Omówienie łączenia danych (importowania)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera omówienie importowania i łączenia danych. Uzyskasz informacje na temat zadań, takich jak importowanie, aktualizowanie, zabezpieczenia i zarządzanie danymi w skoroszytach programu Excel 2007.

W tym artykule

Praca z połączenia danych zewnętrznych

Odświeżanie danych

Importowanie danych ze źródła danych

Zwiększanie bezpieczeństwa dostęp do danych

Problemy dotyczące nawiązywania połączenia z danymi

Praca z połączeniami danych zewnętrznych

W poniższych sekcjach opisano sposób zewnętrznych połączeń danych pracy i jak znaleźć Edycja, zarządzanie i udostępnianie informacji o połączeniu z innymi aplikacjami i użytkowników.

Początek strony

Podstawowe informacje o połączeniach danych

Dane w skoroszycie programu Excel mogą pochodzić z dwóch różnych lokalizacji. Dane można przechowywać bezpośrednio w skoroszycie, lub mogą być przechowywane w zewnętrznym źródłem danych, takich jak plik tekstowy, bazy danych lub w module przetwarzania OLAP (Online Analytical). To zewnętrzne źródło danych jest podłączony do skoroszytu za pomocą połączenia danych, czyli zestaw informacji opisano, jak zlokalizować, zaloguj się i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych.

Największą zaletą połączenia z danymi zewnętrznymi jest możliwość okresowego analizowania danych bez wielokrotnego kopiowania tych danych, czyli operację, która może być czasochłonne i podatne na błędy. Po nawiązaniu połączenia z danymi zewnętrznymi, można również automatycznie odświeżanie (lub aktualizowanie) skoroszytów programu Excel z oryginalnego źródła danych przy każdej aktualizacji źródła danych przy użyciu nowych informacji.

Informacje o połączeniu są przechowywane w skoroszycie. Mogą być również przechowywane w pliku połączenia, takim jak plik połączenia danych pakietu Office (odc) lub plik nazwy źródła danych (dsn).

Aby przenieść dane zewnętrzne do programu Excel, potrzebny jest dostęp do danych. W przypadku zewnętrznych źródło danych, którego chcesz uzyskać dostęp nie na komputerze lokalnym, może być konieczne hasła, uprawnień użytkownika lub inne informacje o połączeniu skontaktuj się z administratorem bazy danych. Jeśli źródło danych jest baza danych, upewnij się, że baza danych nie jest otwarty w trybie wyłączności. Jeśli źródło danych jest plik tekstowy lub arkusz kalkulacyjny, upewnij się, że inny użytkownik nie ma on otwarty w trybie wyłączności.

Wiele źródeł danych wymaga również sterownika ODBC lub dostawcy bazy danych OLE do koordynowania przepływu danych między programem Excel, plikiem połączenia i źródłem danych.

Na poniższym diagramie przedstawiono najważniejsze informacje o połączeniach danych.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych

1. na kilka źródeł danych, które można nawiązać połączenie: usług Analysis Services programu SQL Server, program Microsoft Office Access, innych OLAP i relacyjnych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych.

2. wielu źródeł danych są skojarzone sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB.

3. plik połączenia określa wszystkie informacje, które jest potrzebny dostęp do pobierania danych ze źródła danych.

4. informacje o połączeniu są kopiowane z pliku połączenia do skoroszytu i mogą być edytowane.

5 dane są kopiowane do skoroszytu, tak aby można go tak, jak używać dane przechowywane bezpośrednio w skoroszycie.

Początek strony

Odnajdowanie połączeń

Do odnajdowania plików połączeń służy okno dialogowe Istniejące połączenia (na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć przycisk Istniejące połączenia). W tym oknie dialogowym są wyświetlane następujące typy połączeń:

 • Połączenia w skoroszycie   

  Ta lista wyświetla listę wszystkich bieżących połączeń w skoroszycie. Lista jest tworzona z połączenia, które już zdefiniowanej, utworzony przy użyciu okna dialogowego Wybieranie źródła danych w Kreatorze połączenia danych lub połączeń, które wcześniej zaznaczone jako połączenie z tego okna dialogowego.

 • Pliki połączenia na komputerze   

  Ta lista jest tworzona na podstawie folderu Moje źródła danych, przechowywanego zazwyczaj w folderze Moje dokumenty (system Windows XP) lub Dokumenty (system Windows Vista).

 • Pliki połączenia w sieci   

  Do utworzenia tej listy mogą być używane następujące elementy:

  • Zestaw folderów w sieci lokalnej, których lokalizacje można wdrażać w sieci w ramach wdrażania zasad grupy pakietu Microsoft Office.

  • Usługi programu Excel biblioteka połączeń danych (DCL) w witrynie Microsoft Office SharePoint Server 2007. Aby uzyskać więcej informacji o DCLs zobacz Publikuj w usługach programu Excel.

Początek strony

Edytowanie właściwości połączenia

Przy użyciu programu Excel można również tworzyć i edytować połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, które są przechowywane w skoroszycie lub pliku połączenia. Jeśli odpowiednie połączenie nie jest widoczne, można je utworzyć, klikając przycisk Wyszukaj więcej, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie źródła danych, a następnie klikając przycisk Nowe źródło w celu uruchomienia Kreatora połączenia danych.

Po utworzeniu połączenia, można użyć okna dialogowego Właściwości połączenia (na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Właściwości.) do sterowania różnych ustawień połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, a Aby użyć, ponowne używanie lub zmieniać pliki połączenia.

Jeśli używasz pliku połączenia do łączenia się ze źródłem danych programu Excel kopiuje informacje o połączeniu z pliku połączenia do skoroszytu programu Excel. Po wprowadzeniu zmian przy użyciu okna dialogowego Właściwości połączenia, informacje o połączeniu danych, który jest przechowywany w bieżącym skoroszycie programu Excel, a nie oryginalny plik połączenia danych, które mogły zostać użyte do utworzenia połączenia, jest do edycji która jest wskazywana przez nazwy pliku, który jest wyświetlany w polu właściwości Plik połączenia na karcie Definicja. Po zmodyfikowaniu informacji o połączeniu (z wyjątkiem właściwości Połączenia, nazwa i Opis połączenia ) łącze do pliku połączenia zostanie usunięte, a właściwości Pliku połączenia jest wyczyszczone.

Aby zagwarantować, że plik połączenia będzie zawsze używany podczas odświeżania źródła danych, należy kliknąć pole wyboru Zawsze próbuj używać tego pliku w celu odświeżenia danych na karcie Definicja. Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala zagwarantować, że aktualizacje pliku połączenia będą uwzględniane we wszystkich skoroszytach używających tego pliku, w których również jest ustawiona odpowiednia właściwość.

Początek strony

Zarządzanie połączeniami

Za pomocą okna dialogowego Połączenia skoroszytu , możesz łatwo zarządzać te połączenia, w tym tworzenie, edytowanie i usuwanie ich. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij przycisk połączenia ). To okno dialogowe umożliwia wykonaj następujące czynności:

 • Tworzenie, edytowanie, odświeżanie i usuwanie połączeń używanych w skoroszycie.

