Określanie sposobu wyświetlania danych za pomocą formatowania niestandardowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Masz danych w polu są wyświetlane w określonym formacie, stosując formatów niestandardowych. Niestandardowe formatowanie tylko zmiana sposobu danych jest wyświetlania i nie wpływa na sposób przechowywania danych w bazie danych programu Microsoft Access lub jak użytkownicy mogą wprowadzić lub edytować dane.

Stosowanie formatu niestandardowego jest opcja, podczas pracy z typami danych że albo nie mają dostępu wstępnie zdefiniowanych, opcja formatowania lub wstępnie zdefiniowanego formatu nie odpowiadają Twoim potrzebom. Aby zastosować formatów niestandardowych, należy wprowadzić zestawy literałów znaków i symboli zastępczych z polem. Po zastosowaniu formatu do pola tabeli, tego samego formatu jest automatycznie stosowane do żadnej kontrolki formularza lub raportu zostanie powiązany (połączony) z tym polem tabeli.

W tym artykule opisano rodzaje znaków literałowych i symboli zastępczych, których można używać z różnymi typami danych, oraz pokazano, jak stosować formatowanie.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej na temat formatów niestandardowych

Określ format dla danych typu Liczba i Waluta

Określ format danych typu tekst i Nota

Określ format dla danych typu Data/Godzina typ

Dowiedz się więcej na temat opcji formatowania

Informacje na temat formatów niestandardowych

Format niestandardowy tworzy się, wprowadzając różnego rodzaju znaki we właściwości Format pola tabeli, takie jak symbole zastępcze (na przykład 0 i #), separatory (na przykład kropki i przecinki), znaki literałowe i kolory.

Ponadto istnieje możliwość określania formatów dla czterech typów wartości numerycznych — dodatnich, ujemnych, zerowych (0) i pustych (niezdefiniowanych). W przypadku tworzenia formatu dla każdego z tych typów wartości należy na początku umieścić format dla wartości dodatnich, następnie format dla wartości ujemnych, potem format dla wartości zerowych, a na końcu format dla wartości pustych. Poszczególne formaty składowe należy oddzielić średnikami.

Przykłady formatów niestandardowych   

# ###,##;(# ###,##)[Czerwony];0 000,00;"Nieokreślone"

Ten ciąg ten zawiera cztery formaty niestandardowe i sprawia, że wartości są wyświetlane w następujący sposób:

 • Liczby dodatnie są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Liczby ujemne są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi, w nawiasach i na czerwono.

 • Wartość zerowa (liczba zero) jest zawsze przedstawiana z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Wartości null są przedstawiane jako wyraz „Nieokreślone”.

Każda z czterech sekcji ciągu jest oddzielona średnikiem (;).

Oto opis poszczególnych sekcji:

 • Znak numeru (#) jest symbolem zastępczym dla cyfr. W przypadku braku wartości program Access wyświetli puste miejsce. Aby wyświetlać zera zamiast pustych miejsc (np. aby wyświetlić 1234 jako 1234,00), należy użyć cyfry 0 jako symbolu zastępczego.

 • Domyślnie pierwsza sekcja określa sposób wyświetlania wartości dodatnich. Aby użyć formatu z większymi wartościami lub z większą liczbą miejsc dziesiętnych, można dodać więcej symboli zastępczych dla wartości dziesiętnej (np. # ###,###). Przykładowa wartość 1234,5678 zostanie wyświetlona jako 1 234,568. Należy zwrócić uwagę, że ten format używa spacji jako separatora tysięcy i przecinka jako separatora dziesiętnego.

  Jeśli wartości dziesiętne w rekordzie przekroczą liczbę symboli zastępczych w formacie niestandardowym, program Access zaokrągli te wartości i wyświetli ich tylko tyle, ile określono w formacie. Jeśli na przykład pole zawiera wartość 3 456,789, ale format określa tylko dwa miejsca dziesiętne, program Access zaokrągli wartość dziesiętną do 79.

