Program InfoPath — słownik

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

A

B

C

D

E

F

G

H

Mogę

J

K

L

M

N

O

P

PYTANIA

R

S

T

U

V

W

X

A

Początek strony

akcja

Część regułę, która jest używana w połączeniu z warunkami był wyświetlany okien dialogowych, ustawiania wartości, kwerendy przesyłanie danych i otwieranie formularzy.

aktywne pole

Pole w formularzu, w którym znajduje się kursor.

kontrolka ActiveX

Formant niestandardowy. Projektantów formularzy można dodać lub usunąć formantów ActiveX w okienku zadań formanty.

szablon formularza zatwierdzony przez administratora

Szablon formularza zgodny z przeglądarką, które zostały przekazane przez administratora na serwerze z usług InfoPath Forms Services. Szablon formularza zatwierdzony przez administratora programu może zawierać kod.

pole atrybutu

Pole w źródle danych, która może zawierać dane i jest atrybutem (zamiast elementem). Pola atrybutu nie może zawierać innych pól.

B

Początek strony

wiązanie

Aby nawiązać połączenie formantu pola lub grupy w źródle danych tak, aby dane wprowadzone w formancie są zapisywane. Kiedy formant niezwiązany, nie jest podłączony do pola lub grupy, a więc dane wprowadzane w formancie nie zostaną zapisane.

szablon formularza zgodny z przeglądarką

Szablon formularza, zaprojektowanej w programie Microsoft Office InfoPath, korzystając z trybu zgodności określonych. Szablon formularza zgodny z przeglądarką mogą być obsługiwanych w przeglądarce po opublikowaniu na serwerze z usług InfoPath Forms Services.

szablon formularza obsługiwany w przeglądarce

Szablon formularza zgodnego z przeglądarkami, który został opublikowany na serwerze z usług InfoPath Forms Services i który ma zostały obsługiwanych w przeglądarce, aby użytkownicy mogą wyświetlać i wypełnij formularz w przeglądarce sieci Web.

C

Początek strony

plik cab

Format pliku umożliwia efektywne pakietowi wielu plików jako jeden plik, łatwiejsze gromadzenia i przekazywania. Pliki (xsn) szablon formularza programu InfoPath są cab pliki z rozszerzeniem xsn.

kaskadowe pole listy

Co najmniej dwa pola listy połączone ze sobą w taki sposób, że wybranie wartości w jednym zmienia opcji w innym.

element podrzędny

W strukturze drzewa XML, element, który jest zawarty w elemencie nadrzędnym.

grupa wyborów

Formant, który służy do wyświetlania zestaw wzajemnie wykluczających się opcji. Domyślnie grupa wyborów zawiera dwie sekcje wyborów, z których jedna jest wyświetlana jako domyślnej opcji w formularzu.

sekcja wyborów

Formant, który zawiera inne formanty i jest używany do przedstawiania jednej opcji zestaw wzajemnie wykluczających się opcji. Użytkowników można zamienić jedną sekcję wyborów z innym podczas wypełniania formularza.

COM

Zobacz Component Object Model.

kontrolka pola kombi

Formant, który łączy pola tekstowego i pola listy, umożliwiając użytkownikom dowolnego typu wpisu lub wybierz ją z listy.

Component Object Model (COM)

Specyfikacja opracowany przez firmę Microsoft do tworzenia składników oprogramowania, które mogą być włączane do programów lub można dodać funkcje do istniejącego programy uruchomione w systemach operacyjnych Microsoft Windows.

formatowanie warunkowe

Proces Zmienianie wyglądu formantu, w tym jego widoczności i Stan odczytu i zapisu, na podstawie wartości wprowadzonych w formularzu.

kontrolka niestandardowa

Składnik formularza, na przykład w części szablonu lub kontrolki ActiveX, która nie jest dołączany do programu InfoPath domyślnie. Projektantów formularzy można dodać lub usunąć kontrolek niestandardowych przy użyciu okienka zadań formanty.

formularz zainstalowany niestandardowo

Formularz zainstalowany za pomocą niestandardowego Instalatora ma dostęp do plików i ustawień na tym komputerze.

niestandardowe okienko zadań

Plik HTML, którego zawartość jest wyświetlana w oknie obok formularza. W niestandardowych okienkach zadań umożliwiają polecenia specyficzne dla formularza i zawartość pomocy.

