Praca ze składnikami Web Part filtrów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składniki Web Part filtrów zmieniają widok danych wyświetlanych w innym składniku Web Part na podstawie określonych kryteriów. Składnik Web Part filtru może np. służyć do wyświetlenia w sprawozdaniu finansowym tylko wartości z danego roku albo do wyświetlenia na liście uczniów tylko tych osób, które już wykonały pewne zadanie.

Składnik Web Part filtru może powodować wyświetlenie na stronie ikony filtru i wymaganie od użytkownika wprowadzenia pewnych danych, np. daty lub tekstu, na podstawie których określone zostaną kryteria filtrowania. Składniki Web Part filtrów mogą też działać automatycznie — mogą nie być widoczne na stronie, a jako kryteria filtrowania przyjmować dane podawane przez kolejny składnik Web Part, na przykład składnik filtru bieżącego użytkownika. Składniki Web Part filtrów, które nie są widoczne na stronie, noszą nazwę kontekstowych składników Web Part i filtrują wyniki automatycznie, bez potrzeby wprowadzania informacji przez użytkownika.

Składników Web Part filtrów można używać w połączeniu z listami programu SharePoint, danymi z usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server w wersji 2005 i 2008, a także danymi przechowywanymi w usługach łączności biznesowej.

W tym artykule

Sposoby używania filtrów

Typy filtrów

Przy użyciu filtrów

Sposoby używania filtrów

W poniższych scenariuszach zaprezentowano dwa przykłady spośród wielu możliwości zastosowania składników Web Part filtrów:

  • Marcin Jankowski chce komunikowanie się dochód wygenerowany przez produkt miesięcznych. Ze względów historycznych Marcin wyświetlać raportu usług SQL Server Analysis Services wytwarzane przez aplikację sprzedaży firmy Contoso, a następnie skopiowane informacje do wiadomości e-mail do rozpowszechniania w zespole.

    Teraz Marcin dodaje ten sam raport usług SQL Server Analysis Services do swojego pulpitu nawigacyjnego co miesiąc, wraz z raportu, który zawiera skargi klientów pogrupowane według produktu. Marcin dodaje składnika Web Part Filtr, tak aby użytkownicy pulpitu nawigacyjnego można wybrać produktu, w jakiej znajdują się one w. Osoba konfiguruje filtr Aby wyświetlić listę produktów i podłączeniu filtr do nowego klienta skargi raport miesięczny produktu i istniejące przychodów produktu według. Gdy członkowie zespołu wyświetlanie strony, użytkownicy mogą przeglądać dane w produkcie domyślne Marcin ustawione dla raportów, ale są również można wybrać dowolny produkt z listy. Członek zespołu wybiera innego produktu, filtr zmienia wszystkie dane w każdej z połączonego składnika Web Part.

  • Aneta Olecka jest regionalnym kierownikiem działu sprzedaży i używa pulpitu nawigacyjnego swojego działu do przeglądania danych miesięcznych. Zauważyła, że kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) dotyczący zadowolenia klientów ma kolor żółty, co wskazuje na włączenie trybu ostrzegawczego. Kliknięcie wskaźnika spowoduje przejście do strony sieci Web przedstawiającej ten wskaźnik, wyjaśniającej powód ostrzeżenia oraz zawierającej trzy raporty z dokładniejszymi informacjami.

    Filtr wyświetla tylko te elementy strony, które wyraźnie dotyczą Anety dzielenia. Inne Menedżerowie sprzedaży w firmie Anety można wyświetlić ten sam pulpit nawigacyjny, ale ich widok jest inny. Filtr dostosowuje każdy widok dla określonego dzielenia.

Początek strony

Typy filtrów

Używanie typ filtru składników Web Part i jak używać ich w zależności od źródła danych, typu interakcji z użytkownika, a wyniki, które mają. Istnieje dziewięć typy filtrów do dyspozycji Microsoft SharePoint Server 2010 wraz z filtru składnik Web Part akcji, który umożliwia dodawanie przycisk filtr do strony, tak aby użytkownicy mogli wybierać podczas odświeżania danych na stronie.

Poniższe składniki Web Part filtrów umożliwiają ręczne podawanie kryteriów filtrowania danych wyświetlanych na stronie:

Składnik Web Part

Opis

Filtr daty

Można podać domyślną wartość lub pozostawić ją pustą. Użytkownicy mogą wybierać datę z kalendarza rozwijanego lub wprowadzać wartość w formacie rrrr-m-d w polu wyświetlonym na stronie sieci Web.

