Opcje zaawansowane

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje edycji

Po naciśnięciu klawisza Enter, przeniesienie zaznaczenia     Powoduje, że sąsiedniej komórce następnej komórki aktywnej po naciśnięciu klawisza ENTER w bieżącej aktywnej komórce. W polu kierunek wskazują sąsiadujące komórki, która staje się aktywny.

Kierunek     Powoduje, że sąsiedniej komórce następnej komórki aktywnej po naciśnięciu klawisza ENTER w bieżącej aktywnej komórce. W polu kierunek wskazują sąsiadujące komórki, która staje się aktywny.

Automatycznie wstaw przecinek dziesiętny     Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić liczbę przy użyciu tabulatorów dziesiętnych domyślnie.

 • Miejsca, w których     Wprowadź liczbę miejsc dziesiętnych w polu miejsca, aby wskazać miejsce, w którym program Microsoft Office Excel automatycznie umieszcza dziesiętnego liczby wpisz jako stałe w arkuszu. Liczba dodatnia powoduje przeniesienie punktu dziesiętnego w lewo; Liczba ujemna powoduje przejście dziesiętnego w prawo. Jeśli miejsca, w których pole jest puste lub jest równa 0 (zero), konieczne jest ręczne wprowadzanie przecinka dziesiętnego. Aby zastąpić tę opcję, należy wpisać przecinek dziesiętny w komórce po wpisaniu numer.

Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek     Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść i kopiowanie komórek i dane przez przeciąganie. W przypadku zaznaczenia tej opcji można także przeciągnąć uchwyt wypełniania, aby skopiować dane i wypełnianie sąsiadujących komórek serią danych.

 • Ostrzegaj przy zastępowaniu komórek     Powoduje wyświetlenie komunikatu, jeśli upuścisz komórek na komórki zawierające dane.

Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach     Zaznacz to pole wyboru umożliwia edycję w komórce, klikając dwukrotnie komórkę, a nie przez edytowanie zawartości komórki na pasku formuły.

Rozszerzanie danych w zakresie formatów i formuł     Zaznacz, aby automatycznie formatować nowe pozycje dodawane na końcu listy zgodnie z formatem pozostałych elementów listy. Formuły, które powtarzają się w każdym wierszu także zostaną skopiowane. Aby mogły być rozszerzone, formaty i formuły muszą występować w co najmniej trzech z pięciu ostatnich wierszy poprzedzających nowy wiersz.

Włącz automatyczne wpisywanie procentów     Zaznacz, aby pomnożyć przez 100 wszystkie liczby mniejsze niż 1, wprowadzone w komórkach, które zostały sformatowane w procentach formatowanie. Wyczyść to pole wyboru, aby pomnożyć przez 100 wszystkie liczby wprowadzone w komórkach, które zostały sformatowane w procentach formatowanie, w tym liczby równa lub większa niż 1.

Włącz Autouzupełnianie wartości komórek     Wykonuje wpisów tekstowych, które zacznij wpisywać w kolumnie danych. Jeśli kilka pierwszych liter wpisywane są zgodne z istniejącego wpisu w tej kolumnie, to program Excel wstawia reszcie tekstu.

Powiększ przy przewijaniu kółkiem IntelliMouse     Jeśli masz urządzenia wskazującego Microsoft IntelliMouse ustawia przycisk kółka, aby powiększyć zamiast przewijania w arkuszu Arkusz lub wykres.

Alert użytkownika, gdy wystąpi potencjalnie czasochłonne     Wybierz, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o operacji dotyczy dużej liczby komórek i może zająć dużo czasu przetwarzania.

 • Gdy dotyczy to liczba komórek (w tysiącach)     Pozwala określić maksymalną liczbę komórek, których dotyczy operacja bez powiadomienia. Jeśli występuje więcej komórek niż maksymalną liczbę komórek, użytkownik jest powiadamiany.

 • Użyj separatorów systemowych     Zaznacz, aby użyć domyślnego dziesiętne i tysięcy separatorów. Wyczyść pole wyboru, aby wprowadzić alternatywne separatory.

