Projektowanie formularza przeznaczonego do scalenia

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Scalanie formularzy pozwala użytkownikom konsolidować dane z wielu różnych formularzy w jednym formularzu. Jest to przydatne, gdy użytkownicy chcą porównywać lub podsumowywać dane z kilku powiązanych formularzy. Na przykład menedżer, którego zespół wypełnia tygodniowe formularze raportów o stanie, może scalać dane z tych formularzy w jeden raport zbiorczy dla dyrektora.

W tym artykule

Sposoby, że użytkownicy mogą scalanie formularzy

Uwagi dotyczące projektowania

Akcje scalania dotyczące pól i grup

Definiowanie ustawień scalania niestandardowych dla kontrolek

Sposoby scalania formularzy

Lokalizacja formularza określa, w jaki sposób można go scalić z innymi formularzami. Na poniższej liście przedstawiono różne lokalizacje, w których można przechowywać formularze programu Microsoft Office InfoPath, oraz metody scalania formularzy przechowywanych w tych lokalizacjach:

 • Dysku twardym lub w lokalizacji sieciowej    Użytkownik musi najpierw otworzyć formularza w programie InfoPath. Ten formularz jest nazywany formularza docelowego, ponieważ jest to formularz, do którego zostaną scalone inne formy. Użytkownik następnie klika przycisk Scalanie formularzy w menu plik i zaznacza dodatkowe formaty — o nazwie formularzach źródłowych — Aby scalić komórkę z formularza docelowego.

  Uwaga : Można również otworzyć nowy, pusty formularz, a następnie użyj tej samej procedury, aby scalić pusty formularz z dodatkowych formularzy opartych na tym samym szablonie formularza.

 • Biblioteka dokumentów w witrynie programu SharePoint    Formularze można przechowywać w bibliotece dokumentów w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007. W menu Widok biblioteki dokumentów, w której są przechowywane formularze, można wybrać widok Scalanie dokumentów, a następnie zaznaczyć formularze, które mają zostać scalone. W przypadku scalania formularzy w ten sposób nie trzeba najpierw otwierać formularza docelowego, jak opisano w poprzednim przykładzie.

  Uwaga : Po zaprojektowaniu szablon formularza zgodny z przeglądarką użytkownicy mogą wypełniać oparte na nim formularze za pomocą przeglądarki sieci Web. Procedura scalania formularzy utworzonych na podstawie szablonów formularzy zgodnych z przeglądarką w bibliotece programu SharePoint jest taka sama jak przy scalaniu formularzy otwieranych i wypełnianych przez użytkowników w programie InfoPath.

 • Formularze poczty e-mail programu InfoPath w programie Microsoft Office Outlook 2007    Z poziomu programu Office Outlook 2007 można scalić wiele formularzy, zaznaczając je w widoku folderu, w którym są przechowywane, a następnie klikając polecenie Scal formularze w menu Akcje.

Uwaga : Po scaleniu formularzy oryginalne formularze nie są usuwane. Dane ze scalonych formularzy są dodawane do formularza docelowego. Zaleca się zapisywanie formularza docelowego ze scalonymi danymi jako nowego formularza, aby nie zastępować danych w formularzu oryginalnym.

Początek strony

Uwagi dotyczące projektowania

Teraz, gdy znasz sposób, aby użytkownicy mogli scalać formularzy na podstawie lokalizacji formularza, jest ważne, aby dowiedzieć się, jak można włączyć określonych kontrolki do obsługi scalanie i jak dane z poszczególnych pól jest połączone podczas scalania formularzy. Te informacje — oraz zrozumienia jak użytkownicy będą używane scalonych danych — jest klucza część tworzenia szablonów formularzy, które umożliwiają użytkownikom można łatwo scalanie formularzy.

Po dodaniu formantu w szablonie formularza jest powiązany do pola lub grupy w szablonie formularza źródło danych. Podczas projektowania nowego, pustego szablonu formularza, źródło danych jest tworzony dla Ciebie podczas dodawania kontrolek. Jeśli projektowanie szablonu formularza, oparty na zewnętrznym źródłem danych, takich jak schemat XML lub usługi sieci Web, należy powiązać kontrolek, które możesz dodać do szablonu formularza do pola lub grupy należące do tego źródła danych.

Po włączeniu ustawień scalania dla kontrolki umożliwia faktycznie ustawień scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki. Ustawienia scalania są zależne od pola lub grupy i jego typ danych. Niektóre typy pól lub grup nie obsługują scalania.

Aby lepiej wyjaśnić przebieg scalania formularzy, przyjmijmy że zaprojektowano szablon formularza raportu z wydatków. Zawiera on formant pola tekstowego powiązany z niepowtarzającym się polem o typie danych Tekst w źródle danych. To pole służy do przechowywania służbowego uzasadnienia zarejestrowanych wydatków każdego użytkownika. W tym przykładzie temu polu nadano nazwę cel i powiązano z nim formant pola tekstowego o etykiecie Cel biznesowy.

