Praca ze strukturą i zawartością witryny

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając ze strony Struktura i zawartość witryny, można zarządzać strukturą i zawartością zbioru witryn programu SharePoint. W programie Microsoft Office SharePoint Server 2007 nawigacja jest generowana dynamicznie na podstawie hierarchii zbioru witryn. Oznacza to, że gdy zostanie zmieniona struktura witryny (na przykład w wyniku przeniesienia podwitryny) zmiana ta jest uwzględniana w nawigacji witryny. Miejsce wyświetlania elementu w nawigacji witryny odzwierciedla nową lokalizację odpowiadającej mu podwitryny. Ta strona umożliwia więcej niż tylko zmianę struktury witryny. Można tu zarządzać zawartością, wykonując inne czynności na listach i elementach list. Na przykład można zaewidencjonować, wyewidencjonować, opublikować lub skopiować elementy.

Ważne: 

 • Począwszy od października 2018 zawartość i struktura witryny zostaje usunięte w usłudze SharePoint Online. Łącze ustawienia na stronie SiteManager.aspx zostanie usunięty z usługi SharePoint Online i bezpośredni dostęp będzie ograniczona do Administratorzy zbiorów witryn do marca 2019.

 • Zalecamy korzystanie z pliku, przenoszenie i kopiowanie zarządzanie strukturą i zawartością witryny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kopiowanie plików i folderów między OneDrive oraz witryn programu SharePoint.

Aby ułatwić użytkownikom obsługę strony Struktura i zawartość witryny, została ona zaprojektowana tak, aby była podobna do Eksploratora Windows. Hierarchię zbioru witryn można zobaczyć w okienku nawigacji w postaci widoku drzewa w lewej części strony Struktura i zawartość witryny. W prawej części znajduje się okienko listy, w którym wyświetlane są elementy.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do strony Zawartość i struktura witryny, trzeba mieć co najmniej uprawnienia Współtworzenie.

Co chcesz zrobić?

Przechodzenie do strony Zawartość i struktura witryny

Akcje — informacje

Zaznaczanie wielu elementów

Kopiowanie elementów

Przenoszenie elementów.

Usuwanie elementów

Pokazywanie lub ukrywanie zasobów pokrewnych

Raporty dotyczące zawartości i struktury witryny — informacje

Wyświetlanie raportów

Przechodzenie do strony Zawartość i struktura witryny

Do strony Zawartość i struktura witryny można przejść za pośrednictwem menu Akcje witryny. Jeśli użytkownik znajduje się na najwyższym poziomie witryny, ten element menu będzie widoczny w menu Akcje witryny. Jeśli użytkownik znajduje się w podwitrynie, można najpierw przejść do strony Ustawienia witryny, a następnie do strony Zawartość i struktura witryny.

Uwaga: Pozostałe procedury w tym temacie zostały opisane przy założeniu, że użytkownik zna już sposób przechodzenia do strony Zawartość i struktura witryny przy użyciu poniższej procedury.

 1. Kliknij polecenie Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj zawartością i strukturą.

 2. Jeśli na liście nie ma polecenia Zarządzaj zawartością i strukturą, wykonaj następujące kroki:

  1. Wskaż polecenie Ustawienia witryny, kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny, a następnie w obszarze Administracja zbioru witryn kliknij polecenie Przejdź do ustawień witryny najwyższego poziomu.

  2. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Zawartość i struktura.

 3. Zostanie wyświetlona strona Zawartość i struktura witryny.

 4. Aby powrócić do strony Ustawienia witryny na pasku narzędzi listy kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

Początek strony

Akcje — informacje

Dla każdego elementu na stronie, zarówno w okienku nawigacji jak i w okienku listy, dostępne jest menu kontekstowe, którego można używać do wykonywania typowych czynności. Z menu kontekstowego można wybierać typowe akcje programu Windows SharePoint Services 3.0, które można też wykonać w innych miejscach interfejsu użytkownika. Można korzystać z funkcji publikowania, takich jak zaewidencjonowanie, wyewidencjonowanie, odrzucenie wyewidencjonowania, przesłanie do zatwierdzenia lub publikowanie elementów. Dodatkowo można zmienić strukturę zbioru witryn przez przenoszenie, kopiowanie lub rekurencyjne usuwanie witryn. Gdy zawartość zostanie skopiowana, przeniesiona lub usunięta, łącza skojarzone z tą zawartością zostaną także zaktualizowane.

Akcje, które są dostępne dla elementu na stronie Zawartość i struktura witryny, zależą od kontekstu oraz od stanu elementu. Na przykład jeśli element zostanie wyewidencjonowany, akcja wyewidencjonowania stanie się niedostępna. Dostępne akcje zależą od kontekstu zabezpieczeń bieżącego użytkownika. Oprócz tego, czy dana akcja jest włączona dla funkcji, akcje włączone lub nawet tylko wyświetlone zależą od innych czynników, takich jak typ listy, na której znajduje się element, lub od tego, czy w zbiorze witryn są włączone pewne funkcje takie jak publikowanie.

