Problemy związane ze znakowaniem, które mogą wystąpić podczas uaktualniania do programu SharePoint 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W programie SharePoint 2013 wprowadzono uproszczony interfejs użytkownika, który działa szybko i płynnie. Interfejs został zbudowany przy użyciu nowych stylów CSS, motywów oraz stron wzorcowych. Aby korzystać z tego nowego środowiska, trzeba uaktualnić interfejs użytkownika. Jednak zmiany wprowadzone w nowych rozwiązaniach są znaczne i mogą spowodować problemy z uaktualnianiem w niektórych przypadkach, gdy zastosowano znakowanie niestandardowe.

W programie SharePoint 2010 witryna mogła zostać oznakowana na różne sposoby. Na przykład mogła zostać oznakowana przez:

 • Zastosowanie niestandardowego arkusza stylów, który zastępuje domyślne style programu SharePoint.

 • Zastosowanie do witryny motywu niestandardowego (pliku THMX).

 • Skopiowanie i zmodyfikowanie jednej z gotowych do użycia stron wzorcowych programu SharePoint.

 • Utworzenie w witrynie publikowania całkowicie nowej niestandardowej strony wzorcowej używającej stylów niestandardowych, do której występują odwołania w niestandardowych układach stron.

Po uaktualnieniu zbioru witryn do programu SharePoint 2013 te typy dostosowań nie działają, ponieważ domyślne style CSS, motywy i strony wzorcowe zostały zmienione. Trzeba ponownie utworzyć znakowanie niestandardowe, używając nowych stylów, motywów lub stron wzorcowych dostępnych w programie SharePoint 2013, a następnie zastosować nowy, utworzony ponownie projekt do uaktualnionego zbioru witryn.

Zmiany w motywach, stronach wzorcowych oraz domyślnych stylach programu SharePoint były konieczne do utworzenia szybszego i płynniej działającego interfejsu oraz zapewnienia większej przewidywalności wykonywania kolejnych uaktualnień.

Jeśli więc zbiór witryn zawiera znakowanie niestandardowe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uaktualnieniem utworzyć najpierw zbiór witryn oceny do celów testowych, w którym można odtworzyć znakowanie niestandardowe w środowisku programu SharePoint 2013. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zbioru witryn oceny, zobacz Uaktualnianie zbioru witryn.

Następujące sekcje zawierają opis problemów związanych ze znakowaniem, które mogą wystąpić podczas uaktualniania do usługi SharePoint Online 2013.

Początek strony

Niestandardowy arkusz CSS

Najpopularniejszym sposobem stosowania znakowania niestandardowego w witrynie programu SharePoint 2010 jest utworzenie nowego pliku CSS zawierającego style, które zastępują domyślne style programu SharePoint.

Jednak aby nowy interfejs użytkownika był szybszy i działał płynniej, w programie SharePoint 2013 wprowadzono zasadnicze zmiany w implementacji arkuszy CSS:

 • Ograniczono rozmiar plików CSS.

 • Ograniczono poziomy zagnieżdżenia selektorów arkuszy CSS.

 • Dziedziczenie arkuszy CSS jest używane w maksymalnym zakresie.

 • Definicje klas znajdują się w jednym miejscu.

 • Powiązane klasy zgrupowano w pliku CSS.

 • Style wbudowane i deklaracja !mportant nie są używane z powodu niemożności ich zastąpienia.

 • Struktura i konwencja nazewnictwa stylów jest spójna.

W programie SharePoint 2013 struktura i konwencja nazewnictwa stylów jest spójna.

Część nazwy

ms -

<funkcja>-

<nazwa>

Objaśnienie

Wskazuje na klasę firmy Microsoft.

Nazwa funkcji, z którą jest skojarzony element, lub ciąg „core”, jeśli element jest podstawową częścią interfejsu użytkownika.

Opisowa nazwa elementu, taka jak tytuł, łącze itp.

