Pomoc programu Microsoft Office Excel Viewer


Wyświetlanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania

Używając programu Microsoft Office Excel Viewer, można otwierać, wyświetlać i drukować skoroszyty programu Microsoft Office Excel oraz pracować z nimi, nawet nie mając zainstalowanego programu Excel. Można także kopiować dane z programu Excel Viewer do innego programu. Jednak w programie Excel Viewer nie można utworzyć nowego skoroszytu, edytować danych ani zapisać skoroszytu.

Uwaga : Niektóre funkcje programu Excel Viewer 2003 nie są już obsługiwane w programie Excel Viewer.

W tym artykule

Pomoc programu Excel Viewer — informacje

Otwieranie skoroszytu

Wyświetlanie arkusza

Praca z danymi

Drukowanie

Funkcje programu Excel Viewer 2003, które nie są już obsługiwane w programie Excel Viewer

Pomoc programu Excel Viewer — informacje

Ten artykuł jest dostępny wyłącznie wtedy, gdy jest nawiązane połączenie z Internetem. Jeśli planujesz pracę w trybie offline, możesz ten artykuł wydrukować. Kliknij link Wersja do druku, a następnie kliknij link Pokaż wszystko (po prawej stronie u góry) w celu rozwinięcia wszystkich sekcji artykułu. Aby wydrukować ten artykuł, naciśnij klawisze CTRL+P.

Aby uzyskać szczegóły techniczne dotyczące programu Excel Viewer, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Microsoft Excel Viewer — informacje.

Aby uzyskać informacje o aktualizacjach programu Excel Viewer, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje.

Początek strony

Otwieranie skoroszytu

W programie Excel Viewer można otwierać skoroszyty utworzone za pomocą programów Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Excel dla Windows (wersje 95 i nowsze) oraz Microsoft Excel dla Macintosh (wersje 2.2 i nowsze). Nie można otworzyć skoroszytu, który został zapisany w formacie pliku Hypertext Markup Language (HTML) lub w formacie tekstu rozdzielanego przecinkami (CSV).

Jeśli na komputerze masz również zainstalowany program Excel, po otwarciu skoroszytu w programie Excel Viewer możesz otworzyć go do edycji w programie Excel.

W tej sekcji

Otwieranie skoroszytu w celu przejrzenia

Otwieranie skoroszytu w celu edycji

Sprawdzanie certyfikatu skoroszytu podpisanego cyfrowo

Otwieranie skoroszytu w celu przejrzenia

W programie można otwierać tylko pliki programu Excel (xlsx, xlsm, xlsb, xltx, xltm, xls, xlt, xlm oraz xlw). Można otwierać pliki z obsługą makr (xlsm, xltm oraz xlm), jednak uruchamianie makr jest niemożliwe. Nie ma możliwości otwierania plików w formacie HTML (mht, mhtml, htm i html) ani plików w formacie CSV. W bieżącej wersji programu Excel Viewer nie jest już możliwe otwieranie plików wykresu programu Excel (xlc).

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Plik kliknij pozycję Otwórz.

  Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+O.

  Porada    Aby otworzyć ostatnio używany skoroszyt, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie w obszarze Ostatnio używane dokumenty kliknij nazwę pliku skoroszytu, który chcesz otworzyć.

 2. Na komputerze z uruchomionym systemem Windows Vista    

  • Na pasku adresu kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą skoroszyt, który chcesz otworzyć.

   Na komputerze z uruchomionym system Microsoft Windows XP    

  • W polu Szukaj w kliknij dysk, folder, sieć lub lokalizację internetową ze skoroszytem, który chcesz otworzyć.

 3. Na liście folderów zlokalizuj i otwórz folder zawierający skoroszyt.

 4. Kliknij skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  • W programie Excel Viewer możesz otworzyć skoroszyt zabezpieczony usługami zarządzania prawami do informacji (IRM), o ile masz uprawnienia do jego wyświetlania. Jeśli masz uprawnienia do drukowania i kopiowania, możesz także wydrukować lub skopiować zawartość z zabezpieczonego skoroszytu.

  • Po uruchomieniu programu Excel Viewer z menu Start lub przez kliknięcie jego ikony na pulpicie zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie. Aby uruchomić program Excel Viewer i otworzyć określony skoroszyt, kliknij dwukrotnie ten skoroszyt.

