Poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Model zabezpieczeń dla programu Microsoft Office InfoPath dotyczy strefy zabezpieczeń i poziomu ustawień w programie Internet Explorer. Te funkcje zabezpieczeń pozwalają chronić formularzy użytkowników i komputerach z niebezpieczny operacji, takich jak uzyskiwanie dostępu do danych lub wysyłanie do źródła, które nie jest zaufany.

W tym artykule

Poziomy zabezpieczeń formularzy

Dodatkowe funkcje zabezpieczeń formularzy

Strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer i poziomów

Poziomy zabezpieczeń formularzy

Program InfoPath udostępnia trzy poziomy zabezpieczeń formularzy: Ograniczone, Domena i Pełne zaufanie. Poziomy zabezpieczeń określają, czy formularz ma dostęp do danych w innych domenach lub dostęp do plików i ustawień na komputerze lokalnym. Poziomy zabezpieczeń mają też wpływ na funkcje formularza, gdy użytkownicy wypełniają formularz. Jeśli na przykład formularz zawiera pole listy, w którym są wyświetlane dane z bazy danych programu Microsoft Access, poziom zabezpieczeń formularza może określać, czy formularz będzie się otwierać i czy będzie mieć dostęp do bazy danych, czy też będzie wyświetlany komunikat zabezpieczeń bez uzyskiwania dostępu do bazy danych.

Podczas projektowania szablonu formularza program InfoPath automatycznie wybiera odpowiedni poziom zabezpieczeń dla tego szablonu na podstawie jego funkcji. Wybrane ustawienie jest tak restrykcyjne, jak jest to możliwe. Aby dla projektowanego szablonu formularza użyć innego poziomu zabezpieczeń, można zastąpić ustawienie domyślne, ręcznie wybierając inny poziom zabezpieczeń formularza. Jeśli formularz wymaga poziomu zabezpieczeń innego niż wybrany przez twórcę lub użytkownika, formularz albo nie otworzy się, albo nie będzie działać prawidłowo. Na przykład, jeśli podczas projektowania szablonu formularza zostanie określone, że wymaga on poziomu zabezpieczeń Pełne zaufanie, to podczas wypełniania formularza użytkownik musi mu udzielić pełnego zaufania. W przeciwnym razie nie będzie można otworzyć formularza.

Uruchom szablonów formularzy w jeden z trzech poziomów zabezpieczeń w zależności od tego, gdzie się znajdują, jak są zainstalowane i tego, czy zostały podpisane cyfrowo. W poniższych sekcjach opisano te poziomy zabezpieczeń.

Uwaga : Szablony formularzy obsługiwane w przeglądarce można uruchamiać tylko na poziomie zabezpieczeń domeny lub pełnego zaufania.

Ograniczone

Gdy formularz działa na poziomie zabezpieczeń Ograniczone, może uzyskać dostęp tylko do zawartości, która jest przechowywana w samym formularzu. Oznacza to, że następujące funkcje nie będą wówczas działać prawidłowo:

 • Niestandardowe okienka zadań

 • Połączenia danych, oprócz przesyłania formularzy w wiadomości e-mail

 • Formanty Microsoft ActiveX oraz formanty niestandardowe

 • Kod i skrypty zarządzane

 • Role oparte na lokalizacjach w usłudze katalogowej Active Directory

 • Reguły skojarzone z otwieraniem formularzy

 • Podglądy wydruku programu Microsoft Office Word

 • Niestandardowe okna dialogowe

 • Połączone obrazy

Domena

Gdy używany jest poziom zabezpieczeń Domena, formularz może uzyskać dostęp do zawartości przechowywanej w samym formularzu oraz do zawartości przechowywanej w dowolnej z poniższych lokalizacji:

 • Domena, w której znajduje się formularz

 • Zawartość w strefie Komputer lokalny programu Internet Explorer, jednak przed uzyskaniem dostępu do zawartości może zostać wyświetlony komunikat zabezpieczeń

 • Zawartość w strefie Lokalny intranet programu Internet Explorer, jednak przed uzyskaniem dostępu do zawartości może zostać wyświetlony komunikat zabezpieczeń

Gdy formularz uzyskuje dostęp do zawartości w danej strefie, robi to zgodnie z poziomami zabezpieczeń określonymi dla tej strefy w programie Internet Explorer. Można otworzyć formularz w strefie Internet programu Internet Explorer, ale nie będzie on mógł uzyskać dostępu do zawartości przechowywanej w innej domenie.

Pełne zaufanie

Gdy używany jest poziom zabezpieczeń Pełne zaufanie, formularz może uzyskać dostęp do zawartości przechowywanej w samym formularzu oraz do zawartości przechowywanej w dowolnej z poniższych lokalizacji:

 • Domena, w której znajduje się formularz

 • Wszystkie inne domeny, bez wyświetlania komunikatu zabezpieczeń dotyczącego uzyskiwania dostępu do zawartości

 • Pliki i ustawienia na komputerze; wszystkie zasoby, do których ma dostęp osoba wypełniająca formularz

Formularz może być uruchamiany z poziomem zabezpieczeń Pełne zaufanie tylko wtedy, gdy szablon formularza jest podpisany cyfrowo za pomocą zaufanego certyfikatu głównego lub gdy formularz został zainstalowany na komputerze przy użyciu programu instalacyjnego, takiego jak Instalator Windows firmy Microsoft (plik msi). Pliki instalacyjne formularzy można utworzyć przy użyciu Kreatora publikowania w programie InfoPath.

