Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft

Umowa serwisowa usługi Microsoft Easy Assist

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2008

Umowa serwisowa usługi Microsoft Easy Assist Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2008 Stronami niniejszej umowy jest użytkownik (osoba prywatna lub podmiot gospodarczy) oraz firma Microsoft Corporation. Dotyczy ona korzystania przez użytkownika z Usługi i oprogramowania, włącznie ze wszystkimi aktualizacjami, uaktualnieniami, pomocą techniczną i zawartością związaną z Usługą. Wszystko to jest określane jako „Usługa”.

Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat lub osiągnął pełnoletność według prawa miejsca swojego zamieszkania oraz że wszelkie przesłane przez niego informacje są poprawne i prawdziwe.

Korzystanie z Usługi jest uzależnione od wyrażenia zgody na te warunki. Jeśli użytkownik się na nie nie zgadza, nie może korzystać z Usługi. Niniejsza umowa ogranicza naszą odpowiedzialność i wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji na Usługę w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik powinien uważnie przeczytać te sekcje umowy.

1. Kiedy można korzystać z Usługi

Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi, gdy tylko zakończy proces Akceptowania, Instalowania i Dołączania. Niektóre części Usługi mogą być początkowo niedostępne, do czasu gdy zostaną skonfigurowane dla użytkownika.

2. Okres obowiązywania

Niniejsza umowa jest ważna od dnia zaakceptowania jej przez użytkownika i straci ważność, gdy wydamy zaktualizowaną wersję Usługi lub anulujemy korzystanie z usługi albo rozwiążemy umowę w trybie przewidzianym w Sekcji 8 niniejszej umowy.

3. Jak można korzystać z Usługi

Korzystając z Usługi, użytkownik jest zobowiązany:

• przestrzegać wszystkich przepisów;

• stosować się do wszystkich kodeksów postępowania i innych naszych zawiadomień;

• przestrzegać przyjętych przez firmę Microsoft zasad dotyczących wiadomości-śmieci;

• utrzymywać swoje hasło w tajemnicy;

• niezwłocznie nas powiadamiać, jeśli dowie się o naruszeniu zabezpieczeń związanym z Usługą lub nieautoryzowanym korzystaniu z Usługi.

4. Jak nie można korzystać z Usługi

Korzystając z Usługi, użytkownik nie może:

• działać wbrew prawu lub szkodzić firmie Microsoft, jej podmiotom stowarzyszonym, odsprzedawcom, dystrybutorom, klientom i/lub dostawcom („Podmiotom firmy Microsoft”) lub jakiemukolwiek klientowi dowolnego Podmiotu firmy Microsoft;

• uszkadzać Usługi (lub sieci do niej podłączonych), unieruchamiać jej, przeciążać, pogarszać jej wydajności lub przeszkadzać innym osobom lub podmiotom w korzystaniu z niej,

• odsprzedawać Usługi ani jakiejkolwiek jej części lub jej redystrybuować, chyba że ma z firmą Microsoft zawartą umowę odsprzedawcy, która na to zezwala;

• używać jakiejkolwiek części Usługi jako lokalizacji docelowej, do której prowadzi łącze z jakichkolwiek niechcianych wiadomości masowych lub niechcianych wiadomości komercyjnych, w tym wiadomości-śmieci lub niechcianych wiadomości błyskawicznych;

• uzyskiwać dostępu do Usługi przy użyciu jakiegokolwiek oprogramowania lub usługi innej firmy;

• uzyskiwać dostępu do Usługi lub korzystać z niej przy użyciu jakiejkolwiek usługi lub procesu zautomatyzowanego (jak na przykład BOT, przeszukiwarka, okresowe buforowanie informacji przechowywanych przez firmę Microsoft lub „metawyszukiwanie”;

• modyfikować Usługi, przekierowywać jej lub próbować jej przekierowywać przy użyciu dowolnych nieautoryzowanych środków.

5. Konto użytkownika

Użytkownik musi ustanowić konto i hasło dla Usługi, aby móc z niej korzystać. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za hasło i wszelkie działania wykonywane na tym koncie.