D

Początek strony

połączenie danych

Połączenie między formularza programu InfoPath i zewnętrznego źródła danych, takich jak bazy danych, usługi sieci Web, biblioteki programu SharePoint lub pliku XML. Połączenia danych służą do wykonywania kwerend i przesyłania danych.

biblioteka połączenia danych

Biblioteka dokumentów w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, zawierający zbiór połączenia uniwersalny danych (udcx) i pliki (odc) połączeń danych pakietu Office.

pole danych

Pole, które zawiera wynik kwerendy do zewnętrznego źródła danych.

źródło danych

Kolekcja pól i grup, która definiuje i przechowuje dane dla formularza programu InfoPath. Formanty w formularzu są powiązane z polami i grupami w źródle danych.

typ danych

Właściwość pola, która definiuje rodzaje danych, które można przechowywać w polu. Przykładami typy danych tekst, tekst sformatowany, liczbę całkowitą z zakresu, dziesiętnych, PRAWDA i FAŁSZ, hiperłącze, daty i godziny i obrazu.

sprawdzanie poprawności danych

Proces testowania dokładności danych; zestaw reguł, które można stosować do formantu, aby określić typ oraz zakres danych, który użytkownicy będą mogli wprowadzać.

Domyślna rola

Ustawienie skojarzone z roli danego użytkownika. Użytkownicy, którzy nie są przypisywane do istniejącej roli są automatycznie przypisywane do roli, którą określono jako domyślny.

tryb projektowania

Środowisko projektowania programu InfoPath, w którym można tworzyć lub modyfikować szablonu formularza.

alert okna dialogowego

Alert sprawdzania poprawności danych, który powoduje otwarcie okna dialogowego z niestandardowego komunikatu o błędzie po wprowadzeniu nieprawidłowych danych w formancie.

podpis cyfrowy

Elektroniczna, oparta na szyfrowaniu sygnatura uwierzytelniania w formularzu lub części formularza. Podpis ten potwierdza, że sekcji formularza lub pochodzi od osoby podpisującej, a nie zostały zmienione.

biblioteka dokumentów

Folderu, w którym jest udostępniony kolekcję plików i plików często używać tego samego szablonu. Każdy plik w bibliotece jest skojarzony z informacjami zdefiniowane przez użytkownika, który jest wyświetlany na liście dla tej biblioteki zawartości.

Model obiektów dokumentu (DOM)

Specyfikacja World Wide Web Consortium, który opisuje strukturę dynamicznych dokumentów HTML i XML w sposób umożliwiający manipulować za pośrednictwem przeglądarki sieci Web.

DOM

Zobacz Model obiektów dokumentu.

E

Początek strony

zdarzenie

Akcja rozpoznawana przez obiekt, taki jak kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawisza, dla której można zdefiniować odpowiedź. Zdarzenie może być spowodowany akcji użytkownika lub instrukcji języka Visual Basic, lub mogą być wyzwalane przez system.

obsługa zdarzeń

Funkcja kod szablon formularza programu InfoPath, który odpowiada akcji użytkownika lub zmień dane XML.

pole wyrażenia

Formant w formularzu, który zawiera dane tylko do odczytu w wyniku wyszukiwania i obliczanie danych za pomocą wyrażenia XPath.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Język HTML i formułujący go na nowo jako XML.

Format XML (Extensible Markup Language)

Standardowy język opisujący, organizowania i wymiany danych. W programie InfoPath szablonów formularzy są oparte na technologii XML, a dane są zapisywane lub przesyłane w formacie XML.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Słownictwo języka XML, który służy do przekształcania danych XML do innego formularza, takich jak HTML, za pomocą arkusza stylów, który definiuje reguły prezentacji.

F

Początek strony

pole

Element lub atrybut w źródle danych, który może zawierać dane. Jeśli pole jest elementem, może zawierać pola atrybutów. W polach są przechowywane dane wprowadzane w formantach.

formant pliku załącznika

Formant, który pozwala użytkownikom na dołączanie plików do formularza podczas jego wypełniania. Projektant formularzy może ograniczyć typy plików dołączanej.

filtr

Zestaw warunków stosowanych do danych w celu wyświetlenia podzbioru danych.

ikona filtru

Ikona wyświetlana obok filtrowanych danych w formularzu.

formularz

W programie InfoPath dokumentu przy użyciu zestawu kontrolek, w których użytkownicy będą mogli wprowadzać informacje. Formularze programu InfoPath może zawierać funkcje, takie jak pola tekstu sformatowanego, selektorami dat, sekcje opcjonalne i powtarzane, sprawdzanie poprawności danych i formatowanie warunkowe.

