Praca z plikami modułów trybu offline

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

plik modułu trybu offline (.cub) są przechowywane dane w formularzu w module przetwarzania OLAP (Online Analytical). Te dane mogą stanowić część bazy danych OLAP z serwera OLAP lub zostały utworzone niezależnie od dowolnego bazy danych OLAP. Aby kontynuować pracę z raportami tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, gdy serwer jest niedostępny lub jest połączony z siecią za pomocą pliku modułu offline.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Podczas używania i rozpowszechniania pliku modułu trybu offline, który zawiera informacje poufne lub dane osobowe, należy zachować ostrożność. W takiej sytuacji warto rozważyć zapisanie danych w skoroszycie, a nie w pliku modułu, co umożliwi kontrolę dostępu do danych przy użyciu usługi zarządzania prawami.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie prawami do informacji w pakiecie Office.

Uwaga: Tworzenie i używanie plików modułów trybu offline za pomocą usług Microsoft SQL Server Analysis Services jest oparte na dostawcy Microsoft OLAP OLE DB i podlega warunkom oraz licencjonowaniu instalacji programu Microsoft SQL Server.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Program SQL Server 2005 Licencjonowanie często zadawane pytania.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej na temat modułów w trybie offline

Tworzenie pliku modułu offline z bazy danych OLAP

Ponownie nawiązać połączenie z bazą danych serwera OLAP pliku modułu offline

Odśwież i ponowne tworzenie pliku modułu offline

Uwzględnij różne dane w pliku modułu offline

Usuwanie pliku modułu offline

Więcej informacji o modułach trybu offline

Podczas pracy z raportem tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, który jest oparte na danych źródłowych z serwera OLAP, można skopiować dane źródłowe do pliku osobnych modułu trybu offline na komputerze za pomocą Kreatora modułu Offline. Aby utworzyć te pliki trybu offline, musisz mieć dostawcy danych OLAP, który obsługuje taką możliwość MSOLAP z programu Microsoft SQL Server Analysis Services, zainstalowany na Twoim komputerze.

Używanie Kreatora modułów offline

Aby utworzyć plik modułu trybu offline, umożliwia Kreatora modułu Offline wybierz podzestawu danych w bazie danych OLAP, a następnie zapisz tego podzbioru. Raport nie musi zawierać wszystkich pól, zawierające w pliku, a można wybierać za pomocą dowolnej z wymiary i pola danych, które są dostępne w bazie danych OLAP. Aby zachować minimalny rozmiar pliku, może zawierać tylko dane, które chcesz, aby można było wyświetlane w raporcie. Można pominąć całe wymiary, a w przypadku większości typów wymiarów można również pominąć szczegóły niższego poziomu i najwyższego poziomu elementy, które nie muszą być wyświetlane. Dla wszystkich elementów, które możesz umieścić pola właściwości, które są dostępne w bazie danych dla tych elementów są również zapisywane w pliku offline.

Przełączanie danych do trybu offline i ponowne przełączanie ich do trybu online

W tym celu należy najpierw utworzyć raport tabeli przestawnej lub raport wykresu przestawnego oparty na bazie danych serwera, a następnie utworzyć plik modułu trybu offline na podstawie tego raportu. Raport można zależnie od potrzeb przełączać między bazą danych serwera i plikiem trybu offline, na przykład gdy do pracy w domu lub w podróży jest używany komputer przenośny, który następnie jest ponownie łączony z siecią.

W poniższej procedurze opisano podstawowe czynności wykonywane w celu przełączenia danych do trybu offline, a następnie ponownie do trybu online.

 1. Utwórz lub Otwórz tabeli przestawnej lub raport w formie wykresu przestawnego na podstawie danych OLAP, do którego chcesz uzyskać dostęp w trybie offline.

 2. Tworzenie plik modułu trybu offline na Twoim komputerze. W sekcji Tworzenie pliku modułu offline z bazy danych OLAP.

 3. Rozłącz połączenie z siecią i pracuj z plikiem modułu trybu offline.

 4. Ponownie nawiązać połączenie z siecią i ponownie nawiązać połączenie z plikiem modułu w trybie offline. Zobacz sekcję ponownego połączenia z plikiem modułu offline z bazą danych serwera OLAP.

 5. Odświeżanie pliku modułu offline z nowymi danymi, a następnie ponownie utworzyć plik modułu trybu offline. W sekcji odświeżanie i ponowne tworzenie pliku modułu offline.