 • Sprawdzanie, skąd pochodzą dane zewnętrzne, na przykład gdy połączenie zostało zdefiniowane przez innego użytkownika.

 • Wyświetlanie informacji o tym, gdzie w bieżącym skoroszycie są używane poszczególne połączenia.

 • Analizowanie komunikatu o błędzie dotyczącego połączeń z danymi zewnętrznymi.

 • Przekierowywanie połączenia do innego serwera lub źródła danych lub zastępowanie pliku połączenia dla istniejącego połączenia.

 • Łatwe tworzenie plików połączeń i udostępnianie ich innym użytkownikom.

Początek strony

Udostępnianie połączeń

Pliki połączenia są szczególnie przydatne w przypadku udostępniania połączenia na poszczególnym, nadawania więcej odnajdowania pomoc w celu poprawienia ich bezpieczeństwa i ułatwienia Administracja źródła danych. Najlepszym sposobem udostępnienia plików połączeń jest umieść je w lokalizacji bezpieczne i zaufane, takie jak folder sieciowy lub biblioteki programu SharePoint, w której użytkownicy może odczytać plik, ale tylko wyznaczonych użytkowników można zmodyfikować plik.

Korzystanie z plików połączeń danych pakietu Office

Pliki połączenia danych pakietu Office (ODC) (odc) można utworzyć za pomocą połączenia z danymi zewnętrznymi za pomocą okna dialogowego Wybieranie źródła danych lub nawiązywanie połączenia z nowymi źródłami danych za pomocą Kreatora połączenia danych. Plik ODC używa niestandardowych tagów HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu. Można łatwo wyświetlać lub edytować zawartość pliku w programie Office Excel.

Pliki połączeń można udostępniać innym użytkownikom, aby umożliwić im taki sam dostęp do zewnętrznego źródła danych. Użytkownicy ci nie muszą konfigurować źródła danych w celu otwarcia pliku połączenia, ale możliwe, że będą musieli zainstalować sterownik ODBC lub dostawcę bazy danych OLE. Te składniki mogą być wymagane do uzyskiwania dostępu do danych zewnętrznych na ich komputerach.

Używanie plików ODC jest zalecaną metodą nawiązywania połączenia z danymi oraz udostępniania danych. Tradycyjne pliki połączeń (pliki DSN i UDL oraz pliki kwerend) można łatwo konwertować na pliki ODC, otwierając plik połączenia i klikając przycisk Eksportuj plik połączenia na karcie Definicja okna dialogowego Właściwości połączenia.

Korzystanie z plików kwerend

Pliki kwerend to pliki tekstowe zawierające informacje o źródle danych, łącznie z nazwą serwera, na którym znajdują się dane, i informacjami o połączeniu udostępnianymi podczas tworzenia źródła danych. Za pomocą plików kwerend można w tradycyjny sposób udostępniać kwerendy innym użytkownikom programu Excel.

Używanie plików kwerend .dqy     Za pomocą programu Microsoft Query do zapisania plików dqy, zawierających kwerendy dla danych z relacyjnych baz danych lub plików tekstowych. Po otwarciu tych plików w programie Microsoft Query, można przeglądać dane w kwerendzie i wybierać różne dane kwerendę, aby pobrać. Możesz zapisać plik dqy dla dowolnej kwerendy, które są tworzone przy użyciu Kreatora kwerend lub bezpośrednio w programie Microsoft Query.

Używanie plików kwerend oqy     Można zapisać pliki oqy, aby połączyć się z danymi w bazie danych OLAP na serwerze lub w plik modułu trybu offline (.cub). Aby utworzyć źródło danych dla bazy danych OLAP lub modułu za pomocą Kreatora połączeń wielowymiarowych w programie Microsoft Query, plik .oqy zostanie utworzona automatycznie. Bazy danych OLAP nie są zorganizowane w rekordach lub tabelach, nie można utworzyć kwerend lub plików dqy, aby uzyskać dostęp do tych baz danych.

Używanie plików kwerend rqy     Program Excel może otwierać pliki kwerend w formacie rqy, aby obsługiwać sterowniki źródeł danych OLE DB, korzystające z tego formatu. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją sterownika.

Używanie plików kwerend qry     Program Microsoft Query można otwierać i zapisywać pliki kwerend formatu .qry do użycia we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Query, którego nie można otwierać pliki .dqy. Jeśli masz plik kwerendy w formacie qry, który ma być używany w programie Excel, otwórz plik w programie Microsoft Query, a następnie zapisz go jako plik dqy. Aby uzyskać informacje na temat zapisywania plików .dqy zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

Korzystanie z plików kwerendy sieci Web .iqy     Program Excel może otwierać pliki kwerend sieci Web .iqy do pobierania danych z sieci Web.

Początek strony

Korzystanie z zakresów i właściwości danych zewnętrznych

Zakres danych zewnętrznych (nazywany też tabelą kwerendy) to zdefiniowana nazwa lub nazwa tabeli, która określa lokalizację danych wprowadzonych do arkusza. Po nawiązaniu połączenia z danymi zewnętrznymi program Excel automatycznie tworzy zakres danych zewnętrznych. Jedynym wyjątkiem jest raport w formie tabeli przestawnej połączony ze źródłem danych, dla którego nie jest tworzony zakres danych zewnętrznych. W programie Excel można formatować zakres danych zewnętrznych i projektować jego układ, a także używać go w obliczeniach, podobnie jak w przypadku dowolnych innych danych.

W programie Excel zakres danych zewnętrznych jest nazywany automatycznie w następujący sposób:

 • Zakresom danych zewnętrznych tworzonym na podstawie plików ODC jest nadawana nazwa tożsama z nazwą pliku.

 • Zakresy danych zewnętrznych z baz danych są nazywane nazwę kwerendy. Domyślnie Kwerenda_z_źródła jest nazwa źródła danych, które zostało użyte do utworzenia kwerendy.

 • Zakresy danych zewnętrznych z plików tekstowych są nazywane nazwą pliku tekstowego.

 • Zakresy danych zewnętrznych z kwerendy sieci Web są nazywane nazwą strony sieci Web, z której pobrano dane.

Jeśli arkusz ma więcej niż jeden zakres danych zewnętrznych z tego samego źródła, zakresy są numerowane. Na przykład Tekst, Tekst_1, Tekst_2 itd.

Z zakresami danych zewnętrznych są skojarzone dodatkowe właściwości (nie należy ich mylić z właściwościami połączenia) umożliwiające kontrolowanie danych, na przykład zachowywanie formatowania komórek i szerokości kolumn. Te właściwości zakresu danych zewnętrznych można zmieniać, klikając przycisk Właściwości w grupie Połączenia na karcie Dane, a następnie wprowadzając odpowiednie zmiany w oknie dialogowym Właściwości zakresu danych zewnętrznych lub Właściwości danych zewnętrznych.

