Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy lub prześledzonych zmian

Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających prześledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

Zmiany wprowadzane do dokumentu mogą być wyświetlane na kilka sposobów. Program Microsoft Office Word można na przykład skonfigurować tak, aby były wyświetlane tylko określone rodzaje prześledzonych zmian — na przykład wstawienia, usunięcia czy zmiany formatowania. Można też wyświetlać jedynie komentarze. Możliwe jest wyłączenie dymków dla komentarzy oraz prześledzonych zmian i wyświetlanie wszystkich komentarzy oraz zmian w tekście. Można nawet wyświetlać tylko zmiany wprowadzone przez określonego autora lub recenzenta.

Aby szybko wyświetlić prześledzone zmiany i komentarze, należy kliknąć przycisk Pokaż adiustację w grupie Śledzenie na karcie Recenzja.

Uwaga   Kliknięcie przycisku Pokaż adjustację powoduje wyświetlenie lub ukrycie wszystkich adiustacja dla wybranych recenzentów w dokumencie. Kiedy jest wyświetlana cała adjustacja, wszystkie typy znaczników są zaznaczone w menu Pokaż adjustację.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie wszystkich zmian w tekście

Wyświetlanie komentarzy w postaci etykietek ekranowych zamiast dymków

Wyświetlanie zmian według typu modyfikacji lub recenzenta

Wyświetlanie zmian i komentarzy dla określonych recenzentów

Ukrywanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas drukowania

Wyświetlanie wszystkich zmian w tekście

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze są w programie Word wyświetlane w postaci dymków na marginesach dokumentu. Program można skonfigurować tak, aby zamiast przy użyciu dymków komentarze były wyświetlane w tekście, a wszystkie zmiany miały formę przekreślonego tekstu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić w tekście usunięcia w postaci przekreślonego tekstu oraz komentarze.

Początek strony

Wyświetlanie komentarzy w postaci etykietek ekranowych zamiast dymków

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze są w programie Word wyświetlane w postaci dymków na marginesach dokumentu. Można jednak zmienić sposób wyświetlania tych elementów tak, aby komentarze były wyświetlane w tekście. Komentarze wyświetlane w tekście pojawiają się po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić w tekście usunięcia w postaci przekreślonego tekstu oraz komentarze.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na komentarzu w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony w postaci etykietki ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Początek strony

Wyświetlanie zmian według typu modyfikacji lub recenzenta

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij, aby wybrać typ zmian, które mają być wyświetlane.

   Na przykład kliknij pozycję Komentarze lub Wstawienia i usunięcia. Znacznik wyboru obok danej pozycji oznacza, że ten element został wybrany.

   Lista opcji pokazywania adiustacji

   Ważne   Nawet jeśli typ adjustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adjustacja będzie automatycznie wyświetlana po każdym otwarciu dokumentu przez jego autora lub recenzenta.

  • Wskaż polecenie Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwisk recenzentów, których zmiany i komentarze mają być wyświetlane.

   Uwaga   Aby zaznaczyć lub wyczyścić wszystkie pola wyboru dla wszystkich recenzentów na liście, należy kliknąć polecenie Wszyscy recenzenci.

Początek strony

Wyświetlanie zmian i komentarzy dla określonych recenzentów

Edytor lub recenzent zazwyczaj chcą wyświetlać dokument w takiej postaci, jaką będzie on miał po uwzględnieniu wprowadzonych przez nich zmian. Poniższa procedura umożliwia edytorowi lub recenzentowi wyświetlenie dokumentu z uwzględnionymi zmianami.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę w polu Wyświetl do przeglądu, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Menu opcji Wyświetl do przeglądu

  • Znaczniki pokazane w wersji końcowej    W tym widoku jest wyświetlana końcowa wersja dokumentu zawierająca wszystkie prześledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

  • Wersja końcowa    W tym widoku jest wyświetlany dokument ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w tekście, a prześledzone zmiany nie są pokazywane. Prześledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

  • Znaczniki pokazane w oryginale    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny tekst zawierający prześledzone zmiany i komentarze.

  • Oryginał    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny dokument bez prześledzonych zmian i komentarzy. Prześledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

Uwaga   Wyświetlanie komentarzy i prześledzonych zmian w dymkach jest możliwe tylko w widok układu wydruku lub widok układu sieci Web.

Początek strony

Ukrywanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas drukowania

Ukrycie zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu. Aby usunąć znaczniki z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie Zmiany.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj wszystkie strony.

 4. Kliknij pozycję Drukuj adjustację, aby usunąć znacznik wyboru.

  Drukowanie adiustacji w programie Word

Początek strony

Dotyczy: Word 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język