Pobieranie danych z usług Analysis Services

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługi Analysis Services dostarczają danych wymiarowych, które dobrze nadają się do eksplorowania danych w raportach w formie tabeli przestawnej i raportach programu Power View. Dane usług Analysis Services można uzyskać z następujących źródeł:

 • Moduły OLAP na serwerze wielowymiarowym usług Analysis Services.

 • Modele tabelaryczne na serwerze tabelarycznym usług Analysis Services.

 • Jeśli skoroszyt zawiera model danych w programie Excel skoroszytów w programie SharePoint 2010 lub nowszej.

Możesz analizować dane z zewnętrznego źródła danych usług Analysis Services przy użyciu połączenia online. Podczas przestawiania, wycinania i filtrowania raportu program Excel wysyła zapytanie do usług Analysis Services z zapytaniem o żądane dane. Analizowanie danych w ten sposób wymaga połączenia online ze źródłem danych.

Inna metoda polega na pracy w trybie offline. Możesz pracować w trybie offline, importując dane do skoroszytu tak, aby zarówno dane, jak i wizualizacje raportu, były autonomiczne i w pełni przenośne w ramach jednego pliku. W przypadku importowania danych należy wiedzieć, że wiąże się to z nowymi wymaganiami, które obejmują m.in. dodatek Power Pivot, znajomość wyrażeń MDX i wystarczającą ilość miejsca na dysku do przechowywania większych skoroszytów. W tym artykule wyjaśniono, jak importować dane z różnych źródeł danych usług Analysis Services.

Skoroszyty programu Excel w programie SharePoint lub usługi Office 365 są objęte Maksymalny rozmiar pliku. Za pomocą Kreatora importu tabeli w dodatku programu Power Pivot, możesz zaimportować selektywne tabel, kolumn i wierszy, aby zmniejszyć ogólny rozmiar pliku. Jeśli skoroszyt jest zbyt duży, aby wyświetlić w Excel Online, możesz otworzyć go w programie Excel w zamian.

Usługa Office 365 nie obsługuje odświeżania danych z zewnętrznych źródeł danych, w tym z rozwiązań usługi Analysis Services, które działają na serwerach w sieci. Jeśli wymagasz danych, które można odświeżać, wybierz program SharePoint lub użyj sieciowego udziału pliku.

W tym dokumencie

Wymagania wstępne

Nawiązywanie połączenia z modułem, modelem tabelarycznym lub modelem danych dodatku Power Pivot

Importowanie danych z modułu

Importowanie danych z modelu tabelarycznego

Importowanie danych z modelu danych skoroszytu w programie SharePoint

Odświeżanie danych z zewnętrznej bazy danych usług Analysis Services

Wymagania wstępne

Moduły usług Analysis musi być wersję programu SQL Server 2005 lub nowszej.

Bazy danych modelu tabelarycznego usług Analysis Services są tylko w przypadku programu SQL Server 2012 lub nowszym.

Trzeba wiedzieć, jak można połączyć się z bazą danych usług Analysis Services. Skontaktuj się z administratorem bazy danych usług Analysis Services, aby ustalić nazwy serwera i bazy danych i dowiedzieć się, których poświadczeń użyć.

Aby importować dane do modelu danych, musisz mieć dodatek Power Pivot dostępny z pakietem Office Professional Plus. Może być także potrzebna znajomość pisania zapytań MDX pobierających dane, których chcesz użyć. Alternatywą dla pisania zapytań MDX jest skorzystanie z konstruktora zapytań, który umożliwia wybranie miar, atrybutów wymiarów i hierarchii do przeanalizowania.

W celu interaktywnego połączenia się z tabelą przestawną lub wykresem przestawnym za pośrednictwem programu Excel nie jest wymagana wiedza z zakresu wyrażeń MDX. Program Excel łączy się z całym modułem OLAP lub modelem tabelarycznym.

