Praca z klasami i obiektami na diagramach struktury statycznej UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodawanie interfejsu do klasy, składnika lub innego elementu

 1. Na diagramie struktury statycznej, składników lub wdrożenia przeciągnij na stronę rysunku kształt Interfejs przedstawiony jako linia i okrąg (podobny do lizaka).

 2. Przyklej punkt końcowy bez okręgu do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X składnika klasy lub innego elementu.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt Interfejs, aby wprowadzić nazwę, operacje i wartości innych właściwości.

  Porada: Interfejs można również oznaczyć prostokątnym kształtem Interfejs przypominającym klasę. Kształt ten służy do wyświetlania listy operacji interfejsu.

  Porada: Aby zmienić typ kształtu oznaczającego interfejs, kliknij kształt Interfejs prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Pokaż jako interfejs — klasa lub Pokaż jako interfejs — lizak.

Wskazywanie relacji realizacji między klasą i interfejsu lub innego elementu

 1. Na diagramie struktury statycznej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny kształt klasy (Klasa, Klasa sparametryzowana, Klasa narzędziowa lub Metaklasa), kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie w obszarze Opcje ogólne zaznacz pole wyboru Łącze realizacji.

 2. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący łącza realizacji kształtu klasy do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X interfejsu, klasy lub innego elementu.

Dodawanie odbiorów do klasyfikatora

 1. Kliknij dwukrotnie kształt reprezentujący klasyfikator, do którego chcesz dodać odbiory, a następnie kliknij kategorię Odbiory.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby dodać nowy odbiór.

 3. Kliknij kategorię Odbiór. Wpisz nazwę odbioru w kolumnie Odbiór. W kolumnie Sygnał wybierz sygnał, na który ma reagować klasyfikator przygotowany przez odbiór, a następnie określ inne żądane wartości właściwości.

  Uwaga: Sygnały znajdujące się na liście Sygnał muszą istnieć w modelu.

 4. W kategorii Wyjątki opcjonalnie wybierz wyjątki generowane przez odbiór.

  Uwaga: Wyjątki znajdujące się na liście Sygnał muszą istnieć w modelu.

 5. Dodaj żądane ograniczenia i wartości oznakowane, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości UML.

Dodawanie parametrów szablonu z klasą

 1. Kliknij dwukrotnie kształt Klasa sparametryzowana, Klasa, Klasa narzędziowa, Metaklasa lub Element powiązania reprezentujący element, do którego chcesz dodać parametry, a następnie kliknij kategorię Parametry szablonu.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby dodać nowy parametr.

 3. Na liście parametrów Szablon:

  • wpisz nową nazwę w kolumnie Parametr szablonu, aby edytować istniejący parametr;

  • kliknij pole Typ, kliknij strzałkę, a następnie wybierz typ z listy, aby edytować typ;

  • wypełnij pole Dokumentacja, aby dodać dokumentację.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

  Porada: Każda klasa może zostać sparametryzowana przez dodanie parametrów do jej kształtu. Aby ukryć parametry wybranego kształtu klasy, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie w obszarze Pomijanie zaznacz pole wyboru Parametry szablonu.

Wiązanie parametrów szablonu z klasą

 1. Przeciągnij kształt Element powiązania z wzornika Struktura statyczna UML na stronę rysunku i umieść go w pobliżu kształtu Klasa sparametryzowana zawierającego parametry, które chcesz powiązać.

 2. Przeciągnij na stronę rysunku kształt oprawa i przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie powiązane.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Powiązanie ze strzałką do punktu połączenia kształtu Klasa sparametryzowana.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Powiązanie, a następnie kliknij kategorię Argumenty powiązania.

 5. Z listy Argumenty powiązania wybierz parametr, który ma zostać powiązany z typem (o ile jego typ nie jest jeszcze określony) lub wartość (o ile parametr ma już określony typ). Kliknij przycisk Właściwości, wybierz typ lub wprowadź żądaną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości powiązania UML.

Atrybuty i operacje skojarzone z klasami sparametryzowanymi przekazywane są do elementu powiązania. Typy określone w czynności 5 zastępują w elementach powiązania parametry bez określonego typu (niepowiązane), przypisane do klasy jako typy atrybutów lub wyników operacji.

Tworzenie obiektu jako wystąpienia klasy

 1. Na diagramie struktury statycznej przeciągnij na stronę rysunku kształt Klasa reprezentujący klasę, której wystąpieniem ma być dany obiekt.