Uwaga : Jeśli chcesz udostępnić podsumowanie lub raport, który jest oparty na danych zewnętrznych, można umożliwić innym osobom skoroszyt, który zawiera zakres danych zewnętrznych lub można utworzyć szablon raportu. szablon raportu umożliwia zapisanie podsumowanie lub raport bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu plik jest mniejszy. Dane zewnętrzne są pobierane, gdy użytkownik otwiera szablon raportu.

Początek strony

Opis obsługi źródeł danych w programie Excel i usługach Excel Services

Istnieje kilka obiektów danych (takich jak zakres danych zewnętrznych czy raport w formie tabeli przestawnej), za pomocą których można łączyć się z różnego rodzaju źródłami danych. Jednak typ źródła danych, z którym można nawiązać połączenie, różni się w zależności od obiektu danych. W usługach Excel Services można też stosować i odświeżać połączone dane, ale należy pamiętać o dodatkowych ograniczeniach i znać sposoby radzenia sobie z nimi.

Obiekt danych programu Excel i obsługa źródeł danych

Poniższa tabela zawiera zestawienie źródeł danych obsługiwanych przez poszczególne obiekty danych w programie Excel.

Obsługiwane źródło danych

Program Excel
danych
obiektu

Tworzy
zewnętrznych
danych
zakres?

OLE
bazy danych

ODBC

Tekst
pliku

HTML
pliku

XML
pliku

Udostępnianie —
punktu
listy

Kreator importu tekstu

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Raport w formie tabeli przestawnej
(inny niż OLAP)

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Raport w formie tabeli przestawnej
(OLAP)

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tabela programu Excel

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Mapa XML

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Kwerenda sieci Web

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Kreator połączenia danych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Program Microsoft Query

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Uwaga : Te pliki, plik tekstowy zaimportowane przy użyciu Kreatora importu tekstu, plik XML zaimportowane za pomocą mapy XML i HTML lub pliku XML, zaimportowane przy użyciu kwerendy sieci Web nie należy używać sterownika ODBC lub dostawcy OLE DB do nawiązania połączenia ze źródłem danych.

Usługi Excel Services i obsługa źródeł danych

Jeśli chcesz wyświetlić skoroszyt programu Excel w usługach programu Excel, można łączyć się i odświeżanie danych, ale należy skorzystać z raportu tabeli przestawnej. Usługi programu Excel nie obsługuje zakresy danych zewnętrznych, co oznacza, że usług programu Excel nie obsługuje tabeli programu Excel połączony ze źródłem danych, kwerendy sieci Web, mapy XML lub programu Microsoft Query.

Można jednak obejść to ograniczenie za pomocą tabeli przestawnej, aby nawiązać połączenie źródła danych, a następnie projekt i układ tabeli przestawnej jako dwuwymiarowych tabeli bez poziomów, grupy i sumy częściowe, aby wszystkie potrzeby wiersz i kolumna wartości są wyświetlane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie raportu tabeli przestawnej w celu poprawienia danych tabeli zewnętrznej dostępne w usługach programu Excel.

Początek strony

Podstawowe informacje o programie Microsoft Data Access Components

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 jest dołączany do systemu Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista i Windows XP z dodatkiem SP2. MDAC możesz nawiązać połączenie i używać danych z wielu różnych źródeł danych relacyjnych i nonrelational. Wiele różnych źródeł danych można nawiązać za pomocą sterowniki Open Database Connectivity (ODBC) lub baza danych OLE dostawców, którzy są dostępne i dostarczane przez firmę Microsoft lub opracowanych przez różne inne firmy. Po zainstalowaniu programu Microsoft Office dodatkowe sterowniki ODBC od dostawcy OLE DB są dodawane do komputera.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców OLE DB zainstalowanych na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Właściwości łącza danych z pliku połączenia danych, a następnie kliknąć kartę Dostawca.

Aby wyświetlić pełną listę dostawców ODBC zainstalowanych na komputerze, należy wyświetlić okno dialogowe Administrator bazy danych ODBC, a następnie kliknąć kartę Sterowniki.

Korzystając ze sterowników ODBC i dostawców OLE DB pochodzących od innych producentów, można pobierać informacje ze źródeł innych niż źródła danych firmy Microsoft, w tym z baz danych ODBC i OLE DB. Aby uzyskać informacje o instalowaniu tych sterowników ODBC lub dostawców OLE DB, należy zapoznać się z dokumentacją bazy danych lub skontaktować się z dostawcą tej bazy.

Początek strony

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą składników ODBC

W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo opisano składniki ODBC (Open Database Connectivity).

Architektura ODBC

W architekturze ODBC aplikacja (taka jak program Excel) łączy się z Menedżerem sterowników ODBC, który następnie łączy się ze źródłem danych (na przykład z bazą danych programu Microsoft SQL Server), korzystając z określonego sterownika ODBC (takiego jak sterownik SQL ODBC firmy Microsoft).

Definiowanie informacji o połączeniu

Aby połączyć się ze źródłem danych ODBC, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy na komputerze, który zawiera źródło danych, zainstalowano odpowiedni sterownik ODBC.

 2. Zdefiniuj nazwę źródła danych (DSN) przy użyciu Administratora źródeł danych ODBC w celu zapisania informacji o połączeniu w rejestrze lub w pliku DSN. Możesz również użyć ciągu połączenia w kodzie Microsoft Visual Basic w celu przekazania informacji o połączeniu bezpośrednio do Menedżera sterowników ODBC.

  Aby zdefiniować źródło danych w systemie Windows Vista, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij pozycję System i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne. W systemach Windows XP i Windows Server kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Źródła danych (ODBC). Aby uzyskać więcej informacji o różnych opcjach, kliknij przycisk Pomoc dostępny w każdym oknie dialogowym.

Maszynowe źródła danych

Źródła danych komputera zawierają informacje o połączeniu w rejestrze na określonym komputerze, przy użyciu nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Za pomocą komputera źródeł danych na komputerze, które są zdefiniowane. Istnieją dwa typy źródeł danych komputera — użytkownika i systemowe. Źródła danych użytkownika mogą być używane tylko przez bieżącego użytkownika i są widoczne tylko dla tego użytkownika. Systemowe źródła danych mogą być używane przez wszystkich użytkowników na komputerze i są widoczne dla wszystkich użytkowników na komputerze.

Maszynowe źródło danych jest szczególnie przydatne, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia, ponieważ jest ono widoczne tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani, i nie może zostać skopiowane przez zdalnego użytkownika na inny komputer.

