Omówienie wykresów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Microsoft Office Excel 2007 zawiera już Kreatora wykresów. Zamiast tego można utworzyć podstawowy wykres, klikając pozycję typ wykresu, którego chcesz zastosować w interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent wstążki. Aby utworzyć profesjonalny wygląd wykresu, który zawiera szczegółowe informacje, które mają, można zmodyfikować wykres, zastosować wstępnie zdefiniowanych stylów i układów i dodawanie przyciągającego uwagę formatowania. Można też użyć ponownie ulubiony wykres, zapisując go jako szablon wykresu.

Jeśli masz Office Excel 2007 zainstalowany, możesz także korzystać programu Excel zaawansowanych wykresów funkcji w innych programach Microsoft Office 2007, takich jak Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Word 2007.

W tym artykule

Wykresy i ich elementów

Tworzenie wykresów w programie Excel

Tworzenie wykresów w programie PowerPoint i Word

Modyfikowanie wykresów

Przy użyciu wstępnie zdefiniowanych układów i stylów wykresów w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu

Dodawanie przyciągającego uwagę formatowania do wykresów

Ponowne używanie wykresów przez tworzenie szablonów wykresów

Wykresy i ich elementów

Wykresy umożliwiają wyświetlanie serii danych numerycznych w formie graficznej, ułatwiając zrozumienie dużych ilości danych i relacji między poszczególnymi seriami danych.

Wykres zawiera wiele elementów. Niektóre z nich są wyświetlane domyślnie, natomiast inne można dodać w razie potrzeby. Sposób wyświetlania elementów wykresu można zmienić, przenosząc je w inne miejsce na wykresie albo zmieniając ich rozmiar lub format. Ponadto jest możliwe usuwanie elementów wykresu, które nie powinny być wyświetlane.

Wykres i jego elementy

1. obszar wykresu na wykresie.

2. obszar kreślenia na wykresie.

3. punkty danych należące do seria danych wyświetlanych na wykresie.

4. oś pozioma (kategorii) i pionowa (wartości), wzdłuż których są wyświetlane dane na wykresie.

5. legenda wykresu.

6. tytuły wykresu i osi, które można umieścić na wykresie.

7. etykieta danych, która umożliwia identyfikację szczegółów dotyczących punktu danych w serii danych.

Gdy kliknij w dowolnym miejscu obszaru wykresu, a następnie umieść wskaźnik myszy nad jednego z tych elementów, program Excel wyświetla informacje o tym elemencie w etykietce ekranowej.

Klikając dowolne miejsce na wykresie również udostępnia Narzędzia wykresów, dodając Projektowanie, Układ i Format karty.

Obraz Wstążki programu Excel

Początek strony

Tworzenie wykresów w programie Excel

Aby utworzyć wykres w programie Excel, należy rozpocząć od wprowadzania danych dla wykresu na arkusz. Dane mogą być rozmieszczone w wierszach lub kolumnach, program Excel automatycznie określa najlepszy sposób kreślenia danych na wykresie. Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy kołowe i bąbelkowe) wymagają rozmieszczenia określonych danych zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Typ wykresu

Rozmieszczenie danych

Wykres kolumnowy, słupkowy, liniowy, warstwowy, powierzchniowy lub radarowy

W kolumnach lub w wierszach, na przykład:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Druga metoda:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Wykres kołowy lub pierścieniowy

W przypadku jednej seria danych — w jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

A

1

B

2

C

3

Druga metoda:

A

B

C

1

2

3

W przypadku wielu serii danych — w wielu kolumnach lub wielu wierszach danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Druga metoda:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Wykres XY (punktowy) lub bąbelkowy

W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

X

Y

Rozmiar bąbelków

1

2

3

4

5

6

Wykres giełdowy

W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat:

wartości maksymalne, wartości minimalne i wartości zamknięcia

Na przykład:

Data

Wartość maksymalna

Wartość minimalna

Wartość zamknięcia

2002-01-01

46,125

42

44,063

Druga metoda:

Data

2002-01-01

Wartość maksymalna

46,125

Wartość minimalna

42

Wartość zamknięcia

44,063

Po wprowadzeniu danych na wykresie, można wybrać typ wykresu, którego chcesz użyć na Wstążce Office Fluent (kartaWstawianie, grupa Wykresy ).