Plik definicji formularza (xsf)

Plik XML z rozszerzeniem xsf, zawierający informacje o wszystkich pozostałych plików i składników używanych w postaci, w tym dostosowania interfejsu użytkownika, schematy XML, widoków, reguł biznesowych, zdarzeń i ustawienia wdrażania.

pliki formularza

Kolekcja plików, które są używane do implementowania formularza programu InfoPath. Typy plików mogą zawierać HTML, XML, XSD, .xslt, skrypt i inne typy plików, które są niezbędne do obsługi funkcji formularza.

biblioteka formularzy

Folder, w którym kolekcja formularzy opartych na tym samym szablonie są przechowywane i udostępniane. Każdego formularza w bibliotece formularzy jest skojarzony z informacjami zdefiniowane przez użytkownika, który jest wyświetlany na liście dla tej biblioteki zawartości.

szablon formularza

W programie InfoPath, pliku lub zestawu plików, który definiuje strukturę danych, wygląd i działanie formularza.

Biblioteka formularzy szablon

Lokalizacja w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn miejsce przechowywania szablonów formularzy, które zostały aktywowane przez administratora.

Formuła

Wyrażenie XPath składa się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów. Formuły może służyć do obliczania wartości matematycznych, wyświetlania dat i godzin oraz pól odwołania.

funkcja

Wstępnie zdefiniowane wyrażenie XPath zwracające wartość na podstawie wyników obliczeń.

G

Początek strony

grupowanie

Element w źródle danych, która może zawierać pola i inne grupy. Kontrolek, które zawierają inne formanty, takich jak powtarzające się tabele i sekcje są powiązane z grupami.

H

Początek strony

środowisko macierzyste

W sieci Web lub aplikacji, takich jak aplikacji Windows Forms, w którym jest osadzony formularza programu InfoPath.

hiperlink

Kolorowy i podkreślony tekst lub grafikę, którego kliknięcie powoduje przejście do pliku, lokalizacji w pliku, strony sieci Web w sieci Web lub strony sieci Web w sieci intranet. Hiperłącza mogą również prowadzić do grup dyskusyjnych oraz witryn Gopher, Telnet i FTP.

I

Początek strony

Edytor IME

Zobacz Edytora IME.

folder formularzy programu InfoPath

Folder w programie Outlook 2007, na którym jest przechowywana kolekcja powiązanych formularzy programu InfoPath 2007. W folderze Formularze programu InfoPath można użyć kolumn do grupy, filtrowanie i sortowanie danych z wielu formularzy.

Inicjator roli

Opcjonalne ustawienie skojarzone z roli danego użytkownika. Użytkownicy, którzy otworzyć nowy formularz są automatycznie przypisywane do tej roli, które zastępują wszelkie przypisania roli.

Pismo odręczne

Zapisywanie lub rysunki wprowadzone za pomocą pióra lub myszy.

tryb wprowadzania odręcznego

Środowisko, w którym można wypełnić formularz, w sposób odręczny. Na komputerze typu Tablet programu InfoPath zostanie otwarty automatycznie w tryb wprowadzania odręcznego.

prowadnicy pisma odręcznego

Zacieniowany obszar, którego rozmiar zwiększa się podczas pisania w polu formularza za pomocą pióra.

sekcja pisma odręcznego

Obszar wewnątrz pola tekstu sformatowanego, w której użytkownicy mogą Rysuj lub pisz piórem. Program InfoPath zapisuje odręczne notatki lub rysunki wewnątrz sekcji wprowadzania odręcznego jako pismo odręczne.

alert wewnętrzny

Alert sprawdzania poprawności danych, który oznacza formanty zawierające lub są one nieprawidłowe dane czerwone kreskowane obramowanie lub czerwona gwiazdka. Użytkownicy mogą wyświetlać niestandardowe komunikaty o błędach, klikając prawym przyciskiem myszy kontrolkę lub klikając łącze, aby uzyskać więcej informacji.

Input Method Editor (Edytor IME)

Program, który wprowadza tekstu wschodnioazjatyckiego (chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński lub koreański) do programów przez konwertowania naciśnięć klawiszy złożonych znaków wschodnioazjatyckich. Edytor IME jest traktowany jako alternatywny typ układu klawiatury.

