Omówienie grafików i stanu zadań

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zanim członkowie zespołu będą mogli rejestrować godziny grafiku lub stan zadań, należy skonfigurować odpowiednie grafiki lub stany zadań lub oba te elementy. Rekordy grafików to bieżące godziny przepracowane na potrzeby zadań, projektów i innych elementów. Są one istotne przy śledzeniu wykorzystania, godzin rozrachunkowych itp. Członkowie zespołu mogą wprowadzać stan zadań, korzystając z Centrum zadań, które umożliwia dokładne śledzenie stanu lub postępu w realizacji zadań w projektach.

W tym artykule

Należy utworzyć grafik lub skonfigurować o stanie zadań?

Jak śledzenie pracy ze sobą dwa typy?

Jak kategoryzowanie czasu?

Początek strony

Czy należy utworzyć grafik czy skonfigurować stan zadania?

Grafik należy utworzyć w następujących przypadkach:

 • Organizacja chce śledzić godziny rozrachunkowe i nierozrachunkowe.

 • Konieczna jest integracja z systemem księgowym lub płacowym na potrzeby fakturowania.

 • Osoby zarządzające chcą znać szczegółowo liczbę godzin zużywanych przez zasoby i sposób ich wykorzystania (nadgodziny fakturowane, czas standardowy fakturowany i czas niefakturowany).

Jeżeli w organizacji istnieją menedżerowie projektów i chcą oni śledzić postępy projektów utworzonych w programie Microsoft Office Project Professional 2007, może być wymagane śledzenie stanu zadania.

Początek strony

Jak działają razem dwa typy śledzenia pracy?

W przypadku korzystania z grafików i stanów zadań dane wprowadzone przez użytkownika w jednym obszarze mogą być używane w drugim obszarze.

 • Zwykle użytkownicy wprowadzają dzienne postępy zadań, używając Centrum zadań w obszarze Moja praca. Na koniec tygodnia członek zespołu tworzy grafik. Grafik jest wstępnie wypełniany na podstawie pracy planowanej w harmonogramie lub na podstawie pracy rzeczywistej wykazanej przez członka zespołu w stanie zadania po kliknięciu polecenia Importuj postęp zadania na stronie Mój grafik.

  Członkowie zespołu mogą w razie potrzeby dostosowywać godziny w grafiku. Stan zadania zgłaszany w Centrum zadań nie zmienia się jednak, aby odzwierciedlić zmiany w czasie rzeczywistym. Rzeczywisty czas pracy i postęp zadań mogą być różne, ponieważ zadanie wymaga więcej lub mniej czasu, niż zaplanowano lub praca nie postępuje równomiernie. Z tego powodu dwa zestawy danych nie są synchronizowane.

 • W innych przypadkach członek zespołu wypełnia grafik i następnie wprowadza stan zadania. Członek zespołu może kliknąć polecenie Importuj grafik w Centrum zadań w celu zaimportowania czasu rzeczywistego wprowadzonego w grafiku, przekonwertowania go w razie potrzeby na procent wykonania i wstępnego wypełnienia siatki stanu zadania danymi.

  Ostrzeżenie: Wszystkie dane wprowadzone dotychczas w Centrum zadań zostaną zastąpione.

Początek strony

W jaki sposób klasyfikować czas?

Jedną z najpoważniejszych decyzji, które należy podjąć, jest określenie sposobu klasyfikowania czasu. Czas można raportować i eksportować tylko w zdefiniowanych kategoriach. Mimo że zawsze można z rzutować dane w celu podsumowania ich, nie jest możliwe wyświetlanie żadnych dodatkowych szczegółów lub stopni niż te, które śledzone są w programie Microsoft Office Project Web Access.

Informacje przedstawione w poniższych sekcjach ułatwią wybranie sposobu klasyfikacji czasu.

Planowanie I grafiki

Planuję korzystać z grafików

W przypadku korzystania z grafików są dostępne cztery typy fakturowania:

 • Podlegające rozliczaniu     Czas fakturowany (lub standardowy) to zwykły czas pracy fakturowany według zwykłej stawki.

 • Praca w nadgodzinach podlegająca rozliczaniu     Nadgodziny fakturowane według zwykłej stawki.

 • Niefakturowany     Zwykły czas pracy, za który nie można wystawić faktury klientowi.

 • Praca w nadgodzinach niepodlegająca rozliczaniu     Nadgodziny, za które nie można wystawić faktury klientowi.

Najpierw należy oszacować czas, który ma być śledzony. Należy zwrócić uwagę na kategorie czasu, które muszą być eksportowane do systemu księgowego, na kategorie, za które klient ma być fakturowany oraz na oczekiwania osób zarządzających w stosunku do podziału czasu wyświetlanego w raportach. Aby określić typy raportów, które mają być wyświetlane, może być konieczne uzgodnienie tych warunków z działem księgowości i zespołem zarządzającym.