Załóżmy, że trzech użytkowników — Dominik Dubicki, Tomasz Bator i Magdalena Karwat — wypełnia formularze utworzone na podstawie naszego szablonu. W polu Cel biznesowyDominik wpisuje wartość Konferencja, Tomasz wpisuje wartość Wizyta klienta, a Magdalena wpisuje wartość Podróż służbowa. Formanty pól tekstowych, w których jest używany typ danych Tekst, domyślnie nie obsługują scalania danych. Dlatego menedżer scalający te formularze raportów z wydatków będzie widzieć tylko jedną wartość w polu Cel biznesowy — wartość już zawartą w formularzu docelowym. Z tego powodu, jeśli na przykład formularz Magdaleny jest formularzem docelowym, w formularzu scalonym dla tego pola będzie widoczna jedynie wartość wpisana przez Magdalenę.

Dostosowując ustawienia scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki użytkowników można scalić tego pola lub grupy danych z różnych formularzy. W tym przykładzie możesz dostosować ustawienia scalania dla formantu pola tekstowegoePurpos firmtak, aby użytkownicy mogli scalać dane z formularzy, które zawierają to pole. Dalsze ustawień scalania można dostosować, włączając separator wyświetlany między poszczególnymi wartościami scalonych. Separator może być spację, przecinek, średnik, linię pionową, podział wiersza, podział akapitu lub podkreślenia. Na przykład jeśli Robert typy konferencji w Celu biznesowego pól, typy alternatywny, Odwiedź stronę klientai typy Jan Służboweji włączyć scalanie dla tego pola i określić separator przecinek scalonych danych będzie wyświetlany jako służbowej, odwiedź stronę klienta, konferencji (Jeśli formularz Jan w formularzu docelowym).

Uwaga : Gdy separatorem jest przecinek lub średnik, znak spacji jest dodawany automatycznie.

Dodanie separatora pomaga rozróżnić określone wartości. Można jednak lepiej dostosować sposób scalania danych, dodając unikatowy prefiks do każdej wartości zawartej w polu lub grupie. Podczas dodawania prefiksu można wybrać wartość z innego pola lub wprowadzić funkcja, która ma być używana jako prefiks. Dodanie prefiksu pomaga użytkownikom zidentyfikować źródło oryginalnych danych. Można na przykład określić, aby nazwa osoby, która wypełniła formularz — wartość wprowadzona w jednym polu — była prefiksem wartości znajdującej się w innym polu. Wówczas w przypadku scalenia kilku formularzy wartości z formularza źródłowego będą wyświetlane jako wartości scalone oznaczone identyfikatorami.

Na przykład jeśli identyfikowanie pola przechowującego nazwy użytkownika jako prefiksu i tworzenie funkcja "concat" , który zapewnia dwukropek po każdym wystąpieniu tej wartości, użytkowników można łatwo zobaczyć, kto wprowadził wartość, nawet w przypadku, gdy scalania formularzy kilka. W tym przykładzie, jeśli formularz Ewa Ciesielska jest formularza docelowego, wstępnie ustalonych danych zostaną wyświetleni Służbowej, Tomasz: odwiedź stronę klienta, Kelly Robert: konferencji.

Uwagi : 

 • Prefiks nie jest dodawany do formularza docelowego — w tym przypadku formularza Magdaleny Karwat — (aby uniknąć dodawania zbędnych prefiksów, jeśli scalone dane są zapisywane w formularzu) a następnie formularz jest ponownie scalany.

 • W przypadku scalania formularzy programu InfoPath, które znajdują się na dysku twardym, w lokalizacji sieciowej, w witrynie programu SharePoint lub w formularzach poczty e-mail programu InfoPath w programie Office Outlook 2007, wynikowe dane scalone będą wyświetlane w kolejności odwrotnej do kolejności wybierania formularzy. Jeśli na przykład wybrano trzy formularze, najpierw formularz Dominika, następnie Magdaleny, a na końcu Tomasza, to w formularzu wynikowym zawierającym scalone dane jako pierwsze zostaną wyświetlone dane Tomasza, następnie Magdaleny, a na końcu Dominika.

 • Oprócz dostosowywania ustawień scalania dla poszczególnych formantów, można także wyłączyć scalanie formularzy dla całego szablonu formularza, aby uniemożliwić użytkownikom scalanie opartych na nim formularzy. Po wyłączeniu scalania formularzy użytkownicy, którzy wypełniają formularz, nie będą mieli dostępu do polecenia Scal formularze w menu Plik.