Plikowe źródła danych

Plikowe źródła danych (zwane także plikami DSN) przechowują informacje o połączeniu w pliku tekstowym, a nie w rejestrze, i są ogólnie bardziej elastyczne w użyciu niż maszynowe źródła danych. Można je na przykład kopiować na dowolny komputer z poprawnym sterownikiem ODBC, tak aby udostępnić aplikacji spójne i bezbłędne informacje o połączeniach ze wszystkimi używanymi przez nią komputerami. Plikowe źródło danych można też umieścić na pojedynczym serwerze i udostępnić dla wielu komputerów w sieci, tak aby w łatwy sposób przechowywać informacje o połączeniu w jednym miejscu.

Można także uniemożliwić dostęp do plikowego źródła danych. Takie plikowe źródło danych jest umieszczone w pojedynczym komputerze i wskazuje maszynowe źródło danych. Niemożliwe do udostępnienia plikowe źródła danych można wykorzystywać do dostępu do istniejących maszynowych źródeł danych z plikowych źródeł danych.

Początek strony

Łączenie się ze źródłami danych za pomocą składników OLE DB

W poniższych sekcjach bardziej szczegółowo opisano składniki OLE DB (Object Linking and Embedding Database).

Architektura OLE DB

W architekturze bazy danych OLE aplikacja, która uzyskuje dostęp do danych, jest nazywana konsumentem danych (na przykład program Excel), a program, który zezwala na natywny dostęp do danych, jest nazywany dostawcą bazy danych (na przykład program Microsoft OLE DB Provider for SQL Server).

Definiowanie informacji o połączeniu

Plik uniwersalnego łącza danych (udl) zawiera informacje o połączeniu, za pomocą których konsument danych uzyskuje dostęp do źródła danych za pośrednictwem dostawcy OLE DB źródła danych. Aby utworzyć informacje o połączeniu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • W Kreatorze połączenia danych za pomocą okna dialogowego Właściwości łącza danych do zdefiniowania łącza danych dla dostawcy OLE DB. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych za pomocą Kreatora połączenia danych.

 • Utwórz pusty plik tekstowy z rozszerzeniem udl, a następnie wprowadź zmiany w pliku, który jest wyświetlany w oknie dialogowym Właściwości łącza danych.

Początek strony

Odświeżanie danych

Po utworzeniu połączenia z zewnętrznym źródłem danych można wykonać operację odświeżania w celu pobrania zaktualizowanych danych. Każde odświeżenie danych powoduje wyświetlenie najnowszej wersji z uwzględnieniem wszystkich zmian, które zostały wprowadzone w danych od ostatniego odświeżenia.

Na poniższej ilustracji przedstawiono podstawowy proces odświeżania danych połączonych z zewnętrznym źródłem danych.

Podstawowy proces odświeżania danych zewnętrznych

1. W operacji odświeżania są pobierane aktualne dane.

2 plik połączenia określa wszystkie informacje, które jest potrzebny dostęp do pobierania danych z zewnętrznego źródła danych.

3. istnieją z różnych źródeł danych, które można odświeżać: pliki OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, arkusze kalkulacyjne i tekst.

4. Aktualne dane są dodawane do bieżącego skoroszytu.

W programie Excel udostępniono wiele opcji odświeżania importowanych danych, w tym odświeżanie danych przy każdym otwarciu skoroszytu i automatyczne odświeżanie danych w określonych interwałach czasowych. Podczas odświeżania danych można kontynuować pracę w programie Excel, a także sprawdzać stan odświeżania.

Jeśli źródło danych zewnętrznych wymaga hasło uzyskanie dostępu do danych, można zażądać że hasło jest zawsze, gdy są odświeżane zakres danych zewnętrznych.

Początek strony

Importowanie danych ze źródeł danych

Windows XP, Windows Vista i pakiet Microsoft Office podać sterowniki ODBC i dostawcy OLE DB, które służą do pobierania danych z następujących wspólnych źródeł danych: program Microsoft Office Access plików HTML w sieci Web, plików tekstowych, program Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services, a pliki XML. Za pomocą Kreatora połączenia danych z programu Microsoft Query, można także korzystać z wielu innych źródeł danych, mające odpowiednie dostawców OLE DB i sterowniki ODBC, w tym arkusze, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle i DB2 innych programu Excel.

Początek strony

Importowanie danych z bazy danych programu Access

Istnieje kilka sposobów wymiany danych między programami Microsoft Office Access i Microsoft Office Excel.

 • Aby przenieść dane z programu Access do programu Excel, można skopiować dane z arkusza danych programu Access i wkleić je do arkusza programu Excel, utworzyć połączenie z bazą danych programu Access w arkuszu programu Excel lub wyeksportować dane programu Access do arkusza programu Excel.

 • Aby przenieść dane z programu Excel do programu Access, można skopiować dane z arkusza programu Excel i wkleić je do arkusza danych programu Access, zaimportować arkusz programu Excel do tabeli programu Access lub utworzyć połączenie z arkuszem programu Excel w tabeli programu Access.

Uwaga : Import z programu word ma dwa różne znaczenie między programami Excel i Access. Import z programu word w programie Excel oznacza stały dostęp do danych, którą można odświeżać. W programie Access importowanie word oznacza przenosić dane do programu Access raz, ale bez połączenia danych.

Praca z danymi programu Access w programie Excel

Można pracować z danymi programu Access w skoroszycie programu Excel, aby móc skorzystać z analizy danych i funkcje, wykresów elastyczność rozmieszczenia danych i układ lub funkcje, które nie są dostępne w programie Access.

Tworzenie połączenia z danymi programu Access w programie Excel

Aby umożliwić przekazywanie odświeżalnych danych programu Access do programu Excel, można utworzyć połączenie z bazą danych programu Access i pobrać wszystkie dane z tabeli lub kwerendy. Można na przykład aktualizować rozpowszechniany co miesiąc raport programu Excel z podsumowaniem budżetu, tak aby zawierał dane z bieżącego miesiąca.

Eksportowanie danych z programu Access do programu Excel

Przy użyciu Kreatora eksportu w programie Access, możesz wyeksportować obiektu bazy danych programu Access, na przykład tabeli, kwerendy, formularza lub wybranych rekordów w widoku do arkusza programu Excel. Po wykonaniu operacji eksportowania można zapisać szczegóły dotyczące użycia w przyszłości, a nawet Planowanie operacji eksportowania uruchamiane automatycznie w określonych odstępach czasu.

Poniżej opisano typowe scenariusze eksportowania danych z programu Access do programu Excel:

 • Do przetwarzania danych w dziale lub grupie roboczej, w której pracuje użytkownik, są używane programy Access i Excel. Do przechowywania danych służą bazy danych programu Access, natomiast za pomocą programu Excel użytkownicy analizują dane i rozprowadzają wyniki analiz. Zespół eksportuje dane do programu Excel wtedy, gdy jest to potrzebne, lecz użytkownik chce zwiększyć efektywność tego procesu.

 • Użytkownik od dawna korzysta z programu Access, ale jego menedżer wymaga, aby przygotowywać raporty w programie Excel. Użytkownik kopiuje dane do programu Excel w regularnych odstępach czasu, ale chce zautomatyzować ten proces, aby zaoszczędzić czas.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących eksportowania danych z programu Access do programu Excel, zobacz system Pomocy programu Access.

