Określanie sposobu wyświetlania danych za pomocą formatowania niestandardowego

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Masz danych w polu są wyświetlane w określonym formacie, stosując formatów niestandardowych. Niestandardowe formatowanie tylko zmiana sposobu danych jest wyświetlania i nie wpływa na sposób przechowywania danych w bazie danych programu Microsoft Access lub jak użytkownicy mogą wprowadzić lub edytować dane.

Stosowanie formatu niestandardowego jest opcja, podczas pracy z typami danych że albo nie mają dostępu wstępnie zdefiniowanych, opcja formatowania lub wstępnie zdefiniowanego formatu nie odpowiadają Twoim potrzebom. Aby zastosować formatów niestandardowych, należy wprowadzić zestawy literałów znaków i symboli zastępczych z polem. Po zastosowaniu formatu do pola tabeli, tego samego formatu jest automatycznie stosowane do żadnej kontrolki formularza lub raportu zostanie powiązany (połączony) z tym polem tabeli.

W tym artykule opisano typy znaków tekstu i symboli zastępczych można używać z określonych typów i przedstawiono sposób zastosować formatowanie.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej na temat formatów niestandardowych

Określ format dla danych typu Liczba i Waluta

Określ format danych typu tekst i Nota

Określ format dla danych typu Data/Godzina typ

Dowiedz się więcej na temat opcji formatowania

Informacje na temat formatów niestandardowych

Podczas tworzenia formatu niestandardowego, należy wprowadzić różne znaki w właściwość Format pola tabeli. Znaki zawierają symbole zastępcze (na przykład 0 i #), separatory (na przykład kropki i przecinki), znaki i kolory.

Ponadto można określić formaty cztery typy wartości liczbowych — dodatnie, ujemne, wartość zero (0) i wartość null (zdefiniowane). Jeśli chcesz utworzyć format dla każdego typu wartości, należy najpierw umieścić format dla wartości dodatnich, format wartości ujemne drugi trzecia format dla wartości zerowych i format wartości null ostatnio. Ponadto każdy format muszą być rozdzielone średnikami.

Przykłady formatów niestandardowych   

# ###. ##;(#,###.##) [Czerwony]; 0000,00; " Nieokreślone"

Ten ciąg ma czterech formatów niestandardowych i wyświetli następujące informacje:

 • Liczby dodatnie są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Liczby ujemne są wyświetlane z dwoma miejscami dziesiętnymi, w nawiasach i na czerwono.

 • Wartość zerowa (liczba zero) jest zawsze przedstawiana z dwoma miejscami dziesiętnymi.

 • Wartości null są przedstawiane jako wyraz „Nieokreślone”.

Każdy z czterema sekcjami w ciągu oddzielone średnikami (;).

Opisane każdej sekcji:

 • Znak numeru (#) to symbol zastępczy cyfry. Jeśli odpowiedni format będzie żadnej wartości, program Access wyświetli puste miejsce. Jeśli chcesz wyświetlać wartości zerowe zamiast spacji (na przykład, aby wyświetlić 1234 jako 1234.00), należy użyć znaku 0 jako symbolu zastępczego.

 • Domyślnie pierwsza sekcja wyświetlane są wartości dodatnie. Jeśli chcesz użyć formatu, wartości większe lub większej liczby miejsc dziesiętnych, możesz dodać więcej symboli zastępczych dla wartości dziesiętnej, takich jak # ###. ###. Na przykład 1234.5678 jest wyświetlana jako 1 234,568. Powiadomienie o ten format używany przecinek jako separator i okresu jako separatora dziesiętnego.

  Jeśli wartości dziesiętnych w rekordzie przekracza liczbę symboli zastępczych w definicji formatu niestandardowego, program Access zaokrągla i jest wyświetlana tylko liczba wartości określonej przez format. Jeśli pole 3 456,789, ale jej format określono dwa miejsca dziesiętne, Access zaokrągla wartość dziesiętną do.79.

 • Domyślnie druga sekcja są wyświetlane tylko wartości ujemnych. Jeśli dane nie zawierają wartości ujemnych, program Access pozostawi pole puste. Wartości ujemne z znaki przedstawionym powyżej przykładzie formatu — otwierający i zamykający nawias. Użyto także deklaracji koloru [czerwony], aby wyświetlić wartości ujemne w kolorze czerwonym.

 • Domyślnie trzecia sekcja określa format dla wartości zerowych (0). W tym przypadku gdy pole zawiera wartość zero, 0000,00 jest wyświetlany. Aby wyświetlić tekst zamiast wartości liczbowej, używając "Zero" (ujęte w podwójny cudzysłów) zamiast tego.

