Połączenia danych — wprowadzenie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Połączenie danych jest dynamiczne łącze między formularzem programu Microsoft Office InfoPath i źródłem danych zewnętrznych, w którym przechowywane są lub zawiera dane dotyczące tego formularza. Źródło danych jest to zbiór pól i grup, która definiuje i przechowuje dane dla formularza. Formanty są powiązane z polami i grupami w źródle danych i wyświetlić dane do użytkowników.

W ustawieniach formularza można zdefiniować jedno nadrzędne połączenie danych (nazywane „głównym połączeniem danych”) i jedno lub więcej opcjonalnych pomocniczych połączeń danych. Zależnie od przeznaczenia formularza połączenie danych może służyć do wykonywania kwerend w zewnętrznym źródle danych (na przykład w bazie danych programu Microsoft SQL Server czy w usłudze sieci Web) albo do wysyłania danych do tego źródła.

W tym artykule

Omówienie połączeń danych

Praca z głównego połączenia danych

Praca z pomocniczych połączeń danych

Przechowywanie danych w trybie offline

Zagadnienia dotyczące nawiązywania połączenia z zewnętrznymi źródłami danych

Połączenia danych — omówienie

Połączenie danych to dynamiczne łącze między formularzem a źródłem danych, w którym są przechowywane lub z którego pochodzą dane tego formularza. W ustawieniach formularza można zdefiniować jedno nadrzędne połączenie danych (nazywane „głównym połączeniem danych”) i jedno lub więcej opcjonalnych pomocniczych połączeń danych. schemat XML opisuje układ przechowywania danych w głównym źródle danych formularza. Każdy formularz może mieć tylko jedno główne połączenie danych. Połączenie to jest generowane automatycznie w trakcie tworzenia formularza opartego na zewnętrznym źródle danych. W przypadku pomocniczych połączeń danych nie istnieją ograniczenia ilościowe, to znaczy można je tworzyć odpowiednio do potrzeb.

W zależności od przeznaczenia formularza można utworzyć główne lub pomocnicze połączenie danych z zewnętrznym źródłem danych, takim jak baza danych programu Microsoft SQL Server czy usługa sieci Web. Zewnętrzne źródło danych to magazyn danych, z lub do którego są wysyłane informacje z formularza opartego na szablonie. Program InfoPath może współpracować z następującymi zewnętrznymi źródłami danych:

 • Baza danych programu Microsoft Office Access

 • Baza danych programu Microsoft SQL Server

 • Usługa sieci Web

 • Biblioteka dokumentów lub lista na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

 • Plik XML

Istnieją trzy rodzaje połączeń z zewnętrznymi źródłami danych: tylko do wykonywania kwerend, tylko do przesyłania danych lub łączące obie te funkcje. Połączenie służące do wykonywania kwerend odpowiada za odbieranie danych ze źródła i umieszczanie ich w formularzu. Połączenie służące do przesyłania danych odpowiada za wysyłanie danych z formularza do źródła danych, do aplikacji na serwerze sieci Web, do biblioteki dokumentów znajdującej się na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services lub w wiadomości email. Połączenia dwufunkcyjne obsługują pobieranie i wysyłanie danych do źródła. Podczas konfigurowania połączenia danych należy wskazać jego typ. Utworzone połączenie może na przykład realizować dowolne z poniższych zadań:

 • Wykonywanie kwerend w bazie danych

 • Przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail

 • Przesyłanie danych formularza do aplikacji na serwerze sieci Web

 • Przesyłanie danych formularza do niestandardowej aplikacji używającej formantu XmlFormView

 • Wykonywanie kwerend o dane lub przesyłanie danych za pośrednictwem skryptów w języku C#, Microsoft Visual Basic .NET czy Microsoft JScript

 • Nawiązywanie połączeń ze źródłami danych przy użyciu ustawień połączeń przechowywanych w bibliotece połączeń danych na serwerze z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Wykonywanie kwerend lub przesyłanie danych do aplikacji Human Workflow Services wchodzącej w skład oprogramowania Microsoft BizTalk Server 2004 lub BizTalk Server 2006

Rodzaj używanego połączenia zależy od przeznaczenia formularza oraz typu zewnętrznego źródła danych, z którym formularz ma być powiązany.