Praca z danymi programu Excel w programie Access

Pracując z danymi programu Excel w bazie danych programu Access, można korzystać z funkcji zarządzania danymi, zabezpieczeń oraz obsługi wielu użytkowników, które są dostępne w programie Access. Dwie spośród wielu użytecznych funkcji programu Access mogą być szczególnie przydatne podczas pracy z danymi programu Excel:

 • Raporty     Jeśli znasz projektowania raportów programu Access i chcesz podsumować i organizować dane programu Excel w raporcie tego typu, możesz utworzyć raport programu Access. Na przykład można utworzyć bardziej elastyczne raportów, takich jak grupy i podsumowania, wydrukowane etykiety i raporty graficzne.

 • Formularze     Jeśli chcesz użyć formularza, aby znaleźć lub wyświetlać dane w programie Excel, możesz utworzyć formularz programu Access. Na przykład można utworzyć formularz programu Access, aby wyświetlić pola w innej kolejności niż kolejność kolumn w arkuszu lub długiej wiersz danych można wyświetlić łatwiej na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji o pracy z formularzami i raportami programu Access, zobacz system Pomocy programu Access.

Tworzenie połączenia z danymi programu Excel w programie Access

Można połączyć zakres programu Excel do bazy danych programu Access jako tabelę. Użyj tej metody, podczas planowania nadal obsługiwane zakres w programie Excel, jednak zakres mają być dostępne z poziomu programu Access. Ten typ łącza z w bazie danych programu Access, możesz utworzyć nie z programu Excel.

Podczas tworzenia połączenia z arkuszem lub nazwanym zakresem programu Excel program Access tworzy nową tabelę połączoną z komórkami źródłowymi. Wszystkie zmiany w komórkach źródłowych w programie Excel są odzwierciedlane w połączonej tabeli. Nie można jednak edytować zawartości odpowiedniej tabeli w programie Access. Aby dodać, edytować lub usunąć dane, należy wprowadzić zmiany w pliku źródłowym.

Poniżej opisano typowe scenariusze tworzenia w programie Access połączenia z arkuszem programu Excel:

 • Chcesz w dalszym ciągu przechowywać swoje dane w arkuszach programu Excel, jednak chcesz mieć również dostęp do wydajnych funkcji wykonywania kwerend i raportowania programu Access.

 • W dziale lub grupie używany program Access, ale dane ze źródeł zewnętrznych, które współpracują z jest w arkuszach programu Excel. Nie chcesz zachować kopię danych zewnętrznych, ale chcesz móc pracować z nimi w programie Access.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu w programie Access połączenia z danymi programu Excel, zobacz system Pomocy programu Access.

Importowanie danych programu Excel do programu Access

Dane programu Excel można zaimportować w celu przechowania w bazie danych programu Access, co umożliwi korzystanie z danych i ich konserwację. Program Access przechowuje zaimportowane dane w nowej lub istniejącej tabeli, natomiast dane w programie Excel nie zmieniają się. Operacja importowania może dotyczyć tylko pojedynczych arkuszy. Aby zaimportować dane z wielu arkuszy, należy powtórzyć operację importowania dla każdego arkusza.

Poniżej opisano typowe scenariusze importowania danych z programu Excel do programu Access:

 • Od dawna używasz programu Excel, ale idąc dalej, chcesz używać programu Access, aby pracować z tymi danymi. Chcesz przenieść dane z arkusza programu Excel do jednej lub wielu nowych baz danych programu Access.

 • W dziale lub grupie jest używany program Access, ale czasem dane są dostarczane w formacie programu Excel i trzeba je połączyć z bazami danych programu Access. Chcesz zaimportować te arkusze programu Excel do bazy danych.

 • Użytkownik zarządza swoimi danymi za pomocą programu Access, ale co tydzień otrzymuje od pozostałych członków zespołu raporty w postaci skoroszytów programu Excel. Trzeba usprawnić proces importowania, aby zagwarantować, że dane będą co tydzień o określonej porze importowane do bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu danych z programu Excel do programu Access, zobacz system Pomocy programu Access.

Początek strony

Importowanie danych z sieci Web

Strony sieci Web często zawierają informacje świetnie poddające się do analizie w programie Excel. W programie Excel można na przykład analizować notowania giełdowe, używając informacji pochodzących bezpośrednio ze strony sieci Web. Zależnie od potrzeb można pobrać odświeżalne dane (czyli możliwe do aktualizowania w programie Excel z uwzględnieniem najnowszych danych na stronie sieci Web) lub uzyskać dane ze strony sieci Web i przechowywać je w arkuszu jako dane statyczne.

Przy użyciu kwerendy sieci Web można pobierać dane przechowywane w intranecie lub Internecie, takie jak jedna lub wiele tabel czy cały tekst na stronie sieci Web, oraz analizować je za pomocą narzędzi i funkcji dostępnych w programie Excel. Wystarczy kliknąć przycisk, aby w łatwy sposób odświeżyć dane z uwzględnieniem najnowszych informacji ze strony sieci Web. Można na przykład pobierać i aktualizować notowania giełdowe z publicznej strony sieci Web lub informacje z firmowej strony sieci Web zawierającej tabelę danych o sprzedaży.

Możesz zaimportować dane, które pochodzą ze strony sieci Web przy użyciu okna dialogowego Nowa kwerenda sieci Web. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij Z sieci Web ). Potrzebny jest dostęp do sieci World Wide Web za pośrednictwem firmowej sieci intranet lub modem na komputerze lub w sieci, lub można uruchamiać kwerendy na lokalnych plików HTML lub XML.

Początek strony

Importowanie plików tekstowych

Przy użyciu programu Excel można importować dane z pliku tekstowego do arkusza. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne należy kliknąć opcję Z tekstu. Kreator importu tekstu sprawdza importowany plik tekstowy, co gwarantuje, że dane są importowane w odpowiedni sposób.

Istnieją dwa sposoby importowania danych z pliku tekstowego przy użyciu programu Excel: przez otwarcie pliku tekstowego w programie Excel (nie powoduje to nawiązania połączenia z plikiem tekstowym) lub import pliku tekstowego jako zakresu danych zewnętrznych (nie powoduje to nawiązania połączenia z plikiem tekstowym).

Istnieją dwa powszechnie stosowane formaty plików tekstowych:

 • Rozdzielane pliki tekstowe (txt), w których pola tekstu zwykle rozdziela znak tabulacji (kod znaku ASCII 009).

 • Pliki tekstowe wartości oddzielonych przecinkami (csv), w których pola tekstu zwykle rozdziela przecinek (,).

Znak separatora używany w rozdzielanych plikach tekstowych i plikach tekstowych csv można zmienić. Może to być konieczne w celu zapewnienia, że operacja importowania lub eksportowania będzie działać w odpowiedni sposób.