Rozmiary plików mogą być większe niż zazwyczaj. Dla porównania, rozmiar skoroszytu korzystającego z połączenia danych może z łatwością być mniejszy niż 100 kb, podczas gdy rozmiar tego samego skoroszytu zawierającego importowane danych może być dziesięć razy większy. W przypadku problemów z miejscem na dysku należy zapewnić miejsce dla większych plików.

skoroszyty Power Pivot, których można użyć jako źródła danych można publikować w programie SharePoint 2010 lub nowszy. Witryny programu SharePoint musi być zainstalowany na komputerze innym niż ten, którego używasz, aby utworzyć raport. W witrynie programu SharePoint do raportu dotyczące skoroszytów w programie SharePoint, musisz mieć uprawnienia widoku.

Nawiązywanie połączenia z modułem, modelem tabelarycznym lub modelem danych dodatku Power Pivot

Najprostszym sposobem analizowania danych w module lub modelu usług Analysis Services jest skonfigurowanie połączenia z zewnętrzną bazą danych. Raport lub tabela przestawna będą połączone w sposób aktywny ze źródłem danych. Za każdym razem, gdy przeciągniesz pole do obszaru Wartości, Wiersze, Kolumny lub Filtr na Liście pól, program Excel będzie konstruować zapytanie i wysyłać je do usług Analysis Services.

Ustanowienie aktywnego połączenia z analizowanymi danymi ma pewne zalety. Możliwe jest wykonywanie swobodnej analizy. Dodaj dowolne pole do raportu lub tabeli przestawnej, a usługi Analysis Services zwrócą żądane dane. Lista pól połączona z usługami Analysis Services zawiera wszystkie obiekty w module lub modelu, dzięki czemu nie trzeba pisać wyrażeń MDX, aby uzyskać żądane dane.

Wadą natomiast jest zależność od połączenia z serwerem. Jeśli serwer ulegnie awarii lub zechcesz pracować w trybie offline, interakcje między danymi zostaną całkowicie zatrzymane.

Początek strony

Importowanie danych z modułu

Do modelu danych w programie Excel można skopiować dowolne dane zawarte w bazie danych usług SQL Server Analysis Services. Można wyodrębnić cały wymiar lub jego część albo pobrać wycinki i agregacje z modułu, takie jak comiesięczne sumy sprzedaży dla bieżącego roku.

Poniższa procedura pokazuje sposób pobierania podzestawu danych z tradycyjnego modułu w wystąpieniu usług Analysis Service przy użyciu dodatku i wyrażeń MDX. Podczas tworzenia zapytania przy użyciu dodatku Power Pivot wyrażenia MDX są zawsze używane.

W tej procedurze w celu pokazania sposobu importowania podzestawu modułu jest używana przykładowa baza danych Adventure Works DW Multidimensional 2012. Jeśli masz dostęp do serwera usług Analysis Services, na którym znajduje się przykładowa baza danych Adventure Works DW Multidimensional 2012, możesz wykonać te kroki, aby nauczyć się importować dane z usług Analysis Services.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych > Z usług Analysis Services lub programu Power Pivot.

 2. W obszarze Nawiązywanie połączenia z usługami Microsoft SQL Server Analysis Services w polu Nazwa serwera lub pliku wpisz nazwę komputera, na którym działają usługi Analysis Services.

 3. Kliknij strzałkę w dół z prawej strony listy Nazwa bazy danych i wybierz z listy bazę danych usług Analysis Services. Na przykład jeśli jest dostępna przykładowa baza danych Adventure Works DW Multidimensional 2012, należy wybrać pozycję Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Aby sprawdzić, czy serwer usług Analysis Services jest dostępny, kliknij przycisk Testuj połączenie.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Na stronie Określanie zapytania MDX kliknij przycisk Projektuj, aby otworzyć konstruktora zapytań MDX.

  W tym kroku należy przeciągnąć do dużego obszaru projektowania zapytania wszystkie miary, atrybuty wymiarów, hierarchie i obliczeniowe elementy członkowskie, które chcesz zaimportować.

  Wybierz co najmniej jedną miarę i jeden lub więcej wymiarów.