Z powodu zmian w implementacji arkuszy CSS w programie SharePoint 2013 po wykonaniu uaktualnienia niestandardowe style CSS nie zostaną zastosowane do witryny. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, a następnie użyć witryny ze zbioru jako środowiska, w którym można określić nowe style programu SharePoint 2013, które trzeba zastąpić. Utwórz nowy plik CSS zawierający te style, a następnie zastosuj arkusz CSS do uaktualnionej witryny.

Początek strony

Motyw niestandardowy

W programie SharePoint 2010 plik THMX można utworzyć w programie pakietu Office, takim jak PowerPoint 2010. Następnie można przekazać utworzony plik motywu do programu SharePoint 2010 i zastosować motyw do witryny.

W programie SharePoint 2013 ulepszono aparat obsługi motywów, czyniąc obsługę motywów szybszą i bardziej elastyczną oraz ułatwiając uaktualnianie motywów. W modelu obsługi motywów korzysta się z adiustacji w stylu komentarzy w arkuszu CSS i zastępuje się części arkusza CSS na podstawie parametrów, takich jak czcionki i schematy kolorów, wybieranych przez użytkowników końcowych. W programie SharePoint 2013 motywy są definiowane przez pliki XML:

 • Plik SPColor.xml definiuje paletę kolorów, w której kolory mają nazwy semantyczne, dzięki czemu można precyzyjniej określić, których elementów interfejsu użytkownika będzie dotyczyć zmiana wartości koloru. Ponadto teraz motywy obsługują ustawienie krycia.

 • Plik SPFont.xml definiuje schemat czcionek oraz obsługuje wiele języków, czcionek bezpiecznych dla sieci Web i czcionek sieci Web.

Jednak uaktualnianie pliku THMX z programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013 nie jest obsługiwane. Jeśli do witryny programu SharePoint 2010 zastosowano motyw niestandardowy, po uaktualnieniu do programu SharePoint 2013 pliki motywów pozostaną w miejscu, ale motyw niestandardowy nie będzie już stosowany do witryny i zostanie przywrócony motyw domyślny.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, a następnie ponownie utworzyć motyw za pomocą nowych funkcji obsługi motywów w programie SharePoint 2013. Więcej informacji na temat nowych motywów zawierają następujące artykuły:

Początek strony

Kopiowanie i modyfikowanie jednej z gotowych do użycia stron wzorcowych

W programie SharePoint 2010 typowym sposobem wprowadzania drobnych dostosowań interfejsu użytkownika jest kopiowanie i modyfikowanie jednej z gotowych do użycia stron wzorcowych. Na przykład można zmodyfikować stronę wzorcową, aby usunąć funkcje lub ukryć je przed użytkownikami końcowymi.

Jednak po uaktualnieniu witryny programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013 strona wzorcowa zostaje zresetowana do domyślnej strony wzorcowej w programie SharePoint 2013. Z tego powodu po uaktualnieniu witryna nie będzie wyświetlana przy użyciu znakowania niestandardowego. Niestandardowa strona wzorcowa utworzona w programie SharePoint 2010 wciąż znajduje się w witrynie, ale nie należy stosować starej strony wzorcowej do nowej witryny, ponieważ witryna nie będzie renderowana w oczekiwany sposób.

W celu obsługi nowego interfejsu użytkownika w programie SharePoint 2013 wprowadzono zmiany w domyślnych stronach wzorcowych. Z tego powodu nie można zastosować strony wzorcowej utworzonej w programie SharePoint 2010 do witryny w programie SharePoint 2013.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, a następnie ponownie utworzyć stronę wzorcową w witrynie programu SharePoint 2013. Jeśli nowa strona wzorcowa działa zgodnie z oczekiwaniami, przenieś ją do nowego zbioru witryn i zastosuj do witryny. W przypadku witryn publikowania można za pomocą Menedżera projektowania wyeksportować, a następnie zaimportować stronę wzorcową jako część pakietu projektu; można również przenieść stronę wzorcową jako część rozwiązania w trybie piaskownicy lub przekazać plik do galerii stron wzorcowych.