6. Jak niniejsza umowa może zostać zmieniona

Firma Microsoft może zmienić niniejszą umowę w dowolnej chwili bez powiadomienia. W przypadku istotnej zmiany w umowie użytkownik zostanie o niej powiadomiony z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni, w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli użytkownik nie zgadza się na tę zmianę, musi zaprzestać korzystania z Usługi, zanim zostanie ona wprowadzona. Korzystanie z Usługi po dokonaniu zmiany podlega zmienionej umowie.

7. Użytkownik sam tworzy kopię zapasową swoich danych

Użytkownik sam tworzy kopię zapasową danych, które zostały przez niego utworzone za pomocą Usługi lub z których korzysta lub które przechowuje za pomocą Usługi, a także jest odpowiedzialny za konserwację tej kopii zapasowej. Gdy użytkownik zakończy korzystanie z Usługi lub jego konto zostanie anulowane z jego lub naszej inicjatywy, firma Microsoft będzie mogła trwale usunąć jego dane ze swoich serwerów. Użytkownik sam wykonuje niezbędne czynności, aby utworzyć kopię zapasową swoich danych, i musi zadbać o konserwację podstawowych środków prowadzenia swojej działalności.

8. Zmiany w Usłudze; anulowanie lub zakończenie korzystania

• Z inicjatywy firmy Microsoft. Możemy zmienić Usługę w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny bez powiadomienia. Możemy anulować lub zawiesić korzystanie z Usługi lub jej części przez użytkownika w dowolnej chwili z dowolnej przyczyny bez powiadomienia również wtedy, gdy użytkownik naruszy warunki niniejszej umowy. Jeśli to zrobimy, użytkownik zostanie natychmiast pozbawiony prawa do korzystania z Usługi i powiązanego z nią oprogramowania.

• Z inicjatywy użytkownika. Użytkownik może w dowolnej chwili przestać korzystać z Usługi z dowolnej przyczyny.

• Dane. Gdy użytkownik zakończy korzystanie z Usługi lub jego konto zostanie anulowane z jego lub naszej inicjatywy, firma Microsoft będzie mogła trwale usunąć jego dane ze swoich serwerów. Użytkownik sam wykonuje niezbędne czynności, aby utworzyć kopię zapasową swoich danych, i musi zadbać o konserwację podstawowych środków prowadzenia swojej działalności.

Zrzeczenie się praw i obowiązków. W zakresie niezbędnym, aby rozwiązać niniejszą umowę, każda ze stron zrzeka się wszelkich praw i obowiązków wynikających z jakichkolwiek właściwych praw lub przepisów, aby żądać interwencji sądu w celu rozwiązania niniejszej umowy.

9. Limity Usługi

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitów dla Usługi. Możemy na przykład ograniczyć dostępność niniejszej Usługi, liczbę użytkowników, którzy mogą się w niej rejestrować, oraz rozmiar i liczbę plików transferowanych podczas jednej sesji.

10. POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NAGRYWANIA I PRYWATNOŚCI. OPROGRAMOWANIE I/LUB USŁUGA MOGĄ POZWALAĆ NA NAGRYWANIE SPOTKAŃ I ZBIERANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ UCZESTNIKÓW USŁUGI, w tym między innymi nazwy, która jest wyświetlana, przesyłana, przetwarzana lub przechowywana jako część spotkania lub nagrania spotkania. W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO DOPUSZCZA PRZECHWYTYWANIE, MONITOROWANIE I/LUB NAGRYWANIE ROZMÓW PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY TYLKO POD WARUNKIEM POWIADOMIENIA ICH O TYM LUB WYRAŻENIA PRZEZ NIE ZGODY I/LUB NAKŁADA OGRANICZENIA NA ZBIERANIE INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH PERSONALNĄ IDENTYFIKACJĘ, PRZECHOWYWANIE ICH I KORZYSTANIE Z NICH. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich praw właściwych i uzyskać wszystkie niezbędne zgody oraz udzielić wszystkich niezbędnych powiadomień przed użyciem Oprogramowania i/lub Usługi i/lub funkcji takich jak nagrywanie.