Internet

Sieć na całym świecie tysiące mniejszych sieci komputerowych oraz miliony komercyjnych, edukacyjnych, dla instytucji rządowych i komputerów osobistych.

intranet

Sieć w obrębie organizacji, która korzysta z technologii internetowych (na przykład protokołu HTTP lub FTP). Korzystając z hiperłączy, można sprawdzić obiektów, dokumentów, stron i innych miejsc w intranecie.

J

Początek strony

JScript

Interpretowany, obiektowy język skryptu obiektowy C, C++ i Java. Jest to implementacja firmy Microsoft specyfikacji języka ECMA 262.

K

Początek strony

pole klucza

Pole w źródle danych, które łączy powiązane dane w formantach wzorca / szczegółu.

L

Początek strony

tabela układu

Kolekcja komórek służąca do rozmieszczania zawartości formularza, takich jak tekst lub kontrolki.

obiekt połączony

Obiekt, który jest tworzony w pliku źródłowym i wstawione do pliku docelowego przy zachowaniu połączenia między dwoma plikami. Obiekt połączony w pliku docelowym można aktualizować po zaktualizowaniu plik źródłowy.

pole listy

Formant, który zawiera listę opcji. Formant pola listy składa się z listy, a także opcjonalną etykietę.

kontrolka listy

Formant w formularzu, który można sformatować w postaci listy punktowanej, numerowanej lub zwykłej. Użytkownik może wprowadzić tekst do formantu listy powtarza stosownie do potrzeb.

M

Początek strony

Microsoft Developer Network (MSDN)

Witryny sieci Web firmy Microsoft (i program subskrypcji), gdzie programiści najnowsze narzędzia, a także informacje, przykłady kodu i materiały szkoleniowe dotyczące narzędzi programistycznych firmy Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

Środowisko programowania używane do tworzenia, edytowania i debugowania kodu Microsoft JScript lub Microsoft VBScript w formularzu programu InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Środowisko programowania kodu zarządzanego, który służy do tworzenia, edytowania i debugowania kodu języka Visual Basic i C# zawarte w szablon formularza programu InfoPath.

Instalator Microsoft Windows (MSI)

Narzędzie, które służy do tworzenia pakietów instalacyjnych oprogramowania, który ma być używany w systemach operacyjnych Windows.

MSDN

Zobacz Microsoft Developer Network.

MSE

Zobacz Microsoft Script Editor.

MSI

Zobacz Instalator Microsoft Windows.

pole listy wielokrotnego wyboru

Formant, który umożliwia użytkownikom wybranie jednego lub kilku elementów z listy możliwości. Użytkownicy mogą określać elementy, zaznaczając pola wyboru lub dodając własne elementy do listy.

N

Początek strony

przestrzeń nazw

Mechanizm jednoznacznie kwalifikuje nazwy elementów i relacje, aby uniknąć konfliktów nazw w przypadku elementów, które mają taką samą nazwę, ale są pochodzących z różnych źródeł.

O

Początek strony

model obiektów

Hierarchiczna biblioteka obiektów i kolekcji reprezentujących zawartość i funkcjonalność aplikacji. Obiekty i kolekcje mają właściwości, metody i zdarzenia, których można używać do manipulowania i interakcji z aplikacją.

diagram modelu obiektowego

Graficzna reprezentacja obiektów i kolekcji, które są zawarte w określonym modelu obiektów.

źródło danych trybu offline

Pomocnicze źródło danych, który jest dostępny dla użytkowników, którzy wypełnianie formularzy w trybie offline. Gdy użytkownik jest w trybie online, dane ze źródła danych są przechowywane na komputerze użytkownika tak, aby można go są wyświetlane w formantach, gdy formularz jest w trybie offline.

operator

Znak lub symbol, który określa typ obliczeń, aby wykonać w wyrażeniu. Istnieją matematyczne, porównania, logiczne i operatorów odwołania.

sekcja opcjonalna

Do formantu w formularzu, który zawiera inne formanty, który zazwyczaj nie jest wyświetlane domyślnie. Użytkownicy mogą wstawiać i usuwać sekcje opcjonalne podczas wypełniania formularza.

P

Początek strony

parametr

Wartość, która jest przypisana do zmiennej na początku operacji lub zanim wyrażenie jest obliczane przez program. Parametr może być tekst, liczba lub nazwa argumentu przydzielona innej wartości.

element nadrzędny

W języku XML, element, którego dany element jest element podrzędny.

PNG

Zobacz przenośna grafika sieciowa.

