza z połączenia przesyłania danych

Projektowanie szablonu formularza z kwerendy i przesyłanie połączeń danych

Omówienie

Formularz może mieć jedną podstawowe połączenie danych, nazywany głównego połączenia danych, a opcjonalnie może mieć co najmniej jeden pomocniczych połączeń danych. W zależności od cele dla formularza połączenie danych może być kwerendy lub przesyłanie danych formularza do zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych programu Microsoft SQL Server lub usługi sieci Web.

Podczas projektowania szablonu formularza, oparty na usłudze sieci Web, dostępne są następujące opcje konfigurowania szablonu formularza umożliwia formularzy opartych na tym szablonie formularza, aby pobieranie danych z, Wyślij dane, lub wysyłać i odbierać dane do i z usługi sieci Web. W przypadku projektowania szablonu formularza, aby umożliwić formularzy w celu odbioru danych z usługi sieci Web, program Microsoft Office InfoPath tworzy połączenie danych kwerendy jako głównego połączenia danych w formularzu. W zależności od tego połączenia danych, InfoPath tworzy głównym źródło danych z pól kwerendy, pól i grup, które są oparte na schemat XML usługi sieci Web. Pola kwerendy zawierają dane, które usługa sieci Web komunikuje Aby ustalić, co do wysłania do formularza. Użycie głównego połączenia danych, formularze oparte na tym szablonie formularza programu InfoPath tworzy kwerendę przy użyciu danych w polach kwerendy. Program InfoPath przesyła zapytania przez połączenie danych kwerendy do usługi sieci Web. Usługa sieci Web zwraca wyniki kwerendy powrót do formularza za pomocą kwerendy połączenia danych.

Struktura danych pól kwerendy i danych musi być zgodna sposób przechowywania danych usługi sieci Web, nie można zmodyfikować istniejące pola lub grupy w źródle danych głównym. Pola lub grupy można dodać tylko do grupy głównej w źródle danych głównym. Łącza do dodatkowych informacji o źródeł danych w sekcji Zobacz też.

Podczas projektowania szablonu formularza wysyłanie danych do usługi sieci Web programu InfoPath Tworzenie połączenia przesyłania danych w głównego połączenia danych formularza. Dzięki temu użytkownikom przesyłanie danych z formularzy do usługi sieci Web. InfoPath również dodaje polecenie Prześlij z menu plik i włącza przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy formularza. Można także dostosować opcje przesyłania formularzy. Po utworzeniu połączenia przesyłania danych programu InfoPath określa, jakich parametrów usługi sieci Web są dostępne w celu odbioru danych. Na podstawie tych informacji, możesz określić, które pola, które chcesz przesłać do usługi sieci Web.

W przypadku projektowania szablonu formularza do wysyłania i odbierania danych do usługi sieci Web programu InfoPath tworzy zarówno połączenie danych kwerendy, jak i połączenia przesyłania danych.

InfoPath używa następujących standardów usług sieci Web można komunikować się z usługi sieci Web:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    SOAP jest protokół komunikacji, który definiuje wiadomości XML, które są używane do komunikowania się z usługi sieci Web.

 • Web Services Description Language (WSDL)    WSDL jest standardowy schematu XML, który jest używany do opisu lokalizacji, protokoły komunikacji i interfejsy do usługi sieci Web. Program InfoPath mogą używać tylko dokumentu i literałów usług sieci Web styl.

 • Odnajdowanie Universal Description i usługi UDDI    UDDI to usługa katalogowa, który opisuje usług sieci Web oferowanych przez firmę.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Nie można skonfigurować połączenia przesyłania danych w szablon formularza zgodny z przeglądarką umożliwia użytkownikom przesyłanie zmiany informacji wraz z ich danych formularza do usługi sieci Web, która akceptuje DataSet ADO.NET firmy Microsoft. Zmienianie informacji o składa się z zmian, które użytkownik wprowadza dane przechowywane w bazie danych. Baza danych używa usługi sieci Web do połączenia z bazą danych użytkowników. ADO.NET umożliwia zmienianie informacji o dowiedzieć się, jak zaktualizować dane w bazie danych. Poproś administratora usługi sieci Web, czy usługi sieci Web wymaga Zmień informacje o aktualizacji bazy danych. Jeśli tak, czy projektowanie szablonu formularza, którego formularze można wypełniać tylko za pomocą programu InfoPath.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Aby można było projektowanie szablonu formularza, który jest oparty na usłudze sieci Web, potrzebne są następujące informacje dotyczące administratora usługi sieci Web:

 • Lokalizacja usługi sieci Web.