Początek strony

Dodatkowe funkcje zabezpieczeń formularzy

Program InfoPath udostępnia dodatkowe funkcje, które mogą pomóc w kontrolowaniu zabezpieczeń formularzy:

Ochrona projektu formularza    Użycie tej funkcji podczas projektowania szablonu formularza uniemożliwi użytkownikom otwieranie formularza w trybie projektowania w chwili jego wypełniania. Należy zauważyć, że to ustawienie nie blokuje całkowicie możliwości otwierania i modyfikowania formularza w trybie projektowania. Na przykład w oknie dialogowym Projektowanie formularzaużytkownik może kliknąć opcję Na tym komputerze, aby znaleźć zapisany formularz i otworzyć go w trybie projektowania. Jednak w takich przypadkach jest wyświetlany komunikat z informacją, że formularz jest chroniony.

Podpisy cyfrowe    Gdy użytkownik wypełnia formularz w programie InfoPath, może podpisać cyfrowo cały formularz lub jego określone części. Podczas wypełniania szablon formularza obsługiwany w przeglądarce nie można podpisać całego formularza, a tylko jego części. Podpisywanie formularzy pomaga uwierzytelnić użytkownika jako osobę, która wypełniła formularz, oraz gwarantuje, że zawartość formularza nie została następnie zmieniona. Ponadto użytkownik można podpisać cyfrowo szablon formularza zaprojektowany przez siebie, a następnie ustawić dla niego poziom zabezpieczeń Pełne zaufanie.

Dostosowywanie możliwości zapisywania, drukowania, wysyłania i eksportowania    Projektując szablon formularza, można użyć tych ustawień w celu włączenia lub wyłączenia określonych poleceń i opcji. Te ustawienia określają, czy użytkownicy mogą zapisywać, drukować, wysyłać lub eksportować formularz, który wypełnili.

Zarządzanie prawami do informacji (IRM)    Do szablonu formularza projektowanego w programie InfoPath lub wysyłanego przy użyciu programu Microsoft Office Outlook 2007 można zastosować funkcję Zarządzanie prawami do informacji (IRM). Funkcję IRM można także zastosować do samej wiadomości e-mail.

Zaufani wydawcy i zaufane formularze    Ustawienia w Centrum zaufania umożliwiają użytkownikom zarządzanie listą deweloperów szablonów formularzy i zaufanych wydawców, a także określać, czy zaufane formularze mają mieć dostęp do plików i ustawień na komputerach użytkowników, gdy ci wypełniają formularze. Zaufane formularze to formularze utworzone na podstawie szablonów formularzy zainstalowanych na komputerach użytkowników lub szablonów formularzy podpisanych cyfrowo przy użyciu zaufanego certyfikatu głównego i z przypisanym poziomem zabezpieczeń Pełne zaufanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub usuwania zaufanych wydawców, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

Gdy użytkownik instaluje szablon formularza na komputerze, automatycznie włącza możliwość dostępu do plików i ustawień na tym komputerze dla formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu. Jednak podpisany cyfrowo szablon formularza, który nie został zainstalowany na komputerze użytkownika, nie będzie mógł automatycznie uzyskiwać dostępu do plików i ustawień na tym komputerze. Aby włączyć taki dostęp dla formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu, użytkownicy mogą użyć ustawienia formularza zaufanego w celu zmiany poziomu zabezpieczeń dla formularzy podpisanych cyfrowo.

Scalanie    Podczas projektowania szablonu formularza można określić, czy użytkownicy będą mogli importować dane z formularzy utworzonych na podstawie tego szablonu formularza do jednego formularza. W przypadku wyłączenia scalania formularzy polecenie Scalanie formularzy w menu Plik będzie niedostępne.

Początek strony

Strefy i poziomy zabezpieczeń programu Internet Explorer

Strefy i poziomy zabezpieczeń w programie Internet Explorer umożliwiają określenie, czy witryna sieci Web może uzyskać dostęp do plików i ustawień na komputerze oraz jaki zakres może mieć ten dostęp. Program InfoPath używa niektórych z tych ustawień w celu określenia, czy formularz wypełniany przez użytkowników może uzyskać dostęp do zawartości w domenach innych niż domena, w której jest przechowywany formularz. Aby uzyskać informacje na temat wpływu stref i poziomów zabezpieczeń na poziomy zabezpieczeń formularzy programu InfoPath wypełnianych przez użytkowników, zobacz poprzednią sekcję, „Poziomy zabezpieczeń formularzy”.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×