Połączenia danych służące do wykonywania kwerend

Połączenie danych kwerendy pobiera dane z zewnętrznego źródła danych i zapisuje te dane w polami w źródle danych głównych i pomocniczych formularza. Następnie możesz kontrolki wiązanie do tych pól, aby wyświetlić dane w formularzu. Połączenie danych kwerendy można utworzyć w następujący sposób:

 • Utworzenie szablonu formularza związanego z bazą danych, usługą sieci Web lub ustawieniami zapisanymi w bibliotece połączeń. Struktura tego zewnętrznego źródła danych wyznaczy schemat głównego źródła danych formularza.

 • Modyfikacja istniejącego szablonu formularza polegająca na dodaniu pomocniczego połączenia danych, które będzie służyło do wykonywania kwerend w bazie danych, usłudze sieci Web, bibliotece lub liście dokumentów programu SharePoint albo pliku XML.

Projektując nowy szablon formularza związany z bazą danych, usługą sieci Web lub ustawieniami zdefiniowanymi w bibliotece połączeń, można utworzyć połączenie danych służące do wykonywania kwerend, które będzie pełniło rolę głównego połączenia danych dla formularzy opartych na tym szablonie. Każdy szablon może mieć zdefiniowane tylko jedno połączenie główne. Jeśli istnieje konieczność pobierania danych również z innych źródeł, należy utworzyć pomocnicze połączenia danych służące do wykonywania kwerend. Więcej informacji dotyczących pomocniczych połączeń danych znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Podczas konfigurowania w formularzu pomocniczego połączenia danych służącego do wykonywania kwerend można wskazać, czy program InfoPath ma zawsze używać tego połączenia w przypadku, gdy użytkownik otworzy formularz lub podczas jego wypełniania zainicjuje określone zdarzenie, na przykład klikając przycisk w celu wyświetlenia listy opcji. Aby połączenie było używane po wystąpieniu określonego zdarzenia, należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

 • Wstawienie przycisku powodującego odświeżanie danych zawartych w formularzu.

 • Dodanie reguły, która będzie powodowała użycie połączenia danych w reakcji na spełnienie określonego warunku.

 • Napisanie skryptu wywołującego pewne działania w reakcji na zaistnienie określonych zdarzeń.

Połączenia danych służące do przesyłania danych

Wysyłanie formularza polega na wysłaniu znajdujących się w nim danych do zewnętrznego źródła danych za pośrednictwem połączenia służącego do wysyłania danych. W ustawieniach szablonu można skonfigurować opcje pozwalające użytkownikom na wysyłanie danych do następujących typów zewnętrznych źródeł danych:

 • Baza danych programu Microsoft Office Access

 • Baza danych programu Microsoft SQL Server

 • Usługa sieci Web

W razie potrzeby można dodać pomocnicze połączenia danych odpowiedzialne za następujące formy wysyłania danych:

 • Przesyłanie danych formularza do biblioteki dokumentów zlokalizowanej na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

 • Przesyłanie danych formularza w wiadomości e-mail

 • Przesyłanie danych formularza do aplikacji umieszczonej na serwerze sieci Web

Połączenia danych służące do przesyłania danych można tworzyć na kilka sposobów:

 • Utworzenie nowego szablonu formularza związanego z bazą danych, usługą sieci Web lub ustawieniami zapisanymi w bibliotece połączeń zlokalizowanej na serwerze z programem Office SharePoint Server 2007. Struktura tego zewnętrznego źródła danych wyznaczy schemat głównego źródła danych formularza.

 • Modyfikacja istniejącego szablonu formularza polegająca na dodaniu pomocniczego połączenia danych, a następnie skonfigurowanie w ustawieniach szablonu opcji umożliwiających użytkownikom wysyłanie zawartości formularza za pośrednictwem tego połączenia.