 • Domyślnie czwarta sekcja określa, co użytkownicy widzą, gdy rekord zawiera wartość null. W tym przypadku użytkownicy widzą wyraz "Nieokreślone". Można również użyć innych tekstu, takie jak "Null" lub "***". Należy pamiętać, że ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu, co spowoduje traktuje te znaki jako literałów i wyświetlać je, dokładnie tak, jak zostały wprowadzone.

Uwaga: Pamiętaj, że nie trzeba używać wszystkich czterech sekcji. Na przykład jeśli pole tabeli akceptuje wartości null, możesz pominąć czwarta sekcja.

Początek strony

Określ format dla danych typu Liczba i Waluta

Jeśli nie określisz formatu niestandardowego dla wartości liczbowych i waluty, program Access wyświetli liczb format Ogólne liczb i walut w formacie walutowym.

Aby utworzyć format niestandardowy, użyj znaki formatowania wymienione w poniższej tabeli. Można także określić kolor, w którym mają liczba lub Waluta.

Znak

Opis

#

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli puste miejsce. Ten znak może być także używany jako symbol zastępczy.

Jeśli na przykład zostanie zastosowany format # ###, a następnie w polu zostanie wprowadzona wartość 45, to będzie ona wyświetlana jako 45. Jeśli natomiast zostanie wprowadzona wartość 12 145, program Access wyświetli ją jako 12 145 , mimo że zdefiniowano tylko jeden symbol zastępczy na lewo od separatora tysięcy.

0

Służy do wyświetlania cyfry. Każde wystąpienie tego znaku odpowiada pozycji jednej cyfry. Jeśli na danej pozycji nie ma żadnej wartości, program Access wyświetli zero (0).

Separatory tysięcy i dziesiętne

Umożliwia wskazanie miejsc program Access ma umieścić separatory tysięcy i dziesiętne. Program Access używa separatorów zdefiniowanych ustawień regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

znaki odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i symboli finansowych (¥ £ $) w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) czy gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

!

Można wymusić wyrównania do lewej wszystkich wartości. Po wymuszeniu wyrównania do lewej nie można używać # i symbole zastępcze cyfr 0, ale można używać symboli zastępczych dla znaków tekstowych. Aby uzyskać więcej informacji o tych symbolach zastępczych zobacz niestandardowe formaty tekst i Nota typów danych.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje dane numeryczne do prawej strony i wypełnia pozostały obszar z lewej strony pustymi miejscami. Po dodaniu znaków wypełniających w dowolnym miejscu ciągu formatu program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Na przykład format £##*~,00 zmienia wartość walutową do postaci £45~~~~~,15. Liczba znaków tyldy (~) wyświetlanych w polu zależy od liczby pustych miejsc w polu tabeli.

%

Używany jako ostatni znak w ciągu formatu. Powoduje pomnożenie wartości przez sto i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu na końcu.

E+, E-

— lub —

e+, e-

Umożliwia wyświetlanie wartości w notacji naukowej (wykładniczej).

Tej opcji należy używać, jeśli wstępnie zdefiniowany format naukowy nie udostępnia wystarczająco dużo miejsca dla używanych wartości. Użycie znaków E+ lub e+ umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników dodatnich, a użycie znaków E- lub e- umożliwia wyświetlenie wartości jako wykładników ujemnych. Tych symboli zastępczych należy używać razem z innymi znakami.

Załóżmy na przykład, że do pola liczbowego zastosowano format 0,000E+00, a następnie wprowadzono wartość 612345. Program Access wyświetli wartość jako 6,123E+05. Najpierw zostanie zaokrąglona liczba miejsc dziesiętnych do trzech (liczba zer na prawo lub na lewo od separatora dziesiętnego). Następnie, na podstawie liczby cyfr na lewo (lub na prawo, zależnie od ustawień językowych) od separatora dziesiętnego w oryginalnej wartości program Access obliczy wartość wykładnika. W tym przypadku na prawo od separatora dziesiętnego zostaną umieszczone cyfry „12345” (pięć cyfr). Dlatego program Access wyświetli wartość 6,123E+05, co odpowiada wartości wynikowej 6,123 x 105.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw kolorów: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Stosowanie formatu niestandardowego do danych typu Liczba lub Waluta, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pola Format.