  Jeśli masz istniejącą instrukcję MDX, której chcesz użyć, wklej tę instrukcję w polu tekstowym i kliknij przycisk Sprawdź poprawność, aby upewnić się, że ta instrukcja będzie działać. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania projektanta, zobacz temat Projektant zapytań MDX usług Analysis Services (program Power Pivot).

  Na potrzeby tej procedury, w której jest używany przykładowy moduł Adventure Works, wykonaj następujące czynności:

  1. W okienku Metadane rozwiń węzeł Miary, a następnie rozwiń węzeł Podsumowanie sprzedaży.

  2. Przeciągnij pozycję Average Sales Amount do dużego okienka projektu.

  3. W okienku Metadane rozwiń wymiar Produkt.

  4. Przeciągnij pozycję Product Categories do lewej strony pozycji Average Sales Amount w dużym obszarze projektowania.

  5. W okienku metadane rozwiń wymiar Data , a następnie rozwiń węzeł Kalendarz.

  6. Przeciągnij pozycję Date.Calendar Years z lewej strony kategorii w dużym obszarze projektowania.

  7. Opcjonalnie można dodać filtr, aby zaimportować podzestawu danych. W okienku u góry prawej projektanta dla wymiarów, przeciągnij daty do pola wymiaru. W hierarchii wybierz pozycję Date.Calendar roku; w przypadku Operator wybierz opcję Nie równa; Wyrażenie filtru kliknij strzałkę w dół i wybierz CY 2009 i CY 2010.

   Spowoduje to utworzenie filtru w module, który będzie wykluczał wartości dla 2009 roku.

 7. Kliknij przycisk OK i przejrzyj zapytanie MDX utworzone przez projektanta zapytań.

 8. Wpisz przyjazną nazwę zestawu danych. Ta nazwa będzie używana jako nazwa tabeli w modelu danych. Jeśli nie przypiszesz nowej nazwy, wyniki zapytania zostaną domyślnie zapisane w nowej tabeli o nazwie Zapytanie.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

 10. Po zakończeniu ładowania danych kliknij przycisk Zamknij.

Wszystkie dane importowane z bazy danych modułu są spłaszczane. W modelu dane są wyświetlane jako pojedyncza tabela zawierająca wszystkie kolumny określone w zapytaniu. W przypadku zdefiniowania zapytania pobierającego miary wraz z wieloma wymiarami dane będą importowane w taki sposób, że każdy wymiar będzie znajdował się w osobnej kolumnie.

Po zaimportowaniu danych do modelu danych warto sprawdzić typ danych kolumn zawierających dane liczbowe lub finansowe. Jeśli program Power Pivot znajdzie w kolumnie puste wartości, zmieni typ danych na Tekst. Możesz zweryfikować i zmienić typ danych, zaznaczając każdą kolumnę i wyświetlając wartość Typ danych w grupie Formatowanie na wstążce. Za pomocą opcji Typ danych możesz poprawić typ danych w sytuacji, gdy dane liczbowe lub finansowe zostaną przypisane do złego typu.

Aby użyć danych w tabeli przestawnej, przełącz się z powrotem do programu Excel:

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela > Tabela przestawna.

 2. Kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych, a następnie pozycję Wybierz połączenie.

 3. Kliknij pozycję Tabele.

 4. W obszarze Ten model danych skoroszytu wybierz właśnie zaimportowaną tabelę.

Początek strony

Importowanie danych z modelu tabelarycznego

Poniższa procedura opisuje import danych przy użyciu przykładowej tabelarycznej bazy danych. Aby wykonać tę procedurę, możesz użyć przykładowego modelu Adventure Works Tabular Model SQL 2012 uruchomionego na serwerze usług Analysis Services.

 1. Upewnij się, że tabelaryczna baza danych zawiera co najmniej jedną miarę. Import nie powiedzie się, jeśli baza danych nie będzie zawierać miar. Jeśli używasz przykładowego rozwiązania, zawiera ono miary.

 2. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych > Z usług Analysis Services lub programu Power Pivot.