Początek strony

Importowanie danych z programu Microsoft SQL Server

Program Microsoft SQL Server to w pełni funkcjonalna aplikacja relacyjnych baz danych zaprojektowana pod kątem rozwiązań do obsługi danych całego przedsiębiorstwa, które wymagają optymalnych parametrów w zakresie wydajności, dostępności, skalowalności i zabezpieczeń. Program Excel umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń z bazami danych programu Microsoft SQL Server. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij opcję Z innych źródeł, a następnie kliknij opcję Z programu SQL Server.

Po nawiązaniu połączenia z bazą danych programu Microsoft SQL Server zostanie wyświetlony Kreator połączenia danych zawierający trzy strony:

 • Strona 1: nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych     Ta strona umożliwia określenie serwera i w przypadku logowania się z serwerem bazy danych.

 • Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli    Użyj tej strony, aby określić bazę danych, a tabelę lub kwerendę.

 • Strona 3: zapisywanie danych pliku i połączenia    Użyj tej strony, aby określić i opisują połączenia pliku i wyszukiwanie fraz do lokalizacji pliku.

Początek strony

Importowanie danych z usług SQL Server Analysis Services firmy Microsoft

Usług Analysis Services (składnik Microsoft SQL Server) obsługuje funkcje analizy biznesowej, które jest podstawą systemów analizy przetwarzania OLAP (Online Analytical), klucz wskaźnik wydajności (KPI) karty wyników wyszukiwania danych i raportowania systemy pulpitu nawigacyjnego . W programie Excel można łatwo nawiązać połączenie z bazą danych OLAP usług Analysis przy użyciu dostawca OLAP. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij Z usług Analysis Services ). Dostawca OLAP to zestaw oprogramowania, który zapewnia dostęp do określonego typu bazy danych OLAP. To oprogramowanie może zawierać sterownik źródła danych i inne oprogramowanie klienckie, które są niezbędne do połączenia z bazą danych. Aby nawiązać połączenie z dostawcą OLAP, należy skorzystać z raportu tabeli przestawnej.

Można również dostęp do danych OLAP po odłączeniu ze źródła danych OLAP. plik modułu trybu offline to plik z rozszerzeniem cub, która przechowuje część dane źródłowe z bazy danych OLAP. Aby kontynuować wprowadzić zmiany do raportów w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, gdy serwer jest niedostępny lub jest połączony z siecią za pomocą pliku modułu offline.

Po podłączeniu do programu Microsoft SQL Server Analysis Services, Kreatora połączenia danych zostaną wyświetlone trzy strony:

 • Strona 1: nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych     Ta strona umożliwia określenie serwera i w przypadku logowania się z serwerem bazy danych.

 • Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli    Użyj tej strony, aby określić bazę danych i moduł.

 • Strona 3: zapisywanie danych pliku i połączenia    Użyj tej strony, aby określić i opisują połączenia pliku i wyszukiwanie fraz do lokalizacji pliku.

Początek strony

Importowanie danych XML

Office Excel ułatwia importowanie danych Extensible Markup Language (XML), utworzonego na podstawie innych baz danych i aplikacji, mapy XML elementów za pomocą schematu XML z komórkami arkusza, a poprawionym eksportowanie danych XML do interakcji z innymi bazami danych i aplikacje. Pomyśl o tych nowych funkcjach XML jako przekształcania generator pliku danych XML z znajomego interfejsu użytkownika programu Excel.

Za pomocą mapy XML, można łatwo dodawać, identyfikowanie i wyodrębniać konkretne elementy danych biznesowych z dokumentów programu Excel. Na przykład faktura zawierająca nazwę i adres klienta lub raport zawierający wyniki finansowe ostatni kwartał nie są już tylko statyczne raportów. Można łatwo importować te informacje z baz danych i aplikacji, poprawek i go wyeksportować do takie same lub innych baz danych i aplikacji.

Kluczowe scenariusze języka XML

Poniżej przedstawiono kluczowe scenariusze, w których są wykorzystywane funkcje języka XML:

 • Rozszerzanie funkcjonalności istniejących szablonów programu Excel dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące komórki. To ułatwia pobieranie danych XML z szablonu i umieszczanie danych w szablonie bez konieczności jego przebudowy.

 • Używanie danych XML jako danych wejściowych dla istniejących modeli obliczeniowych dzięki mapowaniu elementów XML na istniejące arkusze kalkulacyjne.

 • Importowanie plików danych XML do nowego skoroszytu.

 • Importowanie danych XML z usługi sieci Web do arkusza programu Excel.

 • Eksportowanie danych z zamapowanych komórek do plików danych XML niezależnie od innych danych w skoroszycie.

Podstawowy proces używania danych XML w programie Excel

Na poniższym diagramie przedstawiono korelacje różnych plików i operacji podczas używania danych XML w programie Excel. Ten proces składa się z pięciu etapów:

Współpraca programu Excel z danymi XML

Objaśnienie 1 Dodawanie pliku schematu XML (XSD) do skoroszytu.

Objaśnienie 2 Mapowanie elementów schematu XML na pojedyncze komórki lub XML zawiera listę.

Objaśnienie 3 Importowanie pliku danych XML (XML) i wiązanie elementów XML z zamapowanymi komórkami.

Krok 4 Wprowadzanie danych, przenoszenie zamapowanych komórek i używanie funkcji programu Excel przy zachowaniu definicji i struktury danych XML.

Objaśnienie 5 Eksportowanie poprawionych danych z zamapowanych komórek do pliku danych XML.

Korzystanie z danych XML

Zaimportowanie zawartości pliku danych XML do istniejącej mapy XML w skoroszycie powoduje powiązanie danych z mapą XML przechowywaną w skoroszycie. Oznacza to, że każdemu elementowi w pliku danych XML odpowiada element w schemacie XML zamapowany z pliku schematu XML lub ze skojarzonego schematu. Każda mapa XML może mieć maksymalnie jedno powiązanie danych XML, które jest powiązane ze wszystkimi mapowaniami utworzonymi na podstawie pojedynczej mapy XML.

Można wyświetlić okno dialogowe Właściwości mapy XML (na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Właściwości mapy.), w przypadku gdy dostępne są trzy opcje, na domyślne, które można ustawić, lub wyczyść pole wyboru, aby kontrolować zachowanie danych XML Powiązanie:

 • Sprawdź poprawność danych według schematu przy imporcie i eksporcie    Określa, jeśli program Excel sprawdza poprawność danych według mapy XML podczas importowania danych. Ustaw tę opcję, jeśli chcesz mieć pewność, że dane XML, które możesz zaimportować odpowiada schematu XML.

 • Zastąp istniejące dane nowymi danymi    Określa, jeśli dane są zastępowane podczas importowania danych. Ustaw tę opcję, jeśli chcesz zamienić bieżące dane nowymi danymi, na przykład gdy aktualne dane są zawarte w pliku danych XML.