  Porada : Podczas konstruowania szablonu formularza powiązanego z bazą danych programu Access lub SQL Server program InfoPath automatycznie konfiguruje połączenie służące do przesyłania danych, jeśli tylko baza spełnia pewne wymogi. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji o tych wymogach. W sytuacji, gdy użytkownicy powinni wysyłać wypełnione formularze przez inne połączenie służące do przesyłania danych, można wyłączyć funkcję przesyłania.

W większości przypadków skonfigurujesz jedną połączenie danych przesyłania jako głównego Prześlij akcji dla szablonu formularza. Można jednak projektowania szablonu formularza, tak aby użytkownicy mogą przesyłać swoje złożonym formularze do kilku lokalizacji za pomocą reguł lub kodu niestandardowego. Na przykład można skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie ich wypełnionych formularzy do usługi sieci Web, a także w wiadomości e-mail. Zazwyczaj możesz skonfigurować szablon formularza, aby przesłać wszystkie dane w formularzu. Jednak jeśli przesyłanie danych formularza za pomocą kodu niestandardowego lub konfigurujesz szablon formularza, aby umożliwić formularza w celu przesyłania danych do usługi sieci Web, można przesłać część danych formularza.

Połączenia danych służące do wykonywania kwerend i przesyłania danych

Tworząc szablon formularza związany z bazą danych lub usługą sieci Web, można skonfigurować połączenie danych zdolne zarówno do pobierania, jak i wysyłania danych do bazy lub usługi. W przypadku szablonu powiązanego z bazą danych połączenie może realizować obie funkcje, jednak opcja przesyłania będzie działać pod następującymi warunkami:

 • Konstruowany szablon formularza nie jest szablonem zgodnym z przeglądarkami.

 • Wszystkie tabele w głównym połączeniu danych zawierają kolumny klucza podstawowego, unikatowego ograniczenia lub unikatowego indeksu.

 • Wszystkie tabele wymienione w kwerendzie mają proste, hierarchiczne powiązania.

 • W żadnym polu głównego źródła danych formularza nie mogą być umieszczane duże obiekty binarne.

Więcej informacji o tych wymagań w Zagadnienia dotyczące nawiązywania połączenia z zewnętrznymi źródłami danych w dalszej części tego artykułu można znaleźć.

Połączenie danych zdolne odbierać dane z usługi sieci Web i wysyłać do niej dane to jak połączenie służące do wykonywania kwerend i połączenie służące do przesyłania danych sprzęgnięte w jeden mechanizm.

Początek strony

Korzystanie z głównego połączenia danych

Główne połączenie danych wiąże formularz z jego głównym źródłem danych. Schemat XML opisuje układ składowania danych w głównym źródle danych formularza. Źródło danych można utworzyć samodzielnie za pomocą opcji dostępnych w okienku zadań Źródło danych lub skorzystać z automatycznej funkcji programu InfoPath, która będzie konstruować źródło przy dodawaniu przez administratora kolejnych formantów do szablonu. Jeszcze inny sposób to oparcie głównego źródła danych na zewnętrznym źródle danych, które w takim przypadku wyznaczy strukturę głównego źródła. Każdy szablon formularza może mieć tylko jedno główne źródło danych.

Jeśli główne połączenie danych prowadzi do zewnętrznego źródła danych, sposób korzystania z połączenia zależy od rodzaju tego źródła.

Bazy danych    Podczas projektowania szablonu formularza na podstawie bazy danych program InfoPath tworzy połączenie danych głównym kwerendy i opcjonalnie przesyła dane do bazy danych. Jeśli formularz zostanie wypełnione tylko przy użyciu programu InfoPath i bazy danych spełnia wymagania wymienionych w sekcji Uwagi dotyczące nawiązywania połączenia z zewnętrznymi źródłami danych , InfoPath tworzy połączenia przesyłania danych i automatycznie konfiguruje szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie formularzy. Jeśli formularz zostanie wypełnione przy użyciu przeglądarki, InfoPath nie tworzy połączenie przesyłania danych do bazy danych. Połączenia danych, które przesyłanie danych do bazy danych nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Porada : Jeśli formularz będzie wypełniany z poziomu przeglądarki, a istnieje konieczność wysyłania jego zawartości do bazy danych, cel można osiągnąć przez połączenie formularza z usługą sieci Web, która z kolei będzie przekazywać dane do bazy.

