Program Project management porównania: Project Professional 2010 i aplikacji Project Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Web App (PWA) ma nowe funkcje, które były wcześniej dostępne tylko w programie Project Professional. W poniższej tabeli porównano funkcje zarządzania projektami opartymi na sieci Web Project Web App w Project Server 2010 z tymi samymi funkcjami w Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Zadania dotyczące wielu zasobów:    Przypisz więcej niż jeden zasób konkretnego zadania.

Dostępne

Dostępny

Aktualizacje zmian statusu:    Otrzymywanie aktualizacji dotyczących zmian stanu, które zmieniają harmonogram planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Skróty klawiaturowe:    Skróty klawiaturowe służą do wykonywania typowych operacji, takich jak wcięcie/Wstawianie.

Dostępne

Dostępny

Hierarchia zadań:    Wyświetlanie i renderowanie zadań za pomocą informacji hierarchicznych.

Dostępne

Dostępny

Zwiększ wcięcie/Zmniejsz wcięcie:    Stosowanie pełnego wcięcia lub zmniejszenie wcięcia zadań w planie projektu.

Dostępne

Dostępny

Wyróżnianie zmian:    Łatwe wyświetlanie zmian w projekcie i wszystkich części harmonogramu, na które ma wpływ zmiana (zadania następnika, podsumowanie itd.) z wyróżnieniem zmian.

Dostępne

Dostępny

Wielopoziomowe cofnięcie:    Wykonywanie analizy warunkowej i dokładne zrozumienie wpływu zmian przez odwrócenie i ponowne zastosowanie całego zestawu operacji, w tym widoków, danych i zmian opcji.

Dostępne

Dostępny

WyCinanie/kopiowanie/wklejanie:    Współpracuj nad harmonogramem, kopiując/modyfikując Szczegóły harmonogramu między aplikacjami.

Dostępne

Dostępny

Widoki elastyczne:    Przenieś kolumny, aby zdefiniować konkretny widok.

Dostępne

Dostępny

Wykresy Gantta o wysokiej wierności odtwarzania:    Tworzenie żywych, kolorowych wykresów Gantta; dostosowywane style wykresu Gantta.

Dostępne

Dostępny

Grupowania    Stosowanie wielu wierszy grupowania do planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Trwa    Sortowanie danych planu projektu według użytkowników końcowych.

Dostępne

Dostępny

Filtrowania    Możliwość filtrowania planów projektu według dowolnej wartości w planie.

Dostępne

Dostępny

Zadania zaplanowane automatycznie:    Wskaż zadania (tryb) do automatycznego planowania przy użyciu aparatu planowania programu Project.

Dostępne

Dostępny

Zadania zaplanowane ręcznie:    Wskaż zadania (tryb), które mają zostać zaplanowane ręcznie.

Dostępne

Dostępny

Łączyć    Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji zależności zadań.

Dostępne

Dostępny

Powiększenie/pomniejszenie:    Użyj kontrolek powiększenia na pasku stanu, aby szybko zmienić perspektywę osi czasu w harmonogramach projektu.

Dostępne

Dostępny

Przewiń do zadania:    Wybierz zadanie, a następnie przenieś zadanie do widoku na wykresie Gantta.

Dostępne

Dostępny

Wyświetlanie i Edytowanie pól niestandardowych:    Wyświetlanie i edytowanie metadanych projektu przy użyciu pól niestandardowych.

Dostępne

Dostępny

Informacje o projekcie:    Edytowanie pól i właściwości na poziomie projektu.

Dostępne

Dostępny

Edytowanie dużych projektów:    Brak limitu rozmiaru planów, które można edytować.

Większe projekty mogą mieć ograniczenia wydajności, ale nie są wbudowane żadne limity.

Dostępne

Dostępny

Importowanie z listy zadań programu SharePoint:    Importowanie danych z listy zadań projektu programu SharePoint do planu projektu.

Dostępne

Dostępny

Nawiązywanie połączenia z programem Project Server 2010:    Nawiązywanie połączenia z programem Project Server 2010.

