Omówienie połączeń danych pakietu Office

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dane w programie mogą pochodzić z zewnętrznego źródła danych, takich jak plik tekstowy, skoroszytu lub bazy danych. To zewnętrzne źródło danych jest połączony z programu za pośrednictwem połączenia danych, czyli zestaw informacji opisano, jak zlokalizować, zaloguj się i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych. W poniższych sekcjach opisano sposób zewnętrzne połączenia danych w pracy, jak udostępniać informacje o połączeniu z innymi aplikacjami i użytkowników oraz sposobu zabezpieczyć dostęp do danych.

Opis podstawowych funkcji połączeń danych

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania danych bez kopiowania go wielokrotnie. Powtarzanie kopiowania danych jest operację, która może być czasochłonne i podatne na błędy.

Informacje o połączeniu mogą być przechowywane w skoroszycie lub plik połączenia, takie jak w pliku połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) lub pliku nazwa źródła danych (DSN) (DSN).

Aby wyświetlić dane zewnętrzne do tego programu, potrzebny jest dostęp do danych. W przypadku zewnętrznych źródło danych, którego chcesz uzyskać dostęp nie na komputerze lokalnym, może być konieczne hasła, uprawnień użytkownika lub inne informacje o połączeniu skontaktuj się z administratorem bazy danych. Jeśli źródło danych jest baza danych, upewnij się, że baza danych nie jest otwarty w trybie wyłączności. Jeśli źródło danych jest plik tekstowy lub skoroszytu, upewnij się, że inny użytkownik nie ma pliku tekstowego lub skoroszyt otwarty w trybie wyłączności.

Wiele źródeł danych wymagają również sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB do koordynowania przepływu danych między programu, plik połączenia i źródło danych.

Poniższym diagramie przedstawiono podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących połączeń danych.

Łączenie z danymi zewnętrznymi

1. na kilka źródeł danych, które można nawiązać połączenie: pliki programu Microsoft SQL Server, program Microsoft Access, program Microsoft Excel i tekst.

2. Każde źródło danych jest skojarzone ze sterownikiem ODBC lub z dostawcą bazy danych OLE.

3. Plik połączenia definiuje wszystkie informacje wymagane do uzyskiwania dostępu do źródła danych i pobierania z niego danych.

4. Informacje o połączeniu są kopiowane z pliku połączenia do programu.

Udostępnianie połączeń

Pliki połączenia są szczególnie przydatne dla udostępnianie połączeń na podstawie spójne, nawiązywanie połączeń więcej odnajdowania pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwienia Administracja źródła danych. Najlepszym sposobem udostępnienia plików połączeń jest umieść je w lokalizacji bezpieczne i zaufane, takie jak folder sieciowy lub SharePoint biblioteki, gdzie użytkownicy może odczytać plik, ale tylko wyznaczonych użytkowników można zmodyfikować.

Pliki połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) można utworzyć przy użyciu programu Excel lub nawiązywanie połączenia z nowymi źródłami danych za pomocą Kreatora połączenia danych. Plik odc używa niestandardowych tagów HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu. Można łatwo wyświetlać lub edytować zawartość pliku w programie Excel.

Pliki połączenia można udostępnić innym użytkownikom, aby nadać im samej masz dostęp do zewnętrznego źródła danych. Inni użytkownicy nie trzeba konfigurować źródła danych, aby otworzyć plik połączenia, ale może być konieczne instalowanie sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB, które są wymagane do uzyskiwania dostępu do danych zewnętrznych na swoich komputerach.

Opis składniki dostępu do danych firmy Microsoft

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 jest dołączany do systemu Windows Server 2003 oraz Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym. MDAC możesz nawiązać połączenie i używać danych z wielu różnych źródeł danych relacyjnych i nonrelational. Wiele różnych źródeł danych można nawiązać za pomocą sterowniki Open Database Connectivity (ODBC) lub baza danych OLE dostawców. Może być wbudowane i dostarczane przez firmę Microsoft lub opracowanych przez różne inne firmy. Po zainstalowaniu programu Microsoft Office dodatkowe sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB są dodawane do komputera.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców OLE DB, które są zainstalowane na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Właściwości łączenia danych z pliku połączenia danych, a następnie kliknij kartę dostawcy.

Aby wyświetlić pełną listę sterowniki ODBC zainstalowanego na komputerze, wyświetlanie okna dialogowego Administrator bazy danych ODBC, a następnie kliknij kartę sterowniki.

Aby uzyskać informacje o ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, łącznie z innymi typami baz danych ODBC i OLE DB, można użyć sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB od innych producentów. Aby uzyskać informacje o instalowaniu te sterowniki ODBC lub dostawcy OLE DB zapoznaj się z dokumentacją bazy danych lub skontaktuj się z dostawcą bazy danych.

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych za pomocą ODBC

W poniższych sekcjach opisano połączenia ODBC (Open Database) bardziej szczegółowo.

Architektura ODBC

W architekturze ODBC aplikacja (na przykład program) łączy do menedżera sterownika ODBC, który z kolei używa określonego sterownika ODBC (na przykład sterownik Microsoft SQL ODBC) do łączenia się ze źródłem danych (na przykład bazy danych programu Microsoft SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Aby połączyć się ze źródłami danych ODBC, wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że odpowiedni sterownik ODBC jest zainstalowany na komputerze, który zawiera informacje o źródle danych.

  2. Definiowanie nazwa źródła danych (DSN), przy użyciu albo Administrator źródeł danych ODBC do przechowywania informacji o połączeniu w rejestrze systemu Windows lub pliku DSN lub przy użyciu ciągu połączenia w kodzie języka Microsoft Visual Basic do przekazania informacji o połączeniu bezpośrednio do menedżera sterownika ODBC.