Filtr tekstu

Umożliwia wymaganie od użytkownika wprowadzenia tekstu lub podanie tekstu domyślnego.

Następujące składniki Web Part filtrów umożliwiają użytkownikom stron sieci Web wybieranie wartości z listy:

Składnik Web Part

Opis

Filtr wyboru

Filtr wyboru umożliwia określenie wartości w okienku narzędzi składnika Web Part. Użytkownicy wybierają jedną z wartości z menu rozwijanego wyświetlanego na stronie.

Filtr łączności danych biznesowych

Ten składnik Web Part umożliwia wybranie listy wartości z wykazu danych biznesowych, a następnie określenie pola Kolumna wartości. Można również dodać pole Kolumna opisu.

Jeśli na przykład jednostka ma wartość Produkty, wówczas pozycja Aplikacja AdventureWorks oraz pole Kolumna wartości mogłyby zostać określone jako pole Nazwa. Jeśli zostanie dodane pole Kolumna opisu, to składnik Web Part filtru doda okno dialogowe selektora, zawierające listę rozwijaną z możliwością wyszukiwania produktów na podstawie pól Opis, Klucz lub Nazwa.

Filtr listy programu SharePoint

Podczas konfigurowania tego filtru należy wskazać listę programu SharePoint i określić wartość kolumny, np. tytuł, opis, data lub typ dokumentu. Użytkownicy mogą przechodzić do tej listy, a następnie wybierać spośród elementów określonego typu.

Filtr usług analiz programu SQL Server

Ten filtr umożliwia wybieranie połączenia danych z poziomu składnika Web Part umieszczonego na bieżącej stronie sieci Web albo z biblioteki połączeń danych programu SharePoint lub z biblioteki połączeń danych pakietu Office. Następnie należy określić wymiar i hierarchię. Użytkownicy mogą wybierać wartości z powstałej w ten sposób listy.

Wymienione poniżej składniki Web Part filtrów automatycznie filtrują dane wyświetlane na stronie sieci Web:

Składnik Web Part

Opis

Filtr bieżącego użytkownika

Podaje nazwę logowania bieżącego użytkownika lub wartość wybranej właściwości profilu programu SharePoint.

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Przekazuje stałe wartości z innego źródła, które należy skonfigurować w okienku narzędzi.

Filtr pól strony

Podaje wartość kolumny w wierszu listy skojarzonym z bieżącą stroną.

Początek strony

Używanie filtrów

Użycie filtru wiąże się z wykonaniem następujących trzech czynności:

  • Dodanie filtru do strony sieci Web

  • Skonfigurowanie ustawień filtru

  • Opcjonalnie: połączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Dodawanie składnika Web Part filtru do strony

Dodawanie składnika Web Part filtru do strony przebiega podobnie do dodawania dowolnego innego składnika Web Part do strony. W przypadku używania filtru wymagającego wprowadzenia danych przez użytkownika warto rozważyć umiejscowienie tego składnika Web Part na stronie. Nazwa określona dla filtru w okienku narzędzi służy dodatkowo jako opis pola tekstowego lub menu na stronie.

Konfigurowanie ustawień filtru

Do konfigurowania ustawień filtru służy okienko narzędzi składnika Web Part. Każde okienko narzędzi oferuje inne opcje — zależnie od typu konfigurowanego filtru.

Łączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Składnik Web Part filtru należy niekiedy połączyć z innym składnikiem Web Part na stronie. Dotyczy to np. filtrów stosowanych w połączeniu ze składnikami Web Part programu Excel Web Access. Łączyć można zarówno składniki Web Part filtrów widoczne dla użytkownika, jak i niewidoczne dla użytkownika. Jednym z zastosowań widocznych składników Web Part filtrów jest uzyskanie danych wprowadzanych przez użytkownika wyświetlającego stronę — np. w formie wyboru pozycji z listy produktów. Natomiast niewidoczne składniki Web Part filtrów, np. filtr bieżącego użytkownika, automatycznie filtrują dane w docelowym składniku Web Part na podstawie zalogowanego użytkownika komputera.

Jeśli dostępny jest filtr, który można połączyć z innym składnikiem Web Part na stronie, w menu składnika Web Part jest wyświetlane menu Połączenia. Połączenie między składnikiem Web Part filtru a innym składnikiem Web Part na stronie można zainicjować z dowolnego z tych składników Web Part.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×