Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Chcesz wiedzieć, która wersja pakietu Office używasz?

Przykłady formularzy arkusza Za pomocą formularzy i wiele kontrolek i obiektów, które można dodać do nich, można ułatwić wprowadzanie danych w skoroszytach i poprawić wygląd arkuszy. Można też wykonać to samodzielnie mały lub nie potrzeby dla języka Microsoft Visual Basic dla kodu Applications (VBA).

Formularz Arkusz nie jest to samo jako szablonu programu Excel. Szablon jest wstępnie sformatowany plik, który można pomogą Ci zacząć tworzyć skoroszyt, który wygląda tak jak chcesz. Formularz zawiera kontrolki, takie jak pola i listy rozwijane, które ułatwiają osobom wprowadzanie i edytowanie danych za pomocą arkusza. Aby dowiedzieć się więcej na temat szablonów, które można pobrać, zobacz Szablony programu Excel.

Co to jest formularz?

Formularz (w formie wydruku lub w trybie online) to dokument o standardowej strukturze i standardowym formacie, który ułatwia przechwytywanie, organizowanie i edytowanie informacji.

 • Formularze drukowane zawierają instrukcje, formatowanie, etykiety i puste miejsca na wpisanie danych. Do tworzenia formularzy drukowanych można używać programu Excel i szablonów programu Excel.

 • Formularze online mają te same funkcje co formularze drukowane. Dodatkowo formularze online zawierają formanty. Formanty to obiekty, w których są wyświetlane dane lub które ułatwiają użytkownikom wprowadzanie bądź edytowanie danych, wykonywanie akcji albo dokonywanie wyboru. Ogólnie dzięki formantom używanie formularzy jest łatwiejsze. Przykłady typowych formantów to pola list, przyciski opcji i przyciski poleceń. Formanty mogą też uruchamiać przypisane do nich makra i odpowiadać na zdarzenia, takie jak kliknięcie myszą, uruchamiając kod Visual Basic for Applications (VBA).

W programie Excel istnieje kilka sposobów na tworzenie formularzy drukowanych i formularzy online.

Typy formularzy programu Excel

Istnieje kilka typów formularzy, które można utworzyć w programie Excel: formularze danych, arkusze zawierające kontrolki formularza i kontrolki ActiveX oraz formularze użytkownika języka VBA. Każdego typu formularza można używać osobno lub można je ze sobą łączyć na różne sposoby w celu utworzenia rozwiązania odpowiadającego użytkownikowi.

Formularz danych

formularz danych zapewnia prosty sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub w tabeli bez konieczności przewijania w poziomie. W przypadku używania tylu kolumn danych, że nie można ich wyświetlić na ekranie, wprowadzanie danych za pomocą formularza danych może okazać się łatwiejsze niż przez przechodzenie od kolumny do kolumny. Formularza danych należy używać, gdy prosty formularz pól tekstowych z nagłówkami kolumn w roli etykiet jest wystarczający, a zaawansowane lub niestandardowe funkcje formularza, takie jak pole listy czy przycisk pokrętła, nie są potrzebne.

Przykład typowego formularza danych Program Microsoft Excel może automatycznie generować wbudowanego formularza danych dla zakres lub tabela. W formularzu danych są wyświetlane wszystkie nagłówki kolumn jako etykiety w oknie dialogowym pojedynczy. Każda etykieta ma przylegające puste pole tekstowe w którym można wprowadzać dane dla każdej kolumny, maksymalnie 32 kolumn. W formularzu danych, możesz wprowadzić nowe wiersze, Znajdź wierszy przechodząc lub (w oparciu o zawartość komórki) wiersze aktualizowania i usuwania wierszy. Jeśli komórka zawiera formuła, wynik formuły jest wyświetlany w formularzu danych, ale nie można zmienić formułę za pomocą formularza danych.

Arkusz z formantami formularza i formantami ActiveX

Arkusz to taki typ formularza, który pozwala na wprowadzanie i wyświetlanie danych w siatce; arkusze programu Excel zawierają kilka wbudowanych funkcji podobnych do formantów, na przykład komentarze i sprawdzanie poprawności danych. Komórki są podobne do pól tekstowych, ponieważ można je wstawiać i formatować na różne sposoby. Komórki są często używane jako etykiety, a dostosowując wysokość i szerokość komórek oraz scalając komórki, można spowodować, że arkusz będzie działać jak prosty formularz do wprowadzania danych. Inne funkcje podobne do formantów, takie jak komentarze komórek, hiperłącza, obrazy tła, sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe, wykresy osadzone oraz autofiltr, mogą spowodować, że arkusz będzie działać jak formularz zaawansowany.