  • Gdy w programie Excel Viewer jest otwarty więcej niż jeden skoroszyt, możesz przełączać się między skoroszytami. Na karcie Narzędzia główne w grupie Okno kliknij przycisk Przełącz okna, a następnie kliknij skoroszyt, który chcesz uaktywnić.

  • Po otwarciu skoroszytu zawierającego dane w tabeli programu Excel, która jest połączona z listą w witrynie programu Windows SharePoint Services, nie można zaktualizować danych w arkuszu za pomocą danych z witryny programu SharePoint. Program Excel Viewer nie może odświeżać zewnętrznych połączeń danych ani tabel przestawnych.

  • Skoroszyt, który został zapisany wcześniej w widoku Podgląd podziału stron programu Excel, zostanie otwarty w tym widoku, a w programie Excel Viewer może nie być wyświetlana cała zawartość skoroszytu. Aby przełączyć się na widok normalny, kliknij przycisk Normalny Obraz przycisku na pasku stanu.

Otwieranie skoroszytu w celu edycji

 1. W programie Excel Viewer otwórz skoroszyt, które chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Otwórz do edycji.

  Skoroszyt zostanie zamknięty w programie Excel Viewer, a następnie otwarty w programie Excel, co umożliwi jego edycję.

Sprawdzanie certyfikatu skoroszytu podpisanego cyfrowo

Podczas otwierania skoroszytu, który ze względów bezpieczeństwa został podpisany cyfrowo, możesz dokładnie obejrzeć certyfikat cyfrowy i zweryfikować, czy podpis cyfrowy jest autentyczny, aby upewnić się, że podpis cyfrowy jest wiarygodny.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Wyświetl podpisy.

  Pozycja Wyświetl podpisy jest dostępna tylko wtedy, gdy skoroszyt otwierany w programie Excel Viewer został podpisany cyfrowo.

 2. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące określonego certyfikatu, w okienku zadań Podpisy w obszarze Prawidłowe podpisy kliknij strzałkę obok nazwy podpisu, a następnie kliknij pozycję Szczegóły podpisu.

 3. Kliknij pozycję Wyświetl, a następnie wykonaj następujące czynności:

  • Aby ustalić, czy źródło certyfikatu cyfrowego jest zaufane, spójrz na pola Wystawiono dla i Wystawiono przez.

  • Aby ustalić, czy certyfikat jest aktualny, spójrz na pole Ważny od.

Początek strony

Wyświetlanie arkusza

W programie Excel Viewer możesz wyświetlać dane arkusza, używając wszystkich poniższych funkcji.

W tej sekcji

Przewijanie arkusza

Przewijanie i powiększanie za pomocą myszy

Równoczesne wyświetlanie różnych części arkusza

Minimalizowanie Wstążki

Powiększanie lub zmniejszanie obrazu

Przełączanie na inny arkusz

Przewijanie arkusza

Aby przejść do określonej komórki arkusza, możesz ją kliknąć lub skorzystać z klawiszy strzałek. Komórka wybrana w ten sposób to komórka aktywna.

Aby wyświetlić inny obszar arkusza, użyj pasków przewijania, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Aby przewinąć

Wykonaj następujące czynności

O jeden wiersz w górę lub w dół

Kliknij strzałkę na pasku przewijania pionowego.

O jedną kolumnę w lewo lub w prawo

Kliknij strzałkę na pasku przewijania poziomego.

O jedno okno w górę lub w dół

Kliknij powyżej lub poniżej suwaka na pasku przewijania pionowego.

O jedno okno w lewo lub w prawo

Kliknij z lewej lub z prawej strony suwaka na pasku przewijania poziomego.

Do odległego fragmentu arkusza

Przeciągnij suwak. W bardzo dużym arkuszu przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, przeciągając suwak.

 • Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek przewijania i wybrać opcję przewijania.

 • Rozmiar suwaka przewijania wskazuje, jaka część użytego obszaru arkusza jest wyświetlana w oknie. Położenie suwaka przewijania na pasku odzwierciedla względne położenie widocznego obszaru w obrębie arkusza.