 3. Wprowadź odpowiednie znaki w zależności od potrzeb formatowania.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Po zastosowaniu formatu niestandardowego do pola, można sprawdzić format, wykonując jedną lub wszystkie z następujących czynności:

 • Wprowadź wartości bez tysięcy separatory lub separatory dziesiętne i zobacz, jak format potraktuje dane. Czy format umieszcza separatory w odpowiednim miejscu

 • Wprowadź wartości, które są dłuższy lub krótszy, niż przewiduje się (z separatorami i bez) i zobacz, jak działa format. Czy format dodaje albo niepotrzebne spacje wiodące lub końcowe zera?

 • Wprowadź zero lub wartość null w formacie przeznaczonym dla wartości dodatnie lub ujemne i zobacz, czy chcesz wynik.

Początek strony

Określ format danych typu tekst i Nota

Typy danych tekst i Nota nie akceptuj wstępnie zdefiniowane formaty. Typ danych tekst formatów tylko niestandardowych, typ danych Nota akceptuje niestandardowe i formatowanie tekstu sformatowanego.

Zazwyczaj stosowanie formatów niestandardowych do danych typu tekst i Nota aby ułatwić czytanie danych tabeli. Na przykład jeśli zbieranie numerów kart kredytowych za pomocą formularza sieci Web i przechowywanie tych liczb bez spacji, umożliwia formatu niestandardowego z odpowiednimi spacjami aby ułatwić numerów kart kredytowych.

Niestandardowe formaty danych typu tekst i Nota Zezwalaj tylko dwie sekcje format w ciągu. Pierwsza sekcja ciągu formatu określa wygląd tekstu, a druga sekcja zawiera wartości puste lub ciągi znaków o zerowej długości. Jeśli nie określisz formatu dostępu do lewej wyrównanie całego tekstu w arkuszach danych.

Poniższa tabela zawiera listę i opis formatów niestandardowych, które można stosować do pól, które mają typ danych tekst lub Nota.

Znak

Opis

@

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, pozostałe symbole zastępcze będą wyświetlane jako puste miejsca.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu @@@@@, a tekst podstawowy ma postać ABC, to tekst zostanie wyrównany do lewej z dwoma pustymi miejscami na początku.

&

Na pozycji tego znaku w ciągu formatu można wyświetlić dowolny dostępny znak. Jeśli program Access umieści wszystkie znaki z danych źródłowych, dla pozostałych symboli zastępczych nie będą wyświetlane żadne wartości.

Jeśli na przykład został użyty ciąg formatu &&&&&, a tekst podstawowy ma postać ABC, to zostanie wyświetlony tylko tekst wyrównany do lewej.

!

Wymusza wypełnianie symboli zastępczych od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu.

<

Wymusza stosowanie wyłącznie małych liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu format. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

>

Wymusza stosowanie wyłącznie wielkich liter w tekście. Tego znaku należy użyć na początku ciągu formatu. Można go również poprzedzić wykrzyknikiem (!).

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -) i finansowych ($ ¥ £) oraz nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów — te znaki również można umieszczać w dowolnych miejscach ciągu formatu.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Uwaga: Po określeniu formatu program Access wypełnia znaki symboli zastępczych danymi z pola podstawowego.

Aby zastosować format niestandardowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Zaznacz pole, które chcesz sformatować, a następnie na karcie Ogólne kliknij komórkę obok pola Format.

 3. Wprowadź format.

  Typ niestandardowy format, który można określić zależy od wybranej w polu Typ danych.

 4. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Istnieje możliwość przetestowania formatowania niestandardowego w dowolnej z następujących sposobów:

 • Wprowadź wartości wielkich i małych liter i zobacz, jak format potraktuje dane. Czy efekt ma sens?

 • Wprowadź wartości, które są dłuższy lub krótszy, niż przewiduje się (z separatorami i bez) i zobacz, jak działa format. Czy format dodaje niepotrzebne puste miejsca lub na początku ani końcowe spacje lub nieoczekiwane znaki?

 • Wprowadź ciąg o zerowej długości lub wartość null i zobacz, czy chcesz wynik.

Początek strony

Określ format dla danych typu Data/Godzina typ

Jeśli nie zostanie określony format wstępnie zdefiniowany lub niestandardowy, program Access stosuje format Data ogólna — h:nn m/dd/rrrr: ss AM/PM.

Formaty niestandardowe dla pól Data/Godzina mogą zawierać dwie sekcje — jeden dla daty, a drugi raz — i rozdzielane średnikami. Na przykład, możesz ponownie utworzyć format Data ogólna w następujący sposób: m/dd/rrrr; zapisać.