Aby arkusz był bardziej elastyczny, kanwa rysunku może zawierać formanty i inne obiekty rysunkowe, które następnie można połączyć oraz skoordynować z komórkami arkusza. Na przykład można użyć formantu typu pole listy, aby ułatwić użytkownikowi wybieranie z listy elementów. Można też użyć formantu typu przycisk pokrętła, aby ułatwić użytkownikowi wprowadzanie liczb.

Kontrolki i obiekty są przechowywane na kanwie rysunku, dzięki czemu można je wyświetlać wzdłuż powiązanego tekstu, który jest niezależny od granic wierszy i kolumn, bez konieczności zmieniania układu siatki lub tabeli danych w arkuszu. W większości przypadków duża liczba tych kontrolek może również zostać połączona z komórkami w arkuszu i nie wymaga użycia kodu VBA do działania. Przez skonfigurowanie odpowiednich właściwości można określić, czy kontrolka może być przemieszczana dowolnie, czy ma być przemieszczana i ma zmieniać rozmiar razem z komórką. Na przykład może zajść potrzeba, aby dane pole wyboru było przemieszczane razem z odpowiadającą mu komórką podczas sortowania zakresu. Jeśli jednak w arkuszu znajduje się pole listy, którego lokalizacja nie powinna być nigdy zmieniana, tego pola listy nie należy przenosić wraz z przypisaną do niego komórką.

Program Excel zawiera dwa typy formantów: formularz kontrolek i kontrolki ActiveX. Oprócz tych zestawów kontrolek można również dodać obiekty z narzędzia do rysowania, takich jak Autokształty, WordArt, grafiki SmartArt lub pól tekstowych.

W poniższej sekcji opisano te kontrolki i obiekty rysunkowe oraz bardziej szczegółowo wyjaśniono, jak z nimi pracować.

Formanty formularza

Formanty formularza to oryginalne formanty zgodne ze starszymi wersjami programu Excel od programu Excel 5.0. Formanty formularza są również zaprojektowane do używania w arkuszach makr XLM.

Używanie kontrolek formularzy, umożliwia łatwe odwołać i Praca z danymi komórki bez użycia kodu VBA i umożliwia dodawanie kontrolek do arkuszy wykresów. Na przykład po dodaniu formant pola listy do arkusza i łączenie go do komórki można zwracać wartość liczbową dla bieżące położenie zaznaczonego elementu w kontrolce. Następnie służy tej wartości liczbowe w połączeniu z funkcją INDEKSU do wybierania różnych elementów z listy.

Za pomocą formantów formularza można także uruchamiać makra. Do formantu można dołączyć istniejące makro lub napisać bądź zarejestrować nowe makro. Gdy użytkownik formularza klika formant, makro jest uruchamiane.

Jednak tych formantów nie można dodawać do formularzy użytkownika, używać do sterowania zdarzeniami ani modyfikować w celu uruchamiania skryptów sieci Web na stronach sieci Web.

Podsumowanie formantów formularza

Nazwa przycisku

Przykład

Opis

Obraz przycisku

Etykieta

Przykładowa etykieta (kontrolka formularza)

Określa przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera tekst opisu (taki jak tytuły, podpisy bądź obrazy) lub krótkie instrukcje.

Obraz przycisku

Pole grupy

Przykładowe pole grupy (kontrolka formularza)

Grupuje powiązane kontrolki w jedną graficzną jednostkę o kształcie prostokąta z opcjonalną etykietą. Zazwyczaj grupowane są przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Obraz przycisku

Przycisk

Przykładowy przycisk paska narzędzi (kontrolka formularza)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Pole wyboru

Przykładowa kontrolka pola wyboru z paska narzędzi formularzy

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru. Pole wyboru może znajdować się w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym).

Obraz przycisku

Przycisk opcji

Przykładowa kontrolka przycisku opcji z paska narzędzi formularzy

Pozwala na pojedynczy wybór z ograniczonego zestawu wzajemnie wykluczających się możliwości; przycisk opcji jest zazwyczaj umieszczony w polu grupy lub w ramce. Może się on znajdować w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym). Przycisk opcji często jest nazywany przyciskiem radiowym.

Obraz przycisku

Pole listy

Przykładowe pole listy (kontrolka formularza)

Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

 • Pole listy z pojedynczym wyborem umożliwia tylko jeden wybór. W tym przypadku pole listy przypomina grupę przycisków opcji, przy czym pole listy może wydajniej obsłużyć dużą liczbę elementów.