11. Usługi pomocy technicznej. Firma Microsoft nie świadczy usług pomocy technicznej do Usługi.

12. Firma Microsoft nie sprawuje kontroli edytorskiej

• Prawa własności intelektualnej. Firma Microsoft nie sankcjonuje i nie zatwierdza nieautoryzowanego korzystania z zawartości chronionej prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik wie, że udostępnianie zawartości naruszającej cudze prawa autorskie i prawa własności intelektualnej stanowi naruszenie niniejszej umowy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z zawartości i publikowanie jej przez niego i innych nie będzie naruszało niczyich praw własności intelektualnej. Użytkownik wie, że firma Microsoft może w dowolnej chwili usunąć zawartość bez powiadomienia, jeśli narusza ona niniejszą umowę lub stosowny kodeks postępowania lub gdy mamy uzasadniony powód, aby sądzić, że tak jest.

• Łącza do witryn sieci Web innych firm. Usługa lub zawartość wyświetlana w Usłudze mogą zawierać łącza do witryn sieci Web innych firm. Te witryny sieci Web innych firm znajdują się poza kontrolą firmy Microsoft. Jeśli firma Microsoft umieściła te łącza w Usłudze, zrobiła to jedynie dla wygody użytkownika. Umieszczenie jakichkolwiek łączy do witryn innych firm nie oznacza, że firma Microsoft firmuje jakąkolwiek witrynę sieci Web, usługę lub produkt innej firmy.

13. Prywatność

Zasady zachowania poufności informacji umieszczone na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432opisują sposób zbierania informacji o użytkowniku i korzystania z nich. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na następujące działania:

• Monitorowanie korzystania. Korzystanie z Usługi przez użytkownika traktujemy jako poufne. Mimo to możemy uzyskać dostęp do informacji o nim, jego konta i zawartości jego korespondencji oraz je ujawnić, jeśli ma to na celu: (1) podporządkowanie się prawu lub procesowi prawnemu, któremu jesteśmy poddani; (2) udowodnienie i weryfikowanie potencjalnych naruszeń niniejszej umowy, w tym korzystania z niej w celu udziału w łamaniu prawa lub ułatwiania łamania prawa; (3) ochronę praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Microsoft, jej pracowników, jej klientów lub społeczeństwa. Użytkownik wyraża zgodę na możliwość dostępu i ujawnienia w sytuacjach opisanych w tym punkcie.

• Transfer informacji osobistych. Informacje osobiste zebrane za pośrednictwem Usługi mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, gdzie firma Microsoft lub jej podmioty stowarzyszone, podmioty podporządkowane lub agenci posiadają urządzenia. Korzystanie z Usługi oznacza wyrażenie zgody na transfer informacji poza kraj zamieszkania. Więcej informacji na temat transferu danych zawierają Zasady ochrony poufności informacji znajdujące się na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Dane dotyczące wydajności i użycia. Na potrzeby świadczenia Usługi możemy zbierać pewne informacje o jej wydajności, komputerze użytkownika i sposobie korzystania z Usługi przez niego. Informacje te mogą być przekazywane automatycznie z komputera użytkownika. Więcej informacji na temat zbierania informacji zawierają Zasady ochrony poufności informacji znajdujące się na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Technologia filtrowania. Możemy chronić Usługę, chronić naszych klientów lub nie dopuszczać do naruszania umowy przez użytkownika, stosując pewne technologie lub inne środki. Może to być na przykład filtrowanie zatrzymujące wiadomości-śmieci i wirusy lub podwyższone zabezpieczenia. Środki te mogą ograniczać możliwość korzystania z Usługi przez użytkownika. Chociaż firma Microsoft stale przegląda i implementuje nowe technologie, nie istnieje aktualnie technologia całkowicie uniemożliwiająca wysyłanie i odbieranie niechcianej korespondencji. Ten akapit nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony firmy Microsoft, że zapobiegnie występowaniu niechcianej korespondencji masowej lub korespondencji komercyjnej w Usłudze i użytkownicy Usługi nie mogą obciążać firmy Microsoft odpowiedzialnością za otrzymywanie niechcianej korespondencji. Więcej informacji na temat zasad firmy Microsoft w tym obszarze zawierają zasady firmy Microsoft dotyczące wiadomości-śmieci.