 • Dołącz nowe dane do istniejącego pliku XML list    Określa, jeśli zawartość źródła danych zostaną dołączone do istniejących danych w arkuszu. Ustaw tę opcję, na przykład gdy konsolidowane dane z kilku podobnych plików danych XML do listy XML lub nie chcesz zastąpić zawartość komórki, która zawiera funkcję.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu Kreatora połączenia danych

Kreator połączenia danych umożliwia nawiązywanie połączenia ze źródłem danych zewnętrznych OLE DB i ODBC, już zdefiniowanej. Aby otworzyć Kreatora połączenia danych, na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych, kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij Z Kreatora połączenia danych.

W przypadku wybrania opcji źródła danych Inne/Zaawansowane w Kreatorze połączenia danych listę dostępnych dostawców OLE DB można wyświetlić w oknie dialogowym Właściwości łącza danych. Ponadto program Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers zezwala również na dostęp do źródeł danych ODBC. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z tego okna dialogowego, kliknij menu Pomoc w oknie dialogowym Właściwości łącza danych.

Ogólnie Aby zdefiniować informacje połączenia w oknie dialogowym Właściwości łącza danych, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij kartę dostawcy, wybierz pozycję dostawcy OLE DB, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić kartę połączenia, aby wprowadzić informacje o połączeniu określonych dla tego dostawcy OLE DB.

  Każdy dostawca OLE DB definiuje specyficzne informacje o połączeniu. Na przykład program Microsoft OLE DB Provider for SQL Server wymaga określenia nazwy serwera, położenia serwera i nazwy użytkownika. Ponadto można zdefiniować dodatkowe informacje, takie jak hasło, albo określić, czy mają być użyte zintegrowane zabezpieczenia systemu Microsoft Windows.

 • Kliknij kartę Zaawansowane, aby podać dodatkowe informacje, takie jak ustawienia sieciowe i uprawnienia dostępu.

 • Kliknij kartę Wszystkie, aby zdefiniować właściwości inicjacji dla danego dostawcy OLE DB.

Uwaga : W Kreatorze połączenia danych nie można filtrować ani sprzęgać danych.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu programu Microsoft Query

Za pomocą programu Microsoft Query do importowania danych. (Na karcie dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij Z programu Microsoft Query ). Konfigurowanie źródła danych do pobierania danych za pomocą programu Microsoft Query. W programie Microsoft Query kreatora kwerend umożliwia tworzenie prostych zapytanie lub zaawansowanych kryteriów w kwerendzie służy do tworzenia bardziej złożonych kwerend i wykonaj następujące czynności:

 • Filtrowanie wierszy lub kolumn przed wprowadzeniem ich do programu Excel.

 • Tworzenie zapytanie parametryczne.

 • Sortowanie danych przed wprowadzeniem ich do programu Excel.

 • Sprzęganie wielu tabel.

Program Microsoft Query udostępnia prosty interfejs, łatwo dostępny z programu Excel, który umożliwia wykonywanie tych specjalnych zadań związanych z kwerendami.

Początek strony

Importowanie danych przy użyciu kodu i funkcji

Deweloperzy mają do dyspozycji w programie Excel kilka rozwiązań dotyczących importowania danych:

 • Za pomocą języka Visual Basic for Applications do uzyskania dostępu do zewnętrznego źródła danych. W zależności od źródła danych można użyć ActiveX Data Objects lub Data Access Objects do pobierania danych. Można także zdefiniować parametry połączenia w kodzie, który określa informacje o połączeniu. Przy użyciu parametrów połączenia jest przydatne, na przykład gdy chcesz uniknąć konieczności administratorów lub użytkowników, aby najpierw utworzyć plik połączenia lub w celu uproszczenia instalacji aplikacji.

 • W przypadku importowania danych z bazy danych programu SQL Server, warto rozważyć użycie programu SQL Native Client, czyli dostępu do danych autonomiczny interfejsu programowania aplikacji (API) używaną dla OLE DB i ODBC. Dostawcy OLE DB programu SQL i sterownika ODBC programu SQL go łączy w jednej bibliotece łącze natywne, dynamicznych (DLL) jednocześnie zapewnia nowe funkcje, które odrębne i niezależne od firmy Microsoft Data Access Components (MDAC). SQL Native Client służy do tworzenia nowych aplikacji lub ulepszać istniejące aplikacje, które można korzystać z nowych funkcji programu SQL Server 2005, takich jak wiele zestawów wyników Active (MARS), typy danych zdefiniowane przez użytkownika (UDT) i XML Obsługa typu danych.

 • Funkcja dane.czasu.rzecz pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM.. DANE.czasu.rzecz COM dodatku automatyzacji musi być utworzone i zarejestrowane na komputerze lokalnym.

 • SQL. Funkcja żądanie realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza. SQL. REQUEST zwraca wynik w postaci tablicy bez konieczności programowania makr. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna, należy zainstalować program Microsoft Excel ODBC dodatek programu (XLODBC. XLA). Możesz zainstalować dodatek z witryny Microsoft Office Online w sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji o programowaniu w środowisku Visual Basic for Applications, zobacz Pomoc dla języka Visual Basic.

Początek strony

Zwiększanie poziomu zabezpieczeń dostępu do danych

Nawiązywanie połączenia z zewnętrznym źródłem danych lub odświeżanie danych, jest ważne, o których warto pamiętać o potencjalnych problemach zabezpieczeń i wiedzieć, co możesz zrobić o problemach z zabezpieczeniami. Zabezpieczanie danych za pomocą wskazówek oraz najlepsze rozwiązania.

Początek strony

Przechowywanie połączeń danych w zaufanych lokalizacjach

Plik połączenia danych często zawiera jedną lub więcej kwerend służących do odświeżania danych zewnętrznych. Zastępując ten plik, użytkownik mający złe zamiary może zaprojektować kwerendę, która pozwoli mu uzyskać dostęp do poufnych informacji i przekazać je innym użytkownikom lub wykonać inne szkodliwe akcje. Dlatego należy upewnić się, że:

 • plik połączenia został zapisany przez wiarygodną osobę,

 • Plik połączenia jest bezpieczny i pochodzi z zaufanej lokalizacji.

Aby poprawić zabezpieczenia, połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone na komputerze. Aby połączyć się z danymi, podczas otwierania skoroszytu, należy aktywować połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub przez umieszczenie skoroszyt w zaufanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń w Centrum zaufania.

Początek strony

Bezpieczne używanie poświadczeń

Uzyskanie dostępu do zewnętrznego pliku danych wymaga zazwyczaj poświadczeń (na przykład nazwy użytkownika i hasła), które służą do uwierzytelniania użytkownika. Należy upewnić się, że te poświadczenia są dostarczane użytkownikom w bezpieczny sposób i nie zostaną przypadkowo ujawnione innym osobom.

Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Unikać zapisywania informacji o logowaniu, podczas nawiązywania połączenia ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst w skoroszycie oraz plik połączenia, a złośliwy użytkownik może uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczenia źródła danych.