 • Pole listy wielokrotnego wyboru umożliwia jeden wybór bądź ciągłe (przylegające) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole kombi

Przykładowe pole kombi (kontrolka formularza)

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Obraz przycisku

Pasek przewijania

Przykładowa kontrolka paska przewijania z paska narzędzi formularzy

Pozwala na przewijanie zakresu wartości przez klikanie strzałek przewijania lub przeciąganie suwaka przewijania. Ponadto klikając obszar między suwakiem przewijania a dowolną strzałką przewijania, można przewijać stronę wartości (wstępnie ustawiony zakres). Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Przycisk pokrętła

Przykładowy przycisk pokrętła (kontrolka formularza)

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Uwaga : Następujące formanty są niedostępne w skoroszytach Office Excel 2007. Formanty te mogą być używane w programie Excel w wersji 5.0 arkusze okien dialogowych tylko.

Nazwa przycisku

Obraz przycisku Pole tekstowe

Obraz przycisku Lista kombi z polem edycji

Obraz przycisku Lista rozwijana kombi z polem edycji

Obraz przycisku Uruchom okno dialogowe

Kontrolki ActiveX

Kontrolki ActiveX mogą być używane w formularzach arkuszy z zastosowaniem kodu VBA lub bez tego kodu oraz w formularzach użytkownika języka VBA. Ogólnie kontrolek ActiveX należy używać, gdy wymagany jest bardziej elastyczny projekt niż ten, który mogą zapewnić kontrolki formularza. Kontrolki ActiveX mają wiele właściwości, których można użyć w celu dostosowania wyglądu, działania, czcionek i innych cech kontrolki.

Można też sterować różnymi zdarzeniami, które mają miejsce podczas interakcji z kontrolką. Na przykład można wykonywać różne akcje w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w kontrolce typu pole listy lub można utworzyć zapytanie bazy danych w celu ponownego wypełnienia elementami pola kombi po kliknięciu przycisku. Można również pisać makra odpowiadające na zdarzenia skojarzone z kontrolkami ActiveX. Gdy użytkownik formularza wchodzi w interakcję z kontrolką, jest uruchamiany kod VBA w celu przetworzenia wszystkich zdarzeń, które występują dla tej kontrolki.

Na komputerze znajduje się również wiele kontrolek ActiveX zainstalowanych przez program Excel i inne programy, takich jak kontrolka kalendarza w wersji 12.0 i kontrolka programu Windows Media Player.

Ważne : Nie wszystkich formantów ActiveX można używać bezpośrednio w arkuszach; z niektórych można korzystać tylko w formularzach użytkownika języka Visual Basic for Applications (VBA). Podczas próby wstawienia takiego formantu ActiveX do arkusza w programie Excel jest wyświetlany komunikat „Nie można wstawić obiektu”.

Jednak formantów ActiveX nie można dodawać z interfejsu użytkownika do arkuszy wykresów ani do arkuszy makr XLM. Nie można również przypisać makra do uruchamiania bezpośrednio z formantu ActiveX, tak jak można to zrobić w przypadku formantu formularza.

Podsumowanie formantów ActiveX

Nazwa przycisku

Przykład

Opis

Obraz przycisku

Pole wyboru

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru jednocześnie. Pole wyboru może znajdować się w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym).

Obraz przycisku

Pole tekstowe

Przykładowe pole tekstowe (kontrolka ActiveX)

Prostokątne pole, które umożliwia wyświetlanie, wpisywanie i edytowanie tekstu lub danych powiązanych z komórką. Pole tekstowe może być również polem statycznym z wyświetlonymi informacjami tylko do odczytu.

Obraz przycisku

Przycisk polecenia

Przykładowy przycisk polecenia (kontrolka ActiveX)

Po kliknięciu przez użytkownika uruchamia makro, które wykonuje określoną akcję. Ten przycisk jest także nazywany przyciskiem polecenia.

Obraz przycisku

Przycisk opcji

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Pozwala na pojedynczy wybór z ograniczonego zestawu wzajemnie wykluczających się możliwości; przycisk opcji jest zazwyczaj umieszczony w polu grupy lub w ramce. Może się on znajdować w jednym z trzech stanów: zaznaczony (włączony), wyczyszczony (wyłączony) i mieszany, co oznacza połączenie stanu włączonego i wyłączonego (jak przy wyborze wielokrotnym). Przycisk opcji często jest nazywany przyciskiem radiowym.