  • Separator dziesiętny     Aby zmienić domyślny separator dziesiętny, wyczyść Użyj separatorów systemowych, w polu separator dziesiętny Wybierz separator domyślny, a następnie wpisz separatora, który ma być używany.

  • Tysięcy separator     Aby zmienić domyślny separator tysięcy, wyczyść Użyj separatorów systemowych, wybierz odpowiedni separator domyślny w tysięcy separator pole, a następnie wpisz separatora, który ma być używany.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Pokaż przyciski opcji wklejania     Zaznacz, aby program Excel automatycznie wyświetli okno dialogowe ze specjalnymi opcjami podczas wklejania, takich jak Tylko formatowanie i Połącz komórki.

Pokaż przyciski opcji wstawiania     Zaznacz, aby program Excel automatycznie wyświetli okno dialogowe ze specjalnymi opcjami wstawianych komórek, wierszy lub kolumn, takich jak Formatowanie tak samo jak powyżej i Wyczyść formatowanie.

Wycinanie, kopiowanie i sortowanie wstawiony obiektów z ich komórkami nadrzędnymi     Zachowuje obiekty graficzne, przyciski, pól tekstowych, obiektów rysunkowych i obrazów z skojarzonych z komórkami podczas operacji wycinania, kopiowania, filtru lub sortowania w arkuszu.

Wyświetlacz

Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów     Wyświetla listę ostatnio używanych skoroszytów w obszarze Ostatnio używanych dokumentów, po kliknięciu przycisku Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office tak, aby można było szybko otworzyć te skoroszyty. Wprowadź liczbę skoroszytów, które mają być wyświetlane w polu Pokaż tę liczbę ostatnio używanych dokumentów. Wpisz lub wybierz liczbę dodatnią z przedziału od 0 do 50.

Jednostki miary     Umożliwia wybranie jednostki, które mają być wyświetlane na linijce widok układu.

Wyświetlanie wszystkich okien na pasku zadań      Zaznacz, aby wyświetlać poszczególne arkusze na pasku zadań systemu Windows.

Pokaż pasek formuły     Służy do wyświetlania paska formuły. Pasek formuły znajduje się u góry arkusza.

Pokazywanie funkcji w etykietkach ekranowych     Wyświetla krótki opis funkcji, które wybierać z listy funkcji wyświetlane po włączeniu funkcji Autouzupełnianie formuł.

Pokazywanie nazw elementów wykresu przy aktywowaniu     Wyświetla nazwę elementu wykresu po umieszczeniu wskaźnika nad nim.

Pokazywanie wartości punktów danych przy aktywowaniu     Wyświetla wartość punktu danych po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad nim.

Dla komórek z komentarzami Pokaż     Wybierz jedną z następujących opcji w celu określenia sposobu wyświetlania komentarzy w arkuszu.

 • Nie pokazuj komentarzy ani wskaźników     Ukrywa komentarzy i ich wskaźników w komórkach komentarze dołączone.

 • Wskaźniki, a komentarze Pokaż przy aktywowaniu     Wyświetla mały trójkąt w prawym górnym rogu komórki, gdy istnieje komentarz dołączonych do komórki. Komentarze są wyświetlane tylko wtedy, gdy wskaźnika na komórkę zawierającą komentarz.

 • Komentarze i wskaźniki     Wyświetla komentarza i wskaźnika komentarza, mały trójkąt w prawym górnym rogu komórki, gdy istnieje komentarz dołączonych do komórki.

Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu

Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu     Wybierz skoroszyt, w tym polu listy, której dotyczy następujących opcji.

Pokaż poziomy pasek przewijania     Wyświetla poziomego paska przewijania w dolnej części arkusza.

Pokaż pionowy pasek przewijania     Wyświetla pionowego paska przewijania po prawej stronie arkusza (jeśli jest używany tryb języka od lewej do prawej) lub po lewej stronie (gdy jest używany tryb języka od prawej do lewej).

Pokaż karty arkuszy     Wyświetlanie kart arkuszy, dzięki czemu będzie można poruszać się między i wybierz poszczególne arkusze. Karty arkuszy są wyświetlane u dołu okna arkusza.

