Praca w nadgodzinach, pola

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości praca w nadgodzinach zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadanie, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów. Wersje okresowe tych pól wyświetlają wartości rozłożone w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól Praca w nadgodzinach.

Typ danych    pole czasu trwania

Praca w nadgodzinach, pole zadania

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach zawiera wpis „0 godz.". Po wprowadzeniu ilości pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszwidok Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydział, program Microsoft Office Project rzutuje nadgodziny i wprowadza w tym polu łączną pracę w nadgodzinach nad zadaniem.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie według nadgodzin zadań wyznaczonych w harmonogramie.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma 5–dniowy czas trwania. Krzysztofowi przydzielono je w całości, co oznacza 40 godzin praca. Czas trwania zadania należy skrócić, ale nie ma innych zasobów, które można do niego przydzielić. Do przydziału dodano więc 8 godzin pracy w nadgodzinach. Nadal pozostało 40 godzin pracy, ale czas trwania zadania wynosi teraz 4 dni, w tym 8 nadgodzin.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole zasobu

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Praca w nadgodzinach zawiera wartość „0 godz.". Gdy praca w nadgodzinach jest planowana w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów dla różnych przydziałów zasobu, program Microsoft Office Project rzutuje te godziny pracy w nadgodzinach i wprowadza całkowitą pracę w nadgodzinach do tego pola.

Zalecane zastosowania    Pole Praca w nadgodzinach można dodać do dowolnego arkusza zasobów, aby wyświetlać lub filtrować pracę zasobu w nadgodzinach.

Przykład    Zespół ma wykonać według harmonogramu dużo pracy w nadgodzinach przez następne 3 miesiące. Można zebrać dane uzasadniające zatrudnienie tymczasowego personelu do pomocy przy projekcie. Należy dodać pole Praca w nadgodzinach do widoku Arkusz zasobów, aby przejrzeć ilość pracy w nadgodzinach zaplanowanej dla zasobów.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, a nie w polach zasobów lub zadań Praca w nadgodzinach. Pracę w nadgodzinach można również edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole przydziału

Typ wpisu    pole wartości wprowadzanych

Zalecane zastosowania    Można przydzielić pracę nad zadaniem w nadgodzinach, aby skrócić czas trwania zadania. Pole Praca w nadgodzinach należy dodać do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów, a następnie zmienić pole przydziału Praca w nadgodzinach.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma czas trwania 5 dni, z 40 godzinami pracy przydzielonymi tylko Krzysztofowi. Konieczne jest skrócenie czasu trwania, ale nie ma innych zasobów, którym można przydzielić to zadanie. Załóżmy, że określono 8 godzin pracy w nadgodzinach. Pozostanie wciąż 40 godzin pracy, ale czas trwania zmniejszył się do 4 dni z 8 godzinami pracy w nadgodzinach rozłożonymi na nowy czas trwania zadania.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu całkowitej Pracy w nadgodzinach przydziału w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można również edytować w widoku Praca w Formularzu zadania lub Formularzu zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera rozłożoną w czasie ilość pracy w nadgodzinach, jaka ma być wykonana przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania. Są one opłacane według określonych stawek za pracę w nadgodzinach.

Sposób obliczania    W chwili utworzenia zadania pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie pracy w nadgodzinach według harmonogramu w każdym okresie.

Przykład    Zadanie „Pisanie oferty” ma czas trwania 5 dni, z 40 godzinami pracy przydzielonymi tylko Krzysztofowi. Trzeba sprawdzić, ile pracy w nadgodzinach zaplanowano dla tego zadania. W okresowej części widoku widać, że w każdym z czterech dni zaplanowano po dwie godziny, co łącznie daje osiem godzin zaplanowanej pracy w nadgodzinach.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera rozłożoną w czasie ilość pracy w nadgodzinach, która ma być wykonana nad wszystkimi przydziałami przydzielonymi do zasobu, opłacaną według stawki zasobu za pracę w nadgodzinach.

Sposób obliczania    W chwili dodawania zasobu pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę zasobu w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zasobów umożliwia dokładne określenie, kiedy według harmonogramu zasób ma pracować w nadgodzinach.

Przykład    Zespół ma wykonać według harmonogramu dużo pracy w nadgodzinach przez następne 3 miesiące. Należy zobaczyć, ile dziennie będą pracować członkowie zespołu w nadgodzinach. Pole Praca w nadgodzinach dodano do części okresowej widoku Obciążenie zasobów, aby sprawdzić ilość pracy zasobów w nadgodzinach według harmonogramu.

Uwagi    Pracę w nadgodzinach można edytować w polu przydziału Praca w nadgodzinach, w arkuszowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca Formularza zadania lub Formularza zasobu.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Typ wpisu    pole obliczeniowe

Opis    Pole Praca w nadgodzinach zawiera liczbę nadgodzin, która ma być wykonana przez zasób w związku z zadaniem, rozłożoną w czasie i obciążoną stawką za pracę w nadgodzinach danego zasobu.

Sposób obliczania    W chwili wyznaczania przydziału pole Praca w nadgodzinach jest puste. W miarę wprowadzania wykonanej pracy w nadgodzinach według harmonogramu do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów danego przydziału program Microsoft Office Project oblicza i rozdziela pracę w nadgodzinach według harmonogramu w odpowiednim okresie i wprowadza te liczby do pól okresowych.

Zalecane zastosowania    Istnieje możliwość wyświetlania pracy w nadgodzinach przydziału. Dodanie pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów umożliwia przeglądanie pola Praca w nadgodzinach danego przydziału dla każdego żądanego okresu.

Przykład    W harmonogramie założono 8 nadgodzin na zadanie „Pisanie oferty”, które zostało przydzielone Krzysztofowi. Należy sprawdzić, w jaki sposób związana z tym przydziałem praca w nadgodzinach jest rozłożona w czasie. Po dodaniu pola Praca w nadgodzinach do okresowej części widoku Obciążenie zadaniami można przeglądać sposób rozłożenia tych 8 godzin w czasie trwania przydziału.

Uwagi    Całkowitą pracę w nadgodzinach można edytować w polu Praca w nadgodzinach przydziału w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Obciążenie zasobów. Pracę w nadgodzinach można także edytować w widoku Praca w Formularzu zadania lub Formularzu zasobu.

Dotyczy: Project Standard 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język