Pomijanie opcji uruchamiania podczas otwierania bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli to ustawienie jest używana do określenia, co się dzieje po otwarciu bazy danych Microsoft Access 2010, możesz usunąć te ustawienia, aby odzyskać pełny dostęp do bazy danych. Na przykład można ustawić opcji dla Bieżącej bazy danych, w oknie dialogowym Opcje programu Access lub tworząc makra AutoExec lub Otwórz procedura zdarzenia. Jeśli baza danych zawiera ustawienia opcji uruchamiania, w tym artykule opisano, jak jego pomijanie.

Możliwość pomijania opcji uruchamiania może być czasem przydatna. Na przykład w sytuacji, gdy jest ustawiona opcja ukrywania okienka nawigacji. Jeśli okienko nawigacji ma być widoczne, można obejść tę uprzednio ustawioną opcję. Aby pominąć wszystkie opcje uruchamiania, wykonaj następujący krok:

  • Podczas otwierania bazy danych przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT.

Zależnie od ustawień bezpieczeństwa makr w bazie danych podczas uruchamiania może zostać wyświetlonych kilka komunikatów związanych z zabezpieczeniami.

Uwaga : Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, dopóki nie zostaną zamknięte wszystkie komunikaty zabezpieczeń. W przeciwnym razie opcje uruchamiania nie zostaną pominięte.

Jeśli podczas otwierania bazy danych jest naciśnięty klawisz SHIFT, następuje pominięcie szeregu opcji ustawionych na stronie Bieżąca baza danych w oknie dialogowym Opcje programu Access. Aby zmienić te opcje, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

    Pojawi się okno dialogowe Opcje programu Access.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych i zmień ustawienia bieżącej bazy danych.

Uwaga : Być może trzeba będzie zamknąć i ponownie otworzyć bazę danych, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia ze strony Bieżąca baza danych wraz z opisem zachowań w wypadku otwarcia bazy danych przy naciśniętym klawiszu SHIFT.

Grupa opcji

Ustawienie

Zachowanie w razie pominięcia opcji uruchamiania

Opcje aplikacji

Tytuł aplikacji

Niestandardowy tytuł aplikacji nie jest wyświetlany.

Ikona aplikacji

Niestandardowa ikona aplikacji nie jest wyświetlana.

Wyświetl formularz

Wskazany formularz nie jest wyświetlany. Nie są uruchamiane żadne procedury zdarzeń tego formularza.

Formularz wyświetlany w sieci Web

Jest dostępne tylko wtedy, gdy jest obecny wskazany formularz sieci Web. Gdy ustawienie jest dostępne, wskazany formularz sieci Web nie jest wyświetlany i nie jest wykonywana żadna procedura zdarzenia formularza.

Nawigacja

Wyświetl okienko nawigacji

Okienko nawigacji jest wyświetlane nawet wtedy, gdy ta opcja nie jest zaznaczona.

Opcje Wstążki i pasków narzędzi

Nazwa Wstążki

Określona niestandardowa Wstążka nie jest wyświetlana.

Zezwalaj na pełne menu

Wszystkie domyślne karty Wstążki są wyświetlane niezależnie od tego ustawienia.

Zezwalaj na domyślne menu skrótów

Wszystkie domyślne menu skrótów są wyświetlane niezależnie od tego ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opcji dla bieżącej bazy danych zobacz artykuł Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych ze scentralizowanej lokalizacji.

Jeśli do bazy danych zostanie dodane makro o nazwie AutoExec, będzie ono na ogół wykonywane przy każdym otwarciu bazy danych. W przypadku pominięcia opcji uruchamiania to makro nie jest wykonywane.


Gdy bazy danych ma wielu użytkowników, możesz zapobiec użytkowników pominięcia opcji uruchamiania. Wyłącza klawisz obejścia (ZMIANA) przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA) kod ustawić właściwość AllowBypassKey na wartość False.

Właściwość AllowBypassKey może przybierać następujące wartości ustawień.

Ustawienie

Opis

Prawda

Włącza klawisz SHIFT, umożliwiając użytkownikom pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec.

Fałsz

Wyłącza klawisz SHIFT, uniemożliwiając pomijanie właściwości uruchamiania i makra AutoExec przez użytkowników.

Tej właściwości można ustawić przy użyciu makro lub kod języka VBA.

Aby ustawić właściwość AllowBypassKey za pomocą makra, trzeba utworzyć właściwość w następujący sposób:

  • W bazie danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb) można ją dodać przy użyciu metody CreateProperty , a następnie dołączyć go do kolekcji Properties obiektu bazy danych .

  • W projekt programu Microsoft Access (adp) można ją dodać do kolekcji AccessObjectProperties obiektu CurrentProject przy użyciu metody Add.

Ustawienie właściwości AllowBypassKey nie ma skutku do następnego otwarcia aplikacji bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×