 6. Powtórz tę procedurę, zaczynając od kroku 3.

Początek strony

Tworzenie pliku modułu offline z bazy danych serwera OLAP

Uwaga: Jeśli baza danych OLAP jest duża i plik modułu powinien zapewniać dostęp do dużego podzbioru danych, konieczne jest zapewnienie dostatecznej ilości miejsca na dysku, a zapisywanie pliku może być czasochłonne. Aby poprawić wydajność, można utworzyć plik modułu trybu offline przy użyciu skryptu MDX.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej, dla którego chcesz utworzyć plik modułu trybu offline, lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej dla raportu wykresu przestawnego.

 2. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij OLAP w trybie Offline.

  Obraz Wstążki programu Outlook

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia OLAP w trybie offline.

  Uwaga: Jeśli dostawca OLAP nie obsługuje plików modułów trybu offline, polecenie OLAP w trybie offline jest niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania OLAP.

 3. Kliknij przycisk Utwórz plik danych trybu offline lub, jeśli plik modułu trybu offline dla tego raportu już istnieje, kliknij przycisk Edytuj plik danych trybu offline.

  Zostanie wyświetlony Kreator modułów offline.

 4. W kroku 1 kreatora kliknij przycisk Dalej.

 5. W kroku 2 kreatora zaznacz każdy wymiar w module serwera, zawierający dane, które mają zostać uwzględnione w pliku modułu offline. Kliknij pole Pole plus obok poszczególnych wymiarów i wybierz poziomów, które chcesz uwzględnić.

  Uwaga: 

  • Nie można pominąć pośrednich poziomów w wymiarze.

  • Aby zredukować rozmiar pliku modułu, pomiń niższe poziomy, które nie są potrzebne do przeglądania raportu.

  • Upewnij się, że dołączono wszystkie wymiary zawierające zgrupowane elementy, tak aby program Microsoft Office Excel mógł zachować te grupy podczas przełączania między bazą danych serwera i plikiem offline.

  • Wymiary, które nie mają pola Pole plus nie pozwalają na wykluczanie poziomów. Można tylko uwzględnić lub wykluczyć wszystkie wymiary tego typu.

 6. W kroku 3 kreatora kliknij pole Pole plus obok miary, a następnie zaznacz pola, które mają zostać użyte jako pola danych w raporcie. Musisz wybrać co najmniej jedną miarę; w przeciwnym razie wymiary skojarzone z mierzone będzie zawierać żadnych danych. Dla wszystkich wymiarów na liście w obszarze miary kliknij pole Pole plus obok wymiaru, a następnie wybierz najwyższego poziomu elementów do uwzględnienia w pliku modułu offline.

  • Aby ograniczyć rozmiar pliku modułu i nie przekroczyć ilości dostępnego miejsca na dysku oraz skrócić czas zapisywania pliku, zaznacz tylko elementy, które mają być wyświetlane w raporcie. Wszystkie pola właściwości dostępne dla zaznaczonych elementów są automatycznie dołączane do modułu.

  • Jeśli brakuje elementów, które chcesz uwzględnić, być może w poprzednim kroku nie został dołączony wymiar zawierający te elementy. Kliknij przycisk Wstecz w kreatorze i w kroku 2 zaznacz brakujący wymiar, a następnie powróć do kroku 3.

   Uwaga: Jedynymi dostępnymi funkcjami podsumowującymi dla pól danych w Kreatorze modułów OLAP są: Suma, Liczba, Minimum i Maksimum.

 7. W kroku 4 kreatora wprowadź nazwę i lokalizację pliku cub, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby anulować zapisywanie pliku, kliknij przycisk Zatrzymaj w oknie dialogowym Tworzenie pliku modułu — postęp.

 8. Po ukończeniu tworzenia pliku modułu trybu offline w programie Excel kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Ustawienia OLAP w trybie offline.

Problem: Komputer Przekroczono limit miejsca na dysku podczas zapisywania modułu.

Bazy danych OLAP są projektowane w celu zarządzania dużymi ilościami szczegółowych danych i dlatego baza danych serwera może zajmować znacznie więcej miejsca niż wynosi pojemność lokalnego dysku twardego. Jeśli dla pliku modułu trybu offline zostanie określony duży podzbiór danych, na dysku twardym może zabraknąć miejsca. Opisane poniżej strategie pomagają ograniczyć wielkość pliku modułu trybu offline.

Zwolnij miejsce na dysku lub użyj innego dysku    Usuń z dysku niepotrzebne pliki przed zapisaniem pliku modułu lub zapisz plik na dysku sieciowym.

Uwzględnij mniej danych w pliku modułu trybu offline    Zastanów się, w jaki sposób zminimalizować ilość danych w pliku, aby w dalszym ciągu mieć potrzebne dane do raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Spróbuj następujących metod:

 • Eliminacja wymiarów    W kroku 2 Kreatora modułów offline wybierz tylko te wymiary, które są rzeczywiście wyświetlane jako pola w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

 • Eliminacja poziomów szczegółów     Kliknij pole Pole plus obok każdego zaznaczonego wymiaru w kroku 2 kreatora, a następnie wyczyść pola wyboru dotyczące poziomów niższe niż wyświetlane w raporcie.