Portable Network Graphics (PNG)

Format pliku graficznego, który jest obsługiwany przez niektóre przeglądarki sieci Web. Skrót Portable Network Graphics, PNG obsługuje zmienną przezroczystość obrazów i kontroli jasności obrazu na różnych komputerach. Pliki PNG są skompresowany mapy bitowe.

instrukcje przetwarzania

Informacje przechowywane w prologu dokumentu XML. Te informacje są przekazywane za pomocą analizatora XML do dowolnej aplikacji, która korzysta z dokumentu XML.

właściwość

Nazwany atrybut formantu, pola lub obiektu, który zostanie ustawiona na definiowanie jednej właściwości w obiekcie (na przykład rozmiar, kolor lub położenie na ekranie) lub aspekt jego działania (na przykład czy obiekt jest ukryty).

publikowanie

Aby udostępnić szablon formularza przez inne osoby do wypełniania w programie InfoPath lub przeglądarki sieci Web. Możesz opublikować szablon formularza przez wykonywanie zadań, takich jak wysyłania go w wiadomości e-mail lub zapisać go w witrynie programu SharePoint lub innej lokalizacji udostępnionej.

Q

Początek strony

pole zapytania

Pola, które zawiera wartość, która jest używana w kwerendzie.

przełączanie w stan spoczynku

Aby wyświetlić stopniowo farmy, usług lub szablonu formularza w trybie offline, nie akceptując nowych sesji użytkowników i zezwolenia na istniejące sesje zakończyć.

W

Początek strony

sekcja cykliczne

Formant zawierający inne formanty można wstawiać w siebie i jest powiązany z polami zagnieżdżonych odwołania.

pole odwołania

Pole, które są skojarzone z innym polem, aby ich właściwości były zawsze zgodne. Zmiana właściwości w jednym polu właściwości w drugim polu są aktualizowane automatycznie.

grupa odwołania

Grupa, która jest skojarzona z inną grupą, aby odpowiadały ich właściwości oraz właściwości grupy i pola, które zawierają zawsze. Zmiana właściwości grupy jednej grupie inne są aktualizowane automatycznie.

pole powtarzające się

Pole w źródle danych, które mogą wystąpić więcej niż jeden raz. Wyświetla listę kontrolek, takich jak listy punktowanej lub numerowanej zwykły; sekcje powtarzane; i tabele powtarzane mogą być powiązane z powtarzających się pól.

grupa powtarzająca się

Grupa w źródle danych, które mogą wystąpić więcej niż jeden raz. Formanty takie jak sekcje powtarzane i tabele powtarzane są powiązane z grupami powtarzającymi się.

sekcja powtarzająca się

Do formantu w formularzu, który zawiera inne formanty, który powtarza stosownie do potrzeb. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą wstawić wiele sekcji.

tabela powtarzająca się

Formant w formularzu, który zawiera inne formanty w formacie tabeli i powtarzający stosownie do potrzeb. Podczas wypełniania formularza użytkownicy mogą wstawić wiele wierszy.

plik zasobu

Plik utworzony spoza programu InfoPath, takich jak HTML, XML lub XSD pliku, który zostanie dodany do szablonu formularza do obsługi funkcji formularza.

S

Początek strony

region przewijania

Formant zawierający inne formanty i który służy do wyświetlania pasków przewijania pionową lub poziomą. Regiony przewijania są używane tylko na potrzeby układu i nie są powiązane z pól lub grup w źródle danych.

pomocnicze źródło danych

Plik danych XML, baza danych lub usługa sieci Web, która jest używany przez formularza dla wpisów w polu listy lub do wykonywania akcji skryptów.

klawisz skrótu

Klawisz funkcyjny lub kombinacja klawiszy, takie jak F5 lub CTRL + A, który umożliwia wykonywanie polecenia menu. Klawisz dostępu jest natomiast kombinacji klawiszy, takich jak ALT + F, która powoduje przeniesienie fokusu z menu, polecenia lub kontrolki.

menu skrótów

Menu, który zawiera listę poleceń dotyczącym określonego elementu. Aby wyświetlić menu skrótów, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni element, lub naciśnij klawisze SHIFT + F10.

zbiór witryn

Zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualnej, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn.

T

Początek strony

część szablonu

Część szablonu formularza, który można zapisać w celu ponownego użycia w różnych szablonach. Części szablonu typowe składa się z kontrolkami i źródła danych, a także może zawierać funkcje, takie jak połączenia danych, sprawdzanie poprawności danych i reguły.

pole tekstowe

Formant, w którym użytkownik może wprowadzić tekst. Pola z tekstem sformatowanym wprowadzania danych przy użyciu opcji formatowania tekstu.