Przewijanie i powiększanie za pomocą myszy

Możesz poruszać się po arkuszu oraz powiększać i pomniejszać obraz za pomocą urządzenia wskazującego Microsoft IntelliMouse®.

Aby

Wykonaj następujące czynności

Przewinąć kilka wierszy naraz w górę lub w dół

Obracaj pokrętło do przodu i do tyłu.

Przesuwać się w arkuszu

Trzymając naciśnięty przycisk kółka, przeciągnij wskaźnik poza znak środka w kierunku, w którym chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przeciągaj od znaku środka; aby zwolnić przewijanie, przeciągaj w kierunku znaku środka.

Przesuwać się w arkuszu automatycznie

Kliknij przycisk kółka, a następnie przesuń mysz w kierunku, w którym chcesz przewijać. Aby przyspieszyć przewijanie, przeciągaj od znaku środka; aby zwolnić przewijanie, przeciągaj w kierunku znaku środka. Aby zatrzymać automatyczne przewijanie, kliknij dowolnym przyciskiem myszy.

Powiększanie i pomniejszanie

Trzymając naciśnięty klawisz CTRL, pokręć kółkiem urządzenia IntelliMouse do przodu lub do tyłu.

Równoczesne wyświetlanie różnych części arkusza

Aby wyświetlić różne części arkusza i móc je przewijać niezależnie, możesz podzielić arkusz poziomo i pionowo na oddzielne okienka.

 1. W górnej części paska przewijania pionowego lub po prawej stronie paska przewijania poziomego wskaż pole podziału.

  pole podziału

  Uwaga : Pole podziału nie jest widoczne, jeśli arkusz zawiera zablokowane okienka.

 2. Gdy wskaźnik przybierze kształt wskaźnika podziału Pozioma strzałka z dwoma grotami lub Wskaźnik zmiany rozmiaru (strzałka z dwoma grotami) , przeciągnij pole podziału w odpowiednie miejsce.

 • Aby usunąć podział, kliknij dwukrotnie pole podziału.

 • Podzielone okienka nie są widoczne na wydruku arkusza.

Minimalizowanie Wstążki

Wstążka (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent) umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonania danego zadania. Nie można usunąć Wstążki ani zastąpić jej paskami narzędzi i menu ze starszych wersji programu Excel Viewer. Wstążkę można jednak zminimalizować, aby udostępnić więcej miejsca na ekranie.

 • Aby zminimalizować Wstążkę, kliknij dwukrotnie kartę Narzędzia główne. Ponowne dwukrotne kliknięcie karty Narzędzia główne spowoduje przywrócenie Wstążki.

  Skrót klawiaturowy  Aby zminimalizować lub przywrócić Wstążkę, naciśnij klawisze CTRL+F1.

  Po zminimalizowaniu Wstążki wciąż można używać skrótów klawiaturowych.

Powiększanie lub zmniejszanie obrazu

 • Na pasku stanu przeciągnij suwak, aby ustawić wartość procentową od 10 do 400, albo klikaj przycisk Pomniejsz lub Powiększ Suwak powiększenia , aby uzyskać odpowiedni stopień powiększenia.

Zmiana skali powiększenia nie wpływa na wydruk. Arkusze są drukowane w skali 100 procent (normalny rozmiar), chyba że skalowanie zostanie zmienione na karcie Strona okna dialogowego Ustawienia strony (karta Narzędzia główne, grupa Ustawienia strony, przycisk Ustawienia strony).

Przełączanie na inny arkusz

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli karta arkusza, na którą chcesz się przełączyć, jest widoczna, kliknij tę kartę.

 • Jeśli karta arkusza nie jest widoczna, klikaj przyciski przewijania kart, aż karta zostanie wyświetlona, a następnie kliknij ją.

  Przyciski przewijania kart

Początek strony

Praca z danymi

W programie Excel Viewer możesz pracować z danymi arkusza, używając wszystkich poniższych funkcji.

W tej sekcji

Zaznaczanie komórki, zakresu, wiersza lub kolumny

Znajdowanie tekstu lub liczb w arkuszu

Znajdowanie i zaznaczanie określonych komórek w arkuszu

Kopiowanie danych arkusza do innego programu

Zaznaczanie komórki, zakresu, wiersza lub kolumny

Aby zaznaczyć

Wykonaj następujące czynności

Pojedynczą komórkę

Kliknij komórkę lub przejdź do niej, naciskając klawisze strzałek.

Zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę z zakresu, a następnie przeciągnij zaznaczenie do ostatniej komórki.

Możesz również przytrzymać naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie przejść do ostatniej komórki za pomocą klawiszy strzałek.

Wszystkie komórki arkusza

Kliknij przycisk Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze CTRL+A.

Przycisk Zaznacz wszystko

Nieprzylegające komórki lub zakresy komórek

Zaznacz pierwszą komórkę lub zakres komórek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie zaznacz pozostałe komórki lub zakresy komórek.

Duży zakres komórek

Kliknij pierwszą komórkę zakresu, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatnią komórkę zakresu. Aby ją wyświetlić, być może trzeba będzie użyć funkcji przewijania.

Cały wiersz

Kliknij nagłówek wiersza.

Całą kolumnę

Kliknij nagłówek kolumny.

Przylegające wiersze lub kolumny

Przeciągnij przez nagłówki wierszy lub nagłówki kolumn albo zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie zaznacz nagłówek ostatniego wiersza lub kolumny.

Nieprzylegające wiersze lub kolumny

Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie zaznacz nagłówki pozostałych wierszy lub kolumn.

Pierwsza lub ostatnia komórka w wierszu lub w kolumnie

Zaznacz komórkę w wierszu lub w kolumnie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+klawisz strzałki (W PRAWO lub W LEWO dla wierszy, W GÓRĘ lub W DÓŁ dla kolumn).

Pierwszą lub ostatnią komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+HOME, aby zaznaczyć pierwszą komórkę w arkuszu lub na liście programu Excel.

Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+END, aby zaznaczyć ostatnią komórkę, która zawiera dane lub formatowanie, w arkuszu lub na liście programu Excel.

Więcej lub mniej komórek, niż znajduje się w aktywnym zaznaczeniu

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatnią komórkę, którą chcesz dołączyć do nowego zaznaczenia. Prostokątny obszar między komórką aktywną a komórką klikniętą stanie się nowym zaznaczeniem.

Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

Znajdowanie tekstu lub liczb w arkuszu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać tekst lub liczby w zakresie komórek, zaznacz ten zakres komórek.

  • Aby wyszukać tekst lub liczby w całym arkuszu, kliknij dowolną komórkę.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź.

  Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+F.

 3. W polu Znajdź wpisz tekst lub liczbę, które chcesz wyszukać.

 4. Domyślnie dane będą przeszukiwane wiersz po wierszu. Aby wyszukiwać kolumna po kolumnie, kliknij przycisk Opcje, a następnie w polu Wyszukiwanie kliknij pozycję Kolumnami.

 5. W polu Szukaj w wybierz typ zawartości, która ma być wyszukiwana.

 6. Aby wyszukać pierwsze wystąpienie tekstu lub liczby, kliknij przycisk Znajdź następny.

  Możesz klikać przycisk Znajdź następny, dopóki nie zostaną znalezione wszystkie wystąpienia.

Aby anulować rozpoczęte wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Znajdowanie i zaznaczanie określonych komórek w arkuszu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij polecenie Przejdź do.

  Skrót klawiaturowy  Można również nacisnąć klawisze CTRL+G.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć i zaznaczyć odwołania do nazwanej komórki lub zakresy komórek, w polu Przejdź do kliknij odwołanie do nazwanej komórki lub zakres.

   Aby znaleźć i zaznaczyć odwołania do nienazwanej komórki lub zakresy komórek, w polu Odwołanie wpisz odwołanie do komórki.

  • Aby szybko znaleźć i zaznaczyć wszystkie komórki zawierające określone dane lub tylko komórki spełniające określone kryteria, kliknij przycisk Specjalne, a następnie kliknij jedną z poniższych opcji.

Kliknij

Aby zaznaczyć

Komentarze

Komórki zawierające komentarze.

Stałe

Komórki zawierające stałe. Pola wyboru poniżej pozycji Formuły będą dostępne po kliknięciu pozycji Stałe.

Formuły

Pozycja Formuły jest niedostępna w programie Excel Viewer.

Puste

Puste komórki.

Bieżący obszar

Bieżący obszar, np. cała lista.