 • Druga sekcja w definicji formatu określa domyślnie tylko sposób wyświetlania wartości ujemnych. Jeśli w danych nie ma wartości ujemnych, program Access pozostawi pole puste. W przedstawionym powyżej przykładzie formatu wartości ujemne są otaczane literałami — otwierającym i zamykającym nawiasem kwadratowym. W formacie użyto także deklaracji koloru [Czerwony], która spowoduje, że wszelkie wartości ujemne będą wyświetlane w kolorze czerwonym.

 • Trzecia sekcja określa format dla wszystkich wartości zerowych (0). W tym przypadku, jeśli pole zawiera wartość zerową, zostanie wyświetlona wartość 0 000,00. W celu wyświetlenia tekstu zamiast liczby można użyć wyrazu „Zero” (ujętego w podwójny cudzysłów).

 • Domyślnie czwarta sekcja określa komunikaty wyświetlane dla użytkowników, gdy rekord zawiera wartość pustą. W tym przypadku jest wyświetlany wyraz „Nieokreślone”. Można także użyć innego tekstu, na przykład „Brak” lub „****”. Należy pamiętać, że jeśli znaki zostaną ujęte w podwójny cudzysłów, format będzie je traktował jako literały i wyświetli je dokładnie w takiej postaci, w jakiej je wprowadzono.

Uwaga: Nie wszystkie cztery sekcje muszą być używane. Jeśli na przykład w polu tabeli nie można wprowadzać wartości pustych, sekcję czwartą można pominąć.

Początek strony

Określanie formatu dla typów danych Liczba i Waluta

Jeśli nie zostanie określony format niestandardowy dla wartości liczbowych i walutowych, program Access będzie wyświetlał liczby w formacie Liczba ogólna, a waluty w formacie Waluta.

Aby utworzyć format niestandardowy, należy użyć znaków formatowania z poniższej tabeli. Można określić kolor, w którym ma być wyświetlana dana wartość liczbowa lub walutowa.

Znak

Opis

#

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli puste miejsce. Ten znak może być także używany jako symbol zastępczy.

Jeśli na przykład zostanie zastosowany format # ###, a następnie w polu zostanie wprowadzona wartość 45, to będzie ona wyświetlana jako 45. Jeśli natomiast zostanie wprowadzona wartość 12 145, program Access wyświetli ją jako 12 145 , mimo że zdefiniowano tylko jeden symbol zastępczy na lewo od separatora tysięcy.

0

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli zero (0).

separatory tysięcy i dziesiętne

Umożliwia wskazanie miejsc program Access ma umieścić separatory tysięcy i dziesiętne. Program Access używa separatorów zdefiniowanych ustawień regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

znaki odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i symboli finansowych (¥ £ $) w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) czy gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

!

Można wymusić wyrównania do lewej wszystkich wartości. Po wymuszeniu wyrównania do lewej nie można używać # i symbole zastępcze cyfr 0, ale można używać symboli zastępczych dla znaków tekstowych. Aby uzyskać więcej informacji o tych symbolach zastępczych zobacz niestandardowe formaty tekst i Nota typów danych.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje dane numeryczne do prawej strony i wypełnia pozostały obszar z lewej strony pustymi miejscami. Po dodaniu znaków wypełniających w dowolnym miejscu ciągu formatu program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Na przykład format £##*~,00 zmienia wartość walutową do postaci £45~~~~~,15. Liczba znaków tyldy (~) wyświetlanych w polu zależy od liczby pustych miejsc w polu tabeli.

%

Używany jako ostatni znak w ciągu formatu. Powoduje pomnożenie wartości przez sto i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu na końcu.

E+, E-

— lub —

e+, e-

Umożliwia wyświetlanie wartości w notacji naukowej (wykładniczej).