 • Sprawdzanie usługi sieci Web używanego dokumentu i literałów styl kodowania. Program InfoPath mogą używać tylko dokumentu i literałów usług sieci Web styl.

 • Nazwa operację usługi sieci Web, która będzie Wyślij dane do lub odbierać dane z formularzy opartych na tym szablonie formularza.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza za pomocą kwerendy połączenia danych

Aby projektowanie szablonu formularza za pomocą kwerendy połączenia danych, należy wykonać następujące czynności:

 1. Tworzenie szablonu formularza    Po utworzeniu szablonu formularza, który może odbierać danych z usługi sieci Web programu InfoPath tworzy połączenie główne dane za pomocą kwerendy połączenia danych między usługi sieci Web i formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza. Program InfoPath tworzy również głównego źródła danych szablonu formularza.

 2. Dodawanie jednego lub więcej kontrolek w celu wyświetlania wyników kwerendy    Aby użytkownicy mogli wyświetlać i edytować dane w polach głównego źródła danych, po otwarciu formularza, można dodać formant do szablonu formularza i następnie powiązać tego formantu z polem w źródle danych głównym.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij Usługi sieci Web.

 4. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W Kreatorze połączenia danych kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web, która zwraca dane w formularzu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Jeśli Kreator połączenia danych napotka nieznany element w schemacie usługi sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić, jaki pola lub grupy, aby dodać do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 10. Jeśli usługa sieci Web akceptuje Zmień informacje, następnej stronie kreatora zapytanie, jeśli chcesz dołączyć Zmień informacje w danych kwerendy. W większości przypadków pozostaw zaznaczone pole wyboru Uwzględnij Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie chcesz uwzględniać Zmień informacje, wyczyść pole wyboru Dołącz Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  To pole wyboru jest wyłączona, jeśli są trybu projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami.

  Szczegóły techniczne

  Ta strona w kreatorze pojawi się tylko wtedy, gdy plik Web Services Description Language (WSDL), usługi sieci Web wskazuje, że usługa sieci Web zwraca DataSet ADO.NET firmy Microsoft.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych.

 12. Zweryfikuj poprawność informacji w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2: Dodanie jeden lub więcej formantów, aby wyświetlić wyniki kwerendy

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie formantu zaznacz grupę lub pole, które chcesz powiązać kontrolkę.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza z połączenia przesyłania danych

Aby zaprojektować formularz z połączenia przesyłania danych, należy wykonać następujące czynności:

 1. Tworzenie szablonu formularza    Po utworzeniu szablonu formularza, który może przesyłać dane do usługi sieci Web programu InfoPath tworzy połączenie główne dane z połączenia przesyłania danych między usługi sieci Web i formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza. Program InfoPath tworzy również szablonu formularza głównego źródła danych.

 2. Dodaj co najmniej jeden controlsand powiązanie ich do grup lub pól lub ustawić właściwości kontrolki w celu wyświetlania danych w polu    Aby zezwolić użytkownikom na edytowanie danych w polach głównego źródła danych, można dodać formanty do szablonu formularza i następnie powiązać formanty te pola w głównym źródle danych.

 3. Skonfiguruj opcje przesyłania    Możesz skonfigurować dane, które chcesz Prześlij, aby usługa sieci Web i opcje przesyłania formularza.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij Usługi sieci Web.

 4. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Prześlij dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web miejsce, w którym użytkownicy będą przesyłanie ich danych, a następnie kliknij Dalej.

  Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na liście Wybierz operacja kliknij operację usługi sieci Web, która ma przesłane dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych.

 11. Zweryfikuj poprawność informacji w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2: Dodawanie jednego lub kilku formantów i powiązać je z grup lub pól

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie formantu zaznacz grupę lub pole, które chcesz powiązać kontrolkę.

 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla pozostałych kontrolek, które chcesz dodać do szablonu formularza.

Krok 3: Skonfiguruj opcje przesyłania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. W oknie dialogowym Połączenia danych kliknij przycisk Prześlij połączenia danych w głównego połączenia danych, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 3. W Kreatorze połączenia danych kliknij dwa razy przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać danych w formularzu, aby przesłać dla każdego parametru usługę sieci Web.