Początek strony

Niestandardowa strona wzorcowa w witrynie publikowania

Jeśli potrzebujesz całkowicie oznakowanej witryny, na przykład witryny intranetowej służącej do komunikacji w firmie, użyj witryny publikowania z w pełni niestandardową stroną wzorcową i niestandardowymi układami stron dołączonymi do niestandardowej strony wzorcowej.

Jednak po uaktualnieniu witryny programu SharePoint 2010 do programu SharePoint 2013 strona wzorcowa zostaje zresetowana do domyślnej strony wzorcowej w programie SharePoint 2013. Z tego powodu po uaktualnieniu witryna nie będzie wyświetlana przy użyciu znakowania niestandardowego. Niestandardowa strona wzorcowa i układy stron utworzone w programie SharePoint 2010 wciąż znajdują się w witrynie, ale nie należy stosować starej strony wzorcowej do nowej witryny, ponieważ witryna nie będzie renderowana w oczekiwany sposób.

Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw utworzyć zbiór witryn oceny, który jest witryną publikowania, a następnie ponownie utworzyć stronę wzorcową w witrynie programu SharePoint 2013. Jeśli nowa strona wzorcowa działa zgodnie z oczekiwaniami, wyeksportuj ją jako część pakietu projektu, zaimportuj pakiet projektu do nowego zbioru witryn, a następnie zastosuj nową stronę wzorcową do witryny.

Niestandardowe symbole zastępcze zawartości na niestandardowej stronie wzorcowej

Ważne: Jeśli niestandardowa strona wzorcowa i niestandardowe układy stron zawierają ten sam niestandardowy symbol zastępczy zawartości, po wykonaniu uaktualnienia może wystąpić błąd, który uniemożliwi renderowanie strony głównej witryny. Zamiast tego po wykonaniu uaktualnienia może pojawić się komunikat o błędzie „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.

Aby ustalić, czy ten problem dotyczy Twojej sytuacji, możesz utworzyć zbiór witryn oceny, który jest również witryną publikowania, a następnie jako stronę wzorcową ustawić gotową do użycia stronę wzorcową programu SharePoint 2013. Jeśli witryna zostanie wyrenderowana, problem nie występuje. Jeśli witryna nie zostanie wyrenderowana i pojawi się komunikat o nieoczekiwanym błędzie z identyfikatorem korelacji, problem prawdopodobnie dotyczy Twojej sytuacji.

Aby rozwiązać ten problem, zrób tak:

 1. Utwórz zbiór witryn oceny, który jest zbiorem witryn publikowania.

 2. Utwórz nową stronę wzorcową programu SharePoint 2013.

 3. Dodaj niestandardowy symbol zastępczy zawartości do strony wzorcowej programu SharePoint 2013.

 4. Zastosuj tę nową stronę wzorcową do witryny.

 5. Utwórz układ stron, który nie zawiera niestandardowego symbolu zastępczego zawartości. Układ stron zostanie skojarzony z nową stroną wzorcową, która została zastosowana do witryny.

 6. Wprowadź odpowiednie zmiany, tak aby na wszystkich stronach zamiast starego układu stron był używany nowy układ stron. Możesz to zrobić ręcznie, edytując każdą stronę w przeglądarce i używając opcji na Wstążce, lub programowo za pomocą modelu obiektowego po stronie klienta, który działa również w usłudze Office 365.

 7. Usuń stary układ stron, który zawiera niestandardowy symbol zastępczy zawartości.

Zalecamy, aby nie dodawać niestandardowych symboli zastępczych zawartości do niestandardowej strony wzorcowej ani do układów stron.

Zobacz też

Konfigurowanie wersji zbioru witryn i uaktualnianie ustawień

Uaktualnianie zbioru witryn

Pliki niestandardowe odnalezione podczas kontroli kondycji zbioru witryn

Typy zawartości powodujące konflikty odnalezione podczas kontroli kondycji zbioru witryn

Brakujące nadrzędne typy zawartości podczas kontroli kondycji zbioru witryn

Brakujące szablony witryn odnalezione podczas kontroli kondycji zbioru witryn

Rozwiązywanie problemów z uaktualnianiem zbioru witryn

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×