Tej opcji należy używać, jeśli wstępnie zdefiniowany format naukowy nie udostępnia wystarczająco dużo miejsca dla używanych wartości. Użycie znaków E+ lub e+ umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników dodatnich, a użycie znaków E- lub e- umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników ujemnych. Tych symboli zastępczych należy używać razem z innymi znakami.

Załóżmy na przykład, że do pola liczbowego zastosowano format 0,000E+00, a następnie wprowadzono wartość 612345. Program Access wyświetli wartość jako 6,123E+05. Najpierw zostanie zaokrąglona liczba miejsc dziesiętnych do trzech (liczba zer na prawo lub na lewo od separatora dziesiętnego). Następnie, na podstawie liczby cyfr na lewo (lub na prawo, zależnie od ustawień językowych) od separatora dziesiętnego w oryginalnej wartości program Access obliczy wartość wykładnika. W tym przypadku na prawo od separatora dziesiętnego zostaną umieszczone cyfry „12345” (pięć cyfr). Dlatego program Access wyświetli wartość 6,123E+05, co odpowiada wartości wynikowej 6,123 x 105.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw kolorów: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Aby zastosować format niestandardowy do typów danych Liczba lub Waluta, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pozycji Format.

 3. Wprowadź odpowiednie znaki w zależności od formatowania, które chcesz zastosować.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Po zastosowaniu formatu niestandardowego do pola można sprawdzić format, wykonując dowolną lub wszystkie z poniższych czynności:

 • Wprowadź wartości bez separatorów tysięcy lub bez separatorów dziesiętnych i sprawdź, jak format traktuje te dane. Czy format umieszcza separatory w poprawnych miejscach?

 • Wprowadź wartości dłuższe lub krótsze od przewidzianych (z separatorami i bez nich) i sprawdź, jak zachowuje się format. Czy format dodaje niepotrzebne puste miejsca albo zera na początku lub na końcu?

 • Wprowadź wartość zerową albo pustą w formacie przeznaczonym dla wartości dodatnich lub ujemnych i sprawdź, czy wynik jest odpowiedni.

Początek strony

Określanie formatu dla typów danych Tekst i Nota

Typy danych tekst i Nota nie akceptuj wstępnie zdefiniowane formaty. Typ danych tekst formatów tylko niestandardowych, typ danych Nota akceptuje niestandardowe i formatowanie tekstu sformatowanego.

Zazwyczaj formaty niestandardowe są stosowane do danych typu Tekst i Nota w celu ułatwienia czytania danych w tabeli. Jeśli na przykład numery kart kredytowych są gromadzone za pomocą formularza sieci Web i przechowywane bez spacji, można użyć formatu niestandardowego, aby dodać odpowiednie spacje, dzięki czemu numery kart staną się bardziej czytelne.

Formaty niestandardowe dla danych typu Tekst i Nota umożliwiają stosowanie tylko dwóch sekcji formatu w jednym ciągu. Pierwsza sekcja ciągu formatu kontroluje wygląd tekstu, a druga określa wyświetlanie wartości pustych lub ciągów znaków o zerowej długości. Jeśli format nie zostanie określony, program Access wyrównana do lewej cały tekst arkuszy danych.

Poniższa tabela zawiera listę i opis formatów niestandardowych, które można stosować do pól typu Tekst i Nota.

Znak

Opis

@

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, pozostałe symbole zastępcze będą wyświetlane jako puste miejsca.

Jeśli na przykład zostanie użyty ciąg formatu @@@@@, a tekst podstawowy będzie miał postać ABC, tekst zostanie wyrównany do lewej strony i będzie zaczynał się od dwóch pustych miejsc.

&

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, dla pozostałych symboli zastępczych nie będą wyświetlane żadne wartości.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu &&&&&, a tekst podstawowy ma postać ABC, zostanie wyświetlony tylko tekst wyrównany do lewej.

!

Wymusza wypełnianie symboli zastępczych od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu.