Usługa sieci Web     Jeśli tworzony szablon formularza jest powiązany z usługą sieci Web, można utworzyć główne połączenie służące do wykonywania kwerend albo przesyłania danych lub łączące obie te funkcje. W opcji przesyłania danych program InfoPath skonfiguruje w ustawieniach formularza opcje pozwalające użytkownikom na wysyłanie zawartości formularzy. Administrator może określić, czy mają być wysyłane wszystkie czy tylko niektóre dane. Jeśli zakres wysyłanych danych ma być ograniczony, należy wskazać, które pola określonej grupa zawierają informacje przeznaczone do wysyłania. Wybór zależy od wymagań usługi sieci Web.

Jeśli tworzony szablon formularza jest powiązany z bazą danych lub usługą sieci Web, program InfoPath tworzy główne źródło danych zawierające pola kwerend, pola danych i grupy odpowiadające schematowi przechowywania danych w bazie lub usłudze. Pole kwerendy zawiera wartość używaną w kwerendzie mającej na celu pobranie danych z bazy, a realizowanej za pośrednictwem połączenia danych służącego do wykonywania kwerend. Rezultaty kwerend są umieszczane w polach danych, które użytkownicy mogą edytować po otwarciu formularza. Gdy użytkownik wysyła formularz, zawartość pól danych jest wysyłana przez połączenie służące do przesyłania danych. Ponieważ pola danych i grupy w głównym źródle danych muszą dokładnie odpowiadać strukturze danych w zewnętrznym źródle danych, samodzielna modyfikacja tych pól i grup jest zabroniona. Dopuszcza się jednak dodawanie pól i grup na poziomie głównego pola głównego źródła danych.

Aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie, zaznaczanie, edytowanie i przesyłanie danych zawartych w polach, można z tymi polami powiązać różne formanty, na przykład pola tekstowe czy pola wyboru. Zastosowanie formantu pola listy da użytkownikom możliwość wybierania spośród kilku wartości, które zostaną użyte w kwerendzie lub wysłane. Jeśli użytkownicy mają mieć możliwość wybierania wartości z listy, polu danych należy przypisać formant pola listy, po czym we właściwościach formantu określić wyświetlanie wartości pochodzących z pomocniczego źródła danych lub pola powtarzania zawartego w głównym źródle danych.

Początek strony

Korzystanie z pomocniczych połączeń danych

Pomocnicze połączenie danych wiąże formularz z zewnętrznym źródłem danych. Połączenia pomocnicze są przydatne w sytuacjach, gdy trzeba pobierać lub wysyłać informacje do źródeł innych niż zewnętrzne źródło danych zdefiniowane w głównym połączeniu danych lub gdy użytkownicy powinni mieć możliwość wysyłania danych do wielu źródeł. Nie ma ograniczeń określających dopuszczalną liczbę pomocniczych źródeł danych.

Pomocnicze połączenie danych może służyć do wykonywania kwerend lub przesyłania informacji do następujących typów zewnętrznych źródeł danych:

 • Baza danych programu Microsoft Access

 • Baza danych SQL Server

 • Usługa sieci Web

 • Biblioteka dokumentów lub lista na serwerze z programem Windows SharePoint Services

 • Plik XML

Pomocnicze połączenie danych może również służyć do wysyłania danych z formularza do aplikacji na serwerze sieci Web, do biblioteki dokumentów znajdującej się na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services lub w wiadomości e-mail.