Akcja odrzucenia wyewidencjonowania, która umożliwia cofnięcie akcji wyewidencjonowania pojedynczego elementu lub wielu elementów dla innego użytkownika, przywraca elementy do stanu, w którym były one po raz ostatni wyewidencjonowane. Może się na przykład zdarzyć, że pracownik zapomni zaewidencjonować pliki przed wyjazdem na urlop. W takim przypadku kierownik może użyć akcji odrzucenia wyewidencjonowania, aby zwolnić te pliki.

Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko na stronie Zarządzanie strukturą i zawartością i to pod warunkiem, że dany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.

Początek strony

Zaznaczanie wielu elementów

Na stronie Struktura i zawartość witryny każdą akcję, którą można wykonać na pojedynczym elemencie, można też wykonać na wielu elementach, jeśli najpierw zostaną zaznaczone elementy, a potem zostanie wybrana akcja.

 1. Na stronie Struktura i zawartość witryny w obszarze Typ kliknij przycisk Zaznacz wszystkie elementy.

  • Usuń zaznaczenie elementów, na których nie chcesz wykonywać akcji.

  • Aby zaznaczyć pojedynczy element, zaznacz pole wyboru przy tym elemencie.

 2. Kliknij polecenie Akcje, a następnie kliknij akcję, którą chcesz wykonać.

Początek strony

Kopiowanie elementów.

Można kopiować całe podwitryny lub listy do innych podwitryn w hierarchii zbioru witryn, można też kopiować pojedyncze elementy listy do innej zgodnej listy. Jednak nie można użyć akcji kopiowania do utworzenia duplikatu elementu na tej samej liście.

Po wykonaniu akcji kopiowania nawigacja w witrynie jest aktualizowana we wszystkich składnikach nawigacji, przy czym uwzględnia się, że witryny, listy lub elementy list znajdują się w dwóch lokalizacjach.

 1. Na stronie Zawartość i struktura witryny zaznacz element lub wiele elementów do skopiowania.

 2. Kliknij opcję Akcje, a następnie opcję Kopiuj.

 3. W oknie dialogowym Kopiowanie wybierz lokalizację docelową, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Elementy źródła jest sprawdzana poprawność, aby upewnić się, że jest ono zgodne z kontener docelowy. Jeśli sprawdzanie poprawności Określa:

  • element jest zgodny, zostanie on skopiowany i zostanie wyświetlona strona Zawartość i struktura witryny;

  • element jest niezgodny, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i element nie zostanie skopiowany.

Początek strony

Przenoszenie elementów.

Można przenosić poszczególne elementy listy lub całe podwitryny do innej podwitryny w obrębie zbioru witryn. Podwitrynę można przenieść tak, aby znalazła się ona bezpośrednio pod najwyższym poziomem w hierarchii zbioru witryn lub pod inną podwitryną w hierarchii zbioru witryn. Podczas przenoszenia podwitryny przenoszona jest również cała zawartość tej podwitryny. Nie można jednak przenieść samej listy (na przykład samej biblioteki dokumentów) do innej podwitryny.

Nawigacja jest generowana automatycznie na podstawie hierarchii zbioru witryn, więc po przeniesieniu podwitryny lub elementu składniki nawigacji są automatycznie aktualizowane, aby nowa lokalizacja elementu lub podwitryny została uwzględniona w nawigacji.

Akcja przenoszenia może służyć do sprawnej przebudowy witryny. Na przykład może się okazać, że konieczna jest przebudowa nawigacji witryny lub przeniesienie podwitryny działu, ponieważ w ramach reorganizacji został on przeniesiony do innej grupy.

 1. Na stronie Zawartość i struktura witryny zaznacz element lub wiele elementów do przeniesienia.

 2. Kliknij polecenie Akcje, a następnie kliknij polecenie Przenieś.

 3. W oknie dialogowym Przenoszenie wybierz lokalizację docelową, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Elementy źródłowe są sprawdzane pod kątem poprawności, aby zapewnić ich zgodność z kontenerem docelowym. Jeśli podczas sprawdzania poprawności okaże się, że:

  • element jest zgodny, zostanie on przeniesiony i zostanie wyświetlona strona Zawartość i struktura witryny;

  • element jest niezgodny, zostanie komunikat o błędzie i element nie zostanie przeniesiony.

Początek strony

Usuwanie elementów

Ta funkcja umożliwia administratorowi witryny reorganizację witryny bez konieczności usuwania pojedynczo każdego elementu. Można usuwać całe podwitryny lub poszczególne elementy z hierarchii zbioru witryn.