Bieżąca tablica

Cała tablica, jeśli komórka aktywna znajduje się w tablicy.

Obiekty

Obiekty graficzne, w tym wykres i przyciski, w arkuszu oraz w polach tekstowych.

Różnice w wierszach

Wszystkie komórki różniące się od komórki aktywnej w zaznaczonym wierszu. Jeśli zaznaczono więcej niż jeden wiersz, porównanie zostanie wykonane dla każdego wiersza w zaznaczeniu, a komórka używana w porównaniu dla każdego dodatkowego wiersza znajduje się w tej samej kolumnie co komórka aktywna.

Różnice w kolumnach

Wszystkie komórki różniące się od komórki aktywnej w zaznaczonej kolumnie. Jeśli zaznaczono więcej niż jedną kolumnę, porównanie zostanie wykonane dla każdej kolumny w zaznaczeniu, a komórka używana w porównaniu dla każdej dodatkowej kolumny znajduje się w tym samym wierszu co komórka aktywna.

Poprzedniki

Pozycja Poprzedniki jest niedostępna w programie Excel Viewer.

Zależności

Pozycja Zależności i opcje poniżej pozycji Zależności są niedostępne w programie Excel Viewer.

Ostatnia komórka

Ostatnia komórka w arkuszu, która zawiera dane lub formatowanie.

Tylko widoczne komórki

Tylko komórki, które są widoczne w zakresie obejmującym ukryte wiersze i kolumny.

Formaty warunkowe

Tylko komórki, do których zastosowano formatowanie warunkowe.

 • Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano formatowanie warunkowe.

 • Kliknij pozycję Takich samych, aby znaleźć komórki z takim samym formatowaniem warunkowym co zaznaczona komórka.

Sprawdzanie poprawności danych

Tylko komórki, do których zastosowano reguły sprawdzania poprawności danych.

 • Kliknij opcję Wszystkich, aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano reguły sprawdzania poprawności danych.

 • Kliknij pozycję Takich samych, aby znaleźć komórki z takim samymi regułami sprawdzania poprawności danych co zaznaczona komórka.

Kopiowanie danych arkusza do innego programu

W programie Excel Viewer można skopiować dane arkusza, a następnie wkleić je do innego programu. Jednak nie można wkleić danych arkusza do skoroszytu, który jest otwarty w programie Excel Viewer. Aby można było edytować skoroszyt, na komputerze musi być zainstalowany program Excel.

Uwaga : Nie można skopiować danych na arkusz wykresu.

 1. W arkuszu zaznacz dane do skopiowania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Kopiuj.

  Skrót klawiaturowy  Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+C.

 3. Przejdź do programu, do którego chcesz skopiować dane, a następnie użyj dostępnego w tym programie polecenia wklejania.

Jeśli wybrany obszar kopiowania zawiera ukryte komórki, program Excel Viewer kopiuje także komórki ukryte.

Początek strony

Drukowanie

W programie Excel Viewer możesz drukować dane z arkusza, używając wszystkich poniższych funkcji.

W tej sekcji

Ustawianie lub usuwanie obszaru wydruku

Zmienianie orientacji strony, skalowania i rozmiaru papieru

Ustawianie marginesów strony i wyśrodkowywanie danych na każdej stronie

Drukowanie określonych wierszy lub kolumn na każdej stronie

Dołączanie linii siatki lub etykiet wierszy i kolumn na każdej drukowanej stronie

Wyświetlanie podziałów stron

Przeglądanie strony przed drukowaniem

Drukowanie aktywnego arkusza, zaznaczonego zakresu lub całego skoroszytu

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

Ustawianie lub usuwanie obszaru wydruku

 1. W arkuszu zaznacz tylko te komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Obszar wydruku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić obszar wydruku, kliknij pozycję Ustaw obszar wydruku.

  • Aby wyczyścić ustawiony obszar wydruku, kliknij pozycję Wyczyść obszar wydruku.

Zmienianie orientacji strony, skalowania i rozmiaru papieru

Jeśli arkusz nie wypełnia dokładnie wybranej liczby stron, możesz go dopasować (lub przeskalować) tak, żeby mieścił się na większej albo mniejszej liczbie stron niż w przypadku normalnych rozmiarów. Możesz także określić, na ilu stronach dokument ma być wydrukowany, oraz wybrać inny rozmiar papieru.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Ustawienia strony.