 • Aby upewnić się, że formularz szablonu jest poprawnie skonfigurowany do korespondencji seryjnej inne formy, przetestuj go, publikowanie szablonu formularza, a następnie tworzenie i zapisywanie co najmniej pięć formularze oparte na szablonie formularza z przykładowymi danymi. Po zapisaniu formularzy, otwórz szablon formularza w trybie projektowania, a następnie kliknij Podgląd na pasku narzędzi Standardowy. W trybie Podgląd scalanie formularzy przykładowych. Jeśli formularzy scalić poprawnie, możesz publikowanie szablonu formularza i zezwolić użytkownikom na tworzenie formularzy na podstawie szablonu formularza.

 • Zapewnianie użytkownikom procedura scalanie formularzy. Tę procedurę można tworzyć podczas testowania szablonu formularza przeznaczonego do scalenia.

Początek strony

Akcje scalania dotyczące pól i grup

Następujące akcje scalania się różnić w zależności od typu danych pola lub grupy.

Po skonfigurowaniu ustawień scalania dla każdego typu pola lub grupy, możesz wybrać opcję Ignoruj wartości w formularzach źródłowych i zachować wartości w formularzu docelowym lub wybierz ustawienie niestandardowe korespondencji seryjnej. W poniższej tabeli opisano ustawienia niestandardowe scalania dla każdego typu pola lub grupy.

Typ pola lub grupy

Ustawienia dostępne scalania

Przykłady kontrolek, które należy powiązać ten typ pola

Niepowtarzające pola

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

 • Pole tekstowe

 • Pole listy rozwijanej

 • Pole kombi

Pole powtarzające się

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

Niepowtarzające pole XHTML

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu i sformatuj tekst prefiksu.

Pole tekstu sformatowanego

Pole powtarzające się XHTML

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Tabela powtarzana

Pole atrybutu

 • Zamień wartość w formularzu docelowym wartość z formularzem

  Jeśli użytkownik wybierze wielu formularzy, wartość z ostatniego formularza, który użytkownik wybierze będzie wartość, która jest zachowywany w formularzu docelowym. Na przykład jeśli użytkownik wybierze trzy formy, począwszy od Roberta, następnie wybiera Jan osoby, a następnie na alternatywny, dane z pola atrybut, który znajduje się w formularzu na alternatywny zastąpią oryginalną wartość w formularzu docelowym.

  Uwaga : W zależności od systemu operacyjnego osoby, która scala formularzy wartość zachowanej mogą się różnić.

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

  • Ignoruj puste pola

  • Dodawanie separatora między elementami

  • Dodawać prefiksy do każdego elementu

Dowolny formant może mieć typ pola atrybutu.

Niepowtarzające grupy

 • Łączenie wartości w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródła

 • Sekcja

 • Sekcja opcjonalna

Grupa powtarzana

 • Wstawianie wartości z formularzach źródłowych, przed lub po wartość w formularzu docelowym

  • Usuwanie pustych pól

 • Lista punktowana

 • Lista numerowana

 • Lista zwykła

 • Pole listy wielokrotnego wyboru

 • Tabela powtarzana

Początek strony

Definiowanie niestandardowych ustawień scalania dla formantów

Procedura opisana w tej sekcji służy do definiowania niestandardowych ustawień scalania dla formantów standardowych i powtarzanych.

Uwaga : Po włączeniu ustawień scalania dla kontrolki umożliwia faktycznie ustawień scalania dla pola lub grupy, powiązanej z kontrolki. Ustawienia scalania są zależne od pola lub grupy i jego typ danych. Niektóre typy pól lub grup nie obsługują scalania. Możesz również zmienić ustawień scalania, edytując właściwości pola lub grupy w źródle danych. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy pola lub grupy w okienku zadań Źródło danych, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości, a następnie na karcie reguły i scalanie kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej.

Formanty standardowe to formanty, które zazwyczaj są kojarzone ze zbieraniem i wyświetlaniem informacji. Do tych formantów należą pola tekstowe, pola listy, pola wyboru i przyciski. Formanty powtarzane i opcjonalne obejmują formanty list, tabele powtarzane, sekcje powtarzane i sekcje opcjonalne. Te formanty umożliwiają użytkownikom wstawianie elementów listy, wierszy, zestawów rekordów i informacji opcjonalnych podczas wypełniania formularza. Na przykład w szablonie formularza raportu z wydatków można użyć tabeli powtarzanej, aby umożliwić użytkownikom dodawanie tylu wierszy, ilu potrzebują w celu wprowadzenia określonej liczby elementów wydatków.

Uwagi : 

 • Niektóre formanty są powiązane z polami, które nie mogą być scalane. Na przykład wartości w kontrolek selektora dat lub kontrolki pola wyboru nie można scalić, ponieważ nie można scalić typ danych, które zawierają. Nigdy nie można scalić kontrolek, które zawierają podpisów cyfrowych, ponieważ może to powodować podpis cyfrowy.