Grupowanie dat w menu Autofiltr     Zmienia hierarchicznych grupowania dat niehierarchiczną listy dat na liście dat u dołu menu Autofiltr filtr daty. Można na przykład filtrować dla tylko dwóch cyfr, wybierając je ręcznie dwucyfrowym z listy niehierarchiczną.

Dla obiektów     Wybierz jedną z następujących opcji, aby wyświetlić lub ukryć obiekty graficzne w skoroszycie.

 • Wszystkie     Wyświetla wszystkie obiekty graficzne, przyciski, pól tekstowych, obiektów rysunkowych i obrazów.

 • Nic (Ukryj obiekty)     Ukrywa wszystkie obiekty graficzne, przyciski, pól tekstowych, obiektów rysunkowych i obrazów. Ukryte obiekty nie są drukowane.

Opcje wyświetlania dla tego arkusza

Opcje wyświetlania dla tego arkusza    Wybierz arkusz, w tym polu listy, której dotyczy następujących opcji.

Pokazywanie nagłówków wierszy i kolumn     Wyświetla numery wierszy z lewej strony (jeśli jest używany tryb języka od lewej do prawej) lub po prawej stronie arkusza i liter kolumn u góry arkusza (jeśli jest używany tryb języka od prawej do lewej).

Pokaż formuły w komórkach zamiast obliczonych wyników     Wyświetlanie formuł w komórkach zamiast wartości, które tych formuł.

Pokaż podziały stron     Wyświetla podziały stron, które zostały ustawione automatycznie przez program Microsoft Excel.

Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości     Wyświetla wartość 0 (zero) w komórkach zawierających wartości zerowe.

Pokaż symbole konspektu po zastosowaniu konspektu     Powoduje wyświetlanie symboli konspektu. Symbole konspektu nie są wyświetlane, chyba że arkusz zawiera konspektu.

Pokazywanie linii siatki     Wyświetla linie siatki komórek. Aby wydrukować linie siatki, upewnij się, że pole wyboru Drukuj jest zaznaczone w obszarze linie siatki w grupie Opcje arkusza na karcie Układ strony.

 • Kolor linii siatki     Określa kolor linii siatki. Jeśli klikniesz Automatyczne, kolor linii siatki jest oparty na koloru tekstu określonego w Panelu sterowania systemu Windows.

Formuły

Włącz obliczenia wielowątkowe     Domyślnie zaznaczone, ta opcja umożliwia szybkie obliczeń przy użyciu wielu procesorów. Pamiętaj, że program Excel obsługuje tylko przy użyciu maksymalnie 64 rdzenie.

Liczba wątków obliczeń     Umożliwia określenie liczby procesorów używanych do obliczania.

 • Użyj wszystkich procesorów w tym komputerze     Domyślnie zaznaczone, ta opcja używa wszystkich procesorów, które są dostępne na komputerze.

 • Ręczne     Umożliwia określenie liczby procesorów, których chcesz użyć. W oknie dialogowym ręcznie wprowadzić liczbę dodatnią od 1 do 1024.

Podczas obliczania w tym skoroszycie

Podczas obliczania w tym skoroszycie    Wybierz skoroszyt, w tym polu listy, której dotyczy następujących opcji.

Aktualizowanie łącza do innych dokumentów     Oblicza i aktualizowanie formuł zawierających odwołania do innych aplikacji.

Ustaw dokładność jak wyświetlono     Trwale zmienia wartości przechowywane w komórkach z pełnej dokładności (15 cyfr) wyświetlane niezależnie od formatu, w tym liczby miejsc dziesiętnych.

Użyj systemu daty 1904     Zmienia datę początkową, z której wszystkie daty są obliczane z 1 stycznia 1900 roku na 2 stycznia 1904.

Zapisywanie wartości łączy zewnętrznych     Zapisywanie kopii wartości zawartych w dokumencie zewnętrznych połączony z arkusza programu Excel. Jeśli arkusz zawierający łącza do dużych zakresów w dokumencie zewnętrznym wymaga niezwykle dużą ilość miejsca na dysku lub trwa bardzo długo otworzyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Zapisz wartości łączy zewnętrznych można zmniejszyć miejsca na dysku i czas potrzebny do otwarcia pracy Arkusz.