Gdy zostanie utworzone pomocnicze połączenie danych służące do wykonywania kwerend, będzie domyślnie używane po każdym otwarciu formularza. Może być jednak inicjowane również na inne sposoby. Oto działania konfiguracyjne, jakie można wykonać w tym celu:

 • Dodanie do szablonu formularza przycisku odświeżania, którego kliknięcie spowoduje wysłanie zapytania.

 • Dodanie do ustawień szablonu formularza reguły powodującej wysyłanie kwerend do źródła danych za pośrednictwem tego połączenia danych.

 • Dodanie do ustawień szablonu formularza skryptu powodującego wykonywanie kwerend.

Gdy do ustawień formularza zostanie dodane pomocnicze połączenie danych, program InfoPath automatycznie tworzy pomocnicze źródło danych zawierające pola i grupy danych odpowiadające schematowi przechowywania danych w zewnętrznym źródle danych. Pomaga to zachować spójność danych. Samodzielna modyfikacja pól i grup pomocniczego źródła danych jest niedozwolona.

Początek strony

Zapisywanie danych w celu umożliwienia dostępu do nich w trybie offline

Podczas dodawania pomocniczego połączenia danych służącego do wykonywania kwerend w zewnętrznym źródle danych można w jego ustawieniach skonfigurować opcje zapisywania wyników kwerend na komputerze użytkownika. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wypełniać formularz nawet wtedy, gdy ich komputery będą odłączone od sieci. Taki tryb pracy jest określany jako „praca w trybie offline”.

Jeśli pomocnicze połączenie danych zostanie skonfigurowane właśnie w ten sposób, wysyłanie kwerend do zewnętrznego źródła danych odbywa się w czasie, gdy komputer użytkownika jest połączony z siecią. Rezultaty kwerend są zapisywane w pomocniczym źródle danych formularza i pojawiają się w formularzu podczas jego wypełniania przez użytkownika. Zapisywanie aktualnych danych w pamięci podręcznej odbywa się podczas wykonywania każdej nowej kwerendy, dzięki czemu informacje dostępne w trybie offline są tak świeże, jak to tylko możliwe.

Przy ustalaniu, czy zapisane informacje powinny być aktualizowane przez daną kwerendę, program InfoPath opiera się na parametrach kwerendy. Podczas konfigurowania połączenia danych można określić, czy w razie niedostępności źródła danych ma być wyświetlany domyślny zbiór danych. Decyzja zasadniczo zależy od tego, czy wszystkim użytkownikom mają być prezentowane jednakowe dane, czy też zawartość formularza powinna być zróżnicowana dla poszczególnych osób. Jeśli na przykład dobór danych zwracanych z kwerendy zależy od tożsamości lub funkcji użytkownika, użycie domyślnego zestawu wartości skonfigurowanego na etapie konstruowania szablonu, a nie rezultatów kwerendy, może spowodować wyświetlenie użytkownikowi niewłaściwych danych.

Początek strony

Uwagi dotyczące łączenia z zewnętrznymi źródłami danych

Program InfoPath umożliwia tworzenie połączeń danych z następującymi zewnętrznymi źródłami danych:

 • Baza danych programu Microsoft Access

 • Baza danych SQL Server

 • Usługa sieci Web

 • Biblioteka dokumentów lub lista na serwerze z programem Microsoft Windows SharePoint Services

 • Plik XML

W sekcjach poniżej zawarto informacje i uwagi dotyczące tworzenia połączeń z każdym z tych zewnętrznych źródeł danych.

Baza danych programu Microsoft Office Access lub SQL Server

Program InfoPath umożliwia tworzenie połączeń z bazami danych programów Access i SQL Server. Jeśli istnieje konieczność skonfigurowania połączenia z bazą danych innego programu, można użyć usługi sieci Web współpracującej z tą bazą.