Znak

Opis

Separator daty

Umożliwia wybranie, gdzie program Access umieszcza separator dla dni, miesięcy i lat. Program Access używa separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Aby uzyskać informacje dotyczące tych ustawień zobacz Zmienianie ustawień regionalnych systemu Windows w celu zmodyfikowania wyglądu niektórych typów danych.

c

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie ogólnym.

d lub dd

Umożliwia wyświetlanie dnia miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej. Dla liczby jednocyfrowej należy użyć jednego symbolu zastępczego, dla liczby dwucyfrowej należy użyć dwóch symboli zastępczych.

ddd

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako pon.

dddd

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy dnia tygodnia.

ddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data krótka.

dddddd

Umożliwia wyświetlanie daty w formacie Data długa.

w

Umożliwia wyświetlanie numeru dnia tygodnia.

Na przykład poniedziałek jest wyświetlany jako 1.

m lub mm

Umożliwia wyświetlanie miesiąca w postaci liczby jedno- lub dwucyfrowej.

mmm

Umożliwia wyświetlanie trzyliterowego skrótu nazwy miesiąca.

Na przykład październik jest wyświetlany jako paź.

mmmm

Umożliwia wyświetlanie pełnej nazwy miesiąca.

q

Umożliwia wyświetlanie numeru bieżącego kwartału kalendarzowego (1–4).

Na przykład dla daty z maja program Access wyświetla 2 jako wartość kwartału.

r

Umożliwia wyświetlanie dnia roku (1–366).

rr

Umożliwia wyświetlanie dwóch ostatnich cyfr roku.

Uwaga: Zaleca się wprowadzanie i wyświetlanie wszystkich czterech cyfr danego roku.

rrrr

Umożliwia wyświetlanie wszystkich cyfr roku w zakresie od 0100 do 9999.

Separator godziny

Umożliwia wybranie, gdzie program Access umieszcza separator dla godzin, minut i sekund. Program Access używa separatora, zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych systemu Windows. .

g lub gg

Umożliwia wyświetlanie godziny w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

n lub nn

Umożliwia wyświetlanie minut w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

s lub ss

Umożliwia wyświetlanie sekund w postaci jedno- lub dwucyfrowej.

ttttt

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie Godzina długa.

AM/PM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami AM lub PM. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

A/P lub a/p

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym z oznaczeniami A, P, a lub p. Program Access ustawia wartość na podstawie zegara systemowego w komputerze.

AMPM

Umożliwia wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym. Program Access używa wskaźników czasu przed południem i czasu po południu, które zostały określone w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Znak odstępu, + - $ ()

Umożliwiają wstawienie pustych miejsc, symboli matematycznych (+ -), symboli finansowych ($ Y L) i nawiasów w dowolnym miejscu ciągu formatu, stosownie do potrzeb. Aby użyć innych typowych symboli matematycznych, takich jak ukośnik (\ lub /) i gwiazdka (*), należy je ująć w podwójny cudzysłów (te znaki można umieszczać w dowolnym miejscu).

\

Wymusza wyświetlenie w programie Access znaku, który następuje bezpośrednio po tym znaku. Pełni tę samą funkcję co ujęcie znaku w podwójny cudzysłów.

*

Powoduje, że znak następujący bezpośrednio po gwiazdce (*) staje się znakiem wypełniającym — znakiem używanym do wypełniania pustych miejsc. Program Access domyślnie wyrównuje tekst do lewej i wypełnia pozostały obszar z prawej strony wartości pustymi miejscami. Znaki wypełniające można dodać w dowolnym miejscu ciągu formatu. W takim przypadku program Access wypełni puste miejsca określonym znakiem.

"Tekst dosłowny"

Każdy tekst, który ma być widoczny dla użytkowników, należy ująć w podwójny cudzysłów.

[kolor]

Umożliwia zastosowanie koloru do wszystkich wartości w danej sekcji formatu. Należy użyć jednej z następujących nazw: czarny, niebieski, błękitny, zielony, amarantowy, czerwony, żółty lub biały. Nazwa koloru musi być ujęta w nawiasy kwadratowe.

Początek strony

Dowiedz się więcej na temat opcji formatowania

Jeśli chcesz, aby pole w arkuszu danych, formularz lub raport, aby wyświetlić określoną wartość, gdy pole to przechowuje inną wartość, należy utworzyć pole odnośnika. Aby dowiedzieć się więcej na temat pól odnośników, przeczytaj Dostosuj sposób wyświetlania danych przez utworzenie pola odnośnika. Aby kontrolować format, w którym dane są wprowadzane, przeczytaj Tworzenie maski wprowadzania do wprowadzania pola lub kontrolować wartości w określonym. Aby dowiedzieć się, jak dodawać pola tekstu sformatowanego, przeczytaj Wstawianie lub Dodawanie pola tekstu sformatowanego.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×