 • Eliminacja pól danych    W kroku 3 kreatora kliknij pole Pole plus obok miary, a następnie zaznacz tylko te pola danych, którego używasz w raporcie.

 • Eliminacja elementów danych    Kliknij pole Pole plus obok każdego wymiaru w kroku 3, a następnie wyczyść pola wyboru dla elementów, których nie ma potrzeby wyświetlanym w raporcie.

Początek strony

Ponowne łączenie pliku modułu trybu offline z bazą danych serwera OLAP

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej dla raport w formie wykresu przestawnego.

 2. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij OLAP w trybie Offline.

  Obraz Wstążki programu Outlook

 3. Kliknij polecenie OLAP w trybie online, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zlokalizowanie źródła danych, kliknij przycisk Przeglądaj w poszukiwaniu źródła, a następnie zlokalizuj serwer OLAP w sieci.

Początek strony

Odświeżanie i ponowne tworzenie pliku modułu trybu offline

Odświeżanie plik modułu trybu offline polegające na ponownym utworzeniu pliku przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera lub nowego pliku modułu trybu offline może być czasochłonne i wymagać dużo miejsca na dysku dla plików tymczasowych. Ten proces należy uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny natychmiastowy dostęp do innych plików, a wcześniej należy sprawdzić, czy na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca, aby było możliwe ponowne zapisanie tego pliku.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej, który jest oparty na pliku modułu trybu offline.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

  Obraz Wstążki programu Excel

Problem: Nowe dane nie pojawiają się w raporcie po odświeżeniu.

Upewnij się, że oryginalna baza danych jest dostępna    plik modułu trybu offline może nie być w stanie połączyć się z oryginalną bazą danych serwera w celu pobrania nowych danych. Sprawdź, czy nie zmieniono nazwy lub nie przeniesiono oryginalnej bazy danych serwera, która dostarczała danych dla modułu. Sprawdź, czy serwer jest dostępny i czy można się z nim połączyć.

Upewnij się, że nowe dane są dostępne    Dowiedz się od administratora bazy danych, czy baza nie została zaktualizowana w obszarach uwzględnionych w raporcie.

Upewnij się, że organizacja bazy danych nie zmieniła się    Jeśli moduł na serwerze OLAP został przebudowany, może być konieczna reorganizacja raportu lub utworzenie nowego pliku modułu trybu offline albo modułu Kreatora modułów OLAP w celu uzyskania dostępu do zmienionych danych. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby dowiedzieć się, jakie zmiany wprowadzono w bazie.

Początek strony

Dołączanie innych danych do pliku modułu trybu offline

Zapisywanie poprawionego pliku modułu trybu offline może być czasochłonne, a ponadto w trakcie zapisywania nie można wykonywać innych zadań w programie Excel. Ten proces należy uruchomić wtedy, gdy nie jest konieczny natychmiastowy dostęp do innych plików, a wcześniej należy sprawdzić, czy na dysku jest dostępna odpowiednia ilość miejsca, aby było możliwe ponowne zapisanie tego pliku.

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i może uzyskać dostęp do oryginalnej bazy danych serwera OLAP, która dostarcza dane dla pliku modułu trybu offline.

 2. Kliknij raport tabeli przestawnej oparty na pliku modułu trybu offline lub kliknij skojarzony raport tabeli przestawnej dla wykresu przestawnego.

 3. Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij pozycję Narzędzia OLAP, a następnie kliknij OLAP w trybie Offline.

 4. Kliknij przycisk OLAP w trybie offline, a następnie kliknij przycisk Edycja pliku danych w trybie offline.

 5. Postępuj zgodnie z krokami Kreatora modułów w trybie offline, aby zaznaczyć inne dane dla pliku. W ostatnim kroku podaj tę samą nazwę i położenie istniejącego pliku, który zmieniasz.

Uwaga: Aby anulować zapisywanie pliku, kliknij przycisk Zatrzymaj w oknie dialogowym Tworzenie pliku modułu — postęp.

Początek strony

Usuwanie pliku modułu trybu offline

Ostrzeżenie: Po usunięciu pliku modułu offline raportu, nie będzie można używać raportu w trybie offline lub utworzyć nowego pliku modułu offline tego raportu.

 1. Zamknij wszystkie skoroszyty zawierające raporty używające tego pliku modułu trybu offline lub upewnij się, że wszystkie raporty tego typu zostały usunięte.

 2. W systemie Windows znajdź i usuń plik modułu trybu offline (cub).

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×