Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Podstawowe zadania, takie jak wprowadzanie, sumowanie i formatowanie danych, można łatwo wykonywać w aplikacji Excel Online przy użyciu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Tworzenie nowego skoroszytu

Nowy skoroszyt można utworzyć za pomocą szablonu lub od podstaw.

Tworzenie skoroszytu podczas uruchamiania aplikacji Excel Online

Po uruchomieniu aplikacji Excel Online w lewym okienku znajdują się ostatnio używane skoroszyty, natomiast prawe okienko zawiera szablony. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę ostatnio używanego skoroszytu. Aby usłyszeć więcej nazw skoroszytów, nadal naciskaj klawisz Tab. Aby przejść do okienka z szablonami, naciśnij klawisz Tab. Podczas przechodzenia klawiszem Tab przez zawartość okienka z szablonami czytnik zawartości ekranu odczyta nazwy dostępnych szablonów, w tym szablonu Nowy pusty skoroszyt.

Aby wybrać skoroszyt lub szablon, a następnie utworzyć nowy skoroszyt na jego podstawie, naciśnij spację.

Tworzenie skoroszytu podczas pracy w aplikacji Excel Online

Aby utworzyć nowy skoroszyt, musisz być w trybie edycji. Aby ustalić, czy jesteś w trybie edycji, spójrz na opcje w menu Plik. Są one dostępne tylko w trybie edycji. Możesz przełączyć się do trybu edycji, wybierając pozycję Edytuj w programie Excel na pasku kart.

 1. Aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie, naciśnij klawisze Alt+Q. Usłyszysz komunikat „Powiedz mi, co chcesz zrobić”.

 2. Wpisz słowo Nowy, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wyników.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowo „Nowy” (pierwszy element na liście), a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo. Zostanie wyświetlone podmenu.

  • Aby utworzyć nowy pusty skoroszyt, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Przycisk Pusty skoroszyt”. Naciśnij klawisze Control+spacja.

  • Aby utworzyć nowy skoroszyt przy użyciu szablonu, naciskaj klawisz Tab. Usłyszysz opisy dostępnych szablonów. Aby wybrać szablon na potrzeby nowego skoroszytu, naciśnij klawisze Control+spacja.

Wprowadzanie danych

Porada: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w widoku do czytania aplikacji Excel Online, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do widoku do edycji, przenieś fokus z arkusza, naciskając klawisz F6 lub klawisze Ctrl+F6. W przeglądarce Internet Explorer naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pasek narzędzi”, a następnie naciśnij spację. Przejdź klawiszem Tab do listy Edytuj skoroszyt. Naciśnij kolejno spację i klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Edytuj w aplikacji Excel Online, naciskając spację.

 1. Aby przechodzić między komórkami, naciskaj klawisze strzałek. Czytnik zawartości ekranu nazwie komórki podczas przechodzenia między nimi. Do komórek odwołujemy się na podstawie ich lokalizacji w wierszu i w kolumnie w arkuszu, więc komórka A1 znajduje się w pierwszym wierszu w kolumnie A. Jeśli komórka zawiera tekst, czytnik zawartości ekranu go odczyta.

 2. Aby wprowadzić tekst do komórki lub go w niej zamienić, wpisz tekst, liczbę lub formułę.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Tab, aby przejść do następnej komórki.

Sumowanie danych za pomocą funkcji Suma

Po wprowadzeniu liczb w arkuszu można je zsumować.

 1. Przejdź do komórki znajdującej się po prawej stronie lub tuż poniżej liczb, które chcesz dodać.

 2. Wpisz =Suma(, a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w górę, aby przejść do pierwszej komórki zawierającej liczbę, którą chcesz uwzględnić w sumie.

 3. Zaznacz cały zestaw komórek, których sumę chcesz obliczyć. Aby zaznaczyć komórki, naciskaj klawisze Shift+klawisz strzałki, aż przejdziesz na koniec zestawu. (Aby poznać więcej sposobów zaznaczania komórek, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online).

 4. Aby wykonać obliczenie, naciśnij klawisz Enter.

Aplikacja Excel Online doda liczby i umieści wynik w wybranej komórce.