 2. Na karcie Strona w obszarze Orientacja kliknij przycisk Pionowa lub Pozioma.

 3. Aby zmienić skalowanie stron, w obszarze Skalowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmniejszyć lub powiększyć arkusz o określoną wielkość, w polu Dopasuj do wpisz rozmiar w procentach.

  • Aby zmniejszyć lub powiększyć arkusz w celu dopasowania go do określonej liczby stron, kliknij przycisk Wpasuj w arkusze, a następnie wpisz liczbę stron, na których chcesz wydrukować arkusz.

 4. Aby określić rozmiar papieru, kliknij odpowiedni rozmiar w polu Rozmiar papieru.

 5. Aby określić jakość wydruku, wybierz odpowiednią jakość w polu Jakość wydruku.

 6. Jeśli chcesz określić numer strony początkowej inny niż 1, możesz wpisać odpowiedni numer w polu Numer pierwszej strony.

Ustawianie marginesów strony i wyśrodkowywanie danych na każdej stronie

 1. Wybierz arkusz.

 2. Na stronie Narzędzia główne w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Ustawienia strony.

 3. Kliknij kartę Marginesy.

 4. W polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy wprowadź żądane rozmiary marginesów.

  Te ustawienia powinny być większe niż minimalne marginesy wymagane przez drukarkę.

 5. W obszarze Wyśrodkuj na stronie wykonaj przynajmniej jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru W poziomie, jeśli chcesz wyśrodkować dane arkusza między lewym i prawym marginesem.

  • Zaznacz pole wyboru W pionie, jeśli chcesz wyśrodkować dane arkusza między górnym i dolnym marginesem.

Drukowanie określonych wierszy lub kolumn na każdej stronie

 1. Kliknij arkusz, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Ustawienia strony.

 3. Kliknij kartę Arkusz.

 4. W obszarze Tytuły wydruku kliknij pole U góry powtarzaj wiersze lub Z lewej powtarzaj kolumny, a następnie zaznacz wiersze lub kolumny, które mają pojawiać się na każdej drukowanej stronie.

Dołączanie linii siatki lub etykiet wierszy i kolumn na każdej drukowanej stronie

 1. Kliknij arkusz, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Ustawienia strony.

 3. Kliknij kartę Arkusz.

 4. Aby drukować linie siatki, zaznacz pole wyboru Linie siatki.

 5. Aby drukować etykiety wierszy i kolumn zawierające litery i cyfry, zaznacz pole wyboru Nagłówki wierszy i kolumn.

Wyświetlanie podziałów stron

 1. Na pasku stanu kliknij przycisk Podgląd podziału stron Obraz przycisku .

 2. Aby wrócić do widoku normalnego, na pasku stanu kliknij przycisk Normalny Obraz przycisku .

Ręcznie wstawione podziały stron są wyświetlane jako linie ciągłe. Linie przerywane oznaczają automatyczne podziały stron. Podziały stron można przenosić, ale nie można ich dodawać ani usuwać.

Przeglądanie strony przed drukowaniem

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Plik kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  Skrót klawiaturowy Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+F2.

 2. Do przeglądania strony i wprowadzania zmian przed drukowaniem służą poniższe przyciski paska narzędzi.

Przycisk

Akcja

Następna strona

Wyświetla następną stronę, która ma być drukowana. Jeśli zaznaczono wiele arkuszy i kliknięto przycisk Następna strona wtedy, gdy pojawiła się ostatnia strona zaznaczonego arkusza, program Excel Viewer wyświetli pierwszą stronę następnego zaznaczonego arkusza.

Ta opcja jest niedostępna, gdy arkusz zawiera tylko jedną stronę.

Poprzednia strona

Wyświetla poprzednią stronę, która ma być drukowana. Jeśli zaznaczono wiele arkuszy i kliknięto przycisk Poprzednia strona wtedy, gdy pojawiła się pierwsza strona zaznaczonego arkusza, program Excel Viewer wyświetli ostatnią stronę poprzedniego zaznaczonego arkusza.

Ta opcja jest niedostępna, gdy arkusz zawiera tylko jedną stronę.