Następnie należy określić, czy są spełnione następujące warunki:

 • Typy pracy wykonywanej przez zasoby należą do jednej z czterech domyślnych kategorii i czy wymagane jest eksportowanie i raportowanie tylko tych czterech kategorii czasu.

  Tak, domyślne kategorie potrzeb naszych rozliczeń

  Na pasku szybkiego uruchamiania kliknij opcję Ustawienia serwera, a następnie kliknij pozycję Ustawienia i wartości domyślne grafiku. Na stronie Ustawienia i wartości domyślne grafiku, w sekcji Wyświetlanie w programie Project Web Access zaznacz pole wyboru Grafik w programie Outlook będzie zawierać następujące typy czasu. Nie jest konieczne wprowadzanie żadnych informacji na stronie Klasyfikacje grafików, ponieważ nie ma potrzeby tworzenia żadnej klasyfikacji.

 • Typy pracy wykonywanej przez zasoby należą do jednej z czterech kategorii domyślnych, ale konieczne jest eksportowanie i raportowanie czasu z większą szczegółowością. Na przykład konieczne może być raportowanie fakturowanego czasu podróży w odniesieniu do fakturowanego czasu pracy na miejscu lub umożliwienie śledzenia kategorii wykorzystania.

  Potrzebujemy więcej szczegółowości w domyślnych kategorii

  Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera, a następnie kliknij grafiku ustawienia i wartości domyślne. Na stronie Ustawienia grafiku i wartości domyślne w sekcji Programu Project Web Access wyświetla zaznacz pole wyboru grafik będzie wyświetlany następujących typów czasu. Na stronie Klasyfikacji grafiku utworzyć klasyfikacje tak, aby zezwalały szczegółowości, które są potrzebne. Każdy klasyfikacji mogą być stosowane do dowolnego z czterech kategorii rozliczeń. Na przykład możesz utworzyć klasyfikacje szkolenia i podróże tak, aby członkowie zespołu mogą śledzenia czasu fakturowanego szkoleń i czasu fakturowanego podróży i pracy w nadgodzinach czasie nonbillable szkolenia lub podróże fakturowanego za pracę w nadgodzinach.

 • Typy pracy wykonywanej przez zasoby nie mogą być przedstawione za pomocą tylko czterech kategorii. Jeżeli na przykład jest używana większa liczby stawek fakturowania niż zwykła stawka fakturowania i stawka za nadgodziny, domyślne kategorie nie spełniają wymagań.

  Potrzebujemy więcej typów rozliczeń, aby zezwalały na dodatkowe stawki rozliczeń

  Na pasku szybkiego uruchamiania kliknij pozycję Ustawienia serwera, a następnie kliknij opcję Ustawienia i wartości domyślne grafiku. Na stronie Ustawienia i wartości domyślne grafiku w sekcji Wyświetlanie w programie Project Web Access wyczyść pole wyboru Grafik w programie Outlook będzie zawierać następujące typy czasu. Następnie na stronie Klasyfikacje grafików utwórz klasyfikacje odpowiadające wszystkim wymaganym typom fakturowania. Członkowie zespołu będą wybierali klasyfikację dla każdym wpisie grafiku w celu określenia typu fakturowania dla tego czasu.

Początek strony

Nie planuję korzystać z grafików

W programie Office Project Web Access nie można wyłączyć funkcji Grafik. Należy po prostu polecić zespołom, aby nie korzystały ze strony Grafik.

Muszę śledzić postęp zadań w projektach organizacji

W przypadku korzystania z funkcji stanu zadań należy wybrać metodę, która będzie używana do raportowania przez użytkowników postępów zadań. Postępy mogą być raportowane na trzy sposoby:

 • Godziny pracy wykonanej dziennie lub tygodniowo

 • Rzeczywista praca wykonana i praca pozostała

 • Procent wykonanej pracy

Postęp zadania odpowiada stanowi realizacji zadania w odniesieniu do przepracowanych godzin, które są śledzone w grafiku. Te dwie wartości nie zawsze są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Porada: Aby wybrać metodę określania stanu zadania, należy wybrać między potrzebami raportowania i wpływem konieczności wprowadzania danych przez członków zespołu. Liczba przepracowanych godzin dziennie lub tygodniowo udostępniają informacje dla raportowania, ponieważ możliwe jest śledzenie szczegółowych informacji o stanie i częste porównywanie ich ze stanem planowanym. Z drugiej strony wymaga to od członków zespołu szczegółowego i częstego wprowadzania danych. Jeżeli dotychczas w organizacji czas nie był śledzony, może to być istotną zmianą w zwyczajach i może spotkać się z pewną niechęcią. Inne metody udostępniają mniej szczegółów, ale też mają porównywalnie mniejszy wpływ na zwyczaje i obciążenia członków zespołu.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×