Tworzenie prostej formuły

Aplikacja Excel Online potrafi wykonać o wiele więcej operacji matematycznych niż tylko dodawanie liczb. Poniżej przedstawiono instrukcje tworzenia prostych formuł służących do dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia wartości liczbowych.

 1. Przejdź do komórki znajdującej się po prawej stronie lub tuż poniżej liczb, które chcesz obliczyć.

 2. Wpisz znak równości (=). (Czytnik JAWS powie „Plus” zamiast „równa się”). Dzięki temu aplikacja Excel Online wie, że ta komórka będzie zawierać formułę.

 3. Aby utworzyć formułę, wpisz połączenie liczb i operatorów obliczeniowych, takich jak znak plus (+, dodawanie), znak minus (-, odejmowanie), gwiazdka (*, mnożenie) czy ukośnik (/, dzielenie). Wpisz na przykład =2+4, =4-2, =2*4 lub =4/2.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

Aplikacja Excel Online wykona obliczenie i wyświetli wynik w komórce.

Stosowanie formatu liczb

Aby wyświetlić różne typy liczb w aplikacji Excel Online, zastosuj format, taki jak Walutowe, Procentowe lub Data.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz sformatować. (Aby zaznaczyć sekwencję komórek, naciśnij klawisze Shift+strzałka).

 2. Aby przenieść fokus z arkusza na wstążkę Narzędzia główne, naciśnij klawisz F6 lub klawisze Ctrl+F6. W programie Internet Explorer usłyszysz odczytany adres URL. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Karta Narzędzia główne”. Naciśnij spację.

 3. Aby otworzyć menu Formatowanie komórek, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edycja liczb, format liczb”. Naciśnij klawisz strzałki w dół.

 4. Aby wybrać format, naciśnij klawisz strzałki w dół. Czytnik zawartości ekranu odczyta dostępne formaty, takie jak Walutowe lub Data. Aby wybrać jakiś format, naciśnij spację.

Umieszczanie danych w tabeli

Prostym sposobem na wykorzystanie szerokich możliwości aplikacji Excel Online jest umieszczenie danych w tabeli, co umożliwia szybkie filtrowanie lub sortowanie danych.

 1. W aplikacji Excel Online zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli. (Aby zaznaczyć sekwencję komórek, naciśnij klawisze Shift+strzałka).

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+L.

 3. Aby przejść do pola wyboru Moja tabela ma nagłówki, w oknie dialogowym Tworzenie tabeli naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Aby zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru (w zależności od tego, czy górny wiersz ma być używany jako nagłówek tabeli), naciśnij spację.

  Ważne: Nagłówki tabel są niezbędne, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu dostęp do tabeli. Czytniki zawartości ekranu lokalizują komórki tabeli za pomocą informacji zawartych w nagłówku.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Sortowanie i filtrowanie tabeli

Uwaga: Ta procedura jest obecnie obsługiwana przez czytnik zawartości ekranu Narrator, ale nie przez czytnik JAWS.

 1. Aby otworzyć menu rozwijane filtrów, naciśnij klawisze Alt+strzałka w dół. Aby przechodzić między polami i stosować kryteria sortowania lub filtrowania, naciskaj klawisz strzałki w dół.

  • Aby posortować dane, nawiguj, aż usłyszysz komunikat Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zastosować prosty filtr, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowo „Filtruj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtrowanie. Aby zaznaczyć elementy, które mają stanowić kryterium filtrowania, naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz element, naciskając spację.

  • Aby zastosować filtr złożony, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowa „Filtry tekstu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone menu filtrów. Aby usłyszeć nazwy filtrów, naciskaj klawisz strzałki w dół. Aby następnie wybrać filtr, naciśnij klawisz Enter. Wypełnij wyświetlone okno dialogowe, przejdź klawiszem Tab do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aplikacja Excel Online zastosuje wybrane kryteria sortowania lub filtrowania.

Wyświetlanie obliczeń wartości liczbowych

Uwaga: Ta procedura jest obecnie obsługiwana przez czytnik zawartości ekranu Narrator, ale nie przez czytnik JAWS.

