Operatory arytmetyczne i ich pierwszeństwo w programie Excel

Operatory określają typ operacji wykonywanych na elementach formuły, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Obliczenia są wykonywane według domyślnej kolejności, którą można zmienić przy użyciu nawiasów.

W programie Microsoft Excel są dostępne cztery typy operatorów obliczeń: arytmetyczne, porównania, łączenia tekstów i odwołania.

Operatory arytmetyczne

Aby wykonywać podstawowe działania matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie lub mnożenie, łączyć liczby albo uzyskiwać wyniki liczbowe, należy użyć następujących operatorów arytmetycznych.

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

3+3

– (znak minus)

Odejmowanie
Negacja

3–1
–1

* (gwiazdka)

Mnożenie

3*3

/ (kreska ułamkowa)

Dzielenie

3/3

% (znak procenta)

Procent

20%

^ (karetka)

Potęgowanie

3^2

Operatory porównania

Do porównywania dwóch wartości służą następujące operatory. Wynik porównywania dwóch wartości za pomocą tych operatorów jest wartością logiczną PRAWDA albo FAŁSZ.

Operator porównania

Znaczenie

Przykład

= (znak równości)

Równe

A1=B1

> (znak większości)

Większe niż

A1>B1

< (znak mniejszości)

Mniejsze niż

A1<B1

>= (znak „większy lub równy”)

Większe lub równe

A1>=B1

<= (znak „mniejszy lub równy”)

Mniejsze lub równe

A1<=B1

<> (znak nierówności)

Różne

A1<>B1

Operator łączenia tekstów

Operator & (handlowe i) służy do łączenia jednego lub kilku ciągów tekstowych w celu utworzenia pojedynczego fragmentu tekstu.

Operator tekstowy

Znaczenie

Przykład

& (znak handlowego „i”)

Łączy dwie wartości w celu utworzenia jednej ciągłej wartości tekstowej

("Północ"&"ny")

Operatory odwołania

Zakresy komórek do obliczeń można połączyć za pomocą następujących operatorów.

Operator odwołania

Znaczenie

Przykład

: (dwukropek)

Operator zakresu, tworzący jedno odwołanie do wszystkich komórek położonych między dwoma odwołaniami, łącznie z tymi odwołaniami

B5:B15

; (średnik)

Operator połączenia łączący wiele odwołań w jedno

SUMA(B5:B15;D5:D15)

(spacja)

Operator przecięcia, który tworzy odwołanie do komórek wspólnych dla dwóch odwołań

B7:D7 C6:C8

Kolejność wykonywania obliczeń może mieć wpływ na wartość zwracaną przez formułę, dlatego ważne jest zrozumienie, w jaki sposób jest określana kolejność i jak można ją zmienić, aby otrzymać żądane wyniki.

Kolejność obliczeń

Formuły obliczają wartości w określonej kolejności. Formuła w programie Microsoft Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości instruuje program Microsoft Excel, że następne znaki stanowią formułę. Za znakiem równości następują elementy, które będą obliczane (argumenty), oddzielone operatorami obliczeń. Program Microsoft Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z konkretną kolejnością operatorów w formule.

Priorytety operatorów

Jeśli w jednej formule połączyć wiele operatorów, program Microsoft Excel wykona operacje w kolejności przedstawionej w poniższej tabeli. Jeśli formuła zawiera operatory o tym samym pierwszeństwie — na przykład gdy formuła zawiera zarówno operator mnożenia, jak i dzielenia — program Microsoft Excel będzie obliczać operatory od lewej do prawej strony.

Operator

Opis

: (dwukropek)

(pojedyncza spacja)

; (średnik)

Operatory odwołania

Negacja (np. –1)

%

Procent

^

Potęgowanie

* i /

Mnożenie i dzielenie

+ i –

Dodawanie i odejmowanie

&

Łączenie dwóch ciągów tekstowych

=
< >
<=
>=
<>

Porównanie

Korzystanie z nawiasów

Aby zmienić kolejność obliczania, część formuły, która ma być obliczona w pierwszej kolejności, należy ująć w nawiasy. Na przykład następująca formuła daje w wyniku 11, ponieważ program Microsoft Excel wykonuje mnożenie przed dodawaniem. Formuła mnoży liczby 2 i 3, a następnie dodaje do wyniku liczbę 5.

=5+2*3

Jeśli zostanie użyty nawias w celu zmiany składni, program Microsoft Excel wykona dodawanie liczb 5 i 2, a następnie pomnoży wynik przez 3, co da wynik 21.

=(5+2)*3

W poniższym przykładzie nawiasy otaczające pierwszą część formuły wymuszają, aby program Microsoft Excel najpierw obliczył wyrażenie B4+25, a następnie podzielił wynik przez sumę wartości w komórkach D5, E5 i F5.

=(B4+25)/SUMA(D5:F5)

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj klip wideo Pierwszeństwo operatorów w programie Excel.

Po wprowadzeniu formuły program Excel oczekuje określonego rodzaju wartości dla poszczególnych operatorów. W przypadku wprowadzenia wartości innego rodzaju niż oczekiwana program Excel może czasami przekonwertować wartość.

Formuła

Wynik

Objaśnienia

= "1"+"2"

3

Gdy używany jest znak plus (+), program Excel oczekuje liczb w formule. Nawet jeśli cudzysłów oznacza, że „1” i „2” są wartościami tekstowymi, program Excel automatycznie konwertuje wartości tekstowe na liczby.

= 1+"4,00 zł"

5

Gdy formuła oczekuje liczby, program Excel konwertuje tekst, jeśli jest on w formacie, który może być akceptowany dla liczby.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Program Excel interpretuje tekst jako datę w formacie rrrr-mm-dd, przekształca daty na kolejne liczby, a następnie oblicza różnicę między nimi.

=PIERWIASTEK ("8+1")

#ARG!

Program Excel nie może przekonwertować tekstu na liczbę, ponieważ tekstu „8+1” nie można przekonwertować na liczbę. Aby przekonwertować tekst na liczbę i uzyskać wynik 3, zamiast „8+1” można użyć wartości „9” lub „8”+„1”.

= "A"&PRAWDA

APRAWDA

Gdy oczekiwany jest tekst, program Excel konwertuje liczby i wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ, na tekst.

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Podstawowe obliczenia w programie Excel

Używanie programu Excel jako kalkulatora

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×