Kwerendy o informacje kierowane z formularza do bazy danych mogą być realizowane za pomocą głównego lub pomocniczego połączenia danych i dotyczyć dowolnej liczby tabel bazy danych. Pierwsza wybrana tabela pełni rolę tabeli podstawowej. Każda następna wybrana tabela musi zawierać pole powiązane z tabelą podstawową. Program InfoPath próbuje utworzyć relację między tabelami przez porównanie nazw pól w obu tabelach. Można użyć tej relacji domyślnej lub skonfigurować własną relację na etapie tworzenia połączenia danych.

Formularz może przesyłać dane do bazy danych za pomocą formularza głównego połączenia z danymi, jeśli formularz oparty na szablonie formularza i baza danych nie spełnia następujące wymagania:

 • Szablon formularza jest nie szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami    W przypadku projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami programu InfoPath nie utworzy połączenia przesyłania danych w głównego połączenia danych. Aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych w formularzu, który jest oparty na szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami, za pomocą usługi sieci Web, działającego w programie bazy danych.

 • Lewa tabela w każdej pary tabel powiązanych w głównym źródle danych zawiera klucz podstawowy    Co najmniej jeden z relacji dla każdej pary powiązanych tabel może zawierać klucz podstawowy z tabeli po lewej stronie.

 • Brak pól danych w źródle danych głównym magazynie formularza typu dużych danych binarnych    Program InfoPath powoduje wyłączenie połączenia przesyłania danych, jeśli kwerenda zawiera pola, które mogą zawierać typu dużych danych binarnych, takich jak obrazy, obrazy, OLE obiektów, plików załączników, typ danych Nota Office Access lub typ danych tekst SQL.

Jeśli szablon formularza i baza danych spełniają wszystkie wymagania, program InfoPath tworzy połączenie służące do przesyłania danych i konfiguruje w ustawieniach szablonu opcje zezwalania użytkownikom na wysyłanie formularzy. Połączenie można wyłączyć, jeśli użytkownicy mają wysyłać treść formularzy za pośrednictwem innego połączenia danych.

W trakcie konstruowania szablonu formularza powiązanego z bazą danych program InfoPath tworzy główne źródło danych zawierające pola kwerend i pola danych odpowiadające strukturze danych w bazie. Ponadto w domyślnym widoku szablonu dodaje przyciski Uruchom kwerendę i Nowy rekord. Gdy użytkownik kliknie przycisk Uruchom kwerendę, do bazy danych jest wysyłana kwerenda, której atrybutami są dane z pola kwerendy. Przycisk Nowy rekord powoduje usunięcie wszystkich danych znajdujących się aktualnie w formularzu i przywrócenie formantom powiązanym w polami danych domyślnych wartości tych pól. W trakcie przesyłania danych do bazy następuje aktualizacja zapisów w bazie: wszelkie modyfikacje wprowadzone w polach danych formularza są powielane w odpowiednich rekordach bazy, usunięcie danych z pól formularza powoduje usunięcie rekordów z bazy, a dodanie danych w polach formularza powoduje odpowiednią zmianę wartości w polach bazy lub dodanie nowych rekordów.

Jeśli formularz ma być powiązany z bazą danych, a w ustawieniach formularza już zostało skonfigurowane główne połączenie danych, można dodać pomocnicze połączenie danych, przez które do bazy będą wysyłane kwerendy. Po dodaniu połączenia pomocniczego program InfoPath tworzy pomocnicze źródło danych zawierające pola kwerendy, pola danych i grupy odpowiadające układowi danych w tabelach bazy. Podobnie jak w przypadku połączenia głównego, w ustawieniach połączenia pomocniczego można skonfigurować relacje między wieloma tabelami.

Tworząc pomocnicze połączenie danych służące do wykonywania kwerend, można w nim skonfigurować opcje powodujące wykonywanie kwerendy po każdym otwarciu formularza przez użytkownika albo wprowadzić inne rozwiązania służące inicjowaniu kwerend:

 • Dodanie przycisku, którego kliknięcie będzie powodowało odświeżenie danych za pośrednictwem połączenia danych.

 • Utworzenie reguły powodującej wykonanie kwerendy za pośrednictwem połączenia danych.