<

Wymusza stosowanie wyłącznie małych liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu format. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

>

Wymusza stosowanie wyłącznie wielkich liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i finansowych ($ ¥ £) oraz nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów — te znaki również można umieszczać w dowolnych miejscach ciągu formatu.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Uwaga: Po określeniu formatu program Access wypełnia znaki symboli zastępczych danymi z pola źródłowego.

Aby zastosować format niestandardowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pozycji Format.

 3. Wprowadź format.

  Typ formatu niestandardowego, który można określić, zależy od typu danych wybranego dla pola.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Formatowanie niestandardowe można przetestować w dowolny z następujących sposobów:

 • Wprowadź tekst z użyciem wielkich lub małych liter i sprawdź, jak format traktuje te dane. Czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami?

 • Wprowadź wartości dłuższe lub krótsze od przewidzianych (z separatorami i bez nich) i sprawdź, jak zachowuje się format. Czy format dodaje nieoczekiwane znaki albo niepotrzebne puste miejsca na początku lub na końcu?

 • Wprowadź ciąg o zerowej długości lub wartość pustą i sprawdź, czy wynik jest odpowiedni.

Początek strony

Określanie formatu dla typu danych Data/Godzina

Jeśli nie zostanie określony format wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy, program Access zastosuje format Data ogólna — rrrr-mm-dd gg:nn:ss.

Formaty niestandardowe dla pól typu Data/Godzina mogą zawierać dwie sekcje — jedną dla dat i drugą dla godzin — rozdzielone średnikiem. Format Data ogólna można na przykład zapisać jako format niestandardowy w następujący sposób: rrrr-mm-dd;gg:nn:ss.

Znak

Opis

Separator daty

Umożliwia wybranie, gdzie program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat. Program Access używa separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

c

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie ogólnym.

d lub dd

Umożliwia wyświetlanie dnia miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej. Dla liczby jednocyfrowej należy użyć jednego symbolu zastępczego, dla dwucyfrowej — dwóch.

ddd

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako pon.

dddd

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy dnia tygodnia.

ddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data krótka.

dddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data długa.

w

Umożliwia wyświetlanie numeru dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako 1.

m lub mm

Umożliwia wyświetlanie miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy miesiąca.

Na przykład październik jest wyświetlany jako paź.

mmmm

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy miesiąca.

q

Umożliwia wyświetlanie numeru bieżącego kwartału kalendarzowego (1–4).

Na przykład dla daty z maja program Access wyświetla 2 jako wartość kwartału.

r

Umożliwia wyświetlanie dnia roku (1–366).

rr

Umożliwia wyświetlanie dwóch ostatnich cyfr roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Umożliwia wyświetlanie wszystkich cyfr roku w zakresie od 0100 do 9999.

Separator godziny

Umożliwia wybranie miejsc, w których program Access umieszcza separator dla godzin, minut i sekund. Program Access używa separatora zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

g lub gg

Umożliwia wyświetlanie godziny w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

n lub nn

Umożliwia wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Umożliwia wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

ttttt

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie Godzina długa.

AM/PM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami AM lub PM. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

A/P lub a/p

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami A, P, a lub p. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

AMPM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym. Program Access używa wskaźników czasu przed południem i czasu po południu, które zostały określone w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -), symboli finansowych ($ Y L) i nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Początek strony

Informacje na temat opcji formatowania

Jeśli chcesz, aby pole w arkuszu danych, formularz lub raport, aby wyświetlić określoną wartość, gdy pole to przechowuje inną wartość, należy utworzyć pole odnośnika. Aby dowiedzieć się więcej na temat pól odnośników, przeczytaj Dostosuj sposób wyświetlania danych przez utworzenie pola odnośnika. Aby kontrolować format, w którym dane są wprowadzane, przeczytaj Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym. Aby dowiedzieć się, jak dodawać pola tekstu sformatowanego, przeczytaj Wstawianie lub Dodawanie pola tekstu sformatowanego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×