Obraz przycisku

Pole listy

Przykładowe pole listy (kontrolka ActiveX)

Jest w nim wyświetlana lista zawierająca jeden lub więcej elementów tekstowych, z których może wybierać użytkownik. Pola listy należy używać w celu wyświetlania wielu opcji do wyboru, które różnią się liczbą lub zawartością. Istnieją trzy typy pól listy:

 • Pole listy z pojedynczym wyborem umożliwia tylko jeden wybór. W tym przypadku pole listy przypomina grupę przycisków opcji, przy czym pole listy może wydajniej obsłużyć dużą liczbę elementów.

 • Pole listy wielokrotnego wyboru umożliwia jeden wybór bądź ciągłe (przylegające) wybory.

 • Pole listy rozszerzonego wyboru umożliwia jeden wybór, ciągłe wybory oraz nieciągłe (lub rozłączne) wybory.

Obraz przycisku

Pole kombi

Przykładowe pole kombi (kontrolka ActiveX)

Pole listy rozwijanej będące połączeniem pola tekstowego z polem listy. Pole kombi jest bardziej zwarte niż pole listy, ale wyświetlenie listy elementów wymaga kliknięcia strzałki w dół. Pole kombi pozwala użytkownikowi wpisać określoną pozycję lub wybrać jeden element z listy. Ta kontrolka wyświetla bieżącą wartość w polu tekstowym, niezależnie od sposobu wprowadzenia wartości.

Obraz przycisku

Przycisk przełączania

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Wskazuje stan (na przykład „tak”/„nie”) lub tryb (na przykład „włączony”/„wyłączony”). Klikanie takiego przycisku powoduje przełączanie między stanem włączenia i stanem wyłączenia.

Obraz przycisku

Przycisk pokrętła

Przykładowy przycisk pokrętła (kontrolka ActiveX)

Zwiększa lub zmniejsza wartość, taką jak przyrost liczby, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę; aby zmniejszyć wartość, należy kliknąć strzałkę w dół. Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Pasek przewijania

Przykładowy pasek przewijania (kontrolka ActiveX)

Pozwala na przewijanie zakresu wartości przez klikanie strzałek przewijania lub przeciąganie suwaka przewijania. Ponadto klikając obszar między suwakiem przewijania a dowolną strzałką przewijania, można przewijać stronę wartości (wstępnie ustawiony zakres). Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub w skojarzonym polu tekstowym.

Obraz przycisku

Etykieta

Przykładowa etykieta (kontrolka ActiveX)

Określa przeznaczenie komórki lub pola tekstowego, zawiera tekst opisu (taki jak tytuły, podpisy bądź obrazy) lub krótkie instrukcje.

Obraz przycisku

Obraz

Przykładowy obraz (kontrolka ActiveX)

Umożliwia osadzenie obrazu, takiego jak mapa bitowa, JPEG lub GIF.

Kontrolka ramki

Przykładowe pole grupy (kontrolka ActiveX)

Obiekt o kształcie prostokąta z opcjonalną etykietą, który grupuje powiązane formanty w jedną graficzną jednostkę. Zazwyczaj w formancie typu ramka są grupowane przyciski opcji, pola wyboru lub ściśle powiązana zawartość.

Uwaga : Kontrolka ramki ActiveX nie jest dostępna w sekcji Formantów ActiveX polecenie Wstaw. Jednak możesz dodać kontrolki w oknie dialogowym Więcej formantów , wybierając pozycję Microsoft Forms 2.0 Frame.

Obraz przycisku

Więcej kontrolek

Wyświetla listę dodatkowych formantów ActiveX dostępnych na komputerze użytkownika, takich jak formant kalendarza w wersji 12.0 i formant programu Windows Media Player, które można dodać do formularza niestandardowego. W tym oknie dialogowym można także zarejestrować formant niestandardowy.

Obiekty utworzone przy użyciu narzędzi do rysowania

Przykłady kształtów W formularzu mogą się również znajdować grafiki SmartArt, kształty, obiekty WordArt i pola tekstowe. Te obiekty można obracać, przerzucać, kolorować, łączyć lub zmieniać ich rozmiar, aby tworzyć nawet bardziej złożone kształty. Jeśli bezpośrednio w polu tekstowym lub kształcie zostanie wpisany tekst, stanie się on częścią danego obiektu — jeśli obiekt zostanie obrócony lub przerzucony, tekst zostanie obrócony i przerzucony razem z nim. Inaczej niż w przypadku kontrolek ActiveX, do poszczególnych wyrazów i znaków w obiekcie można przypisywać różne atrybuty, takie jak rozmiar i styl czcionki. Do tych obiektów można również przypisywać makra i dodawać hiperlinki. Tekst w polu tekstowym lub kształcie można nawet połączyć z komórką arkusza, co pozwala na dynamiczne wyświetlanie zaktualizowanych wartości w tych obiektach.