Jeśli dla witryny jest włączona opcja kosza, elementy usunięte z listy można odzyskać. Jednak usunięcie podwitryny jest drastycznym krokiem; cała gałąź zostaje nieodwracalnie usunięta, nawet jeśli włączona jest opcja kosza.

Uwaga: Jeśli po prostu nie chcesz, aby podwitryna lub strona była wyświetlana, nie usuwaj jej; zamiast tego przejdź do strony Opcje nawigacji i użyj funkcji Ukryj.

 1. Na stronie Zawartość i struktura witryny wskaż w widoku drzewa podwitrynę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę.

 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Usuń.

 3. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem: Usunięcie wybranych witryn spowoduje nieodwracalne usunięcie ich zawartości i informacji o użytkownikach. Wszystkie podwitryny zawarte w tych witrynach również zostaną nieodwracalnie utracone.

 4. W oknie dialogowym ostrzeżenia kliknij przycisk Tak.

 5. Ze względu na to, że usuwanie trwa długo, wyświetlana jest strona sieci Web Wykonywanie operacji usuwania.

 6. Po ukończeniu operacji przeglądarka automatycznie ładuje stronę Zarządzanie zawartością i strukturą.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie zasobów pokrewnych

Ta funkcja ta służy do ustalania, które zasoby są wywoływane przez element. Zasoby są dowolnymi elementami używanymi na stronie, takimi jak układ strony, obrazy, arkusze stylów kaskadowych (CSS, Cascading Style Sheets), łącza z danej strony do innych stron, łącza do danej strony ze zbioru witryn i łącza do lub z danej strony. Identyfikacja zasobów związanych z elementem jest szczególnie przydatna na przykład przy usuwaniu obrazu. Po ustaleniu zależności dotyczących tego obrazu można odpowiednio zaktualizować łącza lub zasoby.

Ta funkcja pokazuje tylko zasoby powiązane z jednym, wybranym elementem. Jeśli w chwili kliknięcia polecenia Pokaż zasoby pokrewne nie jest zaznaczony żaden element, jest wybierany pierwszy element z okienka listy. Po zaznaczeniu na liście innego elementu wyświetlane są zasoby dotyczące tego elementu.

Aby pokazać zasoby pokrewne   

 1. Na stronie Zawartość i struktura witryny kliknij na pasku narzędzi listy polecenie Pokaż zasoby pokrewne.

 2. Zostanie wyświetlone okienko Zasoby pokrewne do strony.

 3. Jeśli nie został zaznaczony żaden element, raport zostanie utworzony dla elementu, który byłby pierwszy na liście posortowanej w kolejności alfabetycznej.

Aby ukryć zasoby pokrewne   

 1. Na stronie Zawartość i struktura witryny kliknij na pasku narzędzi listy polecenie Ukryj zasoby pokrewne.

 2. Okienko Zasoby pokrewne do strony nie będzie już wyświetlane.

Początek strony

Raporty dotyczące zawartości i struktury witryny — informacje

Po zainstalowaniu programu Office SharePoint Server 2007 jest dostępnych siedem typów raportów. Gdy użytkownik wybierze raport, zwracane są wszystkie pasujące do filtra elementy w bieżącej witrynie i w podwitrynach bieżącej witryny.

Uwaga: Aby ustalić kontener dla elementu w raporcie, można wskazać kolumnę nazwy, a ścieżka zostanie wyświetlona na pasku stanu przeglądarki.

Jeśli nie masz odpowiednich uprawnień do swojej witryny, możesz tworzyć raport lub edytować raporty, aby dostosować je do swojej sytuacji lub środowiska. Na przykład autorzy mogą mieć trudności ze zlokalizowaniem wszystkich stron, nad którymi pracują w obrębie całego zbioru witryn. Uruchamiając raport mogą znaleźć wszystkie te elementy, a następnie w widoku raportu mogą wykonywać akcje na tych elementach w taki sam sposób jak w widoku Wszystkie dokumenty.

Ze względu na to, że raporty są elementami na liście, nowo utworzony raport jest automatycznie aktualizowany. Z tego samego powodu raporty mogą być one objęte kontrolą wersji, więc muszą być sprawdzone przed rozpoczęciem edycji.

Wyświetlanie raportów

 1. Aby wyświetlić raport, wybierz jedną z następujących metod:

  • Na stronie Zawartość i struktura witryny z menu Widok wybierz odpowiedni raport.

  • Kliknij polecenie Akcje witryny, wskaż polecenie Wyświetl raporty, a następnie wybierz raport.

 2. Na stronie Zawartość i struktura witryny zostanie otwarty wybrany raport.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×