 2. Opcjonalnie  Kliknij dwukrotnie kształt Klasa, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości klasy UML. Kliknij kategorię Atrybuty, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby dodać do klasy atrybuty. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku kształt Obiekt, a następnie kliknij go dwukrotnie.

 4. W oknie dialogowym Właściwości obiektu UML kliknij kategorię Obiekt, a następnie wpisz nazwę obiektu. Z listy rozwijanej Klasa wybierz klasę, której wystąpieniem ma być obiekt.

 5. Kliknij kategorię Wartości atrybutów i zaznacz atrybut, do którego chcesz dodać wartość wystąpienia, a następnie kliknij przycisk Właściwości. Wpisz wartość atrybutu.

 6. Kliknij kategorię Łącze do atrybutu, dodaj inne żądane wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego atrybutu, do którego chcesz dodać wartości wystąpienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie parametrów szablonu z klasą

 1. Kliknij dwukrotnie kształt Klasa sparametryzowana, Klasa, Klasa narzędziowa, Metaklasa lub Element powiązania reprezentujący element zawierający parametry, które chcesz usunąć, a następnie kliknij kategorię Parametry szablonu.

 2. Zaznacz parametr szablonu, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Edytowanie parametrów szablonu dla klasy

 1. Kliknij dwukrotnie kształt Klasa sparametryzowana, Klasa, Klasa narzędziowa, Metaklasa lub Element powiązania reprezentujący element zawierający parametry, które chcesz edytować, a następnie kliknij kategorię Parametry szablonu.

 2. Na liście parametrów Szablon dla każdego edytowanego parametru kliknij pole Typ, a następnie kliknij strzałkę i wybierz typ z listy.

  Uwaga: Parametry bez określonego typu można przypisać do atrybutów jako typy lub do operacji jako zwracane typy.

 3. Na liście parametrów Szablon wpisz nową nazwę dla każdego edytowanego parametru.

 4. Wpisz żądaną dokumentację w polu Dokumentacja.

 5. W celu dodania nowego parametru kliknij przycisk Nowy i powtórz kroki od 3 do 5 lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

Ukrywanie sekcji atrybutów i operacji klasy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt Klasa, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu.

 2. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML w obszarze Pomijanie zaznacz pole wyboru Atrybuty w celu ukrycia sekcji atrybutów, a następnie zaznacz pole wyboru Operacje w celu ukrycia sekcji operacji.

  Porada: Aby ponownie wyświetlić sekcję atrybutów i operacji, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pola wyboru Atrybuty i Operacje

Wskazuje, że mogą być używane w pakiecie klas

 1. Na diagramie pakietu przeciągnij kształt Zależność na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy kształtu Zależność bez strzałki do punktu połączenia pakietu odwołującego się do klas umieszczonych w innym pakiecie.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Zależność ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pakietu zawierającego klasy, do których będzie się odwoływać.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Zależność, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości zależności UML.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę zależności. Z listy rozwijanej Stereotyp wybierz wartość Import, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Łączenie pakietów zależnością <<import>> służy jedynie zaznaczeniu możliwości odwoływania się do zawartych w nich klas. Dlatego konieczne jest jeszcze ustawienie odpowiedniego typu widoczności klas docelowych.

Wyświetlanie implementacji typu według klasy implementacji

 1. Na diagramie struktury statycznej przeciągnij na stronę rysunku kształt Klasa i kliknij go dwukrotnie.

 2. W oknie dialogowym Właściwości klasy UML kliknij kategorię Klasa i wpisz nazwę klasy. Z listy rozwijanej Stereotyp wybierz pozycję typ, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku drugi kształt Klasa i kliknij go dwukrotnie.

 4. W oknie dialogowym Właściwości klasy UML kliknij kategorię Klasa i wpisz nazwę klasy. Z listy rozwijanej Stereotyp wybierz pozycję klasa implementacyjna, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij klasę implementacyjną, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML w obszarze Opcje ogólne zaznacz pole wyboru Łącze realizacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Przeciągnij formant obsługiwać Uchwyt sterujący kształtu klasy implementacji, aby utworzyć łącznik reprezentujący relacji realizacji.

 7. Przyklej punkt końcowy strzałki łącznika realizacji do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu klasy odpowiadającą typowi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×