U

Początek strony

adres URL

Adres określający protokół (na przykład HTTP lub FTP) i lokalizację obiektu, dokumentu, strony sieci Web lub innego miejsca docelowego w Internecie lub intranecie, na przykład: http://www.microsoft.com/.

URL

Zobacz Uniform Resource Locator.

szablon formularza użytkownika

Szablon formularzy obsługiwanych w przeglądarce, który został opublikowany z poziomu programu InfoPath i której nie ma potrzeby do przekazania przez administratora na serwerze z usług InfoPath Forms Services.

rola użytkownika

Wstępnie zdefiniowanej kategorii, którą można przypisać użytkownikom formularza na podstawie tytułu zadania lub innego kryterium. Role zwykle są używane w celu przedstawienia dostosowanych wersji formularza do różnych typów użytkowników.

V

Początek strony

ważny

Błąd podczas bezpłatne lub przyjęcia zgodnie z ustalonym zestawem reguł lub standardów. Na przykład dane wprowadzane w formularzu są prawidłowe, jeżeli spełniają kryteria określone w reguł sprawdzania poprawności danych formularza.

prawidłowy dokument XML

Właściwie sformatowanego dokumentu XML, która jest zgodna z określonego zestawu ograniczeń, zazwyczaj zdefiniowanym w schemacie XML.

VBScript

Zobacz języka Visual Basic Scripting Edition.

widok

Ustawienia wyświetlania specyficznych dla formularza, który może być zapisany z szablonu formularza i zastosować do danych formularza podczas jego wypełniania formularza. Użytkownicy mogą przełączać widoki, aby określić ilość danych wyświetlanych w formularzu.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Interpretowany, obiektowy język skryptu będącej podzbiór języka programowania Microsoft Visual Basic.

VSTA

Zobacz Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Początek strony

przeglądarka sieci Web

Oprogramowanie, które zinterpretowany HTML pliki, formatuje je na stronach sieci Web i wyświetla je. Przeglądarka sieci Web, na przykład Windows Internet Explorer można hiperłączy, transfer plików i odtwarzanie plików audio i wideo, które są osadzone na stronach sieci Web.

poprawnego XML

Dokument XML, która spełnia minimalne kryteria zgodności dokumentu XML.

przepływ pracy

Automatyczne przeniesienie dokumentów lub elementów w określonej kolejności akcji lub zadań związanych z procesem biznesowym. Przepływy pracy umożliwia spójne zarządzanie typowymi procesami biznesowymi, takich jak zatwierdzanie dokumentów lub przejrzeć.

X

Początek strony

XHTML

Zobacz Extensible Hypertext Markup Language.

Język XML

Zobacz Extensible Markup Language.

Atrybut XML

Para wartości z pola Nazwa oddzielone znakiem równości i zawarte w elemencie oznakowane, która modyfikuje funkcje danego elementu. Wszystkie wartości atrybutów XML są ciągami ujęte w cudzysłów.

Dane XML

Dane, które są zapisywane w formacie XML. Formularze programu InfoPath są zapisywane jako pliki danych XML.

element XML

Struktury danych XML, która składa się z tagu początkowego, tagu końcowego i informacji między znaczniki. Elementy mogą mieć atrybuty i zawierać inne elementy.

język XPath (XML Path Language)

Język używany do adresowania części dokumentu XML. Język XPath zapewnia też podstawowe ułatwienia do manipulowania ciągami, liczb i wartości logiczne.

schemat XML

Specyfikacja formalne napisanym w języku XML, która definiuje strukturę dokumentu XML, w tym nazwy elementów i typy danych sformatowanych, elementy, które mogą być wyświetlane w połączeniu, a które atrybuty są dostępne dla każdego elementu.

plik szablonu XML

Plik XML zawiera dane przykładowe, które jest wyświetlane w polach formularza zanim użytkownik wypełnia go.

Wyrażenie XPath

Zobacz język XML Path Language.

XSL

Zobacz Extensible Stylesheet Language.

transformacja XSL (XSLT)

Język, który jest używany do przekształcania dokumentów XML na inne rodzaje dokumentów, takich jak HTML lub XML. Jest przeznaczony do użytku w ramach XSL.

Przekształcenie XSLT

Zobacz Przekształcenie XSL.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×