Odnośniki w formułach dodatku Power Pivot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jedną z najważniejszych funkcji dodatku Power Pivot jest możliwość tworzenia relacji między tabelami, a następnie używania powiązanych tabel w celu wyszukiwania lub filtrowania powiązanych danych. Powiązane wartości są pobierane z tabel przy użyciu języka formuł DAX (Data Analysis Expressions) dostępnego w dodatku Power Pivot. W języku DAX jest używany model relacyjny, dzięki czemu umożliwia on łatwe i dokładne pobieranie powiązanych lub odpowiednich wartości z innej tabeli lub kolumny. Użytkownicy znający funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO dostępną w programie Excel zauważą, że ta funkcja w dodatku Power Pivot jest podobna, ale łatwiejsza w implementacji.

Umożliwia tworzenie formuł, które wykonywać wyszukiwania jako części kolumny obliczeniowej lub jako część miary do użycia w tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujące tematy:

Pola obliczeniowe w dodatku Power Pivot

Kolumny obliczeniowe w dodatku Power Pivot

W tej sekcji opisano funkcje języka DAX służące do przeprowadzania wyszukiwania i przedstawiono kilka przykładów sposobu użycia tych funkcji.

Uwaga: W zależności od typu operacji wyszukiwania lub formuły wyszukiwania, która ma zostać użyta, może być konieczne uprzednie utworzenie relacji między tabelami.

Opis funkcji wyszukiwania

Możliwość wyszukiwania pasujących lub powiązanych danych z innej tabeli jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy bieżąca tabela zawiera tylko pewnego rodzaju identyfikator, ale potrzebne dane (takie jak cena produktu, jego nazwa lub inne szczegółowe wartości) są przechowywane w powiązanej tabeli. Jest ona również użyteczna, gdy inna tabela zawiera wiele wierszy powiązanych z bieżącym wierszem lub bieżącą wartością. Na przykład można z łatwością pobrać informacje dotyczące całej sprzedaży związane z danym regionem, sklepem lub sprzedawcą.

W odróżnieniu od funkcji wyszukiwania programu Excel, takich jak WYSZUKAJ.PIONOWO, które są oparte na tablicach, lub WYSZUKAJ, które pobierają pierwszą z wielu pasujących wartości, język DAX śledzi istniejące relacje między tabelami połączonymi za pomocą kluczy w celu pobrania pojedynczej powiązanej wartości stanowiącej dokładne dopasowanie. Język DAX umożliwia również pobieranie tabeli rekordów powiązanych z bieżącym rekordem.

Uwaga: Użytkownicy zaznajomieni z relacyjnymi bazami danych mogą porównać działanie funkcji wyszukiwania w dodatku Power Pivot do działania zagnieżdżonej instrukcji podwyboru w języku Transact-SQL.

Pobieranie pojedynczej powiązanej wartości

Funkcja RELATED zwraca pojedynczą wartość z innej tabeli, która jest powiązana z bieżącą wartością w bieżącej tabeli. Należy określić kolumnę zawierającą żądane dane, a funkcja śledzi istniejące relacje między tabelami w celu pobrania wartości z określonej kolumny w powiązanej tabeli. W niektórych przypadkach funkcja musi prześledzić łańcuch relacji w celu pobrania danych.

Na przykład użytkownik otrzymał listę dzisiejszych wysyłek w formacie programu Excel. Jednak ta lista zawiera tylko numer identyfikacyjny pracownika, numer identyfikacyjny zamówienia i numer identyfikacyjny nadawcy, przez co raport jest mało czytelny. Aby uzyskać dodatkowe potrzebne informacje, można przekonwertować tę listę na połączoną tabelę dodatku Power Pivot, a następnie utworzyć relacje z tabelami Employee i Reseller, dopasowując pole EmployeeID do pola EmployeeKey i pole ResellerID do pola ResellerKey.

Aby wyświetlić informacje odnośnika w połączonej tabeli, należy dodać dwie nowe kolumny obliczeniowe, używając następujących formuł:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Bieżąca wysyłek przed wyszukiwaniem

ID_zamówienia

Identyfikator pracownika

Identyfikator odsprzedawcy

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Tabela Employees

Identyfikator pracownika

Pracownik

Odsprzedawca

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Bieżąca wysyłek z odnośnikami

ID_zamówienia

Identyfikator pracownika

Identyfikator odsprzedawcy

Pracownik

Odsprzedawca

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Funkcja użyje relacji między połączoną tabelę i tabeli Pracownicy i odsprzedawców, aby uzyskać prawidłową nazwę każdego wiersza w raporcie. Za pomocą powiązanych wartości do obliczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje i przykłady zobacz POKREWNA funkcja.

Pobieranie listy powiązanych wartości

Funkcja RELATEDTABLE śledzi istniejącą relację i zwraca tabelę zawierającą wszystkie pasujące wiersze z określonej tabeli. Na przykład użytkownik chce dowiedzieć się, ile zamówień złożył w tym roku każdy odsprzedawca. W tabeli Resellers można utworzyć kolumnę obliczeniową zawierającą poniższą formułę, która wyszukuje rekordy dla poszczególnych odsprzedawców w tabeli ResellerSales_USD i zlicza pojedyncze zamówienia złożone przez poszczególnych odsprzedawców. Te tabele stanowią część przykładowego skoroszytu języka DAX. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przykładowych danych, zobacz temat Pobieranie przykładowych danych dla języka DAX oraz samouczków dotyczących modelu danych.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

W tej formule funkcja RELATEDTABLE najpierw pobiera wartości ResellerKey dla poszczególnych odsprzedawców w bieżącej tabeli. (Użytkownik nie musi określać w formule kolumny identyfikatorów, ponieważ dodatek Power Pivot używa istniejącej relacji między tabelami). Następnie funkcja RELATEDTABLE pobiera wszystkie wiersze z tabeli ResellerSales_USD, które są powiązane z poszczególnymi odsprzedawcami, i zlicza te wiersze. W przypadku braku relacji (bezpośredniej lub pośredniej) między tymi dwiema tabelami zostaną pobrane wszystkie wiersze z tabeli ResellerSales_USD.

Dla odsprzedawcy Modular Cycle Systems z przykładowej bazy danych w tabeli sprzedaży są zarejestrowane cztery zamówienia, więc funkcja zwraca wartość 4. Odsprzedawca Associated Bikes nie zrealizował żadnej sprzedaży, więc funkcja zwraca wartość pustą.

Odsprzedawca

Rekordy w tabeli sprzedaży dla tego odsprzedawcy

Modular Cycle Systems

Identyfikator odsprzedawcy

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Identyfikator odsprzedawcy

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Uwaga: Ponieważ funkcja RELATEDTABLE zwraca tabelę, pojedynczą wartość, należy można użyć jako argument funkcji, które wykonuje operacje w tabelach. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Funkcji RELATEDTABLE.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×