Ogólne

Reaguj dźwiękiem     Powoduje odtwarzanie dostępnych dźwięków, które są skojarzone z zdarzenia programu Microsoft Office, takich jak otwieranie, zapisywanie, drukowanie plików i wyświetlanie komunikatów o błędach. Dźwięki, które są przypisane do różnych zdarzeń można zmienić w Panelu sterowania. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W systemie Windows Vista kliknij pozycję sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij pozycję dźwięk. Kliknij kartę Dźwięki. Aby zmienić dźwięk, który jest skojarzony ze zdarzeniem, kliknij zdarzenie programu na liście, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz zastosować. W systemie Windows XP kliknij przycisk Dźwięki, mowa i urządzenia Audio. Kliknij pozycję Zmień schemat dźwiękowy, a następnie kliknij kartę Dźwięki. Jeśli zaznacz lub wyczyść pole wyboru Reaguj dźwiękiem w jednym programie pakietu Office, lub wyłączanie powoduje także włączenie dla wszystkich innych programów pakietu Office. Komputer musi mieć kartę dźwiękową i odtwarzanie większości dźwięków.

Reaguj animacji     Wyświetla przepływu arkusza i zmienia się po Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy lub kolumn. Animacja może spowolnić działanie wideo w niektórych systemach.

Ignoruj inne aplikacje, które używają dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange)     Zapobiega wymiany danych z innymi aplikacjami, które używają dynamicznej wymiany danych (DDE, Dynamic Data Exchange).

Zapytaj o aktualizację łączy automatycznych     Wyświetla komunikat umożliwiający potwierdzenie przed aktualizacji elementów połączonych.

Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku     Wyświetla błędy w interfejsie użytkownika dodatki, które Instalowanie i używanie.

Skaluj zawartość dla A4 lub 8,5 x 11" rozmiary papieru     W niektórych krajach lub regionach standardowym rozmiarem papieru jest Letter; dla innych języków standardowy rozmiar jest A4. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz, aby automatycznie dopasować dokumenty sformatowane rozmiaru papieru standardu innego kraju lub regionu (na przykład A4) tak, aby były drukowane poprawnie na standardowym rozmiarem papieru dla danego kraju lub regionu (na przykład litery) w programie Excel. Ta opcja dotyczy tylko wydruku. Nie wpływa na formatowanie w dokumencie.

Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w     Podczas uruchamiania program Excel automatycznie otworzy plików z folderu wpisz w tym polu tekstowym. Wpisz pełną ścieżkę do folderu, w polu tekstowym, aby wskazać lokalizację pliku.

Opcje sieci Web      Ustawia opcje jak dane programu Excel wygląda i odpowiedzi w przypadku wyświetlania danych w przeglądarce sieci Web.

Opcje usługi     Umożliwia określenie opcji zarządzania klienta opinii i dokumentów.

Zgodność z programem Lotus

Klawisz menu programu Microsoft Office Excel     Ustawia klucz, który umożliwia dostęp do poleceń na Wstążce, który jest składnikiem interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

Przeniesienie klawiszy nawigacyjnych     Uaktywnia alternatywny zestaw klawiszy do nawigacji arkusza, wprowadzania formuł, wprowadzania etykiet i inne akcje.

Ustawienia zgodności programu Lotus

Ustawienia zgodności programu Lotus     Wybierz arkusz, w tym polu listy, której dotyczy następujących opcji.

Przeniesienie wartości formuły     Zostanie otwarty i oblicza bez utraty lub zmieniania informacji o plików programu Lotus 1-2-3. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Excel oblicza ciągi tekstowe jako 0 (zero), wyrażeń logicznych jako 0 lub 1 i kryteria baz danych zgodnie z regułami, które są używane w programie Lotus 1-2-3.

Przeniesienie formuły     Konwertuje formuły, które zostały wprowadzone w programie Lotus 1-2-3 Zwolnij 2,2 składni składni programu Excel i powoduje, że nazwy, które są definiowane w programie Excel zachowują się jak nazwy, które zostały zdefiniowane w programie Lotus 1-2-3.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×