Prezentowanie danych na wykresie lub schemacie

Ważne   Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Microsoft Office Excel 2007, użytkownik może korzystać z zaawansowanych funkcji tworzenia wykresów pakietu Microsoft Office 2007. Jeśli program Office Excel 2007 nie jest zainstalowany, podczas tworzenia nowego wykresu w programie Microsoft Office Word 2007 zostanie otwarty program Microsoft Graph, a następnie wyświetlony wykres, którego dane będą skojarzone z danymi w tabeli zwanej arkuszem danych. W arkuszu danych można wprowadzać własne dane, importować do niego dane z pliku tekstowego, a także wklejać dane pochodzące z innego programu.

W tym artykule

Wykresy i schematy w programie Word 2007 — informacje

Wybieranie typu wykresu lub schematu i wstawianie danych

Rozmieszczanie danych na potrzeby wykresu lub schematu

Wykresy i schematy w programie Word 2007 — informacje

Program Office Word 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów i schematów, za pomocą których można przedstawiać odbiorcom informacje o stanie zapasów, zmianach organizacyjnych, wielkości sprzedaży i wiele innych danych. Wykresy są w pełni zintegrowane z programem Office Word 2007. Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Excel, użytkownik może tworzyć wykresy programu Excel w programie Word, klikając przycisk Wykres na Wstążce (karta Wstawianie, grupa Ilustracje), a następnie modyfikować je i formatować za pomocą narzędzi wykresu. Utworzone wykresy zostaną osadzone w programie Office Word 2007, a dane wykresu będą przechowywane w arkuszu programu Excel zawartym w pliku programu Word.

Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

Możliwe jest także skopiowanie wykresu z programu Excel do programu Office Word 2007. Skopiowany wykres można osadzić jako statyczny zestaw danych lub połączyć ze skoroszytem. W przypadku wykresu połączonego z dostępnym skoroszytem można określić, że przy każdym otwarciu wykresu mają być automatycznie sprawdzane zmiany w połączonym skoroszycie.

Uwaga   Podczas pracy w trybie zgodności w programie Word można wstawić wykres za pomocą programu Microsoft Graph zamiast programu Excel.

Wykres albo schemat można dodać do dokumentu na dwa różne sposoby:

 • Można wstawić wykres do dokumentu, obiekt osadzony go.    W przypadku osadzenia danych z wykresu programu Excel w programie Word są one edytowane w programie Office Excel 2007, a arkusz jest zapisywany w dokumencie programu Word.

 • Można wkleić wykres programu Excel do prezentacji i połączyć z danymi w programie Office Excel 2007    Podczas kopiowania wykresu z programu Office Excel 2007 i wklejania go do dokumentu dane z wykresu zostają połączone z arkuszem programu Excel. Arkusz programu Excel jest osobnym plikiem i nie jest zapisywany w dokumencie programu Word. Ze względu na to, że arkusz programu Excel nie jest częścią dokumentu programu Word, w celu zmiany danych na wykresie należy w tym przypadku zmienić dane w połączonym arkuszu programu Office Excel 2007.

Wykres utworzony na podstawie przykładowych danych

Wykres w programie Word utworzony na podstawie przykładowych danych z arkusza programu Excel

Uwagi   

Początek strony

Wybieranie typu wykresu lub schematu i wstawianie danych

Wstawianie wykresu przez osadzenie go w prezentacji

Poniższe czynności należy wykonać, aby zachować dane, które zostały skojarzone z wykresem w programie Word:

 1. W programie Word kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić wykres.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Wykres.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie wykresu kliknij wykres, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Office Excel 2007 zostanie uruchomiony w podzielonym oknie, w którym zostanie wyświetlony arkusz zawierający przykładowe dane.

  Przykładowe dane do wykresu

 4. W programie Excel zamień dane przykładowe, klikając komórkę arkusza, a następnie wpisując odpowiednie dane.

  Możesz też zamienić przykładowe etykiety osi w Kolumnie A i pozycje legendy w Wierszu 1.

  Uwaga   Po zaktualizowaniu danych w arkuszu wykres w programie Word zostanie również automatycznie zaktualizowany.

 5. W programie Excel kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 6. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz w wybierz folder lub dysk, do którego chcesz zapisać arkusz.

  Porada   Aby zapisać arkusz w nowym folderze, kliknij przycisk Utwórz nowy folder Obraz przycisku.

 7. W polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 9. W programie Excel kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Zamknij.

Wklejanie wykresu programu Excel do dokumentu i tworzenie połączenia z danymi w programie Excel

Istnieje możliwość utworzenia arkusza programu Excel zawierającego łącze do dokumentu programu Word. Zaktualizowanie danych w arkuszu programu Excel będzie powodowało zaktualizowanie danych w dokumencie programu Word.

Aby utworzyć połączenie z danymi w zewnętrznym arkuszu programu Office Excel 2007, należy wykonać poniższe czynności. Po utworzeniu wykres programu Office Excel 2007 i jego skopiowaniu należy wkleić go do dokumentu programu Word. Po zaktualizowaniu danych w programie Office Excel 2007 wykres w programie Word również zostanie zaktualizowany.

 1. W programie Excel wybierz wykres, klikając jego obramowanie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij.

  Wykres zostanie usunięty, ale dane pozostaną w programie Excel.

 2. W programie Word kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz wstawić wykres.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wklej.

  Przycisk Opcje wklejania wskazuje, że wykres jest połączony z danymi w programie Excel.

 4. Zapisz dokument programu Word zawierający wykres połączony z danymi w programie Excel.

  Po ponownym otwarciu dokumentu programu Word kliknij przycisk Tak, aby zaktualizować dane z programu Excel.

Uwaga   Graficzne reprezentacje informacji można również tworzyć przy użyciu grafik SmartArt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grafiki SmartArt.

Początek strony

Rozmieszczanie danych na potrzeby wykresu lub schematu

Na większości wykresów, takich jak wykresy kolumnowe i słupkowe, można przedstawić dane rozmieszczone w wierszach lub kolumnach arkusza programu Excel. Niektóre typy wykresów, na przykład wykresy kołowe i bąbelkowe, wymagają jednak szczególnego rozmieszczenia danych.

Wykres

Rozmieszczenie danych

Kolumnowy

Słupkowy

Liniowy

Warstwowy

Powierzchniowy

Radarowy

W kolumnach lub w wierszach, na przykład:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Druga metoda:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Kołowy

Pierścieniowy

(z jedną serią)

W jednej kolumnie lub wierszu danych i w jednej kolumnie lub wierszu etykiet danych, na przykład:

A

1

B

2

C

3

Druga metoda:

A

B

C

1

2

3

Kołowy

Pierścieniowy

(z więcej niż jedną serią)

W wielu kolumnach lub wierszach danych i w jednej kolumnie lub wierszu etykiet danych, na przykład:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Druga metoda:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

XY (punktowy)

Bąbelkowy

W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i/lub wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

X

Y

Rozmiar bąbelków

1

2

3

4

5

6

Giełdowy

W kolumnach lub wierszach w poniższej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat:

Wysokie wartości, niskie wartości i wartości zamknięcia, na przykład:

Data

Najwyższa cena

Najniższa cena

Cena zamknięcia

01-01-2002

46,125

42

44,063

Druga metoda:

Data

01-01-2002

Najwyższa cena

46,125

Najniższa cena

42

Cena zamknięcia

44,063

Początek strony

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język