Powiększenie

Przełącza pomiędzy widokiem całej strony a widokiem powiększonym arkusza. Funkcja powiększenia nie wpływa na rozmiar wydruku. Można także przełączać pomiędzy widokiem całej strony a widokiem powiększonym arkusza, klikając dowolny obszar arkusza.

W zależności od rozdzielczości monitora w podglądzie całej strony pewne elementy grafiki, takie jak cienkie obramowania, mogą nie być widoczne.

Drukuj

Wyświetla okno dialogowe Drukowanie, w którym można ustawić opcje drukowania, a następnie wydrukować wybrany arkusz.

Ustawienia strony

Wyświetla okno dialogowe Ustawienia strony, w którym można ustawić opcje określające wygląd wydrukowanych arkuszy.

Pokaż marginesy

Wyświetla lub ukrywa uchwyty marginesu, umożliwiające przeciąganie i dopasowywanie marginesów strony, marginesów nagłówka i stopki oraz szerokości kolumn.

Zamknij podgląd wydruku

Zamyka okno podglądu wydruku i powraca do poprzedniego widoku aktywnego arkusza.

Sposób wyświetlania stron w oknie podglądu zależy od dostępnych czcionek i kolorów oraz rozdzielczości drukarki.

Drukowanie aktywnego arkusza, zaznaczonego zakresu lub całego skoroszytu

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

 2. W obszarze Drukuj kliknij jedną z następujących opcji:

  • Kliknij pozycję Zaznaczenie, aby wydrukować zaznaczony zakres.

  • Kliknij pozycję Aktywne arkusze, aby wydrukować aktywny arkusz lub wszystkie zaznaczone arkusze.

  • Kliknij pozycję Cały skoroszyt, aby wydrukować wszystkie arkusze.

  • Kliknij pozycję Tabela, aby wydrukować dane tabeli programu Excel. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusz zawiera dane w formacie tabeli programu Excel i zostały one zaznaczone do wydrukowania.

Jeśli arkusz ma zdefiniowany obszar wydruku, program Excel Viewer wydrukuje tylko obszar wydruku. Jeśli zaznaczysz zakres komórek do wydrukowania, a następnie klikniesz pozycję Zaznaczenie, program Excel Viewer wydrukuje zaznaczony fragment i zignoruje wszystkie obszary wydruku zdefiniowane dla arkusza.

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

 1. Aby zaznaczyć arkusze, które chcesz wydrukować, wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zaznaczyć

Wykonaj następujące czynności

Co najmniej dwa przylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, a następnie kliknij kartę ostatniego arkusza.

Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

Kliknij kartę pierwszego arkusza, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij karty pozostałych arkuszy.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Plik kliknij pozycję Szybkie drukowanie.

  Polecenie Szybkie drukowanie wysyła arkusze do drukarki domyślnej bez wprowadzania zmian w bieżących ustawieniach wydruku. Jeśli chcesz określić drukarkę, liczbę kopii i inne opcje drukowania przed rozpoczęciem drukowania, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Początek strony

Funkcje programu Excel Viewer 2003, które nie są już obsługiwane w programie Excel Viewer

Poniższe funkcje programu Excel Viewer 2003 nie są już obsługiwane w bieżącej wersji programu Excel Viewer.

Funkcja

Komentarze

Otwieranie plików wykresu

Nie można otworzyć pliku, który został zapisany w formacie pliku wykresu (xlc).

Rozmieszczanie okien

Polecenie Rozmieść wszystko jest już niedostępne. Nie można używać go do jednoczesnego wyświetlania arkuszy z wielu skoroszytów. Zamiast tego można rozmieścić okna ręcznie.

Blokowanie okienek

Polecenie Zablokuj okienka jest już niedostępne. Nie można używać go do utrzymywania widoczności etykiet wierszy i kolumn lub innych danych podczas przewijania arkusza.

Filtrowanie danych

Polecenie Autofiltr jest już niedostępne. Nie można stosować filtru w celu skupienia się na określonych danych.

Zmienianie rozmiaru wierszy i kolumn

Nie można już przeciągać granic nagłówków wierszy i kolumn ani klikać dwukrotnie granic w celu zmiany rozmiaru wierszy i kolumn.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×