Praca ze składnikami Web Part programu Outlook Web Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Składniki Web Part programu Outlook Web Access umożliwiają wyświetlanie w witrynie programu SharePoint wybranej zawartości folderów konta e-mail obsługiwanego przez program Microsoft Exchange Server 2003–2007. W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można dostosować grupę Moja witryna za pomocą składników Web Part.

Ważne: Omawiane tu składniki Web Part są połączone z serwerem programu Office Outlook Web Access organizacji, a nie bezpośrednio z programem Microsoft Exchange Server. Aby skonfigurować składniki Web Part programu Outlook Web Access, należy zapytać w dziale informatycznym organizacji o adres URL serwera programu Outlook Web Access.

W tym artykule

Omówienie składników Web Part programu Outlook Web Access

Dodawanie składnika Web Part programu Outlook Web Access do strony

Korzystanie ze składników Web Part programu Outlook Web Access

Moja skrzynka odbiorcza oraz Mój Folder poczty

Moje kontakty

Mój kalendarz

Strona Moje zadania

Używanie programu Outlook Web Access z poziomu witryny programu SharePoint

Używanie składników Web Part aplikacji Outlook Web App w usłudze SharePoint Online

Omówienie składników Web Part programu Outlook Web Access

Istnieje pięć składników Web Part programu Outlook Web Access. Można ich używać w połączeniu z programem Microsoft Exchange Server w wersji od 2003 do 2007:

 • Mój kalendarz

 • Moje kontakty

 • Moje zadania

 • Moja skrzynka odbiorcza

 • Mój folder poczty

Składniki te warto stosować przede wszystkim w witrynach z grupy Moja witryna, ponieważ zawartość folderów będzie widoczna tylko dla użytkownika danego konta (lub kogoś, kto może się zalogować do tego konta programu Exchange). Umieszczenie jednego z powyższych składników Web Part w witrynie udostępnionej innym użytkownikom spowoduje, że zobaczą oni w składniku Web Part ekran logowania do programu Outlook Web Access.

Składnik Web Part o nazwie Moja skrzynka odbiorcza w witrynie z grupy Moja witryna

Każdy składnik Web Part służy do wyświetlania informacji z jednego z folderów konta e-mail, można zatem określić, które informacje mają być prezentowane w witrynie. Składniki Web Part ułatwiają prezentowanie określonych informacji, np. zadań, bez potrzeby wyświetlania wszystkich informacji z programu Outlook. Aby umieścić w witrynie programu SharePoint pełny zakres funkcji programu Outlook, należy użyć składnika Web Part widoku strony połączonego z adresem URL serwera programu Outlook Web Access.

Wszystkie składniki Web Part programu Outlook Web Access zapewniają dwukierunkową komunikację z kontem e-mail obsługiwanym przez program Exchange Server. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w składniku Web Part są widoczne w programie Outlook.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Dodawanie składnika Web Part programu Outlook Web Access do strony

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Polecenie Edytuj na karcie Edytowanie

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj stronę jest wyłączone, być może nie masz uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 1. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 2. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Outlook Web App.

 3. W obszarze Składniki Web Part wybierz składnik Web Part programu Outlook Web Access, który ma zostać dodany do strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Wskaż składnik Web Part na stronie, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 5. W polu Adres serwera poczty w sekcji Konfiguracja poczty okienka narzędzi wpisz adres URL serwera programu Outlook Web Access, np. https://mail.contoso.com.

 6. W polu Skrzynka pocztowa wpisz swój adres e-mail, np. anna@contoso.com.

 7. Skonfiguruj pozostałe opcje składnika Web Part stosownie do potrzeb.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zakończyć pracę w okienku narzędzi, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby zobaczyć efekt zmian bez zamykania okienka narzędzi.

 9. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zakończ edycję.

Uwaga: Podczas korzystania ze wszystkich składników Web Part z wyjątkiem składnika o nazwie Moje kontakty można zmieniać widok na inny. Jeśli dla składnika Web Part o nazwie Moje kontakty wybrano widok Dwa wiersze, nie można go zmienić podczas używania tego składnika.

Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Korzystanie ze składników Web Part programu Outlook Web Access

Moja skrzynka odbiorcza oraz Mój folder poczty

Składnik Web Part o nazwie Moja skrzynka odbiorcza oraz składnik Web Part o nazwie Mój folder poczty umożliwiają:

 • Sortowanie list wiadomości według nagłówka dowolnej kolumny.

 • Usuwanie wiadomości.

 • Zmienianie kategorii i wskaźników monitowania.

Aby odczytać treść wiadomości, należy kliknąć jej temat. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access.

Aby wysłać wiadomość, należy kliknąć tytuł składnika Web Part. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access.

Moje kontakty

Podczas wyświetlania składnika Web Part o nazwie Moje kontakty można wykonywać następujące czynności:

 • Sortowanie listy kontaktów według nagłówka dowolnej kolumny.

 • Usuwanie kontaktu.

 • Zmienianie kategorii i wskaźników monitowania.

Aby dodać lub edytować kontakt, należy kliknąć tytuł składnika Web Part. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access.

Mój kalendarz

Podczas wyświetlania tego składnika Web Part można wykonywać następujące czynności:

 • Wybieranie widoku Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc.