 3. W obszarze Nawiązywanie połączenia z usługami Microsoft SQL Server Analysis Services w polu Nazwa serwera lub pliku wpisz nazwę komputera, na którym działają usługi Analysis Services.

 4. Kliknij strzałkę w dół z prawej strony listy Nazwa bazy danych i wybierz z listy bazę danych usług Analysis Services. Jeśli na przykład masz dostęp do przykładowej bazy danych AW Internet Sales Tabular Model, zaznacz pozycję Adventure Works Tabular Model SQL 2012.

 5. Aby sprawdzić, czy serwer usług Analysis Services jest dostępny, kliknij przycisk Testuj połączenie.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na stronie Określanie zapytania MDX kliknij przycisk Projektuj, aby otworzyć konstruktora zapytań MDX.

  W tym kroku przeciągnij do dużego obszaru projektowania zapytania wszystkie miary, kolumny i hierarchie, które chcesz zaimportować.

  Jeśli masz istniejącą instrukcję MDX, której chcesz użyć, wklej tę instrukcję w polu tekstowym i kliknij przycisk Sprawdź poprawność, aby upewnić się, że ta instrukcja będzie działać. Aby uzyskać więcej informacji o projektancie, zobacz Projektant zapytań MDX usług Analysis Services (program Power Pivot).

  Na potrzeby tej procedury, w której jest używany przykładowy model, wykonaj następujące czynności:

  1. W okienku Metadane rozwiń węzeł Miary, a następnie rozwiń węzeł Sprzedaż internetowa.

  2. Przeciągnij pozycję Całkowita sprzedaż internetowa do dużego okienka projektowania.

  3. Rozwiń tabelę Produkt.

  4. Przewiń w dół listy, a następnie przeciągnij kategorii z lewej strony Całkowita sprzedaż internetowa w dużym obszarze projektowania. Jest to hierarchii, aby kwerenda zwróci wszystkie pola w hierarchii.

  5. Rozwiń tabelę Data.

  6. Przeciągnij pozycję rok kalendarza z lewej strony kategorii w dużym obszarze projektowania.

  7. Rozwiń węzeł Obszar sprzedaży.

  8. Przeciągnij pozycję Region obszaru sprzedaży do obszaru Filtr w górnej części projektanta. W wyrażeniu Filtr zaznacz pozycję Australia.

   Zapytanie MDX dla przykładowej tabelarycznej bazy danych

 8. Kliknij przycisk OK i przejrzyj zapytanie MDX utworzone przez projektanta zapytań.

 9. Wpisz przyjazną nazwę zestawu danych. Ta nazwa będzie używana jako nazwa tabeli w modelu danych. Jeśli nie przypiszesz nowej nazwy, wyniki zapytania zostaną domyślnie zapisane w nowej tabeli o nazwie Zapytanie.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

 11. Po zakończeniu ładowania danych kliknij przycisk Zamknij.

Po zaimportowaniu danych do modelu danych warto sprawdzić typ danych kolumn zawierających dane liczbowe lub finansowe. Jeśli program Power Pivot znajdzie w kolumnie puste wartości, zmieni typ danych na Tekst. Możesz zweryfikować i zmienić typ danych, zaznaczając każdą kolumnę i wyświetlając wartość Typ danych w grupie Formatowanie na wstążce. Za pomocą opcji Typ danych możesz poprawić typ danych w sytuacji, gdy dane liczbowe lub finansowe zostaną przypisane do złego typu.

Aby użyć danych w tabeli przestawnej, przełącz się z powrotem do programu Excel:

 1. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela > Tabela przestawna.

 2. Kliknij pozycję Użyj zewnętrznego źródła danych, a następnie pozycję Wybierz połączenie.

 3. Kliknij pozycję Tabele.

 4. W obszarze Ten model danych skoroszytu wybierz właśnie zaimportowaną tabelę.

Początek strony

Importowanie danych z modelu danych skoroszytu w programie SharePoint

Programu SharePoint może wymagać dodatkowego oprogramowania, aby załadować dane. Jeśli korzystasz z programu SharePoint 2010, musisz mieć Power Pivot dla programu SharePoint 2010. Natomiast programu SharePoint 2013 lub nowszym zawiera wbudowanej funkcji do ładowania i wykonywanie zapytań za modelu danych. Jeśli korzystasz z programu SharePoint, poproś administratora programu SharePoint, czy usługi programu Excel jest włączone i skonfigurowane dla obciążenia BI.