14. Oprogramowanie

• Korzystanie. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas oprogramowanie jako część Usługi, korzystanie przez niego z tego oprogramowania podlega warunkom licencji na to oprogramowanie, które są mu wyświetlane w celu zaakceptowania. Jeśli żadna licencja nie zostanie wyświetlona, udzielamy prawa do korzystania z oprogramowania jedynie w celu korzystania z Usługi w sposób dozwolony na mocy niniejszej umowy oraz na tylu komputerach, ile określono w jego ofercie Usługi. Zastrzegamy sobie wszystkie inne prawa do oprogramowania. O ile nie powiadomimy użytkownika, że jest inaczej, jego prawo do korzystania z oprogramowania kończy się wraz z wygaśnięciem lub zakończeniem jego prawa do korzystania z Usługi. Użytkownik musi wtedy niezwłocznie odinstalować oprogramowanie. Możemy wyłączyć oprogramowanie po zakończeniu działania Usługi, nie powiadamiając o tym użytkownika.

• Dokumentacja. Użytkownik może kopiować dokumentację udostępnioną wraz z oprogramowaniem i korzystać z niej na własne potrzeby.

• Aktualizacja. Możemy automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania użytkownika. Możemy automatycznie pobierać uaktualnienia oprogramowania na komputer użytkownika, aby aktualizować, ulepszać lub rozwijać Usługę.

• Zakres licencji. Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej oraz umowy międzynarodowe. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko pewne prawa do korzystania z oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega wszystkie inne prawa. Jeśli prawo właściwe nie daje użytkownikowi więcej praw mimo tego ograniczenia, użytkownik może korzystać z oprogramowania jedynie w zakresie ściśle określonym w niniejszej umowie. W trakcie tego korzystania musi przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych zawartych w oprogramowaniu, które zezwalają tylko na określone sposoby korzystania z niego. Użytkownik nie może

o ujawniać wyników żadnych testów porównawczych oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Microsoft;

o obchodzić jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu;

o dezasemblować oprogramowania zawartego w Usłudze, dekompilować go lub odtwarzać jego kodu źródłowego, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wyraźnie na to zezwala, ale tylko ściśle w takim zakresie, w jakim na to zezwala;

o publikować oprogramowania, umożliwiając jego kopiowanie przez inne osoby;

o wynajmować, dzierżawić lub wypożyczać oprogramowania;

o transferować oprogramowania lub niniejszą umowę na osobę trzecią; o korzystać z oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług hostingu oprogramowania.

• Prawa kontroli eksportu. Oprogramowanie podlega prawom i przepisom Stanów Zjednoczonych dotyczących kontroli eksportu. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i zagranicznych praw i przepisów kontroli eksportu, które mają zastosowanie do oprogramowania. Prawa te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników końcowych i sposobu wykorzystania. Dodatkowe informacje zawiera strona www.microsoft.com/exporting.

15. Materiały licencjonowane użytkownikowi przez firmę Microsoft

• Dokumenty. Użytkownik może mieć dostęp do pewnych informacji o Usłudze, jak raporty, artykuły bazy wiedzy, arkusze danych i często zadawane pytania („dokumenty”). Użytkownik może korzystać z tych dokumentów wyłącznie na potrzeby własne. Użytkownik nie może kopiować dokumentów, dystrybuować ich, modyfikować ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych. Instytucje edukacyjne oficjalnie akredytowane zgodnie z prawem miejscowym mogą pobierać i kopiować dokumenty w celu dystrybucji wyłącznie w sali lekcyjnej.

• Ograniczenia. Udzielana licencja na korzystanie z dokumentów udostępnionych wraz z Usługą nie obejmuje licencji na projekt lub układ Usługi lub jakiejkolwiek witryny sieci Web należącej do firmy Microsoft, obsługiwanej przez nią, licencjonowanej lub kontrolowanej. Użytkownik nie może kopiować ani ponownie przesyłać żadnego logo, grafiki, dźwięku lub obrazu z Usługi, o ile firma Microsoft wyraźnie na to nie zezwoliła. Firma Microsoft i jej dostawcy nie gwarantują, że dokumenty będą dokładne i że będą zaspokajały potrzeby użytkownika. Ich włączenie do Usługi nie oznacza, że firma Microsoft je firmuje. Niczego, co jest dostępne w Usłudze, nie należy traktować jako porady profesjonalnego doradcy, w tym m.in. jako porady inwestycyjnej, podatkowej lub prawnej.