Dane arkusza i wykres

1. Dane arkusza

2. Wykres utworzony na podstawie danych arkusza

Program Excel obsługuje wiele typów wykresów ułatwia przedstawianie danych w sposób zrozumiały dla swoich odbiorców. Podczas tworzenia wykresu lub zmienianie istniejącego wykresu, możesz wybrać z różnych typów wykresów (na przykład na wykresie kolumnowym lub na wykresie kołowym) i ich podtypy (na przykład skumulowany wykres kolumnowy lub kołowy z wykresu 3-w).

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów wykresów, które są obsługiwane i tworzenie wykresu w programie Excel zobacz Dostępne typy wykresów i Tworzenie wykresu.

Początek strony

Tworzenie wykresów w programie PowerPoint i Word

Wykresy są w pełni zintegrowane z innymi programami Office 2007, takich jak Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007. Oba programy zawierają samego narzędzia wykresów, które są dostępne w programie Excel. Jeśli masz zainstalowany program Excel, możesz utworzyć wykresów programu Excel w programie PowerPoint i Word, klikając przycisk wykresu na Wstążce (kartaWstawianie, grupa Ilustracje ), a następnie za pomocą narzędzia wykresów do modyfikowania lub formatowanie wykresu. Utworzone wykresy zostaną osadzone w Office PowerPoint 2007 i Office Word 2007, a dane wykresu są przechowywane w arkuszu programu Excel, który jest włączona w pliku programu PowerPoint i Word.

Uwaga: Jeśli pracujesz w trybie zgodności w programie Word można wstawić wykres za pomocą programu Microsoft Graph zamiast programu Excel. W programie PowerPoint można zawsze używaj programu Excel, aby utworzyć wykres.

Możesz również skopiować wykres z programu Excel, aby PowerPoint 2007 i Word 2007. Podczas kopiowania wykresu można osadzony jako statyczny zestaw danych lub połączyć ze skoroszytem. Dla wykresu, który jest połączony z skoroszytu, z którym masz dostęp można określić, że automatycznie sprawdza zmian w skoroszycie połączonych przy każdym otwarciu wykresu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wykresu w PowerPoint 2007 lub Office Word 2007 zobacz Używanie wykresów i schematów w prezentacji lub prezentowanie danych na wykresie.

Początek strony

Modyfikowanie wykresów

Po utworzeniu wykresu, można ją modyfikować. Na przykład można zmienić sposób wyświetlania osi, dodać tytuł wykresu, przenieść lub ukryć legendę lub wyświetlić dodatkowe elementy wykresu.

Aby zmodyfikować wykres, można wykonać następujące czynności:

  • Zmienić sposób wyświetlania osi wykresu    Można określić skalę osi i dopasować interwał wyświetlania wartości lub kategorii. Aby zwiększyć czytelność wykresu, można także dodać znaczniki osi i określić interwał ich wyświetlania.

  • Dodać tytuły oraz etykiety danych do wykresu    Aby zwiększyć czytelność informacji wyświetlanych na wykresie, można dodać tytuł wykresu, tytuły osi oraz etykiety danych.

  • Dodawanie legendy lub tabeli danych     Można wyświetlić lub ukryć legenda lub zmienić jej położenie. W niektórych typów wykresów możesz wyświetlić tabela danych, w którym jest wyświetlana klucze legendy i wartości, które mają być przedstawione na wykresie.

  • Zastosować specjalne opcje dla każdego typu wykresu    Dla różnych typów wykresów są dostępne specjalne linie (takie jak linie maks-min i linie trendu), słupki (takie jak słupki wzrost/spadek i słupki błędów), znaczniki danych oraz inne opcje.