 • Napisanie skryptu, którego uruchomienie będzie powodowało wykonanie kwerendy.

Usługa sieci Web

Przesyłanie danych z formularza do usługi sieci Web oraz ich pobieranie z usługi do formularza może się odbywać za pośrednictwem głównego lub pomocniczego połączenia danych. Program InfoPath realizuje te połączenia przy użyciu następujących mechanizmów standardowych:

 • Protokół SOAP (Simple Object Access Protocol)     SOAP to protokół komunikacyjny określający treść komunikatów XML używanych w komunikacji z usługami sieci Web.

 • Język WSDL (Web Services Description Language)     WSDL to standard schematów XML określający położenie usług sieci Web oraz protokoły i interfejsy komunikacji z tymi usługami. Program InfoPath może współpracować wyłącznie z usługami sieci Web korzystającymi z kodowania dokument/literał.

 • Usługa UDDI (Universal Description Discovery and Integration)     UDDI to usługa katalogowa opisująca usługi sieci Web oferowane przez firmy.

Podczas konstruowania nowego szablonu formularza powiązanego z usługą sieci Web program InfoPath tworzy główne połączenie danych między formularzem a usługą, po czym generuje główne źródło danych zawierające pola kwerendy, pola danych i grupy zgodne ze schematem XML usługi.

Jeśli w szablonie zostanie skonfigurowana opcja wykonywania jeszcze innej operacji w tej samej usłudze sieci Web lub jeśli ma być używana dodatkowa usługa sieci Web, można do ustawień szablonu dodać pomocnicze połączenia danych. W przypadku połączenia służącego do wykonywania kwerend program InfoPath utworzy pomocnicze źródło danych zawierające pola i grupy odpowiadające schematowi danych usługi sieci Web. Jeśli połączenie będzie służyło do przesyłania danych, można w jego ustawieniach skonfigurować opcje wysyłania wszystkich lub tylko wybranych informacji, zależnie od parametrów zdefiniowanych w usłudze sieci Web.

Na etapie tworzenia głównego lub pomocniczego połączenia danych skierowanego do usługi sieci Web można wskazać, czy połączenie ma służyć wyłącznie do wykonywania kwerend, wyłącznie do przesyłania danych czy też realizować obie funkcje. W pierwszym przypadku program InfoPath dodaje do szablonu formularza przycisk Uruchom kwerendę. Gdy użytkownikkliknie ten przycisk, program InfoPath wykona w usłudze sieci Web kwerendę opartą na danych zawartych w polach kwerendy. Jeśli połączenie służy do przesyłania danych, program InfoPath włączy w ustawieniach szablonu funkcję przesyłania. Ponadto ustala, których informacji wymaga usługa sieci Web. Na podstawie tych informacji administrator może wyznaczyć pola, których zawartość będzie przekazywana do usługi.

Biblioteka lub lista dokumentów w witrynie programu SharePoint

Kwerendy wysyłane z formularza za pośrednictwem pomocniczego połączenia danych mogą być kierowane do biblioteki lub listy dokumentów znajdującej się na serwerze z programem Windows SharePoint Services. Ponadto do takich bibliotek można wysyłać dane z formularza. Powiązanie między formularzem a biblioteką lub listą nie można być jednak realizowane za pomocą głównego połączenia danych.

Podczas tworzenia pomocniczego połączenia danych służącego do wykonywania kwerend w bibliotece lub na liście dokumentów program InfoPath generuje pomocnicze źródło danych formularza, którego struktura odpowiada kolumnom danych biblioteki/listy.

Jeśli chcesz przesłać to połączenie danych za głównego przesyłanie akcji dla szablonu formularza Utwórz połączenie danych pomocniczej przesyła dane do biblioteki dokumentów, należy włączyć funkcję przesyłania dla szablonu formularza i skojarzyć ją z połączenia danych za pomocą okna dialogowego Opcje przesyłania (menuNarzędzia, polecenie Opcje przesyłania ). Domyślnie wszystkie dane w formularzu zostaje przesłane za pośrednictwem połączenia przesyłania danych. Aby przesłać tylko części danych, możesz to zrobić przez pisanie kodu niestandardowego dla szablonu formularza.