16. Prawa własności intelektualnej

Firma Microsoft zachowuje wszystkie prawa, prawo własności i udziały w Usłudze i do niej, w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej. Firma Microsoft zastrzega wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone. Niniejsza umowa nie udziela użytkownikowi żadnych praw ani nie oznacza, że posiada on jakiekolwiek prawa do znaków towarowych, nazw handlowych lub logo firmy Microsoft.

17. Reklamy

Firma Microsoft zamieszczać reklamy w Usłudze. Zastrzegamy prawo do zmiany sposobu reklamowania Usługi. Użytkownik wie, że we wszystkich umowach, jakie zawiera z reklamodawcami zamawiającymi reklamy w Usłudze, stroną jest on i ci reklamodawcy, a nie firma Microsoft.

18. Interesy użytkownika ze stronami trzecimi

Użytkownik wie, że to on, a nie firma Microsoft ma bezpośrednią relację z każdą stroną trzecią, z którą prowadzi interesy, w tym z reklamodawcami i wszystkimi, którzy kupują lub sprzedają towary lub usługi za pośrednictwem Usługi. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje interesy ze wszystkimi stronami trzecimi, w tym za:

• dostarczanie towarów i usług oraz płatność za nie;

• przetwarzanie zamówień klientów, płatności i innych transakcji;

• weryfikowanie ważności zamówień przed ich zrealizowaniem;

• informowanie klientów o stanie zamówień lub transakcji;

• udostępnianie wszystkim klientom pomocy technicznej związanej z zamówieniami lub transakcjami (np. zgubione zamówienia, spory dotyczące rozliczeń, płatności itp.);

• określanie wszystkich podatków (jeśli występują) wynikających z tych zamówień lub transakcji albo z nimi związanych, zbieranie ich i przekazywanie odpowiednim urzędom;

• zakup i korzystanie przez niego i jego konta skojarzone z jakichkolwiek usług i produktów innych firm.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

• reklamowane, sprzedawane i dystrybuowane przez niego produkty i usługi mogą być legalnie sprzedawane i dystrybuowane i nie stanowi to naruszenia niniejszej umowy;

• posiada wszystkie licencje wymagane do sprzedaży, dystrybuowania i reklamowania oferowanych przez niego towarów i usług;

• wszystkie transakcje sprzedaży i reklamy będą zgodne z prawem właściwym;

• będzie przestrzegać wszystkich właściwych praw i przepisów (w tym praw o ochronie poufności i przepisów dotyczących zbierania informacji od innych osób).

19. Opinie

Wysyłając opinię o Usłudze do firmy Microsoft, użytkownik udziela nieodpłatnie firmie Microsoft prawa do korzystania z tej opinii, udostępniania jej i komercjalizowania w dowolny sposób i w dowolnym celu. Ponadto użytkownik udziela nieodpłatnie stronom trzecim wszystkich praw patentowych wymaganych do tego, aby ich produkty, technologie lub usługi mogły korzystać z określonych części oprogramowania lub usługi firmy Microsoft, które zawierają jego opinię, albo się z nimi komunikować. Użytkownik nie może wysyłać opinii, która podlega licencji wymagającej udzielenia przez firmy Microsoft licencji stronom trzecim na jej oprogramowanie lub dokumentację, ponieważ zamieścimy w nich opinię użytkownika. Te prawa zachowują ważność po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy.

20. Nasze powiadomienia dla użytkownika; powiadomienia użytkownika dla nas

Niniejsza umowa jest w formie elektronicznej. Obiecaliśmy, że będziemy wysyłać użytkownikowi pewne informacje związane z Usługą, i mamy prawo do wysyłania użytkownikowi tych informacji. W zależności od wymagań prawnych możemy również wysyłać do użytkownika inne informacje dotyczące Usługi.

Informacje te możemy wysyłać do użytkownika w formie elektronicznej. Możemy wysyłać wymagane informacje w wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestrowania się w Usłudze.