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko dane w tej dziedzinie oraz elementy podrzędne pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłania nazwę pola danych w polu, a elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Uwaga: Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu danych ADO.NET obiektów

  Jeśli usługa sieci Web wymaga obiektu zestawu danych ADO.NET, wybierz węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. Jeśli używasz innego typu węzła dla połączenia danych usługi sieci Web, która wymaga zestaw ActiveX Data Objects (ADO), Akcja przesyłania nie powiedzie się.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

 8. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 9. Jeśli nie chcesz używać polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza użytkownicy, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   2. Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   3. Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Projektowanie szablonu formularza z kwerendy i przesyłanie połączeń danych

Aby projektowanie szablonu formularza z połączenia danych kwerendy i połączenia przesyłania danych, należy wykonać następujące czynności:

 1. Tworzenie szablonu formularza    Po utworzeniu szablonu formularza, który może zarówno kwerend i przesyłanie danych do usługi sieci Web programu InfoPath tworzy główny danych połączenia między szablonu formularza i usługi sieci Web przy użyciu kwerendy połączenia danych i połączenia przesyłania danych. Program InfoPath tworzy również szablonu formularza głównego źródła danych.

 2. Dodawanie formantu i powiązać ją do pola do wyświetlania danych w polu    Aby użytkownicy mogli wyświetlać i edytować dane w polach głównego źródła danych, możesz dodać formanty do szablonu formularza i następnie powiązać formanty te pola w głównym źródle danych.

 3. Skonfiguruj opcje przesyłania    Możesz skonfigurować dane, które chcesz Prześlij, aby usługa sieci Web i opcje przesyłania formularza.

Krok 1: Tworzenie szablonu formularza

 1. W menu plik kliknij pozycję Projektowanie szablonu formularza.

 2. W obszarze Projektowanie nowego, w oknie dialogowym Projektowanie formularza kliknij Szablon formularza.

 3. Na liście w oparciu o kliknij Usługi sieci Web.

 4. W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W Kreatorze połączenia danych kliknij Odbieranie i przesyłanie danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web w działaniu wysyła dane do szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web, która zwraca dane w formularzu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Jeśli Kreator połączenia danych napotka nieznany element w schemacie usługi sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić, jaki pola lub grupy, aby dodać do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 10. Jeśli usługa sieci Web akceptuje Zmień informacje, następnej stronie kreatora zapytanie, jeśli chcesz dołączyć Zmień informacje w danych kwerendy. W większości przypadków pozostaw zaznaczone pole wyboru Uwzględnij Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie chcesz uwzględniać Zmień informacje, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Uwzględnij Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Pole wyboru jest wyłączona, jeśli są trybu projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami.

  Szczegóły techniczne

  Ta strona w kreatorze pojawi się tylko wtedy, gdy plik Web Services Description Language (WSDL), usługi sieci Web wskazuje, że usługa sieci Web zwraca zestaw danych ADO.NET.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web miejsce, w którym użytkownicy będą przesyłać swoje formularze, a następnie kliknij Dalej.

  Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 13. Na liście Wybierz operacja kliknij operację usługi sieci Web, która ma przesłane dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 14. Na następnej stronie kreatora wykonaj jedną z następujących czynności, aby wybrać danych w formularzu, aby przesłać dla każdego parametru usługę sieci Web.

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko dane w tej dziedzinie oraz elementy podrzędne pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłania nazwę pola danych w polu, a elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu danych ADO.NET obiektów

  Jeśli usługa sieci Web wymaga obiektu zestawu danych ADO.NET, wybierz węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. Jeśli używasz innego typu węzeł do połączenia danych usługi sieci Web, która wymaga zestaw ADO.NET Akcja przesyłania nie powiedzie się.

 15. Kliknij przycisk Dalej.

 16. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2: Dodawanie formantu i powiązać pole do wyświetlania danych w polu

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. Przeciągnij formant na szablon formularza.

 3. W oknie dialogowym Powiązanie kontrolki wybierz pole, które chcesz powiązać kontrolkę.

Krok 3: Skonfiguruj opcje przesyłania

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 2. Jeśli nie chcesz używać polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza użytkownicy, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×