 1. W komórce, w której ma zostać umieszczona suma, wpisz znak równości (=).

 2. Zacznij wpisywać formułę lub funkcję, której chcesz użyć. Fokus zostanie przeniesiony na pasek formuły.

  • Aby użyć funkcji, wpisz jej pierwszą literę, np. „S” w przypadku funkcji SUMA bądź „Ś” w przypadku funkcji ŚREDNIA. Zostanie otwarte menu funkcji i usłyszysz nazwę pierwszej z nich. Aby usłyszeć nazwy pozostałych funkcji, naciskaj klawisz strzałki w dół. Aby wybrać funkcję, naciśnij klawisz Tab.

  Aplikacja Excel Online otworzy pole tekstowe i automatycznie uwzględni w nim oczekiwany zakres komórek (komórki, które najprawdopodobniej chcesz zsumować).

 3. Aby zakończyć tworzenie funkcji, wpisz dowolne wymagane zakresy komórek lub inne wartości liczbowe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Fokus wróci do arkusza i komórki zawierającej właśnie dodaną funkcję.

Zapisywanie wyników pracy

Aplikacja Excel Online automatycznie zapisuje Twoją pracę, ale możesz zmienić lokalizację lub nazwę pliku i pobrać jego kopię.

 1. Aby przenieść fokus z arkusza na wstążkę Plik, naciśnij klawisz F6 lub klawisze Ctrl+F6. W programie Internet Explorer usłyszysz odczytany adres URL. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Karta Plik”, a następnie naciśnij spację. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Wybrano kartę Zapisz jako”, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo. Fokus znajdzie się na menu Zapisz jako.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz żądaną opcję Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter:

  • Opcja Zapisz kopię w trybie online umożliwia zapisanie pliku w innej lokalizacji i — opcjonalnie — pod inną nazwą. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Aby przejść przez zawartość okna dialogowego i wypełnić pola, używaj klawisza Tab i naciskaj klawisze Shift+Tab. Następnie przejdź klawiszem Tab do przycisku Zapisz i naciśnij klawisz Enter.

  • Opcja Zmień nazwę tego skoroszytu pozwala zmienić nazwę pliku podczas zapisywania go w tej samej lokalizacji. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno dialogowe. Aby przejść przez zawartość okna dialogowego i wypełnić pola, używaj klawisza Tab i naciskaj klawisze Shift+Tab. Przejdź klawiszem Tab do przycisku Zapisz i naciśnij klawisz Enter.

  • Opcja Pobierz kopię umożliwia zapisanie kopii pliku na komputerze lokalnym. Plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze, a w przeglądarce zostanie otwarty pasek powiadomienia. Aby przejść do paska powiadomienia, naciśnij klawisz F6, a następnie naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aby przechodzić między przyciskami (Otwórz, Zapisz, Anuluj czy Zamknij). Aby wybrać przycisk, naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie wyników pracy

 1. Aby przenieść fokus z arkusza na wstążkę Plik, naciśnij klawisz F6 lub klawisze Ctrl+F6. W programie Internet Explorer usłyszysz odczytany adres URL. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa „Karta Plik”, a następnie naciśnij spację. Zostanie otwarte menu Plik.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Wybrano kartę Drukuj”, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz komunikat „Drukuj, Pokaż widok do druku”, a fokus zostanie umieszczony na przycisku Drukuj.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje drukowania, a fokus będzie się znajdować na przycisku Drukuj w oknie dialogowym.

 4. Domyślnie aplikacja Excel Online drukuje cały arkusz. Jeśli zaznaczono część arkusza do wydrukowania, naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do opcji drukowania, a następnie zaznacz pozycję Bieżące zaznaczenie, naciskając klawisz strzałki w górę. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Drukuj, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Zostanie otwarte nowe okno drukowania. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte standardowe okno Drukowanie.

 6. Aby zakończyć drukowanie, w oknie dialogowym wprowadź ewentualne zmiany w ustawieniach, a następnie przejdź klawiszem Tab do przycisku Drukuj i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×