Dostępne

Dostępny

Interfejs użytkownika pakietu Microsoft Office Fluent™:    Zwiększanie produktywności za pomocą wstążki — interfejsu karty w celu szybkiego znajdowania i korzystania z funkcji i formantów programu Project.

Dostępne

Dostępny

Sprawdzanie poprawności w czasie rzeczywistym:    Oznaczanie danych komórki jako nieprawidłowych podczas edytowania, a nie po zapisaniu i sprawdzeniu poprawności.

Dostępne

Dostępny

Obsługa błędów:    Obsługa nieprawidłowych danych i prezentowanie danych w łatwym w użyciu interfejsie ułatwiającym Rozwiązywanie problemów.

Dostępne

Dostępny

Wypełnij w dół:    Przeciągnij prawy dolny róg komórki, aby powtórzyć dane w komórkach poniżej.

Dostępne

Dostępny

Procent ukończenia:    Oznaczanie postępu zadania jako wartości procentowej wykonanej pracy.

Dostępne

Dostępny

Przydziały zasobów kosztowych i materiałowych:    Przypisywanie zasobów kosztowych lub zasobów materiałowych do zadań.

Nie można wprowadzać przyDziałów za pośrednictwem programu PWA, ale wcześniejsze zadania z Project Professional 2010 są dostępne tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Zadania nieAktywne:    Oznaczanie zadania jako nieaktywnego.

W programie PWA zadania oznaczone jako nieaktywne w Project Professional 2010 są tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Edytowanie projektów głównych:    Edytowanie projektów głównych.

W programie PWA projekty główne są tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Linki między projektami:    Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji zależności z zadaniem w innym projekcie.

Edytowanie łączy między projektami w programie PWA nie jest obsługiwane. linki między projektami utworzone w programie Project Professional 2010 są tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Przydział zadania sumarycznego:    Tworzenie przydziału zasobu w zadaniu sumarycznym.

W programie PWA tworzenie przydziałów zadań sumarycznych nie jest obsługiwane. Przydziały zadań sumarycznych utworzone w Project Professional 2010 są tylko do odczytu w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Kalendarze zadań:    Definiowanie kalendarza niestandardowego skojarzonego z zadaniem.

W programie PWA nie można korzystać z kalendarzy zadań, a plany projektów utworzone w Project Professional 2010, które zawierają kalendarze zadań, są dostępne tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Listy zadań projektu w programie SharePoint 2010:    Zaakceptuj aktualizacje stanu dla list zadań programu Project Microsoft SharePoint Server 2010.

W programie Project Professional 2010 aktualizacje stanu listy zadań projektu są synchronizowane/dwukierunkowe z SharePoint Server 2010 po opublikowaniu planu. W programie PWA aktualizacje stanu listy zadań projektu są jednokierunkowe i występują tylko z listy zadań projektu programu SharePoint w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Edytowanie podprojektów:    Edytowanie podprojektów w projekcie głównym.

W programie PWA nie można dodawać podprojektów do projektu, a projekty główne są tylko do odczytu. Podprojekty można edytować niezależnie od projektu głównego.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Terminy zadań:    Tworzenie terminów dla zadania.

W programie PWA są wyświetlane terminy ostateczne, ale nie można ich tworzyć.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Edytowanie typu zadania:    Edytowanie typu zadania.

W programie PWA typ zadania nie jest polem edytowalnym.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Kody SPP:    Definiowanie niestandardowych kodów struktury podziału prac.

W programie PWA Wyświetlanie niestandardowych kodów jest obsługiwane, ale zmiana definicji kodu nie jest możliwa.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Tworzenie planów bazowych:    Tworzenie planu bazowego migawki bieżącego planu projektu.

Plany bazowe utworzone w programie Project Professional 2010 można wyświetlić w programie PWA jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Dostępne

Edytowanie z terminem:    Edytuj plany i pracuj codziennie na podstawie dni.

Dane z danymi okresowymi w zadaniach zaplanowanych ręcznie można wyświetlać w programie PWA jako tylko do odczytu.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie wartości okresowych dla zadań zaplanowanych ręcznie w programie PWA.