Początek strony

Przy użyciu wstępnie zdefiniowanych układów i stylów wykresów w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu

Zamiast ręcznego dodawania lub zmieniania elementów wykresu lub formatowanie wykresu, można szybko zastosować wstępnie zdefiniowanego układu wykresu i stylu wykresu do wykresu. Excel oferuje wiele użytecznych wstępnie zdefiniowanych układów i stylów, które można wybierać za pomocą. W razie potrzeby można dostosować układ lub styl przez ręczne zmiany układu i formatu poszczególnych elementów wykresu, takich jak obszar wykresu, obszar kreślenia, seria danych lub legenda wykresu.

Po zastosowaniu wstępnie zdefiniowanego układu wykresu określonych elementów wykresu (takich jak tytuły, legendy, tabela danych lub etykiety danych) są wyświetlane w określonym rozmieszczenia na wykresie. Możesz wybrać z różnymi układami, które są dostępne dla każdego typu wykresu.

Jeśli zostanie zastosowany wstępnie zdefiniowany styl wykresu, wykres zostanie sformatowany na podstawie zastosowanego motyw dokumentu. Pozwala to zagwarantować zgodność wykresu z ustawieniami przyjętymi przez organizację lub użytkownika, takimi jak kolory motywu (zestaw kolorów), czcionki motywu (zestaw czcionek dla tekstu nagłówków i treści) oraz efekty motywu (zestaw linii i efektów wypełnienia).

Uwaga: Nie można tworzyć własnych układów ani stylów wykresów, ale można tworzyć szablony wykresów, zawierające układ wykresu i formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów wykresów zobacz Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zmieniania wyglądu wykresu zobacz Zmienianie układu lub stylu wykresu.

Początek strony

Dodawanie przyciągającego uwagę formatowania do wykresów

Oprócz stosowanie wstępnie zdefiniowanego stylu wykresu, możesz łatwo zastosować formatowanie do poszczególnych elementów wykresu takie jak znaczniki danych, obszar wykresu, obszar kreślenia i liczb i tekstu w tytuły i etykiety aby nadać wykresu niestandardowego, przyciągające wygląd. Można stosować stylów określonego kształtu i style tekstu WordArt, ale można także sformatować kształty i tekst elementów wykresu ręcznie.

Aby dodać formatowanie, można wykonać następujące czynności:

  • Dodać wypełnienie do elementów wykresu    Dodanie kolorów, tekstur, obrazów i wypełnień gradientowych pozwoli przyciągnąć uwagę do określonych elementów wykresu.

  • Zmienić kontur elementów wykresu    Elementy wykresu można wyróżnić za pomocą kolorów, stylów i grubości linii.

  • Dodać efekty specjalne do elementów wykresu    Kształty elementów wykresu można zmieniać za pomocą efektów specjalnych, takich jak cień, odbicie, poświata, krawędzie wygładzone, skos i obrót 3-W, dzięki czemu wykres uzyskuje bardziej dopracowany wygląd.

  • Sformatować tekst i liczby    Tekst i liczby w tytułach, etykietach i polach tekstowych na wykresie można formatować w taki sam sposób jak tekst i liczby w arkuszu. Aby wyróżnić tekst i liczby, można nawet zastosować style tekstu WordArt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formatu elementów wykresu zobacz Formatowanie elementów wykresu.

Początek strony

Ponowne używanie wykresów przez tworzenie szablonów wykresów

Jeśli chcesz ponownie użyć wykresu, który został dostosowany do potrzeb użytkownika, można zapisać ten wykres jako szablon wykresu (*.crtx) w folderze szablonów wykresów. Po utworzeniu wykresu można użyć szablonu wykresu tak samo jak dowolny typ wykresu wbudowane. W rzeczywistości szablonów wykresów są typy wykresów PRAWDA, a także można używać ich do Zmień typ wykresu istniejącego wykresu. Jeśli często używasz szablonu wykresu, możesz zapisać go jako domyślnego typu wykresu.

Uwaga: Szablony wykresów nie są oparte na motywach dokumentów. Aby użyć bieżącego kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu na wykresie, które są tworzone przy użyciu szablonu wykresu, możesz stosowanie stylu do wykresu. Styl wykresu resetuje motywu wykresu motywu dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz przy użyciu wstępnie zdefiniowane style wykresu i układy wykresu w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania szablonów wykresów zobacz Zapisywanie wykresu niestandardowego jako szablonu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×