    Aby określić źródło danych, otwórz Panel sterowania, kliknij przycisk System i Zabezpieczenia > źródłami danych ODBC (32-bitowa) lub źródłami danych ODBC (wersja 64-bitowa).

    Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji kliknij przycisk Pomoc w każdym oknie dialogowym.

Maszynowe źródła danych

Źródła danych komputera zawierają informacje o połączeniu w rejestrze systemu Windows na komputerze określonym przy użyciu nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Za pomocą komputera źródeł danych na komputerze, które są zdefiniowane. Istnieją dwa typy źródeł danych komputera — użytkownika i systemowe. Źródła danych użytkownika mogą być używane przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników na komputerze i są widoczne dla wszystkich użytkowników na komputerze. Komputerowe źródło danych jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz podać dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ ułatwia upewnij się, że tylko użytkownicy, którzy są zalogowani można wyświetlać komputerowe źródło danych i komputerowe źródło danych nie można skopiować przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Źródła danych pliku (nazywane również plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze systemu Windows i są ogólnie bardziej elastyczne w użyciu niż komputer źródła danych. Na przykład można kopiować źródłem danych na każdym komputerze, który zawiera odpowiedni sterownik ODBC, tak aby aplikacja polega na spójnych i dokładnych informacjach połączeń do wszystkich komputerów, których używa. Lub umieścić źródło danych na serwerze, udostępnić je wśród wielu komputerach w sieci i łatwo przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Można także uniemożliwić dostęp do plikowego źródła danych pliku. Plikowe źródło danych znajduje się na jednym komputerze i wskazuje komputerowe źródło danych. Plikowe źródła danych umożliwia dostęp do istniejących źródeł danych komputera z pliku źródła danych.

Początek strony

Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych za pomocą OLE DB

W poniższych sekcjach opisano Object Linking and Embedding Database (OLE DB) bardziej szczegółowo.

Architektura OLE DB

W architekturze OLE DB aplikacja, która uzyskuje dostęp do danych jest nazywany konsumenta danych (na przykład programu Publisher), a program, który umożliwia wewnętrzny dostęp do danych jest nazywany dostawcą bazy danych (na przykład Microsoft dostawcy OLE DB dla programu SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Plik uniwersalny łącza danych (.udl) zawiera informacje o połączeniu, którym konsumenta danych przy użyciu dostęp do źródła danych za pośrednictwem dostawcy OLE DB tego źródła danych. Informacje o połączeniu można utworzyć, wykonując jedną z następujących czynności:

  • W Kreatorze połączenia danych za pomocą okna dialogowego Właściwości łącza danych do zdefiniowania łącza danych dla dostawcy OLE DB.

  • Utwórz pusty plik tekstowy z typem pliku UDL, a następnie edytuj plik, który zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

Początek strony

Zwiększanie bezpieczeństwa dostęp do danych

Nawiązywanie połączenia z zewnętrznym źródłem danych lub odświeżanie danych, jest ważne, o których warto pamiętać o potencjalnych problemach zabezpieczeń i wiedzieć, co możesz zrobić o tych problemach z zabezpieczeniami. Zabezpieczanie danych za pomocą wskazówek oraz najlepsze rozwiązania.

Zapisywanie połączenia danych w zaufanej lokalizacji

Plik połączenia danych często zawiera jedno lub więcej zapytań do źródła danych. Zastępując ten plik, użytkownik, który ma złośliwych działań można zaprojektować kwerendę, aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i rozpowszechnianie go innym użytkownikom lub wykonywanie innych szkodliwych akcji. Dlatego jest ważne, aby zapewnić następujące czynności:

  • Plik połączenia został zapisany przez osobę zaufanego.

  • Plik połączenia jest bezpieczny i że pochodzi z zaufanej lokalizacji.

Aby poprawić zabezpieczenia, połączenia z danymi zewnętrznymi może być niedostępna na danym komputerze. Aby połączyć dane podczas otwierania skoroszytu, należy aktywować połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub przez umieszczenie skoroszyt w zaufanej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania.

Przy użyciu poświadczeń w bezpieczny sposób

Uzyskiwanie dostępu do zewnętrznego źródła danych, zazwyczaj wymaga poświadczeń (na przykład nazwy użytkownika i hasła), które są używane do uwierzytelnienia użytkownika. Upewnij się, że te poświadczenia są dostarczane w sposób bezpieczne i że użytkownik nie przypadkowo wyświetlić te poświadczenia, aby inne osoby.

Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Przykładem silnego hasła jest Y6dh! et5. Przykład słabym hasłem jest House27. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Unikać zapisywania informacji o logowaniu, podczas połączenia ze źródłami danych. Te informacje może być przechowywane jako zwykły tekst w skoroszycie oraz plik połączenia, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczenia źródła danych.

Jeśli to możliwe, uwierzytelniania systemu Windows (określane jako zaufane połączenie), która używa konto użytkownika systemu Windows do łączenia się z programu SQL Server. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie przy użyciu konta użytkownika systemu Windows, program SQL Server używa informacji w systemie operacyjnym Windows do sprawdzania poprawności nazwę konta i hasło. Zanim będzie można używać uwierzytelniania systemu Windows, administrator serwera musi skonfigurować SQL Server, aby użyć tego trybu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie systemu Windows nie jest dostępna, unikaj zapisywania informacji logowania użytkowników. Jest bezpieczniejsze dla użytkowników wprowadzić ich informacje logowania za każdym razem, gdy zalogują.

Początek strony

Zobacz też

Importowanie danych do programu Publisher za pomocą Kreatora połączenia danych

Importowanie danych do programu Word za pomocą Kreatora połączenia danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×