Dostępne

Naprawione zadania:    Definiowanie typu zadania jako działania stałego.

W programie PWA zadania nie mogą być tworzone jako praca stała, a plany projektów utworzone w Project Professional 2010, które zawierają naprawione zadania, są tylko do odczytu w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie planu projektu ze stałymi zadaniami pracy w programie PWA.

Dostępne

Zadania planowane według nakładu pracy:    Edytowanie projektów zawierających zadania planowane według nakładu pracy.

W programie PWA nie można edytować pola planowanego nakładu pracy. Jednak zadanie, którego pole planowane według nakładu pracy zostało ustawione w programie Project Professional 2010, będzie obliczane poprawnie podczas edytowania w programie PWA.

Ograniczone lub tylko do odczytu

Project Server 2010 Dodatek Service Pack 1 umożliwia edytowanie zadań według nakładu pracy w programie PWA.

Dostępne

Oo    Utwórz i Dostosuj widok osi czasu, aby wyświetlić szczegóły harmonogramu i komunikować się ze znajomymi.

Dostępne

Terminarz zespołu:    PrzeCiąganie i upuszczanie zasobów w interakcyjnym widoku zasobów w celu uproszczenia skomplikowanych scenariuszy zasobów.

Dostępne

Bilansowanie zasobów:    Rozpoznawanie i korygowanie scenariuszy związanych z przydzielaniem zasobów za pomocą różnych technik automatycznego bilansowania zasobów.

Dostępne

Edytowanie pól przydziałów:    Edytowanie widoków zadań.

Dostępne

Wklejanie za pomocą hierarchii zadań:    Umożliwia wklejenie uwzględnianych informacji hierarchicznych, takich jak wcięcia.

Dostępne

Widok diagramu sieciowego:    Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie zadań w widoku diagramów sieciowych.

Dostępne

Widok formularza zadania:    Wyświetlanie, edytowanie, tworzenie i usuwanie zadań w widoku formularza.

Dostępne

Okno dialogowe informacje o zaDaniu:    Wyświetlanie szczegółów zadania przy użyciu interfejsu okna dialogowego.

Dostępne

Puste (null) zadania:    Tworzenie pustych wierszy (pustych lub zerowych, zadań) w planie projektu.

Dostępne

Automatyczne obliczanie:    ZaPlanuj cały plan projektu, a nie tylko bieżące zadanie bez naciskania pozycji Oblicz lub F9.

Dostępne

Formatowanie tekstu:    Modyfikowanie formatowania tekstu przy użyciu kolorów i stylów.

Dostępne

Edytowanie kalendarzy:    Edytowanie kalendarzy dla projektów.

Dostępne

Definiowanie lokalnych pól niestandardowych:    Definiowanie lokalnych pól niestandardowych przez użytkowników.

Uwaga:  W programie PWA tylko użytkownicy mający uprawnienia administratora mogą definiować lokalne pola niestandardowe.

Dostępne

Zadania podzielone:    Podziel zadania i Pokaż je jako podzielone na wykresie Gantta.

Dostępne

Widok Backstage:    Szybko uzyskuj dostęp do narzędzi projektów, szablonów i opcji programów, korzystając z nowego widoku Backstage pakietu Microsoft Office.

Dostępne

Jednostki przydziału:    Zmienianie jednostek procentowych dla każdego zasobu.

Dostępne

Inspektor zadań:    Uzyskaj analizę i intuicyjną wskazówkę, aby rozwiązywać problemy z planowaniem, które możesz wybrać, czy chcesz pracować.

Dostępne

Edytowanie w trybie offline:    Edytuj plany projektów, gdy nie masz połączenia z Project Server 2010.

Dostępne

Aby uzyskać informacje na temat ulepszeń funkcji programu PWA w Project Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1, zobacz artykuł microsoft Project 2010 w blogu, zaPoznając dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Project i programu Project Server 2010.

Aby uzyskać informacje na temat stosowania dodatku Service Pack 1 Project Server 2010, zobacz wdrażanie dodatku Service Pack 1 dla programu Project Server 2010.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×