 1. W oknie dodatku Power Pivot kliknij pozycję Pobieranie danych zewnętrznych > Z bazy danych > Z usług Analysis Services lub programu Power Pivot.

 2. Na stronie Nawiązywanie połączenia z usługami Microsoft SQL Server Analysis Services w polu Przyjazna nazwa połączenia wpisz opisową nazwę połączenia danych. Używanie opisowych nazw połączeń pomaga zapamiętać sposób ich użycia.

 3. W polu Nazwa serwera lub pliku wpisz adres URL opublikowanego pliku xlsx. Na przykład http://serwer-contoso/Shared Documents/SprzedażContoso.xlsx.

  Uwaga : Lokalnego skoroszytu programu Excel nie można użyć jako źródła danych; skoroszyt musi być opublikowany w witrynie programu SharePoint.

 4. Aby sprawdzić, czy skoroszyt jest dostępny w programie SharePoint, kliknij przycisk Testuj połączenie.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Projektuj.

 7. Utwórz zapytanie, przeciągając miary, atrybuty wymiarów lub hierarchie do dużego obszaru projektowania. Opcjonalnie użyj okienka filtru w prawym górnym rogu, aby wybrać podzestaw danych do zaimportowania.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.

Dane programu Power Pivot zostały skopiowane do modelu danych i są przechowywane w formacie skompresowanym. Po zaimportowaniu danych połączenie ze skoroszytem zostanie zamknięte. Aby ponownie wykonać zapytanie dotyczące oryginalnych danych, można odświeżyć skoroszyt w programie Excel.

Początek strony

Odświeżanie danych z zewnętrznej bazy danych usług Analysis Services

W programie Excel kliknij pozycję Dane > Połączenia > Odśwież wszystko, aby ponownie nawiązać połączenie z bazą danych usług Analysis Services i odświeżyć dane w skoroszycie.

Odświeżenie danych powoduje zaktualizowanie poszczególnych komórek i dodanie wierszy wprowadzonych w zewnętrznej bazie danych od czasu ostatniego importowania. Odświeżane są tylko wiersze i istniejące kolumny. Aby dodać nową kolumnę do modelu, musisz zaimportować ją, wykonując czynności przedstawione we wcześniejszej części tego artykułu.

Odświeżenie danych powoduje ponowne wykonanie zapytania użytego do zaimportowania danych. Jeśli źródła danych nie ma już w tym samym miejscu albo tabele lub kolumny zostały usunięte albo zmieniono ich nazwy, odświeżanie nie powiedzie się, ale nadal będą dostępne wcześniej zaimportowane dane. Aby wyświetlić zapytanie użyte podczas odświeżania danych, kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot. Kliknij pozycję Projekt > Właściwości tabeli, aby wyświetlić zapytanie.

Usługi Analysis Services odczytują dane z baz danych przy użyciu Twojego konta użytkownika systemu Windows. Zanim będzie można importować dane, administrator bazy danych musi przypisać uprawnienia do odczytu bazy danych do Twojego konta użytkownika systemu Windows. Te same uprawnienia są również używane do odświeżania danych. Jeśli inne osoby chcą odświeżać dane, również potrzebują uprawnień do odczytu bazy danych.

Pamiętaj, że jak udostępniać skoroszyt pozwala ustalić, czy odświeżanie danych mogą wystąpić. W usłudze Office 365 nie można odświeżyć dane w skoroszycie, który jest zapisywany w usłudze Office 365. W programie SharePoint Server 2013 lub nowszym można zaplanować odświeżanie nienadzorowanego danych na serwerze, ale wymaga tego Power Pivot dla programu SharePoint jest zainstalowany i skonfigurowany w środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy odświeżanie danych według harmonogramu jest dostępna.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×