Za datę wysłania i otrzymania powiadomień będzie uważana data transmisji wiadomości e-mail. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do usługi i korzysta z niej, oznacza to, że dysponuje niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem do otrzymywania tych powiadomień. Jeśli użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej, musi anulować korzystanie z Usługi. Aktualnie nie możemy akceptować powiadomień wysyłanych pocztą e-mail.

21. Brak gwarancji

Firma Microsoft nie udziela żadnej gwarancji odnośnie do niezawodności i dokładności działania Usługi lub wyników korzystania z niej. Użytkownik wie, że mechanizmy zabezpieczeń wbudowane w Usłudze mają pewne ograniczenia i że musi samodzielnie określić, czy Usługa zaspokaja jego potrzeby.

Udostępniamy Usługę w takim stanie, w jakim się znajduje („as is”), ze wszystkimi usterkami i w takiej postaci, jaka jest dostępna. Ryzyko korzystania z niej ponosi użytkownik. Podmioty firmy Microsoft nie udzielają żadnych bezpośrednich gwarancji, rękojmi ani zobowiązań. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z miejscowego prawa, których ta umowa nie może zmienić. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Podmioty firmy Microsoft wyłączają odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek domniemanych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

22. Ograniczenie odpowiedzialności; jedyne uprawnienie dla użytkownika

W zakresie, w jakim jest to dozwolone prawem, użytkownik nie ma możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań od Podmiotów firmy Microsoft, w tym odszkodowań za szkody bezpośrednie, wtórne, szczególne i pośrednie oraz utratę zysków.

To ograniczenie odnosi się do wszystkiego, co jest związane z:

• Usługą;

• zawartością (w tym kodem) witryn sieci Web innych firm, programami innych firm oraz postępowaniem innych firm;

• wirusami i innymi funkcjami unieruchamiającymi, które wpływają na jego dostęp do Usługi, oprogramowanie lub sprzęt albo możliwość korzystania z nich;

• niezgodnością między Usługą a innymi usługami, oprogramowaniem i sprzętem;

• ewentualnymi opóźnieniami lub niepowodzeniami skutecznego i szybkiego inicjowania, przeprowadzania lub realizacji dowolnych transmisji lub transakcji związanych z Usługą;

• roszczeniami z tytułu naruszania umowy, naruszania gwarancji, rękojmi lub zobowiązań, ścisłą odpowiedzialnością, niedbałością lub innym czynem niedozwolonym.

Ma również zastosowanie, jeśli:

• to uprawnienie nie rekompensuje w pełni wszystkich strat lub nie spełnia swojego zasadniczego celu;

• firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania szkód.

Ponieważ w niektórych krajach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne jest niedozwolone, ograniczenie to może nie dotyczyć użytkownika. Ograniczenie może nie mieć zastosowania również wtedy, gdy w kraju zamieszkania użytkownika niedozwolone jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne lub inne.

Wyłączenie odpowiedzialności na mocy niniejszej Sekcji 23 jest niezależne od jedynego uprawnienia użytkownika i obowiązuje nadal, mimo że takie uprawnienie nie spełni swojego zasadniczego celu lub zostanie uznane za niewykonalne. Te ograniczenia i wyłączenia mają zastosowanie bez względu na to, czy szkody wynikają z (1) naruszenia umowy, (2) naruszenia gwarancji, (3) niedbałości lub (4) dowolnej innej przyczyny pozwu, i w zakresie, w jakim te wyłączenie i ograniczenia nie są zakazane przez prawo właściwe.

Jeśli Usługa nie satysfakcjonuje użytkownika, nie zgadza się on na jakąkolwiek część niniejszej Umowy lub ma inne spory z dowolnym Podmiotem firmy Microsoft albo roszczenia wobec dowolnego Podmiotu firmy Microsoft dotyczące niniejszej umowy lub Usługi, wówczas jego wyłącznym i jedynym uprawnieniem jest zaprzestanie korzystania z Usługi.

23. Roszczenie musi być wniesione w ciągu jednego roku

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszelkie roszczenia związane z niniejszą umową lub Usługą muszą być wnoszone w ciągu jednego roku. Ten okres jednego roku jest liczony od dnia, w którym roszczenie mogłoby zostać wniesione po raz pierwszy. Niezgłoszenie go do tego czasu powoduje jego trwałe odrzucenie. Niniejsza sekcja ma zastosowanie zarówno do użytkownika, jak i jego następców, a także do firmy Microsoft i jej następców.

24. Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami

Użytkownik zobowiązuje się bronić, chronić i zabezpieczać Podmioty firmy Microsoft przed wszystkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym opłatami za obsługę prawną) wynikającymi z korzystania przez niego z Usługi, naruszeń tej umowy lub jakichkolwiek praw stron trzecich.

25. Firma Microsoft, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Firma Microsoft, z którą użytkownik zawiera umowę:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052

Stany Zjednoczone

Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów:

Interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które obowiązuje dla wszystkich roszczeń z tytułu naruszenia, niezależnie od konfliktu przepisów prawa. Wszystkie inne roszczenia, w tym roszczenia odnoszące się do ustaw dotyczących ochrony konsumenta, ustaw dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej, będą podlegały prawom stanu zamieszkania użytkownika w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik i firma Microsoft nieodwołalnie zgadzają się na wyłączną właściwość sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie King w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich sporach wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych.

26. Interpretacja umowy

Wszystkie części niniejszej umowy mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Sąd może stwierdzić, że nie można egzekwować pewnej części umowy tak, jak jest ona sformułowana. W takim przypadku ta część zostanie zamieniona na warunki jak najbardziej zbliżone pod względem intencji do tej części, której nie możemy egzekwować. Reszta umowy nie ulega zmianie. Niniejsza umowa, wraz z ewentualnymi kodeksami postępowania i innymi powiadomieniami, które możemy udostępniać, stanowi całość umowy między firmą Microsoft a użytkownikiem w przedmiocie Usługi. Zastępuje ona wszystkie inne umowy lub oświadczenia związane z Usługą. Jeśli użytkownik ma zobowiązania dotyczące poufności związane z Usługą, mogą one pozostać w mocy. Tytuły sekcji w umowie nie ograniczają innych warunków niniejszej umowy.

27. Cesja

Firma Microsoft może dokonać cesji niniejszej umowy, w całości lub częściowo, w dowolnej chwili, nie powiadamiając o tym użytkownika. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej umowy ani jakiejkolwiek jej części na żadną inną stronę. Jakakolwiek próba dokonania takiej cesji zostanie uznana za nieważną i może spowodować, że anulujemy możliwość korzystania z Usługi przez użytkownika. Druga strona może natomiast ustanowić konto wymagane do korzystania z Usługi i zawrzeć z nami umowę.

28. Siła wyższa

Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody lub naruszenie niniejszej umowy, jeśli wynika to ze zdarzenia lub okoliczności, na które nie miała wpływu, jak wojna, inwazja, awarie zasilania elektrycznego, ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi lub kataklizmy naturalne.

29. Powiadomienia

Informacja o prawach autorskich

Zawartość Usługi jest chroniona prawem autorskim Copyright © 2008 Microsoft Corporation i/lub jej dostawcy, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 Stany Zjednoczone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie lub zawartość udostępniana w ramach niniejszej Usługi jest chroniona przez prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej i umowy międzynarodowe.

Poszanowanie praw autorskich

Prosimy o poszanowanie praw artystów i twórców. Taka zawartość, jak muzyka, fotografie i wideo może być chroniona prawem autorskim. Osoby pojawiające się w zawartości mogą mieć prawo do kontrolowania wykorzystania ich wizerunku. Użytkownik nie może udostępniać zawartości należącej do innych osób, jeśli nie posiada praw lub nie został uprawniony do tego przez właściciela albo jeśli takie udostępnienie jest legalne z innej przyczyny.

Powiadomienia i procedura wnoszenia roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich

Zgodnie z Rozdziałem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Sekcja 512(c)(2), powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich powinny być wysyłane do wyznaczonego agenta usługodawcy. WSZYSTKIE ZAPYTANIA BEZ ZWIĄZKU Z NASTĘPUJĄCĄ PROCEDURĄ POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. Procedura wnoszenia roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich jest opisana na stroniehttp://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Powiadomienie o znakach towarowych

Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Informacje o znakach towarowych są dostępne na stronie

http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Jakiekolwiek prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, pozostają zastrzeżone.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×