Podgląd strony, składnik Web Part

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą składnika Web Part Podgląd strony można wyświetlać stronę sieci Web, plik lub folder na stronie składników Web Part. Aby utworzyć połączenie z zawartością, należy wprowadzić hiperłącze, ścieżkę do pliku lub nazwę folderu.

Uwagi: 

 • Składnika Web Part Podgląd strony można używać tylko w przeglądarce obsługującej element HTML IFRAME.

 • Do wyświetlania pliku lub folderu jest wymagany program Microsoft Internet Explorer.

W tym artykule

Sposoby używania składnika Web Part podglądu strony

Sposób, w jaki składnik Web Part podglądu strony wyświetla stronę sieci Web na stronie składników Web Part

Właściwości niestandardowe składnika Web Part podglądu strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Sposoby używania składnika Web Part Podgląd strony

Za pomocą składnika Web Part Podgląd strony można wyświetlać:

 • ulubione internetowe źródło wiadomości w dedykowanej sekcji podsumowania wiadomości na stronie składników Web Part;

 • Lista aktywnych plików grupy roboczej na serwerze sieciowym, która powinna być regularnie przeglądana.

 • często używany dokument lub arkusz kalkulacyjny.

Początek strony

Sposób, w jaki składnik Web Part Podgląd strony wyświetla stronę sieci Web na stronie składników Web Part

Połączona zawartość składnika Web Part Podgląd strony jest izolowana od pozostałej zawartości strony składników Web Part przy użyciu elementu HTML IFRAME. Ten element gwarantuje, że żadne elementy HTML wyświetlane jako zawartość w składniku Web Part Podgląd strony nie spowodują konfliktu z innymi elementami HTML na stronie składników Web Part. Na przykład strona składników Web Part może już zawierać element FORM i strona mogłaby być wyświetlana niepoprawnie, jeśli połączona zawartość również zawierałaby element HTML FORM, który nie został umieszczony wewnątrz elementu HTML IFRAME.

Składnik Web Part Podgląd strony wyświetla zawartość z pozostałej części strony asynchronicznie. Oznacza to, że można przeglądać i używać innych składników Web Part na stronie, jeśli zawartość docelowa łącza będzie długo pobierana.

Początek strony

Właściwości niestandardowe składnika Web Part Podgląd strony

Poniżej przedstawiono właściwości niestandardowe składnika Web Part Podgląd strony.

Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można oglądać ani edytować w widoku osobistym.

Właściwość

Opis

Grupa Strona sieci Web, Folder i Plik

Określa typ zawartości, jaka ma być wyświetlana w składniku Web Part Podgląd strony.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Strona sieci Web     Zaznacz tę opcję, jeśli jako zawartość składnika Web Part Podgląd strony chcesz wyświetlić stronę sieci Web. Ta opcja powoduje automatyczne wprowadzenie prefiksu protokołu HTTP (http://) w polu tekstowym Łącze i ukrycie przycisku Przeglądaj, jeśli jest widoczny. Jest to wartość domyślna.

 • Folder     Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wyświetlić listę plików w folderze. Ta opcja powoduje ukrycie przycisku Przeglądaj, jeśli jest widoczny.

 • Plik     Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić zawartość pliku. Ta opcja powoduje również wyświetlenie przycisku Przeglądaj poniżej pola tekstowego Łącze. Plik jest otwierany w osobnym oknie przeglądarki lub wewnątrz składnika Web Part, jeśli aplikacja otwierająca plik obsługuje aktywację wewnętrzną dla tego pliku w oknie przeglądarki.

Łącze

Określa hiperłącze, folder lub plik do połączenia zawartości, która ma być wyświetlana w składniku Web Part Podgląd strony:

 • Jeśli została wybrana opcja Strona sieci Web, należy wprowadzić poprawne hiperłącze. Można używać dwóch protokołów hiperłączy:

  • Protokół HTTP (http://)

  • Protokół HTTP zabezpieczany szyfrowaniem SSL (https://)

   Można używać bezwzględnych adresów URL lub względnych adresów URL. Nie można jednak używać ścieżki do pliku.

 • Jeśli została wybrana opcja Folder, należy wprowadzić poprawną nazwę folderu lokalnego lub sieciowego. Do wyświetlania folderu jest wymagany program Microsoft Internet Explorer.

 • Jeśli została wybrana opcja Plik, należy wprowadzić poprawną ścieżkę do pliku. Do wyświetlania pliku jest wymagany program Microsoft Internet Explorer. Można także kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować plik.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniał do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie ma na listach w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy cały składnik Web Part jest wyświetlany na stronie, gdy użytkownik otwiera Stronę składników Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i wyświetlany jest cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, wyświetlany jest tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryj

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym wpisz dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • PrzejścieOtwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×