Jeśli to możliwe, uwierzytelniania systemu Windows (określane jako zaufane połączenie), która używa konto użytkownika systemu Windows do łączenia się z programu SQL Server. Gdy użytkownik nawiązuje połączenie przy użyciu konta użytkownika systemu Windows, program SQL Server używa informacji w systemie operacyjnym Windows do sprawdzania poprawności nazwę konta i hasło. Zanim będzie można używać uwierzytelniania systemu Windows, administrator serwera musi skonfigurować SQL Server, aby użyć tego trybu uwierzytelniania. Jeśli uwierzytelnianie systemu Windows nie jest dostępna, unikaj zapisywania informacji logowania użytkowników. Jest bezpieczniejsze dla użytkowników wprowadzić ich informacje logowania za każdym razem, gdy zalogują.

Początek strony

Bezpieczne publikowanie w usługach Excel Services

Nawiązując połączenie ze źródłem danych, w oknie dialogowym Ustawienia uwierzytelniania usług Excel Services można wybierać metodę uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do źródła danych w usługach Excel Services. Można wybrać jedną z następujących opcji logowania do źródła danych:

 • Uwierzytelnianie systemu Windows    Zaznacz tę opcję, aby używać nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to najbezpieczniejsza metoda, lecz może mieć wpływ na wydajność, jeśli istnieje wielu użytkowników.

 • Logowania jednokrotnego    Wybierz tę opcję, aby użyć rejestracji jednokrotnej, a następnie wprowadź ciąg odpowiedni identyfikator w polu tekstowym Identyfikator logowania jednokrotnego. Administrator witryny można skonfigurować w witrynie programu SharePoint za pomocą bazy danych rejestracji jednokrotnej miejsce, w którym mogą być przechowywane nazwy użytkownika i hasła. Ta metoda może być najskuteczniejszą kiedy wielu użytkowników.

 • Brak    Wybierz tę opcję, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło w polu plik połączenia.

Uwaga : Ustawienie uwierzytelniania jest używane tylko w usługach programu Excel, a nie w programie Microsoft Office Excel. Aby upewnić się, że otwarcie skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel spowoduje dostęp do tych samych danych, należy sprawdzić, czy ustawienie uwierzytelniania w programie Excel jest takie samo.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń, za pomocą biblioteki połączeń danych (DCL). DCL to specjalna Biblioteka dokumentów programu SharePoint którego można zdefiniować jako zaufanej lokalizacji biblioteki i ułatwia do przechowywania, bezpiecznego, udostępnianie i zarządzanie plikami ODC. Na przykład administrator może być konieczne przeniesienie bazy danych z serwera testowego na serwerze lub aktualizowanie kwerendę, która uzyskuje dostęp do danych. Za pomocą jednego pliku ODC zapisane w DCL, administracja informacji o połączeniu jest o wiele łatwiejsze i dany użytkownik ma dostęp do danych jest wygodniejsze, ponieważ wszystkich skoroszytów przy użyciu tego samego pliku połączenia i odświeżanie (zarówno na komputerze klienckim lub serwera) pobiera aktualne zmiany do tego pliku połączenia. Możesz nawet skonfigurować Office SharePoint Server i komputerze klienckim użytkownika automatycznie Wykryj zmiany wprowadzone w połączeniu plik i używać najnowszej wersji tego pliku połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc dotyczącą administracji centralnej Office SharePoint Server 2007.

Początek strony

Problemy dotyczące nawiązywania połączeń z danymi

W poniższych sekcjach omówiono kilka problemów, które mogą wystąpić podczas nawiązywania połączenia z danymi zewnętrznymi.

Początek strony

Problem: podczas próby zaimportowania danych brakuje miejsca na dysku.

W przypadku braku miejsca na dysku podczas nawiązywania połączenia z danymi zewnętrznymi warto wykonać następujące czynności:

Sprawdzanie i Zwiększ dostępne miejsce na dysku     Aby zwolnić miejsce na dysku twardym, spróbuj opróżnić Kosz, wykonywanie kopii zapasowych niepotrzebnych plików i usunąć je z dysku twardego lub usuwanie składników systemu Windows, które nie są używane. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalnianie miejsca na dysku twardym zobacz Pomoc systemu Windows.

Strategie, które można zrobić, gdy miejsca na dysku jest ograniczona     Jeśli masz ograniczoną ilość miejsca dostępnego na dysku twardym, spróbuj wykonać następujące czynności:

Program Microsoft Query    Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Uprość zapytania     Upewnij się, możesz umieścić tylko tabele i pola, które są wymagane przez zapytanie. Jeśli kwerenda zawiera zbędne tabele lub pola, usuń je z kwerendy, aby zmniejszyć rozmiar tymczasowego pliku kwerendy.

 • Używanie kryteriów w celu zmniejszenia rozmiaru wyniku Ustawianie     Używanie kryteriów, aby pobierać tylko określone rekordy zamiast wszystkich rekordów z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 • Ustawianie limitu na liczbę rekordów zwróconych przez kwerendę     Ograniczanie liczby rekordów zwracanych przez kwerendę. W programie Microsoft Query kliknij polecenie Opcje w menu Edycja, zaznacz pole wyboru Ogranicz liczbę zwracanych rekordów do w obszarze Ustawienia użytkownika, a następnie wprowadź maksymalną liczbę zwracanych rekordów w polu rekordów.

Kreator połączenia danych     Chociaż nie można ograniczyć danych za pomocą Kreatora połączenia danych, można ograniczyć ilość danych ze źródła danych, definiując zapytania w źródle danych. Jeśli nie masz uprawnienia do definiowania zapytania w źródle danych lub możliwości, skontaktuj się z administratorem danych.

Początek strony

Problem: gdzie jest Kreator modułów OLAP?

Kreatora modułów OLAP w programie Microsoft Query, utworzyć modułu OLAP z bazy danych Jet, nie jest już dostępne w programie Office Excel.

Początek strony

Problem: co się stało z usługami pobierania danych?

Usługi pobierania danych, wprowadzone w pakiecie Microsoft Office 2003, uzyskują dostęp do usług sieci Web oraz wykonują kwerendy w różnych źródłach danych przy użyciu plików uniwersalnego połączenia danych (UDC, Universal Data Connection) z rozszerzeniem udcx.

W Kreatorze połączenia danych na stronie Witamy w Kreatorze połączenia danych można wybrać opcje źródła danych Microsoft Business Solutions lub usługi pobierania danych. Opcja usługi pobierania danych pozwala wybrać dwie usługi pobierania danych: listy programu Windows SharePoint Services, który pobiera dane z list i bibliotek dokumentów na serwerze z systemem Windows SharePoint Services i programu Microsoft SQL Server , który pobiera dane z programu Microsoft SQL Server 2000 lub nowszy.

Chociaż Kreator połączenia danych nie obsługuje już edytowania plików połączeń UDC, w programie Excel nadal są obsługiwane połączenia istniejących usług pobierania danych. Te połączenia można w dalszym ciągu odświeżać.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×