 • Niektóre formanty zawierają dodatkowe opcje. Na przykład podczas dostosowywania ustawień scalania dla formantu pola tekstu sformatowanego można także wybrać opcje formatowania czcionki.

Definiowanie niestandardowych ustawień scalania dla formantów standardowych

Standardowych kontrolek zawierać pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego i polach kombi. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga : Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tego pola kliknij opcję Połącz wartość w formularzu docelowym z wartościami z formularzy źródłowych.

 5. Aby nie uwzględniać pól, które nie zawierają danych, w obszarze Opcje łączenia zaznacz pole wyboru Ignoruj puste pola (zalecane).

 6. Z listy Oddziel każdy element za pomocą wybierz separator, który ma być widoczny między wartościami w formancie wyświetlanym w formularzu docelowym.

  Szczegóły techniczne

  Dodanie separatora może pomóc określić użytkownika, który wprowadził dane, w przypadku scalania danych z wielu formularzy. Na przykład wybranie opcji Przecinek („,”) dla określonego formantu spowoduje, że pochodzące z niego dane będą rozdzielone przecinkami po scaleniu wielu formularzy opartych na szablonie formularza.

 7. Aby dodać prefiks przed każdą wartością wyświetlaną w formancie po scaleniu przez użytkowników formularzy opartych na tym szablonie formularza, zaznacz pole wyboru Poprzedź każdy element prefiksem, a następnie wybierz element, na podstawie którego chcesz utworzyć prefiks.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wstawianie formuły wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby użyć pola w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

   • Aby użyć funkcji w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, w oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz funkcję, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

    Porada : Jeśli funkcja wymaga parametrów, należy zaznaczyć funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknąć przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Wstawianie formuły kliknąć dwukrotnie dodaną funkcję i kliknąć pole lub grupę. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o funkcjach.

   • Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

  Operacja

  Symbol

  Dodawanie

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  • Uwaga : Jeśli w formule występuje operator dzielenia (/), przed nim i po nim musi wystąpić spacja. W przeciwnym przypadku program InfoPath może zinterpretować symbol „/” jako separator kroków położenia XPath, a nie jako operator dzielenia.

  • Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

Definiowanie niestandardowych ustawień scalania dla sekcji standardowych

Sekcje standardowe są kontenerami dla pozostałych kontrolek. Sekcje mogą zawierać dowolne kontrolek na liście w okienku zadań formanty, łącznie z innych sekcji. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga : Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie sekcję, którą chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości sekcji kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej grupy kliknij opcję Połącz zawartość grup w formularzach źródłowych i docelowych (domyślnie).

  Uwaga : Ustawienia scalania każdego pola i grupy w tej grupie będą wyznaczać sposób scalania danych.

Definiowanie niestandardowych ustawień scalania dla formantów i sekcji powtarzanych

Kontrolek powtarzających się zawierać powtarzane sekcje i tabele i listy punktowane. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga : Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej powtarzającej się grupy kliknij opcję Wstaw grupy z formularzy źródłowych do formularza docelowego (domyślnie).

 5. Aby określić, gdzie w formularzu docelowym będą wyświetlane grupy z formularzy źródłowych, w obszarze Opcje wstawiania kliknij opcję Za grupami w formularzu docelowym lub Przed grupami w formularzu docelowym.

 6. Aby wyeliminować puste wartości ze scalonych formularzy, zaznacz pole wyboru Usuń puste grupy (zalecane).

 7. Aby połączyć grupy, których formanty zawierają te same wartości, i tym samym ograniczyć nadmiarowość, zaznacz pole wyboru Połącz grupy o tej samej wartości pola, a następnie kliknij przycisk obok pola Pola do porównania w celu wybrania pól do połączenia.

Definiowanie niestandardowych ustawień scalania dla sekcji opcjonalnych

Sekcje opcjonalne zawierają inne formanty. Użytkownikom można wstawić i usuwać sekcje opcjonalne podczas wypełniania formularza. W tym artykule, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Akcje scalania dotyczące pól i grup .

Uwaga : Kontrolek, które są dodawane wewnątrz sekcji — innymi słowy, formantów podrzędnych Kontrola rodzicielska — obsługuje tylko scalanie, jeśli została włączona dla formantu nadrzędnego.

 1. Kliknij dwukrotnie formant, który chcesz zmodyfikować.

 2. W oknie dialogowym Właściwości formantu kliknij kartę Zaawansowane.

 3. W obszarze Scalanie formularzy kliknij przycisk Ustawienia korespondencji seryjnej.

 4. W obszarze Akcja dla tej grupy kliknij opcję Połącz zawartość grup w formularzach źródłowych i docelowych (domyślnie).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×