Plik XML

Kwerendy wysyłane z formularza za pośrednictwem pomocniczego połączenia danych mogą być kierowane do pliku XML. W formacie XML można na przykład zapisać skoroszyt programu Microsoft Office Excel, po czym za pośrednictwem pomocniczego połączenia danych wysyłać do niego kwerendy i wyświetlać ich rezultaty w formularzu. Połączenie pomocnicze może również służyć do wykonywania kwerend w plikach XML w celu odczytania danych z aplikacji zainstalowanej na serwerze sieci Web, która może zwracać informacje w postaci kodu XML. Przykładem mogą być aplikacje Microsoft ASP.NET, skrypty CGI (Common Gateway Interface) czy aplikacje korzystające z interfejsu ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Aplikacja na serwerze sieci Web

Możesz utworzyć połączenie danych pomocniczej przesyła dane do aplikacji na serwerze sieci Web, na przykład aplikacji ASP.NET, skrypt CGI lub aplikację, która używa ISAPI. Aby przesłać dane do aplikacji na serwerze sieci Web, musisz skonfigurować szablon formularza, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie danych formularza i skonfiguruj opcje przesyłania połączenia danych, wybierając serwer sieci Web (HTTP) w oknie dialogowym Opcje przesyłania (menuNarzędzia, polecenie Opcje przesyłania ).

Uwaga : W formularzu może być zdefiniowane tylko jedno połączenie danych służące do przesyłania informacji do aplikacji na serwerze sieci Web. Nie ma możliwości skonfigurowania reguły przeznaczonej do obsługi takich transferów danych.

Ustawienia połączeń przechowywane w bibliotece połączeń danych

Jeśli kilka formularzy korzysta z tego samego lub podobnych połączeń danych, warto rozważyć zapisanie ustawień każdego połączenia w pliku połączenia danych i umieszczenie go w bibliotece połączeń danych zlokalizowanej na serwerze z programem Office SharePoint Server 2007. Plik połączenia danych to plik XML zawierający informacje o połączeniu z jednym zewnętrznym źródłem danych. Plik może przybierać rozszerzenie XML lub UDCX. Gdy użytkownik otworzy formularz, w którego opcjach określono korzystanie z pliku połączenia danych, program InfoPath na podstawie ustawień zawartych w tym pliku inicjuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych. Stosowanie plików połączeń danych ma wiele zalet:

 • Z jednego pliku może korzystać kilka formularzy, co pozwala wyeliminować konieczność konfigurowania od zera tego samego połączenia danych dla każdego formularza.

 • W przypadku zmiany lokalizacji zewnętrznego źródła danych lub ustawień połączenia z tym źródłem wystarczy zaktualizować dane w pliku — nie jest wymagane modyfikowanie ustawień szablonu

 • Plik połączenia danych może zawierać alternatywne dane uwierzytelniania, których serwer będzie używał w przypadku, gdy użytkownik wypełni formularz w oknie przeglądarki.

 • >Jeśli wszystkie połączenia danych zdefiniowane w formularzu są oparte na plikach połączeń danych, wypełniane w przeglądarce formularze o poziomie zabezpieczeń niższym niż Pełne zaufanie mogą się łączyć z komputerami należącymi do innej domeny

Aby można było utworzyć połączenie między formularzem a plikiem połączenia danych, plik musi być umieszczony w bibliotece połączeń danych na serwerze z programem Office SharePoint Server 2007, a jego format musi być zgodny ze standardem UDC (Universal Data Connection) w wersji 2.0.

Uwaga : Format pliku UDC 2.0 to podzbiór wersji 1.0 formatu używanego przez aplikację Microsoft Office FrontPage. Program InfoPath nie obsługuje plików połączeń danych w formacie o wersji 1.0. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji o bibliotekach i plikach połączeń danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×