Praca z kontrolkami i obiektami w formularzu arkusza

Po dodaniu do formularza arkusza kontrolek formularzy i kontrolek ActiveX można dostosowywać kontrolki i zmieniać ich rozmieszczenie na wiele sposobów, aby utworzyć dobrze zaprojektowany i przyjazny dla użytkownika formularz. Typowe zadania to:

 • Sterowanie wyświetlaniem linii siatki podczas pracy z kontrolkami i określanie, czy linie siatki mają być wyświetlane użytkownikowi w końcowym formularzu arkusza.

 • Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia kontrolek w celu określenia właściwości lub przeprowadzenia dodatkowych dopasowań.

 • Edytowanie tekstu w kontrolce, jak na przykład w podpisie lub etykiecie.

 • Grupowanie, kopiowanie, przenoszenie i wyrównywanie kontrolek w celu zorganizowania układu formularza arkusza.

 • Zmienianie rozmiaru i formatowanie kontrolek w celu uzyskania odpowiedniego wyglądu.

 • Pozycjonowanie lub zmienianie rozmiaru kontrolki z komórką.

 • Chronienie kontrolek i połączonych komórek zgodnie z określonymi potrzebami dotyczącymi ochrony danych.

 • Włączanie lub wyłączanie możliwości drukowania kontrolek podczas drukowania formularza arkusza.

 • Usuwanie nieużywanych formantów.

Formularz arkusza można zaprojektować z liniami siatki komórek w tle lub bez nich. Na przykład można wyłączyć linie siatki, a następnie sformatować wszystkie komórki, stosując ten sam kolor lub deseń, a nawet użyć obrazu jako tła arkusza. Aby ukryć lub pokazać linie siatki, na karcie Widok w grupie Pokazywanie/Ukrywanie należy zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Linie siatki.

Określanie typu kontrolki znajdującej się w arkuszu

Istnieją trzy różne typy kontrolek i obiektów, które można w unikatowy sposób modyfikować, dlatego samo spojrzenie na kontrolkę może nie wystarczyć do określenia jej typu. Aby ustalić typ kontrolki (formularza lub ActiveX), należy zaznaczyć kontrolkę i kliknąć ją prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów:

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Właściwości, kontrolka jest kontrolką ActiveX i jest włączony tryb projektowania.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Przypisz makro, formant jest formantem formularza.

  Porada : Aby wyświetlić odpowiednie menu skrótów dla formantu formularza typu pole grupy, należy zaznaczyć obwód pola grupy, a nie jego wnętrze.

 • Jeśli menu skrótów zawiera polecenie Edytuj tekst, obiekt jest obiektem rysunkowym.

Formularze użytkownika języka VBA

Aby zapewnić maksymalną elastyczność możesz utworzyć formularze użytkownika, które są niestandardowych okien dialogowych, obejmujące jeden lub więcej formantów ActiveX. Możesz udostępnić formularze użytkownika z kod języka VBA, które są tworzone w Edytorze Visual Basic. Czynności wysokiego poziomu dotyczące tworzenia UserForm są następujące:

 1. Wstawianie UserForm do swojego skoroszytu projekt VBA:. Masz dostęp do skoroszytu projekt VBA: pierwszego wyświetlając Edytor Visual Basic (naciśnij klawisze ALT + F11), a następnie w menu Wstaw klikając UserForm.

 2. Napisz procedurę wyświetlającą formularz użytkownika.

 3. Dodaj kontrolki ActiveX.

 4. Zmodyfikuj właściwości kontrolek ActiveX.

 5. Napisz procedury obsługi zdarzeń dla kontrolek ActiveX.

Za pomocą formularzy użytkownika, mogą również korzystać funkcji zaawansowanych formularzy. Na przykład programowy można dodać przycisk opcji oddzielnego dla każdej litery alfabetu lub możesz dodać pola wyboru dla każdego elementu na liście dużych dat i liczb.

Przed utworzeniem formularza użytkownika warto rozważyć użycie wbudowanych okien dialogowych programu Excel, które mogą zaspokoić potrzeby użytkownika. Te wbudowane okna dialogowe to między innymi funkcje InputBox oraz MsgBox języka VBA, metody InputBox, GetOpenFilename i GetSaveAsFilename programu Excel oraz obiekt okien dialogowych (Dialogs) obiektu Application, który zawiera wszystkie wbudowane okna dialogowe programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Centrum deweloperów programu Microsoft Office Excel.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×