 • Usuwanie terminu.

Aby wyświetlić lub edytować termin, należy kliknąć go dwukrotnie. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access. Po zalogowaniu się użytkownika zostanie wyświetlone okno dialogowe terminu.

Aby dodać termin, należy kliknąć dwukrotnie odpowiednią datę i godzinę. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access. Po zalogowaniu się użytkownika zostanie wyświetlone okno dialogowe terminu.

Za pomocą przycisku Nowy na pasku narzędzi kalendarza można utworzyć nowy termin, wezwanie na spotkanie, wiadomość e-mail lub kontakt. Należy kliknąć strzałkę w dół obok przycisku Nowy, a następnie kliknąć element, który ma zostać utworzony. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do programu Outlook Web Access. Po zalogowaniu się użytkownika zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe.

Moje zadania

Podczas wyświetlania składnika Web Part o nazwie Moje zadania można wykonywać następujące czynności:

 • Sortowanie zadań według nagłówka dowolnej kolumny.

 • Oznaczanie zadania jako ukończonego.

 • Zmienianie kategorii i wskaźników monitowania.

 • Dodawanie zadania.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Używanie programu Outlook Web Access z poziomu witryny programu SharePoint

Zastosowanie składnika Web Part podglądu strony umożliwia wyświetlenie w witrynie programu SharePoint strony programu Outlook Web Access wraz z całym kontem programu Outlook (widoczne będą wszystkie foldery).

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj stronę jest wyłączone, możesz nie mieć uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Składnik Web Part.

  Polecenie Składnik Web Part

 3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Multimedia i zawartość.

 4. W obszarze Składniki Web Part wybierz składnik Web Part o nazwie Podgląd strony, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Na stronie wskaż składnik Web Part podglądu strony, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 6. Upewnij się, że w obszarze Podgląd strony w okienku narzędzi jest zaznaczona pozycja Strona sieci Web. W polu Łącze wpisz adres URL serwera programu Outlook Web Access, np. https://mail.contoso.com.

 7. Być może zechcesz dostosować wysokość składnika Web Part w okienku narzędzi, aby wyświetlać odpowiednio dużą część interfejsu programu Outlook Web Access. Aby to zrobić, kliknij pozycję Wygląd w obszarze Czy składnik Web Part powinien mieć ustaloną wysokość, kliknij pozycję Tak, a następnie wpisz liczbę pikseli, na przykład 500.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zakończyć pracę w okienku narzędzi, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby zobaczyć efekt zmian bez zamykania okienka narzędzi.

 9. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Początek strony

Używanie składników Web Part aplikacji Outlook Web App w usłudze SharePoint Online

Składniki Web Part aplikacji Outlook Web App nie działają poprawnie, gdy są używane wraz z usługą Exchange Online w usłudze Office 365 w wersji beta. Jednak do wyświetlania informacji aplikacji Outlook Web App w usłudze SharePoint Online można użyć składnika Web Part podglądu strony.

 1. Z poziomu strony kliknij kartę Strona na wstążce, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

  Uwaga: Jeśli polecenie Edytuj stronę jest wyłączone, możesz nie mieć uprawnień do edytowania strony. Skontaktuj się z administratorem.

 2. Kliknij miejsce na stronie, w którym chcesz dodać składnik Web Part, kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij pozycję Więcej składników Web Part.

 3. W obszarze Wszystkie kategorie kliknij pozycję Multimedia i zawartość.

 4. Kliknij składnik Web Part Podgląd strony, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 5. Na stronie wskaż składnik Web Part podglądu strony, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 6. Upewnij się, że w obszarze Podgląd strony w okienku narzędzi jest zaznaczona pozycja Strona sieci Web. W polu Łącze wpisz adres URL dla aplikacji Outlook Web App. Pamiętaj, że adres URL programu Outlook musi zawierać parametr exsvurl=1. Na przykład adres URL programu Outlook zwykle przypomina taki: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.com, gdzie obszar usługi SharePoint Online „contoso.onmicrosoft.com” to adres URL użyty podczas tworzenia konta dla subskrypcji usługi Office 365. Aby uzyskać więcej szczegółów o określaniu adresu URL programu Outlook wprowadzanego w polu Łącze, zobacz „Używanie składników Web Part aplikacji Outlook Web App” poniżej.

 7. Być może zechcesz dostosować wysokość składnika Web Part w okienku narzędzi, aby wyświetlać odpowiednio dużą część interfejsu programu Outlook Web Access. Aby to zrobić, kliknij pozycję Wygląd w obszarze Czy składnik Web Part powinien mieć ustaloną wysokość, kliknij pozycję Tak, a następnie wpisz liczbę pikseli, na przykład 500.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zakończyć pracę w okienku narzędzi, lub kliknij przycisk Zastosuj, aby zobaczyć efekt zmian bez zamykania okienka narzędzi.

 9. Po zakończeniu edytowania strony kliknij kartę Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

Aby uzyskać dodatkowe porady dotyczące określania adresu URL programu Outlook, takie jak parametry, które można dodać, aby wyświetlić określone strony lub widoki zobacz Przy użyciu aplikacji Outlook Web App składników Web Part na Microsoft TechNet.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×